A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 4751. Zaterdag 14 October 1905. 45e Jaargang. BBRSTB BLAD. Herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen. Gemengde berichten. ABONNEMENT: Voor Per drie ma&nden binnen Ter Neuzen f 1,—Iranco per post: Nederland 1,10. Voor Beigie 1,40. Voor Amerika 1,82*. Men abonneert zich bjj alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Yan 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer f 0,16. Bij directe opgaaf van driemaal plaataing derzelfde advertentie wordt d*» prp slecbts tveematl berekend. Grootere letters worden naar plaatsraimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave De Burgemeester der gemeente AXEL, Gezien art. 26 der wet van 2 Mei 1897 (Staats- blad n°. 124), Brengt ter kennis van belanghebbenden, dat eene algemeene opgaaf van den inhoud der kennisgevingen, bedoeld bij die wetsbepaling, omtrent de berziening van de belastbare op brengst der gebouwde eigendommen volgens art. 2 der wet van 11 Januari 1904 (Staatsblad Ko. 5) in de kadastrale gemeente Axel, onder bijvoeging van den kadastralen legger en de plans, op de secretarie der gemeente is nedergelegd ter kostelooze inzage van belanghebbenden ge- durende twintig dagen na heden. Afgekondigd te Axel den 11 October 1905. De Burgemeester voornoemd, D. J. OGGEL. Op Zaterdag, den veertienden October 1905, zal, door de Commissie voor het schattings- district Goes, of door een of meer barer leden, van des voormiddags 11 ure tot des namiddags 1 ure, zitting worden gehouden in het gemeente- buis te Axel, tot het geven van mondelinge inlichtingen aan ben, die zicb daarvoor aan- melden. TER NEUZEN, 13 October 1905. Gedurende de afgeloopen week van 4 tot 10 October kwamen in Zeeland 17 gevallen van besmettelijke ziekte voor: 4 van febris tvphoidea, 2 te Breskens, 1 te's-Heer-Arends- kerke en te Oud-Yossemeer10 van roodvonk, 4 te Ellewoutsdijk en te Yerseke en 1 te Krui- ningen en Wolphaartsdijk3 van dipthentis, 1 te Aardenburg en 2 te Domburg. Sluiskil. Daar men begonnen is alhier met de brug over het kanaal af te breken, heeft de passage over bet kanaal plaats door middel van een pont. Of de pont aan alle eischen voldoet, of de opritten aan weerskanteu van het kanaal uitstekend zijn, zulks laat veel te wenschen over. De pont heeft tot leuningen slechts paulatten, de opritten zijn te steil. Den eersteu dag dat de pont dienst deed had er dan ook al een ongeluk plaats dat voor den betrokken persoon echter nog al gelukkig afliep. Een voerman uit Axel, die met paard en kar overgezet werd met de pout, onder- vond de nadeelige gevolgen der opritten. Nauw- lijks was paard en kar van de pont of hat voer- tuig met paard en al sloeg omver. Natnurhjk was zijn kar gebroken en daardoor lijdt de man nog al wat schade. Naar men verneemt zullen vele landbouwers bij de Regeering een verzoekschrift indienen om verbetering in dezen toestand te krijgen, wat wel te wenschen was. Ook is het personeel, werkzaam aan de pont, te klein, slechts drie mannen moeten nacht en dag gereed staan om over te zetten, zeker op den duur wel ondoenlijk voor hen. Westdorpe. In de heden gehouden raads- ver^adering waren tegenwoordig de burgemeester (voorzitter), Yan Acker, Van Waes, Van Haelst, Dellaert, Ingels en de Secretaris. Afwezig zonder kennisgeving de heer Stgaert. De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeuid. Mededeeling wordt gedaan van de volgende ingekomen stukken lo. Bericht van Gedep. Staten dat ze be- rusten in t besluit van den raad 90U toe te staan als subsidie voor het Burgerlijk Armbestuur voor 1906. 