A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Viaanderen. No. 4744. Donderdag 28 September 1905. 45e Jaargang. B E K ENDMAK I N G. aankondigingen Yan den provincialen stoomboot- dienst op de Wester-Schelde, lijn Walzoorden- Hansweert van 1 October 1905 tot en met 30 April 1906. FkUXLL ETON. E1IIB0M ea S1EUK. Binnenland. ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. De bijeenkomst van de Zemstwo's te Moskou. Ket Hongaarsche conflict. Vrij bewerkt door AMO. De oplossing van 4 conflict tus- schen Zweden en Noorwegen. Uit Duitsch Oost-Afrika. TWEEDE K A M E R TEB KEUZESSCHE COERAJT Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82*. Men abonueert zich bjj alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Bneven- bushouders. ADVERTENTlfiN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de pr^s> slechta tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsrnimte berekend. Hit blad verttcliij.it «»andag-, Woea.dag- en VriJri»K«vo»"l. altye.nnrterd op FeeMdasen, hij de Flrma V. J. VAX l»K itXHK «e Tetle.aca. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt fcer kennis van logement-, koffie- en bierkuishouders en verdere ondernemers van voorhetpubliektoegankelijkebedrijven, dat vanaf heden ter secretarie der gemeente op de ge- wone kantoor-uren gratis verkrijgbaar zijn Ter Neuzen, 26 September 1905. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. Volgens de door den Minister van Binnenlandscbe Zaken voor de Zemstwo's gestelde voorwaarden, moet de president de zitting sluiten, wanneer er gebeurtenissen voorkomen, die de Minister nader heeft aangeduid als de president het congres niet sluit, zal dit geschieden door den vertegenwoordiger van den gouverneur-gene- raal in geval van weerspannigheid der leden zal de lnilp' der politie en later zelfs die der gewapende macht worden ingeroepen. Alle groote Russische bladen en vele buitenlandsche zijn vertegenwoordigd. Graaf Heyden is tot president gekozen. De Moskousche bladen inogen onder de censnur bijzonderheden publiceeren. Het congres beraadslaagde allereerst over het rapport van bet bestuur, betreffende het deelnemen der leden van de Zemstwo's en de vertegenwoordigers var. de steden naar de Doema. Na een lang debat werd de volgende motie aangenomen Het congres van Zemstwo-afgevaar- digden en gemeenteraden beschouwt de Doema volgens de wet van 19 Augustus niet als een volksvertegen- woordiging in de werkelijke beteekenis van het woord. Volgens een bericht, die de stedelijke deputatie van Moskou uit Petersburg ontving, zullen de verkiezingen voor de Doema op 4 December plaats hebben. In bet zeer vriendschappelijke onderhoud dat Cziraky eergisteren met de Hongaarsche politici heeft gehad, stelden deze laatsten zich op het standpunt dat zij ge- noegen zouden nemen met de invoering van de Hon- o-aarscbe commandotaal bij de zestien Hongaarsche huzarenregimenten. In andere regimenten kon die taal Duitsch blijven. Cziraky beloofde met den Konir.g te zullen spreken en aan de politici voor drieen antwoord te zulleri brengen. Daar het antwoord echter uitbleef, vertrokken Kossuth, Andrassy, Bandy en Zichy en droegen zij aan Apponyi op, die te Weidlingau in de buurt van Weenen woont, zoo noodig de boodschap in ontvangst te nemen. Tien minuten later kwam Cziraky aangereden, om het antwoord over te brengen. Bij hoorde tot zijne verbazing dat de Hongaren al vertrokken waren. Op de vraag van een journalist, ot de onder- handelingen voortgezet werden, antwoordde Cziraky kortweg: Neende onderhandelingen schijnen dus voorgoed afgebroken te zijn. Later richtte Cziraky aan Kossuth een telegram, om zich te verontschuldigeu dat bij zich in zijn hotel wat verlaat bad. Of.