Openbare Verkooping. 25 saw GABADABODMEH, N, Landauer Wed. J. Heijens-Spronk, Dames en Kinderhoeden Huidenzouterij. Opruiming van Einaille. G0EDK00PE W1KKEL, Noordstraat, Ter Neuzen. G-oed.ls.oope "^"ST"Hoordstraai C 70, Ter Hsuzen. BEESTIAAL, Advertentien. Wegens Yertrek te koop aangeboden De Onderlinge Nederl. Maatschappij tot Verzekering van PAARDEN van hooge waarde en de Onderlinge Noord-Nederlandsche Veeverzekering-Maatschappij, GrA xA -Ni-'-p-gre.TTn-Nr XXTXISXXOTXIXEiljICriKIE -A-K/TIICIEIXEIsr E3XT GE,OS. fZeer voordeelig adres voor H.H. Winkeliers en kooplieden. Ruim gesorteerde Magazijnen. Zeer concurreerende prijzen. TJiterst voordeelige Condition. Minzaam aanbevelend, H. VERHOEVEN, Galanterien en Gros. Iemand, die zijn broer 150 jaar overleefde diverse HOUTWAREN. en mooi dubbel Tuig. de heer J. A. DONZE, Nieuwstraat, Ter Keuzen. GNTVANGEN: Veeren, Fluweelen, Linten, enz. Gemeenteraad van Axel. Grooten Schouwburg te Gent. is te Londen als getuige in een erfenisproces opgetreden. Op de vraag van den rechter of hjj zusters of broers had verklaarde hij lk heb een broer gehad maar die is al 150 jaardood. De rechter dacht dat de man gek was en toch sprak de man waarneid. De vader van getuige was op 19jarigen leeftijd getrouwd en had een zoon gehad, die kort na de geboorte stierf. Op 75jarige leeftijd hertrouwde de vader en kreeg toen nog een zoon, denzelfden, die nu getuige was in het proces en nu zelf 94 jaar is. Aangezien 94 plus 75-19 precies 150 is blijkt de man waarheid gesproken te hebben, wat voor iedereen gemakkelijk te begrijpen is. Wij vinden het volgende ook belangrijk genoeg onzen lezers mede te deelen. De heer P. W. A. VAN HEES, Kaiverstraat 123, Amsterdam, schrijft ons, dat hij van at 13 Februari '05 aan een vreeseJijken borst- en schouderpijn leed, die niet genezen wilde. Alle mogelijke middelen had hij al geprobeerd. Bij zijn ziek- bed ontving hij een zijner kennissen, die hem de ABDIJSIROOP, KLOOSTER SANCTA PAULO, aanraade. De heer VAN HEES ging tot het gebruik van die beroemde siroop over en voelde reeds na het gebruik van het eerste fleschje vermindering van pijn. Na het gebruik van 4 flacons kon hij weer op straat gaan en is thans geheel genezen. De heer VAN HEES wil aan ieder belangstelleude inlichtingen om- trent zijne genezing verstrekken. Geboren HELENA ELIZABETH, dochter van A. C. LENSEN en M. M. LENSEN—Verlinde. Getrouwd Mr. H. P. L. W1ESSING HENRIETTE ADRIAN. Parijs's Gravenhage, 11 Oct. 1905. Mr. Adriaanse, Advocaat en Deurwaarder te Hulst, zal publiek verkoopen te Koewacht, op Vrijdag, 13 October 1905, 12 uur, bij De Guchtenaere en bij De Dauwe De Notaris JP. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van den heer EM. LUD. PLAS- SCHAERT, landbouwer te Koewacht, op Dins- dag den 24 October 1905, des voor- middags ten 10 ure, verkoopen staande op zijne hofstede in de gemeente. Koewacht, geschikt voor klompenmakers- werk. Daarna ten verzoeke van het Bestuur van den polder OUD-BEOOSTENBLIJ BEZU1DEN, Ter Neuzen, 8 October 1905. staande op den dijk van voornoemden polder, loopende van het Waterhuis naar het fort St. Jacob, gemeente Koewacht. een zeer goed onderhouden Te zien te SELZAET E. Oude Westtragel 15. beide gevestigd te LEEUWARDEN, berichten dat door haar als vertegenwoordiger is aangesteld Stalhouder te TEli NEUZEN. DE DIRECTIE. Ondergeteekende brengt H. H. Landbouwers en Slagers ter kennis dat de prijzen der huiden zijn als volgtOssen, Vaarzen en