Handelsberichten. No. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. worden rondgezonden een van voor Arme rijke Te Deurne vermiste men sedert eenige dagen een ouden bedelaar. Onraad vermoedende begaf de veldwachter zich in het verblijf van den 80jarigen maneen soort varkenshok. Hier vond hij het lijk van den man, waarvan reeds het ongedierte zich had meester gemaakt. Men vond ook bij nader onderzoek een steeuen pot, inhoudende ongeveer f 7000 aan specie. Het hok van den armen vrek is verbrand, op last van den burgemeester. Kamer van Koophandel en Fabrieken te Ter Neuzen. Vergadering van Maandag 9 Oct. 1905. Voorzitter de heer J. A. van Rompu. Verder aanwezig de heeren Tholens, Kolijn, Versluijs en Kramer. Afwezig de heeren Van de Velde en Blankers. Na opening der vergadering worden gelezen de notulen der voorgaande, die worden goedge- keurd. Ingekomen is eene kennisgeving van het optreden van den heer Kraus als Minister van Waterstaat. Aan de leden zal van het Ministerie van Waterstaat ontvangen ontwerp van wet tot regeling van het accoun tantswezen, benevens eene regeling, ontworpen door het bestuur der vereeniging van accoun tants. De Minister verzoekt mededeeling van de opinerkingen, waartoe deze ontwerpen aan- leiding zullen geven Door de Kamer te Vlissingen wordt adhaesie verzocht aan het door haar tot den directeur der maatschappij tot exploitatie van staats- spoorwegen gericht verzoek tot wijziging eD uitbreiding van den dienst der treinen op de Zeeuwsche lijn. Na korte bespreking, waarbij wordt gecon stateerd dat de aangevraagde vvijzigingen vooral voor het verkeer van Westelijk Zeeuwsch- Ylaanderen van beteekenis zouden zijn, rnaar ook aan dat van uit deze streken ten goede zouden komen, wordt besloten de gevraagde adhaesie te verleenen. Voor kennisgeving wordt aangenomen een adres van de Handelsreizigersvereeniging te Rotterdam, waarin verzocht wordt mede te werken aan het streven der vereeniging tot het verkrijgen van een jaarlijksch verlof handelsreizigers zonder financieel nadeel. De Kamer was van oordeel dat dit onderwerp niet tot hare competentie behoort. Voorts zijn ingekomen verschillende statis- tieken en verslagen, benevens periodieken tot op datum, die alle voor kennisgeving wc aangenomen. De heer Blankers komt ter vergadering De heer Kolijn zou nogmaals pogingen willen aanwenden om verbetering te krijgen langs de oostzijde van den Westelijken kanaalarm, voor wat betreft het verkrijgen van verlichting en verbetering der kanaalboorden en in den toe- stand der loskaden aan het spoorwegstation. Hij zou willen verzoeken dat eene partij hout die daar al 4 jaren op de kaailigtte laten verwijderen. Door dat hout wordt een groot deel der kade in beslag genomen en aan anderen belet van die plaats gebruik te maken, terwijl de firma Everaert, aan wie het behoort, al sedert 13 maanden geen sckip meer heeft ontvangen. Waar voor Ter Neuzen bestemde schepen naar elders vertrekken, omdat er hier geen plaats is, noemt spreker dat een treurigen en voor onze haven nadeeligen toestand. De Voorzitter merkt op dat verlichting langs den Oostelijken dijk van den Westelijken kanaal arm van wege 's rijkswaterstaat is toegezegd. Dit jaar zal daar echter wel niet veel meer van kunnen komen, het aanbrengen zal opge- nomen zijn in het nieuwe bestek der onder- houdswerken en dan met 1906uitgevoerd worden. De heer Kolijn komt nog terug op de kwestie der loskaden. Herhaaldelijk is op verbetering aangedrongen zonder resultaat. Er is nu weer een nieuwen Minister opgetreden. Misschien zal de tot hiertoe gesloten deur thans open gedaan worden. Voorts is het pad langs den schependijk aan den westelijken kanaalarm, dat steeds meer afbrokkelt, onbegaanbaar als men daar vertoeft, loopt men het gevaar met een deel van den afbrokkelenden walkant in het kanaal te vallen. De heer Kramer bevestigt dit laatste. Zij