-choon de Koning zich in een tweede onderhoud met Cziraky zijn besluit voorbebield, geloofde men eergisteren te Weenen tocb dat Cziraky's taak als afgedaan te beschouwen was. Juffrouw Veronica Burns keek haar zoon verwon- derd aan. #Voor de Elverdaals? vroeg zij ver- ontwaardigd. „Besteedt je voor die tnenschen een shilling en zes stuivers aan bloemen P Hoe komt zoo iets in je hoofd op Zijn wij dan rijk genneg om op zoo'n rnanier het geld weg te werpen Wat denk je wel dat die tnenschen met je bloemen zullen doen Rijk geworden menschen zijn deondankbaar- ste en hoogmoedigste schepsels, die er te vinden zijn Ja, laat tue eens uitspreken! Wat went jij van zulke zaken De slager Dunser heeft me verteld, wat die rijk geworden kleermaker voor een man geworden is. Drie weken geleden heeft bij hem gezieD hij zat in een mooi rijtuig met twee livreiknechts op den bok, en liet zich in Regentspark rondrijden. Met een beleefde bulging liaderde Dunser den rijk geworden kleermaker, maar deze wilde onzen slager niet herkennen en wierp hem de asch van zijn sigaar in het gelaal. Elverdaal schaamde zich over zijn vroegere vrienden. Die zouden hern kunueu verlagen in de achting van zijn nieuwe vrienden, en ze zouden kunnen verraden, dat hij vroeger kleermaker is geweest Eu wat voor een kleermaker, och Heere-lief!" Frans Kossuth, de graven Andra9sy en Zichy en baron Banffy kwamen eergisterenavond te Boedapest aan en werden aan het station door duizenden verwelkomd. Op de toespraak van een burger, verklaarde Kossuth, dat men te Weenen de natie een d wangbuis had willen aandoen, om Hongarije's ontwikkeling onmogelijk te maken. De leiders hadden echter die poging ernstig weerstaan. Onder daverende eljen's reed Kossuth naar het vereenigingsgebouw van de Onafhankelijkheids- partij, voor hetwelk de stormachtige ovaties voort- duurden. Kossuth bedankte voor de begroeting en zeide in een toespraak tot de menigte dat de natie voor ern- stige gebeurtenissen itond. Hij hoopte dat Hongarije zich vereenigen zou in het kamp van de Onafhanke- lijkheidspartij. De Zweedsche en de Noorsche afgevaardigden te Karlstad zijn het eens geworden over een ontwerp voor een overeenkomst tusschen beide rijken. De voor- naamste voorwaarden, die zijn goedgevonden, zijn de volgende Beide rijken verbinden zich om naar het Hof van Arbitrage te 's Gravenhage te verwijzen alle geschillen, welke niet de onafhankelijkheid, de zelfstandigheid, of de levensbelangen van beide landen raken. Zoo beide rijken het niet eens zijn over de vraag of een geschil- Eunt deze belangen raakt, dan zal deze vraag aan de eslissing van het scheidsgerecht worden onderworpen. Aan de beslissing van dit Hof zullen echter niet worden onderworpen de geschillen over uitleggine of het ten uitvoer brengen van de overeenkomst, welke verband houdt met de opheffing van de Unie. De overeenkomst zal tien jaren gelden, te rekenen van den dag van de onderteekening en voor gelijken termijn verlengd worden, als zij niet door een van beide zijaen minstens twee jaren voor het verloop wordt opgezegd Aan beide zijden van het zuideiijke deel van de grens tusschen beide rijken wordt een neutrale zone, aan elken kant 15 kilometers breed, vastgesteld. Vestingen, oorlogshavens, of voor het leger bestemde depdts, mogen niet binnen de neutrale z6ne behouden blijven of nieuw aangelegd worden. Deze bepalingen gelden echter niet voor het geval, dat de rijken elkaar tegen een gemeenschappelijken vijand bijstaan. De groep vestingwerken bij Kongsvinger mag niet uitgebreid worden. Aan den Rijksdag van ieder der beide rijken wordt een voorstel voorgelegd, tot goedkeuring van het boven- vermelde ontwerp, onder voorwaarde dat de overeenkomst gelden zal, nadat Zweden Noorwegen als een van Zweden losgemaakten staat erkend heeft. Daarna zullen de vreemde mogendheden met de ontbinding der Unie in kennis worden gesteld. De opstandelingen in Duitsch Oost-Afrika zijn door de Duitschers met succes teruggeslagen. De opstande lingen verloren 350 man. De kolonne-Grawerth. die gedurende 4 weken is afgesneden geweest, is te Kilwa aangekomen. Zij heeft 6 gevechten moeten leveren, waarin de opstandelingen do nederlaag leden. Vergadering van Dinsdag. Aan de orde is de behandeling van het Adres van Antwoord op de Troonrede. De heer Heemskerk, het politiek debat uit- stellende tot de begrooting, vraagt of aan de op- tfMoeder." tfNeen, Will, laat mij uitspreken Wat weet jij van de wereld Ga maar naar de Regents- parkstraat dan zal je wel zien, wat voor menschen dat zijn. Duuser eu de kastelein uit »de Blauwe Jekker" hebben het me wel verteld. Onder ge- tuigen heeft Duuser hem zijn adel afgekocht, en Elverdaal heeft geen recht meer zich van Elver daal te noemen. Eu toch staat er een wapen met de letters v. E. op het portier van zijs rijtnigen, op de livreiknoopen van zijn hedienden, op den schelknop aan zijn deur, op de koffie- en thee- kopjes, en de Hemel weet, waar nog meer op. Ga maar heeu naar die rykgeworden