A I g-e hi e 3 n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 4743. Dinsdag 2f) September 1905. 45e iaargang. HoofdeSijken Ornslag. Buitenland. SJJESOI se SILUK. Binnenland. FETJILLETON. ABONNEMENT: Per drie maanden binuen Ter Neuzen 1,—. Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,824- Men abonneert zich bjj alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVEB TENTUN: r el ken regel meer 0,16. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor eJfcen regel meer Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde sadvertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentiSn v6or 3 uren op den dag der uitgave. VriJ bewerkt door A MO. 11) Het gewijzigd ontwerp-adres van antwoord van de Tweede Kamer op de troonrede luidt als volgt Mevrouw De Tweede Kamer waardeerde het hoogelijk, U. M., vergezeld van Z. K. H. den Prins der Nederlanden, haren doorluchtigen gemaal, te midden van de Yolksvertegenwoordiging te zien tot opening van de gewone zitting der Staten- Generaal. Voor de gedane mededeelingen betuigen wij U. M. onzen eerbiedigen dank. Met ernstige belangstelling volgden wij de vermelding der vele gewicbtige voorstellen, waarvoor onze medewerking wordt gevraagd. In het bijzonder trok onze aandacht de aan- kondiging, dat, ten-einde den gewonen wetgever vrijheid te geven bij de regeling der kiesbe- voegdheid, eene herziening zal worden voorge- steld van de daarover handelende bepalingen der Grondwet, en dat vooraf zal worden onder- zocht, welke andere wijzigingen in de Grondwet moeten gebracht worden. Van harte beamen wij den wensch van U. M., dat onze arbeid, onder God's zegen moge strekken ten nutte van het Nederlandsche Volk. Tengevolge van een hevige koude, gevat tijdens het bezoek van H. M. de Koningin aan het Spaansche oorlogsschip te Vlissingeu, is de oud-minister van mariae, de vice-admiraal Ellis, zeer ernstig ongesteld geweest. Een rhenmatiek, welke zich in de spieren bij het hart openbaarde, deed zelfs bezorgdheid koes- teren voor het behoud van het leven. Maar de crisis week spoedig en thans is admiraal Ellis, ter verdere genezing, naar Duitschland vertrokken. Zaterdag werd op het Regentessepleinte 'sGra- venhage in tegenwoordigheid van H. M. de Konin gin en Z. K. H. den Prins een gedeukteeken ont- huld ter eere van H. M. de Koningin-Regentes. Bescheidenheidshalve was H. M. de Koningin- Moeder niet aanwezig. De plechtigheid werd door muziek opgeluisterd. De voorzitter van het uitvoerend comit£, de heer Mr. A. Goekoop, ontvouwde de aanleiding tot het gedenkteeken, nl. eene vereering van het tijdvak van het regentschap en droeg het monu ment, een obelisk, over aan den waarnemenden burgemeester den heer Dr. Mouton, die het met een kort woord aanvaardde. Gaston kuchte weer veelbeteekenend en zeide toen //Och, mama, zwijg daar maar over. Met zulke sentimenteele praatjes komen wij niet verder. Het staat nu vast, dat ik zelfs uiet voor een huwelijk zal terugschrikken, maar dat is het uiterste. Daar kan slechts sprake van zijn, wan- neer al het andere mislukt. Ik zal dus in de allereerste plaats naar Londen. reizeu om met dien schoft Green te onderhandelen. Dat doe ik nog liever dan met die Engelsche juffer te trouwen. Maar, mama, wat zult gij doen, terwijl ik te Londen vertoef „Oh, ik ^Neen, neen dat moeten wij goed afspreken Het is mogelijk, dat ik met Green tot een accoord kwam, en dat wij u dan uoodig hadden. Ge hebt hier nieis te verliezen, ga dus mee naar Londen. Verkoop de meubeleu in eens, dat is beter dan ze stuk voor stuk weg te doen om huishoudgeld te krijgen. Elverdaal heeft een huis gekocht aan den Rsgentspark-Road kom dus mee, men kan nooit weten Reeds vroeger had de markiezin er aan gedacht, naar Londen te verhuizen, maar toen zij vernam, dat Elverdaal al getrouwd was, had zij dit plan laten varen. Ook nu maakte zij de tegenwerping ,Maar die kleermaker is getrouwd, en al was dit niet het geval vGe denkt nu ook altijd aan trouwen, mama. Er zijn echter nog andere zaken in de wereld dan huwelijkscontracten. Nee in das een kloek besluit, hier kunnen wij toch niet blijven leven." Veel moeite kostte het niet meer om de mar kiezin over te halen tot den orerlocht naar Londen. Bij de onthulling gaf de Koningin niting aan hare gevoelens van