die er bekend zijn moeten zeer voorzichtig zijn om niet te verongelukken hoeveel erger is dat niet voor vreemdelingen. De heer Blankers De meerpalen staan daar van aarde ontbloot, alstanden zonder tandvleesch. Op eene vraag van den Voorzitter antwoord de heer Tholens dat, als de ingenieur dit wilde, de verlichting ook nog wel in dit jaar zou kunnen worden aangebraeht, al is het dat die op het nieuwe bestek staat. Goedgevonden wordt dat de Voorzitter hier- omtrent eens persoonlijk informeeren zal. Wan- neer toch pas na nieuwjaar de verlichting wordt aangebraeht, is weer een groot deel van den winter voorbij en nu is de verlichting het meest noodig. De heer Blankers meent dat de boomen, die volgens den heer Kolijn reeds zoolang op de kade liggen, door de firma Everaert toch bijna alien zijn opgeruimd. De heer Kolijn Juist, bijna alien, maar de onderste laag blijft steeds liggendat is de kwestie. De kade is er geheel door versperd. Er blijft te nauwernood een breedte van 50 c.M. vrij voor de passage. Dat is wegens het ont- breken van verlichting ook hoogst gevaar- lijk. De heer KramerHet laten liggen van die boomen is een gevolg van de slechte toestanden die hier bestaan. Iemand die eenmaal een plaats voor lossen van goederen heeft weten machtig te worden, tracht dat te behouden. Het zou daarom gewenscht zijn, den nieuw opgetreden Minister eens te wijzen op de drin- gende noodzakelijkheid van uitbreiding der los kaden. De Voorzitter merkt op dat het verharde deel der nieuwe loskade, waarop ook die boomen liggen, door de spoorwegmaatschappij Mechelen- Ter Neuzen is gehuurd van het Rijk. De heer BlankersDan is zoo wat alles verhuurd tot aan de staalfabriek. Want verderop is de dijk verhuurd deels aan de spoorweg maatschappij, deels aan verschillende personen. De Voorz tter is van meening dat na afloop van den huurtermijn niets meer zal verhuurd worden. De heer Blankers zou een verzoek tot den Minister willen richten om niet meer te verhuren. De Voorzitter merkt op dat ook nog gesproken is over verlichting der kaden, maar men weet dat de daarvoor aangewende pogingen vrucbte- loos gebleven zijn. Zoowel rijk, spoorwegmaat schappij als gemeente schuiven het van zich af. Het zal voorts bij de leden niet onbekend zijn, dat er weer niets voorkomt, op de water- staatsbegrooting, ten behoeve van de haven van Ter Neuzen. Spreker zou daarom thans willen voorstellen, nog eens aan ;,te kloppen bij den Minister, daar uitbreiding der loskaden zoo dringend noodig is. De heer KramerUit gebrek aan plaats- ruimte is de vorige week het stoomschip Tageta, dat hier lossen moest, doorgevaren naar Gent. De heer Blankers Ik ken eene firma die hier booten wil laten lossentwee zijn er geweest, maar met die tweede boot werd al zooveel last ondervonden, dat de derde boot naar Calais is gezonden. Die firma kan aldaar en hier laten lossen, en ze wil hier meer booten heenzenden, wanneer er maar gelegenheid is voor lossing. De heer Kolijn wijst ook op het outbroken van meerpalen aan de kade. Op allerlei wijze moet getracht worden de meertouwen vast te maken. De heer Blankers vraagt waar de schepen zullen moeten blijven als de verbreeding van het kanaal wordt uitgevoerd. Gedurende dien tijd kan de kanaaldijk niet gebruikt worden, en schiet er niets over dan de nieuwe kade en daar is geen ruimte. De kanaaldijk is wel een ongelukkige plaats voor lossing, maar zij is er dan toch. Nu schijnt het dat er in de vlucht- haven eenigszins ruimte zal worden gemaakt, maar dat is niet voldoende en kan ook niet voor alles dienen. De Voorzitter en de heer Tholens meenen dat dit werk wel bij gedeelten zal worden uitge voerd en geheele storing niet lang zal duren. Eerstgenoemde herhaalt, gewenscht te achten een verzoek te zenden aan den Minister van Waterstaat, en daarin de nieuwe gezichtspunten in deze kwestie te vermelden, De heer Blankers