A g e m e e si Nieuws- en Advertent ieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 4740 Dinsdag 19 September 1905. 45e Jaargang. Belasting op Bedrijfs- en andere ipkomsten. Teekencursus. Aankondiging. Yoetpaden met de kunstwerken. f'euil leton. S1LVK. Telegrafische berichten. ABONNBMENT: Inzending van advertentiSn v6or 3 urea op den dag der uitgav* der qemeente ZAAMSLAG, TER NEUZEN, 18 September 1905. Trij bewerkt door AJIO. 9) derde HOOFDSTUK. Per drie ma&nden binuen Ter Neuzen 1,-. Franco per postYoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amenka 1,82*. Men abonneert zich bjj alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Bneven- bashoaders. ADVERTENTISN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,1b. Bij directe opgaaf vau driemaal plaatsing derzelfde adverteutie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. r .|u„»vonil. altEeionderd op Feeatdageu, hij de Flrina 1*. J. VAJf DK IA1UII te *ei Aeasen. Uit bl»d vewsetijnt M»and»g-, Woenidag- en Vgijdognvonif v w j De Burgemeester van TER NEUZEN brengt bij deze ter kennis Tan de daarbij belanghebbenden, dat de door den Directeur der Directe Belastingen enz. te M i d d e I b u r g, den 14 September 1905 invorderbaar verklaarde kobieren der belasting op bedrijfs- en andere inkomsten dezer eemeente, o?er bet jaar 1905/6 rtos. 3 en 4. op heden aan den Ontvanger der Directe Belastingen, ter tnvor- dering zijn ter hand gesteld en dat ieder verplicht is aijnen aan slag, op den bij de wet bepaalden voet, te voldoen. Ter Neuzen, den 16 September 1905. De Burgemeester voornoemd, J A. P. GEILL. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat zij, die met 1 October aanstaande tot den teekencursus wenschen te worden toegelaten, zich daartoe voor .29 dezer moeten aanmelden ter gemeente-secretarie. De cursus is alleen toegangkelijk voor jongelisden di» ket gewoon schoolonderwijs genoten hebben en 14 jaar zijn of dien leeftijd voor het einde des jaars bereiken. Ter Neuzen, 18 September 1905. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders breno-en ter kennis van belanghebbenden dat, te beginnen op Dinsdag 26 dezer maand, vanwege de gemeente eene algemeene opneming zal worden gehouden van de Zaamslag, 15 September 1905. Burgemeester en Wethouders voornoemd, WORTMAN. Voorzitter. K. DE KRAKER, Wethouder. De loting voor de nationale militie, voor de lichting 1906 zal plaats hebben Dinsdag 17 October Te Sas van Gent voor Sas van Gent, Philip pine en Westdorpe. Te Axel voor Axel, Zuiddorpe en Overslag. Woensdag 18 October Te Hontenisse voor Hontenisse, Boschkapelle, Ossenisse, Hengstdijk en Stoppeldijk. Donderdag 19 October Te Hulst voor Hulst, Clinge, Graauw en St. Jansteen. Te Koewacht voor Koewacht. Vrijdag 20 October Te Ter Neuzen voor Ter Neuzen, Zaarn^ag en Hoek. Donderdag 2 November Te Sluis voor Sluis, Oadzand, Retranchement, Eede, St. Kruis en Aardenburg. Vrijdag 3 November: Te IJzendijke voor IJzendijke, Biervliet, Schoondijke, Waterlandkerkje en Hoofdplaat. Zaterdag 4 November: Te Oostburg voor Breskens, Zuidzande, Nieuw- vliet, Groede en Oostburg. Tot bepaling van het door de gemeenten te dragen aandeel, worden samengevoegd Oadzand en Retranchement Schoondijke en Waterland kerkje Zuidzande en NieuwvlietEede en St. Kruis Boschkapelle, Ossenisse en Hengstdijk Zuiddorpe en Overslag. Door Burg, en Weth. alhier is benoemd tot opperbrandmeester de heer J. A. Donze. Wij verwijzen belangstellende lezers naar de rubriek #zeetijdingen waaronder vermeld staan de afvaarten, bestemming