2" Kasopname van den gemeente-ontvanger, waaruit bljjkt op 26 Sept. j.l. over 1904 en'05 ontvangen 20773,69 enuitgegeven I8u62,83. In kas 2210,86. De Voorzitter deelt aan den Raad het plan wede op gemeentekosten te zorgen voor een eigen woning voor den alhier gestationeerden rijksveldwachter. Hij meent het voordeeligst te handelenmeteen woning te bouwenop den domein- grond, waarvoor het geschikste terrein zou zijn voor in de straat achter de woning van de wed. De Mul. Voor deze woning blijft de rijksveldwachter verplicht de huur te betalen. Alzoo wordt dit plan door alle leden goed- gekeurd. Met algemeene stemmen wordt benoemd als gemeentegeneesheer, de heer Temmerman van IJzendijke en wordt zijne infunctietreding vast- gesteld op 1 Nov. a. s., waaruit volgt dat de tegenwoordige dienstdoende geneesheer, de heer Ittmann onder dankbetuiging voor bewezen diensten eervol ontslag verleend wordt tegen 30 Oct. a. s. Hierna wordt voorgelezen en vastgesteld de instructie van den nieuwbenoemden geneesheer. De Voorzitter deelt mede dat den termijn van verlenging der onbewoonbaar verklaarde baan- wachterswoningen verstreken is en stelt voor dien termijn nogmaals met 6 maanden te verlengen onder goedkeuring van Gedep. Staten. Het suppletoir kohier der hondenbelasting wordt vastgesteld op 16,50. De gemeentebegrooting voor 1906 wordt vastgesteld in ontvang en uitgaaf op 13604,50°. Het reglement van orde, sinds het jaar 1853 van kracht, wordt thans in zijn geheel herzien en bij vernieuwing voorgelezen en goedgekeurd. Niets meer aan de orde zijnde vraagt de voorzitter of er ook iemand van de leden is, die iets in 't belang der gemeente voor te stellen heeft, waarop de heer Ingels vraagt of het ook mogelijk zou zijn een lantaarn te plaatsen omtrent den draaiweg aan Em. van Acker op den Zwartenhoek. De Voorzitter wenscht dat de heer Ingels hieromtrent een schiftelijk verzoek zal indienen bij den Raad om dan in de eerstvolgende ver gadering te worden behandeld. Niematid meer het woord verlangende sluit de Voorzitter de vergadering. RECHTSZAKEN. Arrondissements-reclitbaiik te Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 13 October de volgende vonnissen uitgesproken E. d. S., oud 39 j., zonder beroep te Stoppel- dijk, is wegens diefstal veroordeeld tot 6 maanden ge van genisstraf. Z. L. C. W., oud 39 j., schoenmaker te Graauw, is wegens mishandeling veroordeeld tot 1 maand gevang. D. W. O. d. J., oud 38 j., werkman te Ter Neuzen, is wegens mishandeling veroordeeld tot 5 boete, subs. 5 dagen hechtenis. J." B. D., oud 22 j., schippersknecht te Ter Neuzen, is wegens mishandeling veroordeeld tot f 5 boete, subs. 5 dagen hecht. M. W., oud 19 j., schippersknecht te Ter Neuzen, is wegens mishandeling veroordeeld tot 10 boete, Subs 10 dagen hecht. p! O., oud 30 j., schipper te Ter Neuzen, is wegens wederspannigheid veroordeeld tot 15 boete, subs. 15 dagen hecht. V. O., oud 49 j., landbouwer te Hoek, appellant van een vonnis van het Kantongerecht te Ter Neuzen, waarbij hij wegens overtreding van het reglement op de wegen en voetpaden is veroordeeld tot 2 X 3 boete, is het vonnis des eersten rechters vernietigd en appellant veroordeeld tot dezelfde straf. A. A., oud 42 j., polderwerker te Graauw, gedetineerd te Middelburg, is wegens het plegen van outuchtige handelingen met een kind beneden den leeftijd van 16 jaren, veroordeeld tot 1 jaar gevang. met in minderingbrenging der door- gebrachte hecht. C. D. L., oud 53 jaar, kanaalloods te Ter Neuzen, is wegens eenvoudige beleediging veroordeeld tot 10 boete of 10 dagen hecht. Eenige maaoden geleden had in de Konin- giauestraat te Breda een vreemdsoortige diefstal plaats gehad. Er was nit een schrijfburean geld ontrreemd, zonder dat ergens sporen van inbraak te vinden waren. De verdenking viel toen op de dienstbode, die door de marechaussee herhaaldelijk in verhoor genomen werd, zonder dat zij nadere inlichtingen kon geven. De op haar rustende verdenking kwelde haar echter zoo, dat zij zich van het leveu beroofde. Haar lijk werd 's morgens opgehaald uit den vijver in het Wilhelminapark. 