A i g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Viaandere No. 474fi SEMBBKTBBAAP. AAHBESTEDIITG. Buitenland. ea Dinsdag 3 October 1905. 45e Jaargang aanbesteed het maken en plaatsen van twee beveiligingsdukdalven bij de ponton voor den Pro- vincialen Stoombootdienst te Hansweert. FETJ ILL ET Oil""' ABONNEMENT: Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika 1,82$. Men abonneert zich by alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters vorden naar plaatsraimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Narnens GEDEPUTEERDE STATEN van Zeeland zal op Donderdag 12 October 1905, des voormiddags ce II UUP, in de Abdij worden De aanbesteding zal bij enkele inschrijving geschieden overeenkomstig het bestek. Het bestek ligt ter lezing ter Provinciate Griffie van Zeeland te Middelburg, bij den Hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat te Middelburg en bij den Ingenieur van den Provincialen Waterstaat te Goes. Het is ter Provinciate Griffie verkrijgbaar met teekeningen voor /I.en zonder tee- keningen voor 0.40, zoolang de voorraad strekt. De aanwijzing zal plaats hebben op Woens- dag 4 October 1905, des namiddags te 3 unr. be inschrijvingsbiljetten kunnen tot 11 uur voormiddags van den dag der besteding inge- leverd worden. Nadere inlichtingen zijn te bekomen by den Hoofdingenieur en den Ingenieur voornoemd. Middelburg, 22 September 1905. Gedeputeerde Staten voornoemd, ROEST, Voorzitter. KRUSEMAN, Griffier. Rusland. Vrij bewerkt door AMO. 14) Boven in de voorzaal hielp een bediende den heer Van Elverdaal bij bet afleggen van overjas, hoed en wandelstok. Met waardigheid zette de genadige heer zijn fraaien grijzen cilinderhoed af, trok zijn kostbare pelsjas uit, en bekeek zich of beter gezegd zijn kleeren in den spiegel, waar hij langs ging. Natuurlijk liet hij bij den voornaainsten kleermaker van Londen werken, en alles was onberispelijk naar de laatste mode. #De kleeren maken den man", beweerde Elverdaal, al8 man van het vak moest hij dat wel weten. Doch bet spreekwoord loog. Als kleeren den man maakten, dan waren zeker Elverdaal's handen niet zoo beverig, zijn beenen steviger steun voor zijn lichaam en zijn blikken met zoo onrustig geweest, dan zou zijn geheugen hem minder den dienst geweigerd hebben, dan waren de diepe plooien om den mond, die men bij maagziekten opmerkt, niet zoo in het oog gevallen. Als kleeren den man maakten, dan zou Elverdaal geen dronkasrd geweest zijn, die zich verbeeldde alles te kunnen verbergen achter uiterlijke u waardigheid" en correctheid. Zijn pantalon was onberispelijk, Hongarije Noorwegen en Zweden TER NEUZEN, 2 October 1905. In de op Donderdag a. s., des voormiddags 10 uren, te houden openbare vergadering van den gemeenteraad alhier, komen de volgende punten in behandeling lngekomen stukken benoeming lid Commissie van Fabricage wegens aftreding A. Visser idem Commissie tot wering van schoolverzuim te Sluiskilidem onderwijzers (voordrachten a. A. de Mol, A. J. Pauw, J. de Vries en J. P. W. van der Sluijsb. A. J. Pauwr, J. de kregen om dien heer op te zoeken en hem bij Elverdaal voor te stellen. Hy ontving in zijn huis gaarne menschen met een titel, hij deed zijn uiterste best oro voorname menschen in zijn om- geving te hebben. Hij meende dan zelf ook voornaam te schijnen. De eerste begroeting tusschen den jongen levenswijzen Parijzenaar met zijn volmahkte be- leefdheidsvormen en den gewezen kleermaker was eerder komiek dan voornaam. Elverdaal sprak daarbij Engelsch en de markies sprak Fransch zij verzekerden, dat zij elkaar goed begrepen en slechts voor hun gemak elk zich in zijn moedertaal uitdrukte. Inderdaad echter verstonden zij alleen, wat Linning als tolk voor hen vertaalde. ffHet verheugt mij zeer u te zieu, heer markies", sprak Elverdaal met rondborstige hartelijkheid. //Ik verzoek u, mijn huis als het uwe te be- schouwenik hoop, dat ge u hier thuis zult gevoelen Jack, breng een flesch van mijn portwijn Van mijn merk, hoorDien wijn moet ge eens proeven, heer markiesoch kom, zoo'n glaasje wijn voor het eten is goed Het verwarmt de maag. Ge blijft hier toch eten, niet waar Neen, heer markies, ik neem geen veroHtschuldigingen aan. Laten wy vroolijk zyn, zoolang de wereld staat. Wie