en verblijf van de stoomschepen HeBry, Guido, Harald, Jenny en Richard. Vooral ten gerieve van hen wier familieleden op gemelde stoomschepen, waarvan de reederij alhier is gevestigd, varen, zulleu wij, daartoe welwillend in de gelegenheid gesteld, geregeld deze berichten opuemen. Xh de Vrijdagavond alhier gehouden ver- gadering van de Bootwerkersvereeuigiug ,/Recht en Plicht" werd door den penningmeester rekening en verantwoording gedaan over het afgeloopeo kwartaal. De rekening sloot met een baiig saldo van 15,30 dit gevoegd bij het vroeger saldo brengt het kapitaal der vereenigiog op 215,32. De leden die nog conlributie schuldig zijn zal tot 15 Oct. a. s. gelegenheid worden gegeven deze te voldoen. Ziterdagavond hield de heer Mr. Sannes uit Middelburg in eeDe door de afd. Ter Neuzen der Sociaal Democratische Arbeiderspartij in het 'of-., niut ,/'s Lands Welvaren" belegde openbare vergadering eene rede over algemeen kiesrecht. De vergadering was tamelijk bezocht. In den breede zette spreker uiteen het stand punt der socialisten in zake het algemeen kiesrecht, terwijl hij betoogde dat het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen, voor de volksklasse noodig is, om in den staat te kunnen meespreken en de macht in handen te krijgen, die volgens spreker thans berust bij de bezittende klasse. Hij spoorde aan tot het maken van propaganda voor algemeen stemrecht en aaneensluiting der werklieden. Gisteren waren alhier van wege de afdeeling Middelburg van den Algemeenen Nederlandschen Typografenbond de drukkersgezellen van Ter Neuzen en omstreken opgeroepen tot eene verga dering in het logement tf's Lands Welvaren". Naar we vernemeu zette de heer D. Bimmel uit Middel burg voor de opgekomenen het doel en de strekking van den Bond uiteen, om hen ten slotte aan te sporen zich te vereenigen en eene afdeeling te stichten. Hiertoe bleek bij de aanwezigen voorals- nog geeu lust te bestaan. Blijkeus achterstaande advertentie zullen de liefhebbers van dausen a. s. Donderdag op het bal en in den namiddag van Zaterdag hun hart kunnen ophalen in het Hotel des Pays-Bas." Ook lief hebbers van goede muziek zullen voorzeker kunnen genieten, daar het orkest, onder leiding van den heer Mortier uit Gent bestaat uit solisten van het Geutsche conservatoire eu het Belgisch leger. Gisterenavond werd alhier tot sluiting van het seizoen een concert gegeven in de ^Buiten-Societeit door het muziekgezelschap #De Vereenigde Werk lieden", directeur de heer Aug. Eeckhout. De gure avond weerhield blijkbaar velen naar den tuin op te gafcn, terwijl ook de koude oorzaak was, dat na de pauze een groot deel der aanwezigen huiswaarts keerde. Dit was jammer voor het muziekgezelschap, dat het programma verdienstelijk uitvoerde. Na het invallen der duisternis werd de tuin electrisch verlicht. Sa8 van Gent. Onze kermis behoort weder tot het verledene. Met krameu en spellen was het dit jaar zeer schraal. De eenige twee spellen, saloncarousel van Janvier eu cinematograaf van Wegkamp hadden dan ook een druk bezoek. De geheele kermis was het nogal druk, vooral de laatste Zondag was er veel volk. Aan de gaai- schieting naraen 83 schutters deel, een getal, dat siuds jaren niet meer bereikt werd. Zonder erge stoornis liep alles in de beste orde af. Velen hoort meu sprekeu over de ironie van het noodlot, weinigen weten, wat die waorden in de werkelijkheid beteekenen. De markiezin d' Aigre had er echter ondervinding van eu in haar latere levensjaren zeide zei, dat de ironie van het uoodlot de wreedsts school des