A I g e m e 8 n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. EEKEHDMA Kim. 4750. 45e Jaargang. Herziening m de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen. Donderdag 12 October 1905. Herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen. Herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen. Herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen. Herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen. Buitenland. Telegrafische berichten. Gemengde berichten. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,—Franco per post: Yoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. AD VEKTBNTIilN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Yoor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsraimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 ursn op den dag der uitgave. Bij deze courant behoort een bijvoegsel. De Burgemeester der gemeente HOEK, Gezien art. 26 der wet van 2 Mei 1897 (Staats- blad no. 124) Brengt ter kennis van belanghebbenden dat eene algemeene opgaaf van den inhoud der kennis gevingen bedoeld bij die wetsbepaling, omtrent de herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen volgens art. 2 der wet van 11 Januari 1904 (Staatsblad no. 5) in de kadastrale gemeente Hook, onder bijvoeging van den kadastralen legger en de plans, op de secretarie der gemeente is nedergelegd ter kos- telooze inzage van belanghebbenden gedurende twiutig dagen na heden. Afgekondigd te Hoek den 11 October 1905. De Burgemeester voornoemd, A. WOLFERT. Op Woensdag den 18 October 1905, zal door de commissie voor het schattingsdistrict Goes of door een of meer harer leden van des voor middags 11 ure tot des namiddags 1 ure zitting worden gehouden in het raadhuis te Ter Neuzen tot het geven van mondelinge inlichtingen aan hen, die zich daarvoor aanmelden. De Burgemeester der gemeente Z A AMSLAG, Gezien art. 26 der wet van 2 Mei 1897 (Staats blad n°. 124) Brengt ter kennis van belanghebbenden, dat eene algemeene opgaaf van den inhoud der kennisgevingen, bedoeld bij die wetsbepaling, omtrent de herziening van de belastbare op brengst der gebouwde eigendommen volgens art. 2 der wet van 11 Januari 1904 (Staatsblad no. 5) in de kadastrale gemeente Zaamslag, onder bijvoeging van den kadastralen legger en de plans, op de secretarie der gemeente is neder gelegd ter kostelooze inzage van belanghebben den gedurende twintig dagen na heden. Afgekondigd te Zaamslag den 10 October 1905. De Burgemeester voornoemd, WORTMAN. Op 14 dezer te Axel en op 18 dezer te Neazen zal door de Commissie voor bet schat tingsdistrict Goes of door een of meer harer leden van des voormiddags 11 tot des namiddags 1 ure zitting worden gehonden in het gemeen- tehuis tot het geven van mondelinge inlichtingen aan hen, die zich daarvoor aanmelden. De Burgemeester der gemeente BOSOH- KAPELLE, Gezien art. 26 der wet van 2 Mei 1897 (Staatsblad n°. 124) Brengt ter kennis van belanghebbenden dat eene algemeene opgaaf van den inhoud der kennisgevingen, bedoeld bij die wetsbepaling, omtrent de herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen volgens art. 2 der wet van 11 Januari 1904 (Staatsblad no. 5) in de kadastrale gemeente Bosch kapelle, onder bijvoeging van den kadastralen legger en de plans, op de secretarie der gemeente is neder gelegd ter kostelooze inzage van belanghebben den gedurende twintig dagen na heden. Afgekondigd te Boschkapelle, den 12 October 1905. De Burgemeester voornoemd, B. VAN SONSBEECK. Op