het langst leeft, erft toch alles Hij barstte in een laid gelach uit, alsof hij iets zeer geestigs had gezegd en sloeg daarbij Vries, J. W. Kouwe en D. jan iviaiejver- ordeningen heffing en invorSering schoolgeld openbaar lager onderwijs idem idem loon voor keuren vee, vleescb en vischbezwaarschriften tegen hoofdelijken omslagverzoeken om ont- heffing schoolgeld enz. De vorige week werd bij den inspecteur van politie alhier aangifte gedaan, dat eene dienst- bode in een bierhuis alhier haar horloge vermiste, en dat men vermoeden bad, dat dit was gestolen door eene meid, die in dat bierhuis gedurende de kermis had dienst gedaan als orgeldraaister. Bedoelde meid woonde te Temsche (Belgie) zoodat voorloopig weinig kon worden gedaan. Op vermoeden evenwel dat zy ook wel op de kermis te Hulst zou komen, toog de inspecteur gisteren derwaarts, wist daar het vrouwspersoon op te sporen en tot bekentenis te brengen dat zij het horloge had ontvreemd. Zij werd ge- arresteerd en naar Ter Neuzen overgebracht. Het horloge berust thans in Belgie in andere handen. Tot opsporing is de inspecteur heden derwaarts vertrokken. Vrijdagavond had eene openbare proefneming plaats met de van een nieuwen motor voorziene brandspuit van de vrijwillige brandweer „Luctor et Emergo" alhier. Deze werd, behalve door tal- rijke nieuwsgierigen, ook bijgewoond door gemeen- telijke autoriteilen en der stedelijke brandweer. De resultaten waren, evenals bij de reeds vroeger door ons vermelde huishoudelijke proefneming, zeer bevredigend. De motor werkte zeer geregeld en bleek van voldoende capaciteit om de enkele of dubbele waterstralen, waarop de spuit gebouwd is, met zoodanige kracht uit te persen, dat een meer dan voor Ter Neuzen voldoend resultaat verkregeu werd. Dit mag trouwens gezegd worden de motoren, geleverd door den heer Alberts Jr. te Gent, die de nieuwe motor heeft geleverd, staan bekend voor hunne accurate werking. Voor de kranige vereeuiging „Luctor et Emergo" is nu weer een sieuw tijdperk aangebroken. Zij heeft getoond aan te durven het aanschaffen eene door mecbanische kracht gedreven spuit, die, wanneer ze goed werkt, zoo'n groot voordeel biedt boven die, door handkracht gedreven. Telenr- stelling is op dit gebied der vereenigiag en ook den vorigen leverancier, die daarmede zelf een proef neming deed, niet gespaard gebleveu. Een en ander werkte van zelf ook nadeelig op den bloei der vereeniging. Moge echter het, dank zij de volharding der vereeniging thans behaalde aanvankelijk succes, bestendigd blijven, dan weten wij ook dat, wanneer iu Ter NeuzeD, wat gelukkig zeldzaam voorkomt, brandgevaar dreigt, we in onze gemeente bezitten een klein maar kramg vrijwillig brandweercorps, hard op zijn knieea. De markies zeide iets, doch Elverdaal begreep geen enkel woordom den schijn te hebben alsof hij zijn gast verstaan had antwoordde hij een paar malen Oui, oui Plotseling echter scheen hij niet alleen zijn geheugen, maar ook alle bezinniug verloren te hebbenhij staarde strak en stijf voor zich uit, zijn gelaat weTd vaal en hij zat met opeu mond. De advocaat Linning moest hem eerst duchtig op den schouder kloppen en hem laid toespreken, voordat het bewustzijn terugkeerde. ffU zal moeten erkennen, dat het voor mevrouw uw mama zoowel als voor onzen hoog geacbten heer Van Elverdaal zeer interessant zal wezen met elkaar kennis te maken en over wijlen den heer Sam Scheppers te spreken. Inderdaad, zeer interessant, heer markies," zeide Linning. //Hm," bromde de markies. //Natuurlijk moet onze hooggeachte vriend eerst een bezoek brengen aan uwe mamawij weten hier te Londen wel, hoe het behoort", vervolgde de advocaat. ^Schikt het u morgen Heer Van Elverdaal, ik hoop, dat het u morgen ook schikt." Het schikte morgen voor beide partijen, en dit was voor Elverdaal en Linning voldoende reden om eens te drinken. Er werd geklonken en een glas geledigd, en daarna nog eens verzekerd, dat bet morgen bijzonder schikte. (Wordt vervolgd). TGR NEUZENSCHE (MEANT. Oit blad vemhljni fflaaodaK-, Woensdag- en Vfljdagavond, nltsezonderd op feeafilagen, hij de flima 1*. J. VASf DK IAIOB te VerXeuen, Db Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Donderdag den October 19€»5, den voormiddags te 10 ure. Ter Neuzen, den 2 October 1905. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. Witte is bij zijn terugkomst te Petersburg vrij koel ontvangen. De correspondent van de Lokal-Anzeiger seint aaarover: Het zou overdreven zijn, van een schitterende ontvangst te sprekenintegendeel, de plechtigbeid bleef binnen beperkte grenzen. Ten deele is dat te wijten aan het naar onze begrippen vroege uur (de trein liwam om half negen aan), voor een deel ook aan de onaandoenlijkheid van bet Russische volk. dat zelfs voor zijn groote mannen niet zoo heel veel voelt. Aan het station bevonden zich eenige leden van den Rijksraad, onder wie Kobeko, Romanof, Jermolof en Stitsjinski, voorts Doernowo, assistent van den Minister van Binnenlandsche zaken de stedelijke commandant generaal Dedzjoelin, en eenige hoofdambtenaren aan de departementen van financier en binnenlandsche zaken voorts de Koreaansche gezant en enkele parti- culieren. Witte, die in een gewonen salonwagen gereisd had, werd met toejuichingen ontvangen een heer hield vervolgens een toespraak om Witte hulde te brengen voor zijn werkzaamneid in het belaug van den vrede, waardoor het lijdende Rusland voor veraerbloedvergieten bewaard, en Rusland's stelling als groote mogendheid toch in alle opzichten gehandhaafd is. Witte antwoordde .Ik ben zoo getroffen door deze onverwachte ontvangst, dat ik verontschuldiging moet vragen voor het weinige dat ik z*l antwoorden. Ik moet dan allereerst herinneren dat ik door den wil van den Czaar als onderhandelaar uitgekozen ben het kwam er dus op aan, 's Keizers opdracht zoo nauwlettend mogelijk ten uitvoer te leggen dat te doen is mijn eenig streven geweest. Ik vond daarvoor steun overal in het buitenland, en vooral in het vrije Amerika, waar alle klassen der bevolking op mijn band waren. Vooral deze steun heeft tot den geiukkigen atloop der vredesonderhandelingen mee- gewerkt. Als ik zelf daarbij eenige verdienste gehad heb, zou die gelegen zijn in de zorgvuldige tenuitvoer- legging van den wil mijns Keizers, en het diepe besef dat mij als Rns met u, medeburgers, gedurende de afgeloopen twee jaren, waarin ons vaderland zoo ver- schrikkelijk geleden heeft, verbond. Dat gaf mij kracht, mijn zending tot het gewenschte besluit te brengen." Witte en zijn vrouw (die hem tegemoet gereisd was) begaven zich ran het station dadelijk naar zijn huis op de Kameni-Ostrowski prospect. De te Berlijn verschijnende Russische Korrespoudenz maakt het volgende particuliere telegram uit Moskou openbaareen zeer belar.gwekkend naspel van het zemstwo-congres vormde de avondpartij, ten huize van prins Dolgoeroekof voor leden der zemstwo's en ge- noodigden gegeven. William Stead zette voor dezen kring zijn beschouwingen over de rijksdoema en over de houding van den Czaar uiteen. Hij roemde den Czaar en Trepof. De inhoud der redevoering, de gewild geestige vorm en de omstandigheid, dat een Engelschman den persoonlijken wil van den Czaar moest vertolken, en uitgekozen was om Trepof te verheerlijken, wekten groot misnoegen. De opsehudding was zeer sterk en teidde er toe dat men in bartstoehtelijke bewoordingen Stead tegensprak. Bijzonder scherp spraken de historicus Kowalefski, Nabokof, de uitgever van de Prawo, de advocaat Mandelstamm, de socioloog Roberti, de gewezen hofpriester Petrof. Een storm van bijval lokten de woorden van Roditsjef, een der leiders van de zemstwo- partij, uit, toen deze zeide »Uit banden, die Ru9siseh bloed vergoten hebben, kunnen wij geen vrijheid ver- wachten. Wij gaan naar de doema, als naar een strijdperk, ten strijde gereed I" Kenschetsend is, dat Trepof aan de bladen verboden heeft, iets ten nadeele van Stead te schrijven. De antipathie tegen deze buiten- landsche inmenging, in het belang van het Czarisme, is daardoor nog toegenomen. maakt op 't oogenblik een ernstige crisis door. Nadat het kabinet-Fejervary gevallen was door de halsstarrig- heid van de Oosterrijksche raadsleder. van den Keizer- Koning Franz Joseph, die zich niet kondeu vereenigen met de door Fejevary in uitzicht gestelde kiesrecht- uitbreiding, was de hoop der gecoaliseerde partijen gevestigd op eenige toeschietelijkheid van den souverein, te meer, toen alle partijhoofden tegelijk naar Weenen, ter beraadslaging naar men