Koeien 43 cent, Stieren 38 cent. Alles per kilo. Aanbevelend, Ter Neuzer. H. HARTOG. Daar onze correspondent ditmaal verhinderd was, ontlee- nen we het volgeude verslag aan de Axelsche Courant Vergadering van 9 October 1905. Behalve de heer Van Fraaijenhove zijn alle leden tegenwoordig. Voorzitter de heer D. J. Oggel, secretaris de heer J. A. van Vessem. De notulen der vorige zitting worden gelezen en onreranderd goedgekeurd. I. Mededeeling ingekomen stukken. a. Goedkeuring van de subsidie verleend aan het Burgerl. Armbestuur. Proces-verhaal van kasopneming, waaruit blijkt dat in kas is 3402,471 II. Met algemeene stemmen wordt besloten vergunning te verleenen aan P de Klerk tot het piaatsen van een ijzeren hek voor zijne woning. III. Benoemen keurmeesters voor de jaarmarkt. Worden benoemd D. Timmerman met 7, J. de Kraker Cz. met 9 en J. van Dixhoorn Mz. met 7 stemmen. IV. Benoemen leden Nieuwjaarscommissie. De Voorzitter stelt voor om diegene, die zich ver- leden jaar bereid hebben verklaard om te colleeteeren, nogmaals te vragen lid van de Nieu wjaarscommissie te willen zijn. De heer De Feijter Hoeveel personen worden daar- voor eevraagd. De Voorzitter 10 personen: De heer De FeijterEn is dat nu verleden jaar beter gelukt, ik heb daar later niets meer van gehoord. De heer Dieleman zegt dat de meeste particulieren hebben bedarikt voor hunne benoeming, en deze ver- vangen zijn door leden van den Raad. De heer De Feijter verzoekt, ingeval het Dag. Best, niet van gedacht is veranderd wat betreft de benoemiug van Raadsleden, bij eene stemming niet in aanmerking te komen, daar hij eene benoeming toch niet zal aan- nemen. De heer Smies zal om gewichtige redenen, die hij met noemen zal ook niet meer colleeteeren, ofschoon hij niet zal weigeren bij te dragen. De heer Dieleman blijft er ook liefst buiten. De heer Van Hoe\e verklaart zich bereid om te colleeteeren, ingeval het noodig is. De overige leden stellen zich disponibel. V. Vaststellen gemeentebegrooting voor 1906. Deze is in handen eener commissie bestaande uit de heeren Smies, Van Hoeve en De Feijter. De heer De Feijter (daartoe door de commissie aangezocht) rappor- teert verschillende bedenkingen tegen de daarop voor- komende posten en adviseertaan den Raad de begrooting niet aan te nemen, tenzij de daarin door de onderzoekings- commissie voorgestelde wijzigingen worden aangebracht. De begrooting wordt alsnu post voor post behandeld, beginnende met de Uitgaven. Bij afdeeling 2 Hoofdstuk 2 art. 4, drukwerk, aan- koop van gedrukte stukken en boeken, bir.dwerk enz. stelt de commissie voor om dit werk aan te besteden in het publiek. De heer Lamaitre zegt dat zulks moeilijk zal gaan, daar men niet voornit weet wat men noodig heeft. Het voorstel in stemming gebracht wordt aangenomen met 6 tegen 4 stemmen. Voor stemden de heeren Van Hoeve, De Feijter, Smies, Dieleman, F. Dekker en Oggel, tegen de heeren Lamaitre, Dregmans, Wolferten P Dekker. Hoofdstuk II afdeeling 3 art. 3. Kiezerslijsten, enz. De commissie sielt voor om de kiezerslijsten voortaan te laten drukken en tegen den kostenden prijs verkrijg- baar te stellen, inplaats van ze door de ambtenaren ter secretarie te doen schrijven, en daarvoor 1 cent per naam te berekenen. Wordt verworpen met 4 tegen 6 stemmen. Voor stemden de heeren Wolfert, De Feijter, Smies en F. Dekker. Nu dit verworpen is vraagt de heer De Feijter of het dan niet mogelijk zou zijn om den prijs dier afschrif- ten tot 2 te