schooiers, die in hun opgeblazenheid humie vroegere vrienden niet meer willen kennen. Eu vroeger waren zij zoo vriendelijk en voorkomeud. Maar zoo gaat het in de wereld, Will, en het zal wel uooit anders worden De jonge Burns ging echter toch op weg naar de Rogentparkstraat. Wat zijn moeder zeide, aehtte hij overdreven; het mocht misschien toe- passelijk zijn op den ouden Elverdaal, maar zeker niet op zijn vrouw, op Auny en John. Hij dachtmijn moeder is boos, omdat ik een shilling on zes stuivers aan bloemen heb besteed. Van dat geld haddeD zij meer nut kunnen hebben, maar voor Auny zou hij door het vuur gegaan zijn, ,en daaroro vond hij een shilliug en zes stuivers niet te veel om haar op haar verjaardag eenige bloemen te kunnen aanbieden. draehfc tot KaLinetsformatie aan den heer Bor gesius een opdracht aan een ander was vooraf- gegaan en of de heer Borgesius of een ander mannen uit de groepen der rechterzijde had aan- gezocht om in het Kabinet zitting te nemen. Her- innerend aan het debat in de Eerste Kamer, constateert spreker dat het KabiDet de verant- woordelijkheid voor de formatie heeft aanvasrd zonder den heer Borgesiusmaar spreker vraagt welke redenen er het Kabinet dan wel toe geleid hebben de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de formatie van het Ministerie door den heer Borgesius. De heer Troelstra wijst, in verband met de be- trokken pinsnede in het Adres van Antwoord, op de toenemende beweging onder het volk voor het Algemeen Kiesrecht, blijkend uit de groote deel- neming aan de jongsle kiesrechtbetooging. Herinnerend aan het bezoek van het kiesrecht- comite aan den Minister van Binnenlandsche Zaken, vraagt spreker of deze thans inlichtingen in zake zijn houding ten opzichte van het kiesrecht zou willen geven, die hjj uit deferentie tegenover de Kamer aan het comite meende te moeten onthouden. Op grond van verschillende berichten in de Indische bladen noemt spreker voorts vele daden van leger en vloot in Indie bij gelegenheid- van expedities wandaden, inhumane feiten, o. a. het verbranden van woningen. Dergelijke daden wor den, volgens die berichten, verricht door de in- laudsche hulptroepenspreker vraagt of 't waar is dat de inlanders voor dit vieze werk worden gebezigd werk dat men blijkbaar aan onze eigen troepen niet wil opdragen. Wijzend op de zin- snede in de Troonrede, waarin aan leger en vloot in Indie dank wordt gebracht, dringt spreker aan op een grondig onderzoek, of de feiten in de bladen juist zijn vermeld. Ten slotte wijst spreker op het bericht dat 3 hoofdbestnurders van den Marine-matrozenbond aan den Minister van Marine voor ontslag zouden zijn voorgedragen. Herinnerend aan den strijd, dien de zelfstandige vakorganisatie tegen het Ministerie-Kuyper heeft moeten voeren, een strijd die het gevolg was van Dr. Kuyper's bewind tegen de spoorwegarbeiders, den Miliciens- en Matrozenbond, maar die uitliep op den val van diens Kabinet vraagt spreker hoe de houding vau dit Kabinet en in 't bijzonder van den tegen- woordigen Minister van Marine in deze zal zijn. De Minister van Financier moest op de vraag van den heer Heemskerk, of aan de opdracht tot Kabinetsformatie een opdracht aan een ander was voorafgegaan, het antwoord schuldig blijven, als natuurlijk gevolg van het feit dat niet hij, maar de beer Borgesius de Kabinetsformateur is geweest. Op de vraag omtrent het plegen van overleg met Reeds lang tevoren had hij zich verheugd in het vooruitzicht op dezen dag. Hij had juffrouw Anny nog niet in haar nieuwe glorie gezien. Toeu de familie Elverdaal de Binsburystraat ver- liet, had hij heel vluchtig afscheid genomen van Anny en haar gezegd, dat hij hoopte haar spoe- dig weer te zien. En toen had Anny er allerliefst uitgezien, terwijl zij zeide n/Tot spoedig weer- ziens, Will, tot spoedig wederziens Moedig stapte Will Burns voort naar de Regents parkstraat. Slechts een enkele maal bleef hij met zijn bloeinenruiker voor een kapperswinkel staan om zich in een spiegel te bekijken. Nog nooit was hij zoo opgewonden, nog nooit had hij zooveel moed en kracht gevoeld, om het zoo noodig tegen de geheele wereld op te nemen. Eu in zijn binnenste klonk het vol zelfvertrouwen Waarom zou Anny hem niet even liefhebben als hij haar Aan voordeelen voor zich zelven dacht hij niet, eerder vond hij het onplezierig, dat Anny niet meer in