Donderdag den 19 October 1905, zal door de Commissie voor het schattingsdistrict Goes of door een of meer harer leden van des voormiddags 10 ure tot des middags 12 ure zitting worden gehouden in het gemeentehuis te Hontenisse tot het geven van mondelinge inlichtingen aan hen, die zich daarvoor aan melden. De Burgemeester der gemeeute WEST- DORPE, Gezien art. 26 der wet van 2 Mei 1897 (Staatsblad no. 124) Brengt ter kennis van belanghebbenden, dat eene algemeene opgaaf van den inhoud der kennisgevingen, bedoeld bij die wetsbepaling, omtrent de herziening van de belastbare op brengst der gebouwde eigendommen volgens art. 2 der wet van 11 Januari 1904 (Staatsblad no. 5) in de kadastrale gemeente Westdorpe, onder bijvoeging van den kadastralen legger en de clans, op de secretarie der gemeente is nedergelegd ter kostelooze inzage van belang hebbenden gedurende twintig dagen na heden. Afgekondigd te Westdorpe, den 11 October 1905. De Burgemeester voornoemd, C. VAN WAES. Op Zaterdag 14 October 1905 te Axel van v. m. 11 uur tot n. m. 1 uurop Maandag 16 October 1905 te Hulst van v. m. 11V2 uur tot n. m. I1/, uur; op Woensdag 18 October 1905 te Neuzen van v. m. 11 uur tot n. m. 1 uurop Donderdag 19 October 1905 te Hontenisse van v. m, 10 uur tot n. m. 12 uur, zal door de Commissie voor het schattings- d strict Goes of door een of meer harer leden zitting worden gehouden in het Gemeentehuis, tot het geven van mondelinge inlichtingen aan hen, die zich daarvoor aanmelden. De onlusten te IHoskou. Engeland, Frankrijk en Duitschland. De uitvaart van generaal Kondratenko. De opruiming van de Chatham. TER NEUZEN, 11 October 1905. werd in het Hotel Centraal" albier eene vergadering gehouden van //Volks- onderwijs" afdeeling Ter Neuzen. Daarin kwam ter sprake het idee tot het inrichten eener ambachts- school alhier. De heer De Groot, inspecteur van het middelbaar onderwijs zal hierover binnenkort met het bestuur komen confereeren. Voorts zal eene openbare vergadering worden gehouden, waarin de heer Van Wuijckhuizen, directeur der Middelburgsche ambachtsschool en der Burgeravondschool, het ambachtsonderwijs zal besprekeu. Alsdan zal 00k eene kleine tentoon- stelliug worden gehouden van aan de inrichticg te Middelburg vervaardigde voorwerpeu en teeke- ningen. Het doel dezer opebare vergadering is, onder alle partijen voorstanders voor dit plan te wianen en alsdan daarnit eene commissie te benoemen aan wie *Volksonderwijs" de verdere uitvoering van het plan zou overlsten. Waar voor deze nuttige zaak niet geringe fiuancieele offers noodig zijn, is zeker algemeene belangstelling gewenscht. Sedert een paar dagen rijdt een de aandacht trekkend voertaig door onze strateu. Nu, de aandacht trekken is juist het doelde maat- schappij Grnno maakt met dezen wageu, getrokken door fraai getuigde paarden, reclame voor haar natuurboter vervangend artikel. Ook worden op ruime schaal reclame artikelen uitgereikt; een en ander zal niet nalaten de aandacht op dat fabricaat te doen vallen. Gedurende het loopende jaar zijn aan den spoorweg alhier, de volgende zeeschepen aange- komen om aldaar te lossen of te laden. Januari 27 19 8., 2 pa., 1 ij., 1 k., 1 m., 3 1. 52908 Februari 23 13 s., 4 ij., 3 pa., 8 1. 43925 Maart 32 16 s., 3 h., 2 ij., 2 k., 2 pa., 1 m., 7 1. 65048 April 26 14 s., 1 k., 1 h., 1 pa., 9 1. 48340 Mei 30 12 s., 4 ij., 3 pa., 2 k., 1 h., 8 1. 54019 Juni 38 17 s., 5 h., 2 pa., 1 ij., 1 k., 1 pp., 11 1. 81097 Juli 36 15 s., 9 h., 2 ij., 2 k., 1 pa., 7 1. 