zou het zeer gewenscht achten dat de Oostelijke kanaaldijk tot Sluiskil geheel geschikt werd gemaakt voor losplaats en meent dat dit op weinig kostbare wijze zou zijn te verkrijgen. Het kanaal zou dan aan de Oostzijde wat dieper moeten uitgegraven worden, opdat de schepen dichter langs den wal zouden kunnen komen. Daarvoor zou vermoedelijk de dampalenwand, welke gestagen moeten worden, zwaarder moeten zijn. Er moeten volgens het bestek geslagen worden dam- palen van 5,50 M. lengte en 15 c.M. dikte aan spreker is verzekerd dat, wanneer er dampalen werden geslagen van 9,50 M. lengte, bij 30 c.M. zwaarte, het talud van den kanaaldijk op een behoorlijke diepte zou kunnen worden wegge- graven en dat dit niet zulke groote uitgaven zou vorderen. Men kan dan gemakkelijk aan den dijk lossen, de spoorbaan langs onder den dijk worden doorgetrokken en de geloste goederen gemakkelijk op wagons worden overgeladen. De heer Versluijs meent, dat, wanneer de Kamer bij den Minister aanklopt om uitbreiding van de losplaats, zij geen voorschriften behoort te geven hoe dit moet geschieden, als b.v. lengte en zwaarte van dampalen enz. de wijze waarop aan het verzoek zou worden voldaan, is een zaak van den Minister en zijne deskundigen. De Voorzitter is het daarmee eens. Boven- dien, Gent heeft het noodig geoordeeld ten behoeve harer scheepvaart het kanaal te laten verbreeden en nu vermoedt hij dat voor de groote schepen die zullen komen de bodem- breedte van het kanaal toch wel rui-mer zal moeten gemaakt worden. De heer Blankers verklaart in geenen deele zou uitvoering der de bedoeling te hebben den Minister iets voor te schrijven het is meer het aangeven van een idee, of op die wijze de voorziening in het gebrek aan plaats niet zou te vinden zijn op eene minder kostbare wijze, daar er, wanneer de kos'en niet zoo hoog zijn eerder kans is dat tot de uitvoering zal worden overgegaan. De heer Kramer wijst er ook op, dat het vorig ontwerp nog al duur waszoo 'tgoedkooper zijn. De heer BlankersDe verharding op den dijk zou regelmatig bij gedeelten kunnen plaats hebben. De Voorzitter is van meening dat uitvoering volgens het denkbeeld van den heer Blankers ook niet goedkoop zou zijn. Er zou dan veel grond moeten worden onteigend, voor het leggen van het spoor onder den dijk, terwijl ook de daarlangs loopende rijkswaterleiding moet blijven bestaan. De heer Blankers Voor de vroegere plannen moet toch ook nogal wat onteigend worden en dan nogal eene heele breedte landwaarts. Ook zal het lossen dan niet zoo gemakkelijk zijn, omdat de goederen over een grooteren afstand moeten worden ge- dragen. De Voorzitter denkt dat dit bezwaar niet zoo wegen zal, daar er drie spoorbanen zouden komen en de goederen dus gemakkelijk op waggon zouden kunnen worden geladen. Voorts moet er ook op gerekend worden dat de kanaal dijk, voor zoover die gelegen is voor de ter- reinen der staalfabriek, en dat is een lengte van 900 Meter, wanneer die fabriek gaat werken, ten gebruike zal gegeven worden aan die in- richting dus over die 900 Meter kan men dan voor andere doeleinden niet beschikken. De heer Blankers Zou die fabriek die nog wel krijgen De Voorzitter meent dit besluit te kunnen verzekeren. De heer Blankers Dan kan die nog meer krijgen dan Ter Neuzen zelf. Ik meen evenwel dat eene voorziening vol gens het door mij aangegeven denkbeeld altijd voordeeliger zou uitkomen, maar geef rnijn idee gaarne voor beter. De heer Versluijs zou het verkeerd achten wanneer in een adres aan den Minister omtrent de wijze van uitvoering iets gezegd werd De heer Kolijn maakt nog de opmerkingen dat de toestanden moeilijk verbeteren zullen, fiang de terreinen in handen blijven van Mechelen-Ter Neuzen, door de kwestie tusschen de sporen. De heer Tholens Jawel, maar toen de vorige Minister daar een eind aan wilde maken door de spoorlijn te naasten, kwam heel Ter