erkentelijkheid jegens alien, die haar geliefde moeder hebben willen huldigen door de oprichting van dit gedenkteeken. H. M. bracht, ingevolge opdracht van de Konigin- Moeder, haar woorden van dahk aan de aanwe- zigen overffik stel de hulde, mij gebracht, op hoogen prijs en het monumet zal voor mij een gedenkteeken zijn aan de trouw en liefde waardoor het Nederlandsche volk mij in de gelukkige en ernstige jaren van het regentschap tot zoo grooten steun is geweest". Bij de Tweede Kamer is ingediend een outwerp van wet tot goedkeuring der op 5 April 1905 te 's Gravenhage tusschen Nederland en Belgie gesloten overeenkomst betreffende de verbetering der verlichtiug van de Wester-Schelde en hare mondingen. Bij vernieuwing heeft Belgie, hoofdzakelijk in het belang van de scheepvaart op Antwerpen, eenige wijzigingen aan de bestaaude verlichting van de Wester-Schelde en hare mondingen weu- schelijk geacht, waarmede de Nederlandsche re- geeriDg zich heeft kunnen vereenigen. De overeenkomst door de Nederlandsche en Belgische permanente commissarissen van toezicht op de Scheldevaart, als gevolmachtigden namens de regeering der beide landen, den 27 October 1894 te Vlissingen gesloten en gehecht aan het wetsontwerp, is van bedoeld gemeen overleg tusschen beide regeeringen het gevolg. Eveuals de wijzigingen voortgesproten uit de overeenkomst van 25 Maart 1901, zullen ook de kosten uit de thans ter goedkeuring aangeboden overeenkomst bijna geheel ten laste van Belgie komen en moeten slechts door Nederland worden bekostigd de uitgaveu, verbonden aan de uitlegging van een lichtboei in het Pas van Nenzen en aan de verandering van het hooge licht op den Noordzee- boulevard te Vlissingen. Ten aanzien van de kosten van het doen plaatsen, verplaatseu, herstellen, en bijvullen van de lichtbollen, welke de Neder landsche regeering voor rekening van Belgie laat vervaardigen, deelen de Ministers mede, dat het bedrag van 1200 per jaar en per boei een billijke vergoeding werd geacht voor de diensten van het Nederlandsche gastransportschip, dat de lichtboeien plaatst en verwisselt en voor de levering van het jaarlijks te verbruiken gas voor de licht boeien, welke voor Belgische rekening zijn. TEE NEUZEN, 25 September 1905. Zaterdag 1.1. werd door den Hoofdingenieur van den Waterstaat in de lie directie, den heer A. A. Bekaar, in tegenwoordigheid ook van den Burgemeester dezer gemeente aan den heer J. F. Loekemeijer sluismeester bij de West- Zij hield veel van Parijs, en het de hoop niet varen op een terugkeer in betere omstandigheden, maar thans leek haar het best haar geluk in de Eogeleche hoofdstad te gaan beproeven. VIERDE HOOFDSTUK. Bloemen, Will En dat midden in den winter En nog wel theerozen sprak de Isuinige juffrouw Veronica Burns tot haar zoon//Ik deuk, dat die zeker wel een shilling kosten." z/Een shilling en zes stuivers, moeder ant- woordde de jonge Burns een beetje beschaamd, Hij wist wel, welk een groot offer dat ruikertje bloemen was. z/Een shilling en zes stuivers? Och heere een shilling en zes stuivers aan bloemen Wat een mooi stuk rundvleesch hadden we daarvoor kunnen koopen En waar heb je die bloemen voor gesocht Will? Ik geloof, dat je warempel je Z mdagsche kleeren aangetrokken hebt ook en dat zoo op een heel gewonen Woensdag." z/Vandaag is juffrouw Anny jarig, moeder, en deze bloemen zijn voor haar bestemd," bekende Will Burns verlegen. //Juffrouw Anny Welke juffrouw Anny Er zijn zoo veel Anny's //Juffrouw Anny van Everdaal, moeder Her- innert ge u de Elverdaals niet meer, die vroeger hier in huis woonden (Wordt vervolgd). I rj&vrm.<au3Bi*s*A TER SEUZEJfSCHE COURASfT. SBit blad vetaehijnt nasndag-, Woensdag- en Vrljdagavond, ullge^onderrt op Feestdagen, toy de Flfma P. J. VIM BK »AMPK te Ter Hfennen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter kennis dat het Is'8 supjiletoir kohier van den Hoofdelijken OmslaK in deze gemeente, voor 1905, in afschrift, gedurende vijf maanden op de secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Ter Neuzen, 25 September 1905. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. 