A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Paarden- en Veemarkt. Jaarlijksche Veemarkt No. 4748. Zaterdag 7 October 1905. 45e Jaargang. Maandag, den 30 October 1905, Gemengde berichten. BBBSTB BLAD. een, vijf en vijftig, zes en vijftig en zeven en zeventig, ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82£. Men abonneert zich bjj alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVEKTENTISN: Yan 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf ran driemaal plaatsing derzelfde advertentie rrordt de pr^js slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentiSn v6or 3 uren op den dag der uitgave. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van AXEL, maken bekend, dat de in die gemeente zal worden gehouden op zooals breeder bij aanplakbiljetten is omschreven. Axel, den 4 October 1905. Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. J. OGGEL, Voorzitter. J. A. YAN YESSEM, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van WEST- DORPE maken bekend, dat van de aandeelen der geldleening, ten laste dier gemeente aan- ■gegaan {in 1900, difc jaar zijn uitgeloot de nummers Westdorpe, 5 October 1905. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. VAN WAES. De Secretaris, F. STUB BE. TER NEUZEN, 4 October 1905. De heer M. Conradi, predikant der Ned. Herv. gemeente te Schoonhoven, herdacht Dins- dag zijn 25jarige ambtsbediening. Hij stond achtereenvolgens te Hontenisse, Nisse, De Lier en is sedert 26 April 1896 te Schoonhoven werk- zaam. Overslag was tot dusver de eenige ge meente in de provincie Zeeland, waar geen ver- gunning bestond voor den verkoop van sterken drank. Thans is ook daar de gelegenheid ge- opend een glaasje te drinken er is nu vergun- ning verleend ,/tot den verkoop van sterken drank in het klein voor gebruik ter plaatse." Te Borssele was Maandag het zeewater zod hoog gerezen dat een groot aantalsuikerpeeen van de haven in zee spoelden. Het water bereikte eene hoogte van 1.36 M. boven gewoon hoogwa- terpeil. Westdorpe. Onze vroegere dorpsgenoot de heer A. de Mul thans klerk bij de belasting te Hulst is met ingang van 15 Oct. a. s. in gelijke betrekking benoemd als eerste klerk op het kantoor derzelfde middelen te Sas van Gent. Westdorpe. De heer Th. Bijleveldt, land- bouwonderwijzer, die reeds veel voor den landbouw in deze streek heeft gedaan, zal aanstaanden winter in een paar afdeeliugen van deu Buerpn- bond een ouderwerp uit de bemestingleer be- handelen. Het lijdt geen twijfel of de toehoorders zullen tevreden zijn, daar de geachte spreker steeds zijn onderwerpen op hoogst eenvoudige, duidelijke wijze behandelt, zoodat ook minder ontwikkelden hem op gemakkelijke wijze kunnen volgen. Hengstdijb. Door den landbouwer v. Tr. is een goot aardappelveld niet gerooid, doch eenvoudig omgeplorgdhet gering aautal aardappels dat daardoor te voorschijn kwam werd opgeraapt. Het rooien zou meer aan arbeidsloou gekost hebben dan de oogst waard was. Clinge. Nabij het Zeegat onder onze gemeente was de aanvoer van suikerbeeten zoo groot, dat hij tijdelijk moest gestopt worden, nadat in 3 dagen circa 1,500,000 K.G. beeten waren aangevoerd, Walsoorden. De bekende kleine deugniet uit Ossenisse, de schrik zijuer woonplaats en hare omgeving, sloop op zijne kousen bij den heer P. A. binnen en stopte zijne zakken vol sigaien uit een kistje dat op tafel stond. Doordat hij verrast werd kon hij niets meer wegkapen, doch verklaarde met een ernstig gezicht, de sigaren, die hij bij zich had, gevonden te hebben. RECHTSZAKEN. Arrondissements-rechtbank te Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 6 Oct. de volgende vonnissen uitgesproken E. E., oud 25 j., slager te Hontenisse, is wegens misbandeling