dackt, ontboden werden. Maar die hoop bleek al aanstonds ijdel. De Koning maar de beenen, die er in staken, gehoorzaamden met elkeu dag minder aan zijn wil, zijn vest zat fraai, de gouden horlogeketting schitterde daarop met verblindenden glans, maar zijn maag kon geen va9te spijzen meer verdragen, en onder zijn nieuwmodischen grijzen boed, die wel drie pond sterling had gekost, dwarrelden zijn gedachten zoo wonderlijk door elkaar, dat Elverdaal dikwijls zelf niet wist, of hij reeds gek was, of dat hij het nog moest worden. ,/Wat heb je me te zeggen, ezelskop snauwde hij den bediende toe, die hem een mededeeling had gedaan, welke hij niet had verstaan. Genadige heer, ik wilde u zeggen, dat de advocaat in den witten salon wacht om n Wel, als hij wacht, is het goed 1 Laat hem maar wachten", beet Elverdaal den man toe. ffUij wil u den markies Gaston d'Aigre voor- stellen, die sedert eenige dagen hier vertoeft," vervolgde de bediende. Nauwelijks had Elverdaal het woord /markies" gehoord, of hij ging voor den spiegel staan, schoof zijn das terecht en streek zijn vest glad. W aarom zeg je dat niet dadelijk, Jack Je weet, dat ik vele zaken in het hoofd heb, en dus gemakkelijk iets kan vergeten. Ga maar vooruit, ik kom oogenblikkelijk." Elverdaal wist reeds, dat markies Gaston sedert eenige dagen te Londen vertoefde. Linning had het hem gezegd, en toen onmiddellijk last ge- deelde hun een program mee, volgens welks bepalingen hij gmeigd was een parlemeutair kabinet te doen vormen. Doch van een prijsgeven van het oude stand- punt was daarbij geen sprakewat commando- en diensttaal in het leger betreft, wilde de Koning volstrekt niets toegeven en men weet, dat juist het invoeren van het Hongaarsch als commando- en diensttaal, ten minste bij de Hongaarscheregimenten, een der vurigste wenschen der coalitie is. Op zulke voorwaarden wil geen der leiders zich met de vorming var. een kabinet belasten. De afloop van de audientie heeft veel kwaad bloed gezeten met hoopen sluiten de Hongaren zich nu bij de onafhankelijkhei.ds- partij aan, in welker vaandel geschreven staateen persoonlijke Unie, d. i. geen andere band tusschen Oostenrijk en Hougarije dan dat beide lacden denzelfden vorst zullen hebben. hadden denzelfden vorst, maar ook daar is het in't eind spaak geloopen. Gelukkig zijn de onderhandelaars van beide landen het eens geworden omtrent de bepalingen, volgens welke de scheiding zou worden volvoera. Beide landen verbiuden zich hun geschillen, welke niet de onafhankelijkheid, de ondeelbaarheid en de levens- belangen der beide landen betreffen, naar't Haagsche scheidsgerecht te verwiizen. Mochten beide landen bet niet eens zijn over den aard van het geschil, dan zal ook deze oneenigbeid aan scheidsgerecht onderworpen worden. De overeenkomst is tien jaar geldig en wordt voor een gelijk tijdperk vernieuwd, indien een van de partijen ze niet minstens twee jaar van te voren opzegt. Betrekkelijk de vestingwerken isbesloten een onzijdige strook van 15 kilometers aan weerskanten van de grens vast te stellen. Vestingwerken, oorlogshavens enz. mogen in dit gebied niet blijven bestaan. Hierbij zijn natuurlijk eenige uitzonderingen bepaald, in geval van oorlog met een derde mogendheid. Op grond \an deze bepalingen echter worden de vestingwerken Frederiksten met het fort Gyldenlaere, Overbjergetveden, Hjelmkollen en Oerje met tfroksund en Urskog binnen de acht maanden on- bruikbaar gemaakt. De oude gebouwen er van mogem behouden blijven maar niet als vesting. De vestinggroep van Kong9vinger mag niet worden uitgebreid en nieuwe vestingen in een kring van 10 kilometers niet worden aangelegd. De verdere punten betreffen o. a. het weiderecht der Lappen, 't welk toegestaan wordt aan de echte nomaden. De Noren hebben dus in zooverre hun zin gekregen, dat de Unie is ontbonden maar overigens heeft Zweden bijna in alle opzichten gezegevierd. Nadat de volksvertegenwoordiging van beide landen de bepalingen zal hebben goedgekeurd, zal de eerste vraag, die in Noorwegen aan de erde komt moeten zijn, of Noorwegen voortaan een koninkrijk dan wel een republiek wezen zal. Bij de moeilijkheid der konings- keuze zou het op dat laatste wel eens kunnen uitloopen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1