't Is niet voor de eerste maal, dat nog wapengekletter vernomen wordt nadat de vrede is gesloten, zooals nu weer geschiedde aan het einde van den reuzenstrijd tusschen Rusland en Japan. In den Boerenoorlog was De Wet's commando nog aan 't schermutselen met de Khaki's, toen Engelschen en Transvalers te Vereeni- ging elkaar de hand hadden gegeven en in onze eigen geschiedenis vinden wij 't geval vermeld, dat vier dagen na den vrede te Nijmegen in 1678 door Prins Willem III de slag bij St. Denys geleverd vverd. Nu hoorden wij van een besehieting van eenige kust- plaatsen in Kamschatka door de Japanners nadat de onder- handelaars te Portsmouth het eens geworden waren. Ge- lukkig zullen dat wel de laatste krijgsbedrijven geweest zijn. De wapenstilstand is nu gesloten op de volgende bepalingen lo. Er zal een zekere afstand tusschen de legers van beide mogendheden in Mantsjoerije en in de atreek van de Toemen worden vastgesteid 2o. de zee- macht van een der oorlogvoerenden zal geen grondge- bied meer bombardeeren, den anderen behoorende of door hem bezet3o. de vangsten ter zee zullen door den wapenstilstand niet worden geschorst4o. tijdens den wapenstilstand mogen geen nieuwe troepen vers ter- kingen naar hettooneel van den oorlog gezonden worden 5o. de bevelhebbers van legers en vloten der twee mogendheden, zuller. bij overeenkomst de voorwaarden van den wapenstilstand bepalen, in overeenkomst met bovengezegde besluiten60. beide gouvernementen zul len bevel geven aan hun legercommandanten, aanstonds na de onderteekening van het vredesverdrag dit proto col in uitvoering te brengen. Terwijl de ontevredenheid over de bepalingen van het vredesverdrag in Japan zich oorspronkelijk in on- rustbarende woelingen in Tokio, Yokohama en elders geuit heeft, schijnt de publieke verontwaardiging gesust te zijn door het simpele feit, dat de Minister van binnen- landsche zaken, Yoshikawa, ontslag heeft genomen. Wel zal het geheele ministerie bij het bijeenkomen van het parlement op 28 October aan vinnige aanvallen blootstaan, maar de eerste opwinding is thans voorbij en 't Japansche volk herkrijgt met de kalmte zijn ge- zond verstand. Anders is het in Rusland, waar zelfs de Lzaar zich niet meer veilig gevoelt. Dezer dagen werd toch bericht dat om zijn verblijf te Tsarskoje-Selo een cordon van Kozakken werd gelegd. En het uitstapje, dat de keizer- lijke familie thans op het jacht//Poolster" in de Finsche wateren maakt, zal dan 00k wel moeten dienen, om der Keizerin, die een blijde gebeurtenis tegemoet ziet, wat verademing te schenken Een reis naar Karlsbad, waar- van sprake is geweest, schijnt haar van medischen kant als te vermoeiend ontraden te zijn. De volgende dagtn vond men in enkele veel gelezen krantrn de volgende advertentie //Sam alles is goed Geef je adres op aan je ouden vriend Sam Alles zal geregeld worden Of Sam geen kraoten ias, of hij ze misschien niet kon lezen, het moge zijn, zooals het wil, maar er verliep een geruimeu tijd zonder eenig antwoord op de advertentie. Gaston staakte zijne nasporingen ecbter niet, het vooruitzicht op rijk- doni, het nijpende geldgebrek drongen hem telkens tot nieuwe pogingen. De jonge man was nu vier en twintig j»ar oud, bezat eenig talent en had veel geleerd, maar al zijn keuuishielp hem niemendal bij het zoeken naar Sam. ^Als die vervloe.kle Green de plaat maar niet gepoetst had," zei Gaston eenige weken later, „dan zon ik wel raad weteD." ,/Die Green is een trouwelooze, ondankbare kerel," sprak zijn moeder. ^Wat heb ik hem nit den nood geholpen »Als ik er niet tusschen gekomen was, had mijn man hem zeker wel tienmaal weggejaagd Hij is een schoft „Ja, maar een slimme vogel Hij weet raad Ik geloof stellig, dat het goed zou wezen, als je hem opzucht en hem dit briefje liet lezeD." Toch doet ook Finland in de laatste dagen van zich spreken, doordien er geheime wapendepots zijn ontdekt en op de kust een stoomschip vergaan is, dat met ge- weren en bommen geladen bleek. Maar aan boord van een jacht, niet te dicht bij de gevaarlijke centra, zal de Czaar zich nog wel het veiligst voelen. In 'tzuiden smeult het vunr van den opstand onder de asch voort en door heel Rusland gist het. De Czaar moet er aangedacht hebben over zijn geheele rijk den staat van beleg te doen afkondigen en mobilisaties te doen plaata hebben om 't verzet eens en voorgoed den kop in te nijpen. Is hier het gevaar dus nog niet geweken, de stand der onderhandelingen tusschen Noorwegen en Zweden tot ontbinding der Unie schijnt wel bevredigend. Noor wegen moet onder zekere beperking toegestemd hebben in bet ontmanteien der grensvestingen en Zweden ver zet zich niet tegen een scheidsrechterlijk verdrag. Koning Edward van Engeland heet in de schikking de hand te hebben gehad -dat beweert men althans in Engeland. 