Neuzen in beweging om den Minister te verzoeken het niet te doen. De heer BlankersHet beheer der kaden zou bij een havenmeester moeten berusten. De Secretaris merkt op, dat wanneer eener- zijds verbetering wordt aangebraeht, het andere vermoedelijk wel zal volgen. Dit wordt toegestemd, waarna besloten wordt een adres aan den Minister van Waterstaat te verzenden, waarin wordt aangedrongen op uit breiding der los- en laadinrichtingen. Vervolgens wordt besloten een verzoek te richten aan de spoorwegmaatschappij Mechelen- Ter Neuzen om de kaden bij haar in beheer, te willen voorzien van meerpalen. Daar alle huurders van een deel van den kanaaldijk, daar, overeenkomstig hun contract zelf voor moeten zorgen, was de Kamer van dat ook de spoorwegmaatschappij daar wel voor zou moeten zorgen. Een afschrift van dit verzoek zal worden gezonden aan den Minister van Waterstaat. De heer Versluijs brengt ter sprake de dienstregeling van den spoorweg Gent-Ter Neuzen. De vorige week misten de reizigers van den eersten trein uit Gent des morgens gedurende drie dagen de boot. Ook het post- vervoer laat te wenschen over. De heer Kolijn bevestigt, dat menschen die naar de rechtbank te Middelburg moesten, de boot niet konden halen. Waar geklaagd wordt over late aankomst van de prov. boot, den vee-vervoer, merkt de Voorzitter op, dat daarin wordt voorzien door een extra-boot te laten varen. Altijd kan dat niet, daar er daarvoor nog een boot te kort is. Deze besprekingen leiden niet tot eenig voorstel. De heer Blankers verzoekt de stukken welke in de vergadering der Kamer aan de orde zullen komen vooraf ter inzage te leggen, opdat de leden daarvau kunnen kennis nemen. Dit wordt door den Voorzitter toegezegd. Daarna wordt de vergadering gesloten. Gemeenteraaril van Philippines Huist, 9 October. KOERS VAN HET GELD. Belgisch per 100 fr. 47,92J k 49,97£. Engelsch per 12,— 12, ZEETIJDINGEN. Van 9 tot en met 10 Oct. 1905. Oostsluizen alhier 53 binnenvaartuigen op- en 56 afgeschutdoor de Westsl. 10 op- en 3 afgeschut. Positie der stoomschepen. DAGEN. Voorm. Nam. Donderdag 12 Oct. 1.16 1.31 Vrjjdag 13 1.47 2.1 Zaterdag 14 2.17 2.81 Zondag 15 2.46 3.— Maandag 16 3.15 3.29 Dinsdag 17 3.43 3.59 Woensdag 18 4.15 4.81 Vergadering van 10 Oct. 'snamiddags ten 4J uur. Tegenwoordig de burgemeester E. Cuelenaere, de wethouders J. L. de Mulder en A. Wiskerke en de raadsleden E. Taelman, J. F. Taalman en E. A. de Mul. Afwezig de beer P. F Wijne met kennisgeving. De Secretaris leest de notulen van de vorige verga dering, welke worden goedgekeurd. De Voorzitter deeit mede, dat de heer Cammaert hem bericht per telegraaf heeft gezonden Maandag 1 October voor Burgemeester en Wethouders niet te kunnen ver- schijnen om zich te verantwoorden wegens 2,50, die volgens het zeggen van den gemeente-arbeider voor het gras van de begraafplaats wel was ontvangen doch niet aan den gemeente-ontvanger was overgedramn Wel verscheen de heer Cammaert op Vrij dag, doch to.,.' was de Burgemeester niet aanwezig, waarom hem ner brief werd bericht Maandag 8 October op het Raadh ii te verschijnen. 3 De heer Cammaert bekende wel die /2,50 te hebben ontvangen, doch dat die wellieht door nalatigheid van den gemeente-ontvanger niet was geboekttoen echter de Burgemeester voorstelde den gemeente-ontvanger te laten ontbieden, vond de heer Cammaert het beter da' geld maar aan den Burgemeester over te dragen. Onder de ingekomen stukken was een schrijven van de zangvereeniging,Oefening baart kunst," Waarin zii te kennen geeft voor 35 sjaars een gedeelte der oude school te willen huren voor hare uitvoeringen onder beding, dat de schoonmaak van dit lokaal voor rekenmg der gemeente komt. Aangezien het overige gedeelte toch door de gemeente wordt onderhouden wordt dit schrijven voor kennisgeving aangenomen. Aangezien de voordracht van onderwijzers nog altiid op zich laat wachten, kan er van zelf tot geen benoeming worden overgegaan en wordt dit punt van de agenda afgevoerd. Na onderzoek der geloofsbrieven en beeediging van het nieuw gekozen raadslid G. D. A. Voerman neenit deze zitting in den Raad. Tot onderwijzers aan de herhalingschool worden z. h.s benoemd de onderwijzers W. Meerman, W. den Brok en mej. R. L. Bosschem. 