verlagen. Dit voorstel wordt eveneens verworpen met 2 tegen 8 stemmen. Voor stemden alleen de heeren De Feijter en Smies. Hoofdstuk IV, afdeeling 3 art. 1. Jaarwedden van beambten der straatverlichting. De commissie adviseert aan den lantaarnopsteker de door Burg, en Weth. voor gestelde verhooging ad i 25 niet toe te staan. De heer Lamaitre meent dat de lantaarnopsteker wel de verhooging hebben mag, om reden de werkzaam- heden steeds "meerder worden, en stelt voor den post te behouden. De heer De Feijter zegt ook datde bewuste ambtenaar zijne instructie niet behoorlijk naleeft, en daarom de voorgestelde verhooging niet verdient. Wenschelijk ware het hem zijne verplichtingen onder het oog te brengen, en wil hij het voor dat geld niet doen, wel dan moet hij maar bedanken. Het voorstel van de commissie om den post op 120, te houden wordt aangenomen met 7 van de 10 stem men. Voor stemden de heeren Van Hoeve, Dregmans. Oggel, De Feijter, Dieleman, Smies en F. Dekker. Hoofdstuk IV, afd. 3. art. 2. Kosten der straatver lichting. De heer De Feijter vraagt hoe het staat met het onderzoek naar de nieuwe lantaarns. De Voorzitter zegt dat onderhandeld wordt met Dhondt van Zaamslag om 3 nieuwe gasgloeilichten te piaatsen. Hoofdstuk V, afd. 1, art. 1. Jaarwedde van den opzichter. Met het oog op de bouwverordening was dooi Burg, en Weth. tijdelijk tot 1 Januari 1906 aangesteld tot opzichter bij do openbare werken J. Wisse Jzn. van Zaamslag. De commissie vindt het vreemd om juist daarvoor Wisse aan te wijzen, waarom de gemeentenaren hierin D3>S8C6rd heer Dieleman stelt voor om Wisse te betalen de verrichte werkzaamheden tot 1 Januari 1906 en dan een opzichter op te roepen tegen een salaris van J 100 per jaar. Met algemeene stemmen wordt hiertoe besloten. Hoofdstuk V, afd. 1 art 4. Jaarwedde vap de beambten op de begraafplaats Wordt besloten bij de Inkomsten te behandelen (grasfttingen enz) Hoofdstuk V. afd. 2 no. 1. Onderhoud van openbare gebouwen, torens, klokken, uur- en speelwerken. Je voor De commissie stelt voor om den toren nog niet te restaureeren, daar dit nog wel uitstel kan lijden. De heer Lamaitre is er ook voor om uit te stellen en daardoor te bezuinigen, indien de toren maar geen gevaar oplevert. De heer Smies zegt dat er nog geen gevaar bij is. De commissie stelt voor om den post van 1000 met 700 te verminderen en de overige 300 te besteden aan de gewone^reparatien. Voor stemden de heeren Van Hoeve, Dregmans, Smies, Dieleman, F. Dekker en De Feijter. Hoofdst. V afd. 2 no. 2. Onderhoud van pleinen, straten, markten, enz. De commissie stelt voor om eene commissie te be noemen van 2 personen, ten einde het werk van Burg, en Weth., die als private personen te drukke bezigheden hebben, te vergemakkelijken. M. a. s. wordt besloten deze commissi^ te benoemen. Hoofdst. VII, afd. 3 art. 1. Jaarwedde der onderwijzers. De commissie stelt voor om, wanneer op 1 Januari 1906 de bevolking van de openbare school nog hetzelfde is, een der onderwijzers op wachtgeld te stellen. Z. h. s. wordt daartoe besloten. Hoofdst. VII, afd. 3, art. 3. Toelagen aan kweekelingen. De commissie stelt voor dezen post ad 50 te schrappen, daar toch het onderwijzend personeel reeds over- compleet is. De heer Lamaitre zegt dat die kweekelingen wel eens toezicht moetefi houden op de in de klasse achtergebleven kinderen, wanneer een onderwijzer zich daaruit moet verwijderen om gymnastiek-onde'rwijs te geven. Z. h. s. wordt ae post