't Is nn gebleken, dat men een onschnldige verdacht heeft. De marechaussee hebben de hand gelegd op S., die destijds met de dienstbode kennis had, en er bestaan zeer grondige reden om te vermoeden, dat S. de bedrijver van den diefstal is geweest. Terwijl de werkman aan de lichtfabrieken W. Pel te Haarlem een kipkar achteruit zette gleed hij uit en kreeg een pin in het hoofd, en was dadelijk dood. Hij laat een weduwe met twee kindereu na. Te *8 Heerenhoek, waar Dinsdag eene ver- kiezing voor den gemeenteraad moest plaats hebben, is geen enkele candidatenlijst ingeleverd. Men schrijft uit Goes aan de N. R. C. Naar wij van bevoegde zijde vernemen, heeft de commissie, die zich, een zestal jaren geleden, albier heeft gevormd om werkzaam te zijn tot verkrijging van de zoo noodige en zeer gewenschte restauratie van het kerkgebouw der Nederlandsch Hervormde gemeente, de z. g. Groote of Sint agdalena kerk, het voornemen hare, zoo met ijver en hoop op goeden uitslag opgevatte, taak neer te leggen en zich te ontbinden. De oorzaak daarvan schijnt gelegen in de om- standigheid dat de commissie, ondanks de vele bemoeiiogen die zij zich voor dat doel heeft ge- troost en de herhaalde aanvragen daartoe bij de regeering, van deze tot nog toe niet den noodigen steun heeft verkregen om hare plannen tot uit- voering te kunDen brengen. Ongetwijfeld is het voorgenomen besluit der commissie ten zeerste te betreuren, vooral met het oog op den meer en meer achteruitgaander. toestand van dat monumentale gebouw. De be- perkte middelen toch, waarover de kerkvoogdij heeft te beschikken, blijken ten eenenmale ontoe- reikend om de hoognoodige herstellingen en ver- nieuwingen aan het kerkgebouw naar den eisch te kunnen doen plaats hebben. Het gevolg van een-en ander zal zjjn dat zoo de regeering alsnog niet intijds termen kan vinden om haar steun te verleenen de fraaie en fijn gestyleerde Noorder-transept-gevel, door den rijks-architect, den heer Mulder, in zijne brochure over dat kerkgebouw uitvoerig beschreven, verder aan de vernielende werking van den tijd zal moeten worden prijsgegeven. Ook de zoo hoogst noodzakelijke voorziening tot herstel van het 8choone stergewelf, dat zoowel door inwatering als door ontzetting zeer beschadigd is, zal onge twijfeld blijken de financieele draagkracht der kerkelijke fondsen te boven te gaan. Tijdens het verrichten van werkzaamhedeu aan het stoomschip Prins Willem V, liggende in het spoorwegbassin in de Rietlanden te Amsterdam is door het uitschieten eener korteling, waarop een stelling was gemaakt, een ketelmaker te water geraakt. De man is zonder teekeneu van leven opgehaald, en mochten de pogingen tot opwekking der levensgeesten niet baten. Het 8jarig zoontje van den bierbrouwers- knecht N. te Ulvenhout vond een scherpe patroon. De jongen speelde er mee en kwam op de onge- lukhige gedachte er een brandsnde lucifer tegen te houden. De gevolgen bleven niet uit. Een vinger der rechterhand werd hem geheel, een tweede gedeeltelijk afgeslagen. Dinsdagmiddag ongeveer 2 uur had te Leider- dorp een treurig ongeval plaats. Schipper P. van Muyen, varende van Ouds- hoorn naar Wateringen, bevond zich in den Rijn onder de gemeente Leiderdorp, toen door de zuiging van een stoomboot een ander schip tegen het roer van het zijne stootte. Het lljarig zoontje van Yan Muyen, dat aan het roer stond, werd door den schok van het vaar- tuig in den Rjjn geslingerd. Eenigen tijd later werd hij opgehaald en niet- tegenstaande Dr. H. Bertel, van Hazerswoude, alle middelen in het werk stelde, mocht bet niet ge- ukken de levensgeesten op te