81839 Augustus 35 17 s., 7 b., 2 pa., 1 ij., 1 k., 7 1. 71394 September 41 19 s., 18 h., 2 ij., 1 pa., 6 1. 96189 288 594754 Uitgevaren zijn in Jan. 21, in Febr. 20, in Maart 27, in April 24, in Mei 26, in Juni 35, in Juli 36, in Aug. 30, en in Sept. 38, totaal 257 zeeschepen. Blijkens vorenstaanden staat kwamen alhier ge durende de drie laatste maanden binnen 112 schepen, metende 249,422 Ms. (tegen 127, metende 808,991 M3., over dezelfde maanden van het vorig jaar), terwijl uitvoeren 104 schepen (het vorig jaar 101). Met bestemming voor Gent werden in dit tijd- vak opgeschut 288 schepen metende 841,528 M3. en van daar komen de afgeschut 803 schepen. Over dezelfde maanden van het vorig jaar bed roeg ditopgeschut 295 schepen, metende 860,867 M3. en afgeschut 382 schepen. Voorts werden gedurende de drie laatste maanden opgeschut 2378 en afgeschut 2288 binnenvaar- tuigen j in dezelfde maanden van het vorig jaar 1856 op- en 1749 afgeschut. Parijs, 11 Oct. In de Matin verklaart Step- hanes Lauzanne schrijver te zijn der drie artikelen onder den titel ffWaarheid over Marokko" en dat de artikelen niet gtinspireerd zijn door Delcasse. In den nacht van Zaterdag op Zondag werd te '8 Gravenhage de hulp van een paar politie- agenten ingeroepen door twee vrouwen moeder en dochter - aan wie door den man en vader de toegang tot de gemeenschappelijke woning aan de Hoefkade was ontzegd. De agenten gingea met de vronwen mede naar 00 IRA ST. Oit b i ad ver.chijnt naaDil»K-, IVueuadag- en Vrijdagatond, I»U de Firma P. J. VAM DK IAMUB te 1"e«r leuen. HH Rurgemeestei' en Wethouders van TER N EUZEN brengen ter openbare kennis dat door hen tijdelijk is aangewezen tot ambtenaar belast met de beteekening van stukken betreffende de vervolging ter invordenng van plaatselijke belastingen D. TOLHOEK alhier. Ter Neuzen, 9 October 1905. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. De Burgemeester der gemeente TER Is EUZEN, Gezien art. 26 der wet van 2 Mei 1897 (Staatsblad no. 124); Brengt ter kennis van belanghebbendei dat eene algemeene opgaaf van den inhoud der kennisgevingen bedoeld bij die wetsbepaling omtrent de herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen volgens art. 2 der wet van 11 Januari 1904 (Staatsblad no. 5) in de kadastrale gemeente Ter Neuzen, onder bijvoeging van den kadastralen iegger en de plans, o;) de sceretarie der gemeente is nedergelegd ter kostelooz#* inzage van belanghebbenden gedurende twintig dagen na beden. Afgekondigd te Ter Neuzen, den 11 October 1905. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. Up Woensdag den 18 October 1905, zal door de Com missie voor het schattingsdistrict Goes of door een of meer harer leden van des voormiddags 11 ure tot des namiddags 1 ure zitting worden gebouden in het ge- meentebuis te Ter Neuzen tot het geven van mondelinge inlichtingen aan ben die zich daarvoor aanmelden. Moskou, 9 Oct. Het ytelegraaf-agentschap" meldt dat de krantenberichten over de jongste onlusten hier sterk zijn overdreven. Het aantal verwonde personen is 00k niet zoogroot; bovendien is er niemand gedood. Petersburg, 10 Oct. Volgens telefonische berichten, heden uit Moskou ontvangen, is de dag van gister toch niet zoo heel rustig verloopen. Op den Nikitski-boulevard wierp men met sttenen naar de kozakken die naar het huis van den gouverneur-generaal reden. Deze gaven salvo's af, waardoor tien personen gedood werden, waaronder twee agenten. Vele personen werden gewond, zoowel door het vuren als door da schichtig