's Konings schoonzoon, prins Karel van Denemarken, zou nu veel kans hebben koning van Noorwegen te worden. De Noorsche minister-president Michelsen heeft officieel ontkend, dat Noorwegen mobiliseert en schrijft het overdreven voorstellen der gewone troepenbewegingen aan opzet der tegenpartij toe. Een andere conferentie dan die te Karlstadt heeft in de laatste dagen in Frankrijk en Duitschland heel wat pennen in beweging gebracht. Namelijk de Internatio nale conferentie over Marokko-aangelegenheden. Ze komt er, dat staat vast, en waarschijnlijk zal de plaats der onderhandelingen Algeciras in Spanje zijn. Maar Duitschland en Frankrijk zijn't nog niet volkomen eens op 'toogenblik, dat dit geschreven wordt en biijkbaar wil men eerst weten, wat men aan elkander heeft, voor men in't openbaar gaatdelibereeren. Hoewel deFransche Eers wat ongeduldig geworden door het lange wachten, luitschland een paar nijdige zetten gaf en de Duitsche idem deze niet onbehenaiglijk pareerde, bestaat er voor 't oogenblik geen reden, om aan te nemen, dat de ver- houding tusschen de beide landen om deze affaire be- koelen zal, waar Frankrijk voor zijn welwillendkeid blijk gegeven heeft door den Duitscher-vreter Delcassd als minister van buitenlandsche zaken los te iaten en Duitschland door Dr. Rosen, den nieuwen en hoogst bekwamen gezant voor Mnrokko naar Parijs te sturen om met den kabinetchef Rdvoil, den weg naar de con ferentie te effeDen. In Hongarije zal 'top politiek terrein zeker zoo gauw geen //pays en vree" zijn, al mag men aannemen, dat met de verdaging van den Rijksdag de laatste phase van de ministerieele crisis is ingetreden. De oppositie heeft wel tegen de verdaging geprotesteerd, maar ten slotte zich toch daarbij neergelegd. En dat was't beste wat zij kon doen, want door verscheidene fracties waren voorslellen tot invoering van algemeen stemreckt aan- gekondigd, en was ddn daarvan in behandeling gekomen, dan zou de coalitie zijn uiteengevallen. De heer Kossuth vergenoegde zich dan ook met eenvoudig protesteeren, en was er volstrekt niet door geraakt, toen de minister de zaal verliet, ten teeken, dat de verdagiDg een vol- dongen feit was. Wie nu ook het roer van staat in Hongarije in handen krijgt, het aanstaande uit de ver- eenigde oppositiegroepen te vormen kabinet zal de be- weging voor hervorming van het kiesrecht als een erfenis van het kabinet-Fejervary moeten aanvaarden. „Te Londen 0Waarum niet? Dan kon je tegelijkertijd be- trekkiugen aankuoopen met die kleermakersfamiiie. Men kan nooit weten, hoe de zaken leopen. In het uiterste geval Gaston die man heeft een dochter. God bewaar je, mijn zoon ik weet wel, wat ik van je verlang. Wie weet wat voor een schepsel die dochter is. Maar je zult wel zien. In het uiterste geval moeten wij ons er in weten te schikken." Gaston bekeek zich in den Spiegel, trok zijn das recht en draaide zijn kne»eltje op. /yMama," sprak hij toen, /,wat ge daar zegt, is eigenlijk afschuwelijk. Zoo'n stijve Engelsche juffer is een versr.hrikkelijke beproeving voor een junkman uit het Parijsche leven. Ge weet slechts half, welk een opoffering het voor mij zou wezen". »Maar Gaston, een huwelijk is toch niet zoo afschuwelijk als je schijnt te denken. Men schikt zich er in. De hoofdzaak zou het huwelijkscon- tract zijn, dat zou natuurlijk goed in orde moeten wezen. Als je elk jaar honderd duizeDd francs kreeg voor de huishouding en bovendien het be- stnur over het kapitaal van je vrouw, dan zou je toch wel die Engelsche juffer kunuen trouwen, geloof ik. Zij wordt markiezin, daar zal zij wel tevreden mee zijn". ^Natuurlijk, daar moet zij tevreden mee zijn en als het niet anders kan, zal ik wel in den zuren appel moeten bijten. Maar dat doet ikslechts in het uiterste geval. Om u, arme mama, wil ik gaarne een offer brengen." fMijn lieve, beste Gaston Je weet, wat ik voor je heb opgeofferd

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1