wekken. De 22jarige Klaas Huisman, die Dinsdag- avond op de leuBing van de gerestaureerde brug over de Haarlemmervaart te Amsterdam (bij de Haarlemmerpoort) zat, had het ongeluk, achterover in het water te vallen. Door de politie werd hij spoedig, met behnlp van dreggen, op den wal gebracht, doch 't mocht haar, trots de middelen tot redding van drenkelingen, op hem toegepast, niet gelnkken, de levensgeesten weer op te wekken. Te Amsterdam viel Dinsdagmiddag een boot- werker van het schip, waarop hij arbeid verrichtte, overboord en verdronk. Een matroos, die hem ter hulp wilde komen, struikelde en brak een been. Te Arnhem heeft Zaterdagavond tijdens de godsdienstoefening in de St. Janskerk een man groote ontsteltenis teweeggebracht, door een revol ver nit zijn zak te halen, met de bedoeling op den pastoor te schieten. Hij kon dit voor nemen niet nitvoeren, daar hij bijtijds werd ge- grepen en geboeid er uitgebracbt. De man moet niet goed bij het hoofd zijn. De dienst werd direct geeindigd. In die stad had een kerel, in zijn dronkenschap meenend thuis te zijn, zich op den weg bij een baDk, die hij voor zijn bed aanzag, uitgekleed, zijn kleeren aan een naastbijzijnd hek of over de leaning der bank opgehangen en zich ter ruste gelegd. Hij kon echter vauwege de harde ffmatras" den elaap niet vatten en ontwaakte in zijn bed thuis. Nooit zal hij, noch iemand, weten hoe hij daar gekomen is. Een eerlijk werkman had op weg een volledig stel kleeren gevonden, waarin geld en een paar zilveren horloges, en op het politiebureau kon onze Bachus-vereerder zijn pakje komen opvragen. Twee personen te Yechel hebben met een derde een weddenschap aangegaan om te voet van daar naar Parijs te wandelen en op dezelfde wijze terug te keeren. Het echtpaar Van W., te Giessen-Nieuw- kerk, daf 17 jaar lang samen lief en leed heeft gedeeld en welks huwelijk steeds kinderloos bleef, is thans verblijd door de geboorte vaneen tweeling De dierenbeul J. Koppenhagen branders- knecht te Schiedam, die een hond levend vilde, is overeenkomstig den eisch van het O. M. tot 8 maanden gevangenisstraf (het maximum der bedreigde straf) veroordeeld. Verleden Zondagavond omstreeks 9 uur hadden eenige jongelui twist in het cafe Delno te Bleijerheide, waarop een hunner, van Bleijer- heide, een revolverschot loste, waardoor E. Dirven, (die niet tot de twistende behoorde) een gevaarliike wonde aan den hals beliep. Geneeskundige hulp werd hem dadelijk verleend door den heer Dr. Pan- hnisen, en door heeren geestelijken zijn hem ook de laatste H. Sacramenten toegediend. De dader is voortvluchtig. Nabij Boedapest heeft in den vroegenochtend van Maandag een stoomboot een boot overvaren, waarin zich een twintigtal fruitvrouwen bevondeu. De boot werd verbrijzeldslechts 8 vreuwen werden zwaar gewond opgehaald, alle overigen verdronken. De kapitein en 2 stuurlieden van het stoomschip werden gevangen genomen zij moeten geen acht hebben geslagen op de lantaarn- die van uit die boot werden gegeven. Te Mechelen is gearresteerd zekere Chr. Vaillant, wonende te 's Gravenhage. Hij had een kamer gehuurd, zich uitgevende voor een Parijs ingenieur, Louis Callot genaamd. Bagage had hij niet bij zich en betaalde niets. De hotelier kreeg argwaan en nam de poltie in den arm. Bij onder- zoek bleek deze dat de man Vaillant was, terwijl op hem een taschje met valsche sleutels en loopers werd bevonden. Hij was in 1903 uit Beigie uit- gewezen en werd na in hechtenis genomen wegens het dragen van een valschen naam, oplichting eu wederrechtelijk verblijf in Beigie. TEH lEHZESSCHE C0ERAST. IBi. blad verse fa (Jut Maandas-, Woensda*- en Vrijdagavond, nitgexonderd op Feertdagea, 1.IJ de Kir.n* I». J. VAX OK MIBK te Te.Wa.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1