4e wi.jziging der begrooting stelt de wetliouder Wiskerke voor eene leening aan te gaan van 24600 in plaats van 18600 en dan voor den tijd van 41 jaren. Hij vreest als de nieuwe school in orde is, dat er nog al eenige uitgaven bij zullen komen, waarop tot heden met is gerekend, ook gelooft hij niet dat de Raads leden er genoegen in zullen nemen, dat de oude school- tafels in het nieuwe gebouw zullen geplaatst worden. Daarbij dient ook aan de bestrating naar die school te worden gedacht, en eene behoorlijke riooleering mag ook niet uit het oog worden lerloren. De Voorzitter: Men moet nu altijd in aanmerking nemen, dat dan ook alle oude schuld is gedelgd. De heer Wiskerke: En dat de hoofdelijke omslag met behoefl verzwaard te worden. Hierop wordt dit voorstel met algemeene stemmen aangenomen en het vorige raadsbesluit ingetrokken. Hierop volgt eene discussie over de riooleering aan de school. De Voorzitter zou die gaarne zien naar den put aan het einde der Weststraat, doch de heer Wiskerke acbt die daarvoor niet geschikt, omdat die put dan in de eerste plaats in beteren staat dient gebracht te worden. De heer Taelman acht dat de afwatering naar de zoute vest de beste zou zijn, terwijl de heer Taalman zegt dat het laagste punt loopt achter de oude school en dus naar den put van de Weststraat z. i. de voor- deeiigste zou zijn. De oorzitter stelt voor deze zaak in eene volgende vergadering te behandelen. 1 oorts wordt voorgelezen een schrijven van den aan- nemer Van de Velde, dat hij de nienwe school niet op den bepaalden tijd kan opleveren en vraagt daarom nog eene maand verlenging. De heer Voerman zegt daar erg tegen te zijn, naardien die aannemer nogal vele karweitjes bij particulieren doet verrichten zeer ten schade van de ambachtslieden in de gemeente en bovendien hem !s reeds eene maand verlenging toegestaan. Door bij anderen werk te laten verrichten maakt hij misbruik van den tijd, dien hij van de gemeente heeft verkregen. Met 5 stemmen tegen en 2 voor wordt het verzoek van Van de Velde van de hand gewezen. Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter, na omvraag, de vergadering. Middenprijs per 100 kilo Tarwe J 9,— Rogge 6,75 Wmtergerst 8,—ZomergerstHaver 6,50 Erwten 9.75 Paardenboonen Duivenboonen Witteboonen Bruineboonen 11,50; Boek'weit J' Lijnzaad f Aardappela f 4,25 Koolzaad per zak van 106 liters Boter per kilo 1 25 Eieren per 26 stuks /1,30. Er waren ter weekmarkt te koop gesteld37 stuks hoorn- vee, 54 varkens. Verkocht: 15 stuks hoornvee, 30 varkens. VLAG NAAM. MS. Van en naar.j Lading 9 Eng. s.s. idem 10 Eng. sch. 9 Deen. s.s. Noor. s.s. Ned. s.s. been, s.s Eng. s.s. 10 Deen s.s. Duits. s.s. Noor. s.s. 10 Eng. s.s. idem Ned. s.s. Visii Ter B'euzen 1 Golfer Hailing Touch me not Vordingborg Hildur ilarald Flynderborg Wharfe Agnete Denabola Leif City of Cadiz Eden Amulet 1C 66 Londen macad. 2199 idem stukg. 428 idem macad. Gent 1 3883 Riga stukg. 2745 Libau hont 5105 Repola-Rott. idem 3924 St. Petersb. hont 2558 Goole stukg. 3190 Windau hout 4195 idem idem 3355 Kotka idem Gent j 2221 Dublin stukg. 4089 New-Castle ledig stukg. 2869 Leith 274 jTeigemouth cement Eng. barge Eastern Bell du uici iu wot. o viuv.il rungs ue s.s. HENRY in lading te Kroonstadt voor Yarmouth, s.s. GUIDO wordt morgen te Kroonstadt verwacht. s.s. HARALD in lossing te Gent. s.s. JENNY vertrekt morgen van Ter Neuzen naar Methil om voor Kroonstadt te laden, s.s. RICHARD in lading te Wiborg voor Rotterdam.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 6