geschrapt. Hoofdst. VII, afd. 3, art. 5. Instandhouden van school- lokalen en onderwijzerswoningen. De commissie stelt voor om dezen post van J 500 met 300 te verminderen, en het verfwerk aan deze gebouwen nog eens te laten rusten. De heer Lamaitre acht het noodzakelijk om het buitenwerk toch te schilderen, daar anders het houtwerk zal inrotten. De heer Smies ziet daar de noodzakelijkheid nog niet van in. De heer Dieleman acht het ook beter eerst buiten en dan binnen te verwen. De heer Dregmans: Daar we vakmannen zooals de heer Smies in ons midden hebben, kunnen we het ook wel aan hen overlaten om te beoordeelen waar het 't hardst noodig is. De heer Lamaitre vraagt waarom nog een 4e persoon er bij moet komen, 'tis of Burg, en Weth in deze zaak niet worden vertrouwd. De heer Van Hoeve De notaris verklaart zelf dat hij niet van 't vak is. Het voorstel in stemming gebracht wordt aangenomen met 6 van de 10 stemmen. Tegen stemden de heeren Lamaitre, Wolfert, P. Dekker en Oggel. Hoofdstuk VII, atd. 3 art. 7. Aanschaffen en onder- houden van schoolboeken, leermiddeleu en schoolbe- hoeften. De commissie stelt voor om dit publiek aan te besteden. De heer Dieleman Ik dacht dat dit zooeven al be sloten was De heer De Feijter zegt zich te vergissen. Hoofdstuk IX. Gemeenteschulden. De resp. opge- nomen kapitalen a 39/10, 4, 4i/4 en 40/0 worden voorge- Jezen, waarna de heer De Feijter vraagt hoe het komt dat die percenteu zoo uit elkaar loopen, waarop de Voorzitter antwoordt dat de eene tijd een kapitaal ge- makkelijker te krijgen is, dan op een anderen tijd. Inkomsten. Hoofdstuk II. Art. 3. Inkomsten uit bezittingen. Gras. De commissie stelt voor om het gras op het kerkhof 2 maal per jaar te doen afmaaien en wei in de le helft der maand Juni en in de laatste helft der maand Augustus, en de instructie van den grafdelver in dien zin te wijzigen. Met algemeene stemmen aangenomen. Hoofdstuk 111. Afd. 1, Art. 4. Leges. De heer De Feijter vraagt wat een afschrift kost van een kohier hoofd. ornslag. De Voorzitter: Een cent per naam. De heer De Feijter vindt dit te veel en stelt voor deze voor f 1,50 verkrijgbaar te stellen. Dit voorstel wordt verworpen met negen tegen 1 stem, die van den voorstel ler. Hoofdstuk III. Afd. 1. Art. 7. Schoolgelden voor lager onderwijs. De commissie stelt voor het schoolgeld te verhoogen omdat dit in vergelijking met andere gemeenten b. v. Ter Neuzen te laag is. Het is niet meer dan billijk zegt de heer De Feijter, dat iemand betaald die kan betalen. Wij andersdenkenden, die onze kinderen naar eene andere school zenden, betalen den kostenden prijs, en het gaat niet aan om die andersdenkenden nog eens voor de openbare school te doen betalen. De heer Lamaitre verklaart zich tegen die verhooging. Er gaan n.l. 303 kinderen naar school jjwaarvun er 207 on- of rainvernlogend zijn. De rest der kinderen wordt berekend a 9 per kind en per jaar. !Su gaat het toch ook niet op om de ouders van die kinderen voor de on- of minvermogendeu te laten betalen. Dat zou voor die menschen een zware last zijn. De heer Dieleman zou er ook voor zijn, om het schoolgeld te verhoogen, maar alleen voor de hoogere klassen. De heer De Feijter houdt er aan vast dat het onbillijk is, om andersdenkenden ook nog te doen betalen in kosten van het openbaar onderwijs. De heer LamaitreHet is zooals met vele dingen, de openbare school heeft het ook nog al eens dikwijls gedaan, en ik houd het er bij dat wanneer de ouders van die 