de Binsburystraat woonde nu kon hij haar niet zoo gemakkelijk meer te zien eu te spreken krijgen. Alles was zoo plotseliug ver anderd alsof die groote erfenis de menschen had veranderd in schepsels van een hoogeren rang. Neen, dat beviel hem niet In de voorname Regentsparkstraat gekomen, bekoelde zijn moed aanmerkelijk. Het zag er hier heel anders nit dan in de BinsburystraatHuizeu met prachtige zandsteengevels, met allerlei bouw- de rechtsche groepen antwoordt de Minister, even- als in de Eerste Kamer, dajt een Kabinet is opge- treden van vrijzinnige richting, zooveel mogelijk ge- vormd uit de verschillende nuances van die richting. Waar na een Ministerie homogeen is van richting en ook op praktische vraagpunten overeeustemt, vraagt spreker waarom dit niet zou hebben mogen optreden, omdat het gevormd is door den heer Borgesins. In antwoord aan den heer Troelstra verklaart de Minister, dat zijn ambtgenoot van Binnen landsche Zaken moeilijk meer over het kiesrecht zou kunnen zeggen dan in de Troonrede heeft gestaan, en verzekert hij stellig, dat zijn ambt genoot van Marine geen voordracht tot ontslag van hoofdbestuurders van den Matrozenbond heeft ontvangen, noch voornemens is tot dit ontslag over te gaan. Wel kwam dezen och tend een voordracht tot ontslag van een hoofdbestuurder in, maar de motieven voor deze voordracht liggen buiten het kader van diens lidmaatschap van het bestuur van den Bond. In het algemeen weuscht het Kabinet de grondwettige rechten van iedereen te handhaven, ook vau de ambtenaren en van hen, die dienen bij leger en vloot. De Regeering draagt aan de vakorganisatie een warm hart toe maar voegt spreker er bij het gezag heeft er voor te waken dat de deelneming van ambtenaren aan die vakorganisatie niet ontaarde in desorga- nisatie. En daarbij meent de Regeering dat de hooger geplaatsten ook bij leger en vloot dat goede voorbeeld moeten geven. Ten slotte verklaart de Minister dat dit Kabinet niet bereid is tot intrekking van de Strafwet- novelle, die tijdens de staking is tot stand ge komen. Wat de spoorwegarbeiders betreft, de Minister acht 't wenschelijk, daarover te zwijgen tot de motie in zake de Staats-exploitatie in behandeling zal komen. De Minister van Kolonien belooft een grondig onderzoek naar de door den heer Troelstra be- sproken daden van het Indische leger eu verklaart dat de Regeering hier te lande en die in Indie geen noodelooze wreedheid bij het optreden van ons leger verlangen. Daarna werd het adres-debat hervat, waarbij de heer Troelstra er bij den Minister van Marine op aandrong, alvorens tot ontslag van matrozen over te gaan, de motieven van de autoriteiten, die tot ontslag voordragen, grondig te onderzoeken. De beginselverklaring der Regeering ten aanzien van de vakorganisatie wil spreker aanvaarden, al waarschuwt hij bij voorbaat tegen het begaan van miastappen in de toepassing dier beginselen in de praktijk. De Minister van Financieu, nader de sprekers kundige versierselen, met balkons en balkonkamers alles ruim en fraai, alles duur en weelderig die aanblik werkte ontmoedigend op hem. Ha daar zag hij reeds den schelknop met het adellijk wapen en de letters v. E. Het wapen vertoonde een leeuw, die met een voorpoot op een door golven omstawden steen rustte. Liever had hij in het wapen een schaar en een klosje naaigaren gezien, en dan had hij liever gehad, dat Elverdaal zijn geld eerlijk verdient had met zijn haudwerk. Dat zon voor den man beter geweest zijn, dacht hij. ,/Wat zoekt ge hier, mijnheer?" Aldus werd hij plotseling aangesproken, en verschrikt omkij- kende, stond hij tegenover een reusachtigen man met een grooten zwarten baard, gekleed in een mooie uniform. Dat was de portier. Op zijn hooge muts met gouden tressen prijkte ook al het wapen met den leeuw. /rNeem me niet kwalijk, mijnheer," zeide de jonge Burns beleefd, *ik wensch mijn opwachting te maken bij mejaffrouw Ansy van Elverdaal en haar deze bloemen aan te bieden als een verjariugs- geschenk." De portier keek hem spottend aan. z/Waarde heer", zei hij, #dat zelfde wenschen zeer veel jonge heeren te doenge zijt binnen een uur tijds de elfde of de twaalfde. De familie is echter op dit oogenblik niet thuis. Als ge mij uw visitekaartje wilt geven, zal ik dat bij uwe bloemen in de ontvangkamer leggen." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1