veroordeeld tot 15 boete, subs. 15 dagen hechtenis. A. C. S., oud 36 j., huisvr. van C. C. v. W., zonder beroep te Stoppeldijk, is wegens een voudige beleediging veroordeeld tot f 3 boete, subs. 3 dagen hechtenis. P. L. v. d. B., oud 27 j., poelier te Heikant, gemeente St. Jansteen, beklaagd van mishande- ling, is vrijgesproken. C. v. d. K., varensgezel te Ter Neuzen, den 21 Juli wegens mishandeling bij verstek ver oordeeld tot 8 dagen gevangenisstraf, van welk vonnis hij in verzet is gekomen, is thans ver oordeeld tot 10 boete. Het ligt volgens de N. R. Ct. in het voornemea van den Minister van Oorlog, voortaan bij het voorbereidend militair onderricht in de plattelandsgemeenten gebruik te maken van de milliciens-grootverlofgangers, aan wie een brevet van voorganger in de gymnastiek is uitgereikt en zulks tegen een vergoeding van 20 cents per uur, welke in sommige gevallen tot 40 cents per uur kan worden verhoogd. Te Hoven (Gelderland) waren Maandsgavond de gebroeders v. Wijngaarden, resp. 15, 12 en 9 jaar, in de Vliet met bebulp van een roeiboolje aan 't peuren. Doordat een hunner zich te ver voorover boog, sloeg het bootje omalle drie zijn verdronken. Dinsdag overleed te Dongen aan hersen- schudding het 3jarig kindje van A. W., dat eenigen tijd geleden door een fietsrijder werd overreden. Ten gemeentehuize te Joure is een paartje in ondertrouw opgenompn, waarvan de bruigom 61, het bruidje 15 zomers telt. Dinsdagavond is nabij Terborg een 20jarig meisje, dat in verkeerde richting van de nog in beweging zijnde tram sprong, daaronder ge- raakt, met het gevolg, dat haar beide beenen werden afgereden. Woensdagmiddag is in de haven van de Nieuwe sluis te IJmuiden aangespoeld het lijk van Wouter Baggerman, uit Velsersoord, wacht- man op een baggermolen. Vermoedelijk is hij tengevolge van het zware weer overboord gesla- gen. De overledene was gehuwd. Woensdagnamiddag zijn tusschen St. Annaland en Oud-Vossemeer, op bet eilaud Tholen, twee rijtuigen van den dijk gewaaid. Een kind, in een der rijtuigen gezeten, werd gekwetst. Te Maastricht hebben Diusdagnacht in een hotel twee jougelieden, een meisje van 18 en een jongmeusch vaD 22 jaren, zich door het open- snijdeu van den pols van het leven trachten te berooven. De politie, gewaarschuwd dat de docbter van een professor te Cassel de ouderlijke woning verlaten had met een ingenieur, omdat de ouders hunne toestemming tot een huwelijk weigerden, kwam in het bewuste hotel en wilde de kamer geopend hebben. Men gaf tot antwoord ,/geleich," doch in dien tijd schijuen beiden elkaar de noodlotlige wonde toegebracht te hebben. Bij het met geweld openen der dear vond men beide ongelukkigen badende in hun bloed. Zij zijn omiddeilijk naar het gesticht Calvarienberg over- gebracht. De jonge dame is tot bewuslzijn ge komen het jouge mensch nog niet. Men hoopt beider leven te kunnen redden. Uit Ouddorp meldt men Aan het strand alhier is- aangespoeld een in staat van ontbinding verkeereud lijk. Het was bijua geheel naakt en totaal onkenbaar. De beenen staken in kousen, op een waarvan de letters H. C. L. geletterd waren. Over die kousen heen zaten lange laarzen. Het lijk is voorloopig naar het doodenhuisje overgebracht. Op een advertentie. Volgenden brief ontving een dokter in de bnnrt van Heerlen op een advertentie voor een dienitmeid, die goed koken en zindelijk werken kan. Mijnheer de Dokter Gezien uw advertentie in de courant van het hnisgezin bied ik mij zelve aan om bij U te komen wonen voor dertien golden in de maand te betalen den laatsten van iederen maand. Ge knnt na mij lnvermeeren bij D. D. te N. waar ik drie jaar op een maand na heb gewoont ik kan alle werk en ben uie knap maar ik beb goei knoesten aan mee lijf en