70 kinders zooveel meer moeten gaan betalen, dan is er voor hen geen betalen meer aan. L>e heer De Feijter: De heer Lamaitre laat het voor- komen alsof het de bedoeling is van de commissie om de openbare school in den grond te boren, neen, verre van daar, maar ik zal er steeds tegen blijven opkomen dat wij voor het openbaar onderwijs moeten betalen. De Voorzitter zegt de zaak met het college te zullen bespreken. De heer De Feijter dringt er op aan, dat in deze vergadering de Raad zich verklaart al of niet tegen eene nieuwe sehoolgeldregeling te zijn. Het voorstel van de commissie om het schooldgeld te verhoogen en dus eene nieuwe regeling te treffen, wordt met i van de 10 stemmen aangenomen. Voor stemden de heeren Van Hoeve, Dregmans, De Feijter, Smies, F. Dekker, Dieleman en Oggel. Tegen de heeren Wolfert en P. Dekker. Buiten stemmiug de jj00P Lftin8t]tr0 Hoofdstuk HI. Afd. 3. Art. 3. HefTing van 40 opcenten op de hoofdsom der personeele belasting. De commissie stelt voor om de 40 opcenten te ver minderen tot 15 opcenten, en voor het bedrag der 25 opcenten in de plaats te stellen een belasting op openbare vermakelijkheden benevens eene hondenbelasting. De commissie stelt dit voor, daar zij meent, dat de perso neele belasting een druk uitoefent op het uoodzakelijke en de dansmuziek is niet noodzakelijk, laat iedereen dansen, die dansen wil, maar dan moet daai maar voor betaald worden. De herbergiers hebben daar geen schade van die zetten er hunne entries naar. De heer Lamaitre acht de belasting op openbare ver makelijkheden eene belasting op sommige ingezetenen. Wanneer een Belg die belasting moest betalen, dan kon het hem niet schelen, maar nu drukt ze slechts op enkele personen en met die neringdoenden moet toch ook re'kening gehouden worden. Het voorstel wordt in stemming gebracht en aange nomen met 8 van de 10 stemmen. Tegen stemden alleen de heeren Lamaitre en Wolfert. Voorstel hondenbelasting. De heer De Feijter zegt dat overal een dergelijke belasting wordt geheven, zooals in Ter Neuzen waar zij 780,50 en in Zaamslag waar ze f 235,opbrengt. Waarom zou hier zulk eene belasting niet kunnen bestaan De heer Lamaitre denkt dat deze belasting ni«t veel zal opbrengen, daar van de 100 honden er stellig maar een 25 zullen over blijven, als de belasting er komt. Bovendien zou ik er ook voor zijn, om die menschen, die er hnn brood mee moeten verdienen, zooals diegene die er mede naar de zee om groenten enz. rijden, van de belasting vrijgesteld moeten worden. De heer He Feijter zegt, dat hiermede rekening moet worden gehoudeu. Het voorstel in stemming gebracht, wordt aangenomen met 8 van de 10 stemmen. De heer P. Dekker stemt tegen. De heer Lamaitre onthoudt zich. VI. Vaststellen verordening tot heffiing van opcen ten op de hoofdsom der Personeele Belasting. VII. Als voren op de invordering. Beide punten vervallen door aanneming der voor- stellen van de commissie van onderzoek der begrooting. VIII. Vaststellen kohier schoolgelden. IX. Vaststellen suppletoirkohierhoofdelijkenomslaglen X. Reclames in zake hoofdelijken omslag worden in besloten zitting hehandeld. Omvraag. Nieinana meer het woord verlangende wordt de zitti ng gesloten. Directie: G. MARQUET. Op Zondag 15 October a. 8., te 2 ure, dag- voorstelling aan vermiuderde pnjzenopvoering van Derodiade, opera in 4 bedrijveo en 7 tafereelen van P. Millet en H. Giemout, muziek van Massenet. EN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 3