geworden paarden van de kozakken. De .Matin," het Fransche sensatieblad, heeft een merkwaardige onthulling gedaan over de politiek van den vroegeren Minister van Buitenlandsche Zaken, Delcassd. Het blad beweert n.l. dat Delcass6 de belofte van Engeland had weten te verkrijgen om in geval van oorlog tusscher. Frankrijk en Duitschland honderd duizend man met behulp van de Engelsche vloot in Sleesvrijk-Holstein aan land te zetten. De »N. R. Ct." verneemt- uit particuliere bron uit Berlijn dat daar deze heele geschiedenis als een onbe- taalbare politieke dommigheid van Delcass^ wordt beschouwd, waarmee hij zich bovendien voor altijd den terugkeer op het departement onmogelijk heeft gemaakt. Voorshands laat de Beriijnsche pers zich, bijna aige- meen, niet verder over dit vermeende Engelsche aanbod uit en wil zij liever, gelijk de .Kdlnische," eens zien wat de Engelsche bladen er van zeggen. De uitvaart van het stoffelijk overschot van generaal Kondratenko, den heldhaitigen verdediger van Port- Arthur, heeft te Petersburg onder deelneming van een geweldige volksmenigte en met bijzonder eerbetoon plaats gehad. Naar aanleiding van deze begrafenis bevatten de Russische. bladen nogmaals lange beschouwingen over den oorlog, die niet zeer vleiend voor de officieren zijn, die op eenige uitzonderingen na voor lafaards, roovers en dieven worden uitgemaakt. Een uitzondering was Kon dratenko, de ziel van Port-Arthur, die als een waar held de zaak van Rusland tot den dood toe is trouvr gebleven. De lading van de in 't kanaal van Suez gezonken en nu opgeruimde »Chattam" bestond uit ijzer, cokes en superfosfaten, benevens 150,000 Eng. ponden dynamiet 600 kisten nitro-glycerine en 112,000 Eng. ponden deto nators. Eerst ging 't verkeer nog door, maar later bleek de noodzakelijkheid om 'tschip in de lucht te laten springen. Een hoeveelheid dynamiet en nitro-glycerine werd gelegd in het voorschip, waar de gevaarlijke lading geborgen was. Daaraan werd verbonden een kabel van ruim 5 kilometers. Het zoetwaterkanaal, dat Port-Said van drinkwater voorziet, werd verlegd, omdat het anders verontreinigd had kunnen worden. Den 28 September om half tien 's morgans, had de ontploffir.g plaats. Het water spoot bijna 900 meters de hoogte in en duizenden visschen werden gedood. In den oever werd een gat geslagen ter breedte van 70 meters. In den bodem ontstond een diep gat, dat zich gedeeltelijk vulde met de stukken van het schip. Die stukken vielen echter 00k een eind ver weg in het kanaal, zoodat dit voor een groot deel onbevaarbaar was. De nteeste stukken konden met kranen verwijderd worden, maar eenige van de grootste moest men opnieuw laten springen. Te Port-Said werd de schok slechts zeer licht gevoeld. Maand. Getal. Geladen met K. m. inhoud brato. In deze kolom beteekenen de letters g. stukgoederen, ij. ijzer, k. kolen, h. hout, pa. pijpaarde, m. minerie, pp. papierpap, 1. ledig. Budapest, 11 Oct. Het Magnatenhuis nam met 50 tegen 42 stemmen de mot.ie aan van Baron Franoy, waarin kracht.ig geprotesteerd wordt tegen het besluit tot verdagiug van het Parlement. Daarna werd de minder krasse motie van den heer Bealy, met algemeene stemmen aangenomen. New-York, 11 Oct. Een rijk inwoner heeft bereids 50,000 dollars beschikbaar gesteld voor een fonds ten bate van de toepassing der uit- vinding van Professor Behriug, tegen de tering, op voorwaarde dat een comite van doktoren de ontdekking praktisch uilvoerbaar acht.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1