kan alst moet zijn beel goed ne manskerel op zene stoel houwen als hem eenen tand moet trekken ik ben proper en kook lekker en ge kunt veal dienst van me hebben want ik heb vroeger bij den veedocter te A. gewoont en kan daarom veul resepten die goed zijn voor alle vee. Ik rekenmendeer mij zelven en wacht de antwoord bij onzen Janes in de venrhei bij O. Uw Vriendelijke Diensres P. D. (N. L. K.) Te Eijgelshoven (L.) had Dinsdagmorgen in de mijn een ernstig ongeval plsats. In schacht Hendrik, welke door een betrekkelqk nauwe opening met de ondergrondsche werken verbonden is, werd deze verbinding door afvallend puin versperd, waardoor het water uit de pompenkamer niet kon afvloeien en daardoor voortdurend steeg. Yoor een groot deel werden de werkzaamheden beneden gestaakt en men was bezig een dam aan te leggen tusschen schacht I en II, welke bij een te vreezen doorbraak van het water in schacht Hendrik, de werken tegen het water zou beveiligen, toen het versperrende puin onder een hevigen waterdruk door de opening geperst werd en een vreeselijke watergolf naar bebeden stortte. Drie werklieden, die nog beneden bezig waren, werden hierdoor gedood en twee anderen ernstig gewond. Te Baarle-Nassau is Zondagavond vermoede lijk doodslag gepleegd. Het Dgbl. van Nbr. meldt daaromtrent Evenals op alle werken waar veel grondwerk moet worden verricht, zijn ook nabij de grens op de werken van het nieuwe stations-emplacement op versckillende keten geplaatst, waarin de polder- werkers overdag gaan eten en waar ze 's nachts een onderdak vinden. Niet ver van de herberg van Freijters, een eiud het terrein van het spoorweg- emplacement op, bevinden zich twee van zulke keten. Zondag en ook Maandag nog was het kermis in het Belgisch gedeelte van Baarle-Nassau, dug in Baarle-Hertog. Verschillende polderwerkers en ook eenige bewoners uit laatstgenoemde keten trokken naar deze kermis, dronken heel wat meer dan goed voor hen wasr en kwamen omstreeks acht uur min of meer dronken in hunne keten terug. Een der keten wordt beheerd door den pioeg- baas G. en diens vrouw, welke zorgt dat de overige keetbewoners op tijd eten en drinken hebben. Zondagavond zat G. met zijn vrouw in de keet, en kregen zij daar bezoek van zekeren Feijneman, eveneens een polderwerker doch die in de naburige keet thnis behoorde. Toen deze Feijueman een goed half uurtje had zitten praten kwam een ander persoon de keet binnen, die door F. oubehoorlijk werd aange- sproken. 't Gevolg was dat tusschen de beide personen ruzie ontstond, waaraan de vrouw van den ploegbsas een einde poogde te maken door Feijneman, die niet in haar keet thnis behoorde, te verzoeken heen te gaan. Feijneman echter werd kwaad en begon, naar men zegt, de vrouw, die in zekere positie is, te trappen eu te slaau en beet haar ten slotte in de beide voorste vingers der reckterhand, zoodat deze deerlijk gekwetst werden. De persoon die het laatst was binueu- gekomen en over wien de twist was ontstaan, verliet de keet, om zich geheel buiten de kwestie te houden. De echtgenoot der mishandelde vrouw, wilde natnnrlijk tnsschenbeide komen. Gewapend met een hakmes wilde hij Feijneman te lijf. Gelukkig echter wist men hem bijtijds dit hakmes te ontnemen. Toen moet G. een bierfleschje hebben gegrepen en daarmee Feijneman een slag op het hoofd hebben gegeven, zoodat hij als gevolg daarvan versuft werd, op den grond viel en spoedig het bewustzijn verloor. Kort daarop heeft men Feijneman naar zijne keet gebracht. Hij is daar niet meer tot bewust zijn gekomen en heeft zonder een woord te spreken, zonder dat de laatste H. Sacramenten hem waren toegediend, ja zonder zelfs de hulp van een geneesknndige was ingeroepeu, om 5 uur Maandagmorgen den geest gegeven. In Baarle-Nassau wist men Maandagmorgen niets van het vreeselijke voorval. De ploegbaas G. kwam bij de politie een klacht indienen tegen Feyneman wegens mishandeling van zijne vrouw. Hij vergat er toen Datuurlijk bij te vertellen, dat Feijneman zelf reeds overleden was. Eerst omstreeks half elf vernam men wat er eigenlijk was geschied. Toen was onmiddellijk alles in de weer. Men waarschuwde den burge meester van Baarle-Nassau en de marechaussees uit Alphen, die spoedig ter plaatse verschenen. Een voorloopig onderzoek werd door den burge meester en deu brigadier der marechaussee nit Alphen ingesteld, waarvan het gevolg was dat de ploegbaas G. als vermoedelijke dader werd gearresteerd. De verdachte ontkent echter tot heden, naar OD8 wordt verzekerd alle schuld. Hij geeft voor, dat Feijneman met 't hoofd tegen een kachel is gevallen, en dat hij daardoor verwond is geworden. Ook zijne vrouw schijnt eene dergelijke verklaring te hebben gegeven. Andere personen waren op het oogenblik dat de mishandeling plaats had, niet in de keet aanwezig. Het vermoeden, dat Feijneman door den ploegbaas G. met een bier fleschje op het hoofd is geslagen schijnt hierdoor te zijn ontstaan, dat in de keet een met bloed bevlekt bierfleschje is gevonden en dat de wond op het hoofd van den verslagene de kenmerken van een slagwond vertoont. Op last van den burgemeester van Baarle-Nassau werd de ploegbaas G. Maandsgavond gearresteerd en order geleide van twee marechaussees en den gemeenteveldwachter naar Baarle-Nassau over gebracht, waar hij in het arrestanten lokaal van het raadhuis werd opgesloten. Gemeenteraad van Ter Neuzen. TEB SEUZEMSCHE (OI RtlT. S9it blad veraclitjnt fflaandag-, Woemdag- en VriJdagaroBd, aitgezonderd op Feeatdagen, bij de Flrina P. J. VAS UK IAMPK te le. Menuen. Vergadering van Donderdag 5 October 1905. Voorzitter de heer J. A. P. Geill, burgemeester. Aanwezig de heeren Moes, Van den Hoek, Wieland, Visser, Grenu, Dees, Van de Velde, De Jonge, Verslujjs, Moggrd en De Masier. Afwezig de heeren Van Deinse en Van Dale. Na opening der vergadering worden gelezen de notulen der voorgaande, die worden goedgekeurd. Daarna stelt de Voorzitter aan de orde 1. Ingekomen stukken. a. Een schrijven van mej. W. J. Balkenstein, waarbij zij onder dankbetuiging bericbt de benoeming tot onderwijzeres aan school C aan te nemen. De Voorzitter deelt mede dat mej. Balkenstein op 1 Oct. jl. in functie is getreden. b. Een schrijven van Ged. Staten van Zeeland, d.d. 1 Sept. 1905, waarin wordt verzocht verbetering van het raads- besluit van 28 Aug. 11. tot uitgifte van grond in erfpacht, vermits daarin ontbreekt de tijdsbepaling van den aanvang der eripacht. De Voorzitter deelt mede dat het besluit is opgemaakt iu den vorm zooals dit steeds geschiedde, doch waar Ged. Staten daarop, z. i. terecht, aanmerking maken stelt hij namens Burg, en Weth. voor een nieuw besluit te nemen, overeen- komstig de door Ged. Staten gegeven aanwijzing. Z. h. s. aldus besloten. c. Een adres van Ph. Haak, doodgraver, welke, wegens de steeds toenemende werkzaamheden en ook het moeilijker werken op het nieuwe deel der begraaiplaats, verhooging zijner jaarwedde (thans bedragende 250) verzoekt. Wei is te Sluiskil thans ook een begraafplaats ingericht, doch dit geeft weinig vermindering zijner werkzaamheden tengevolge, daar de bevolking van Sluiskil meerendeels R.-Katholiek is en dezen toch niet op de algemeene begraafplaats worden be- graven. Zijn jaarwedde is [te gering voor levensonderhoud, doch door de vele werkzaamheden wordt hij er zeer in be- lemmerd om op andere wijze wat te kunnen verdienen. De Voorzitter stelt voor dit adres te renvoyeerea naar

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1