levens was, die de begeerten van den mensch slechts vervulde om hem te too- neu, hoe nietig en dwaas, of hoe verderfelijk ze voor hem zijn. De ironie van het noodlot kan den meusoh tot wanhoop, tot maord, tot zelftnoord brengen door het amtjonen van eigen misslag^n, door tegenspoed in den sfrijd om het geluk, door zijue afhankelijkheid vau onbekende wetten, die zijn leven beheerschen. Wreede ontgoocheling. als men het geluk meent te grijpeD, ziedaar de jneening der markiezin d'Aigre omtreut de ironie van het noodlot. Mevrouw de markieziu d' Aigre was de docbter van een aanzienlijk regeeringsambtenaar, met name Camille Didier. Zij was afkomstig uit Toulouse. Haar opvoeding was meer berekend geweest op uiterlijke dan op innerlijke beschaving. In haar jeugl was zij een schoon, levendig meisje, en mocht dus op levensgeluk hopen. Ofschoon haar vader geen vermogeu bezat, genoot hij toch een groot inkomen. Bespaard werd echter geen stuiver, alles werd gebruikt, sums dreigde zelfs een te kort. Dan was het een kwade tijd voor de f»- milie, die gaarne uvolgens haar stand" optrad. In zoo'u tijd kwam de markies d'Aigre als ge- roepen. Uit de burgerlijke bekrompeuheid gered te wordeB, mevrouw de markieziu te zjju om het leven te genieten ziedaar het toppunt van haar wenschen. Doch de markies was een luchthartig man, in den roes van haar geluk had de markiezin dit over het hoofd gezien. Kort na zijn huwelijk moest hij zijn outslag nemen als zee-officierhij begon nu een lui, liederlijk leven, verspilde daarmee het grootsta deel van zijn bescheiden vermogeu en stierf aan de tering, drie jaar ua zijn trouwen De toestand van de markiezin en haar zoon werd moeielijk. Zij bewooude een groot huis te Parijs, de schuldeischers van haar man begonnen lastig te worden, zij was een weelderig leven gewoon en van de tering naar de nering zetten, wist zij evenveel als een ezel van de hariugvangst. Nu was zij markiezin, haar hoogste wenschen waren vervuld het waren zeepbeilen geblekeu. Nog nooit had zij zoo in nood verkeerd als nu. Eu weder lachte het geluk haar toe. Samuel Scheppers kwam met een groot vermogen uit de kolo lieu naar Parijs, zag haar en raakte verliefd op haar titel. Wanneer de begeerte naar rijkdom haar niet had verblind, zou zij wel gezien hebben, dat Samuel Scheppers niet beantwoordde aan haar ideaal van een echtgeuoot. Afgezien vau zijn oppervlakkige netheid in kleeding en manieren was hij een alledaagsch burger, dien zij slechts met moeite leerde de verplichtingeu te vervullen, die aan een titel en een hoogen rang verbondeu zijn. Maar Samuel Scheppers uit Hollingwood werd toch markies d'Aigre, en later zelfs consul van een kleine republiek in Amerika. J.u de verste verte had de markiezin d'Aigre er niet aan gedacht, bij haar tweede huwelijk haar mooien titel te laten varen. Zij werd niet eenvoudig mevrouw Scheppers, doch haar man werd markies 'd Aigre. Met geld kan men alles in orde brengen, vooral te Parijs. Men laat visit^kaartjes drukken, en daar zet men *S Gravenhage, De Minister van Financien heeft ingetrokken de volgende ingedieude wets- ontwerpen afschaffing staatsloterij, nieuwe tarief- wet, verhooging van den accijns op het gedistilleerd. Am sterdam, 18 Sept. Mevrouw Domela Nieuweuhuis, die uit de couranten vernam, dat haar echtgenoot de vorige week in Duitschland gearresteerd was, heeft daarvan nocb van haren echtgenoot, noch van de autoriteiten iets vernomen. Utrecht, 18 Sept. De gisteren in een boom- gaard buiten de stad gehouden jaarlijksche lande- lijke meeting voor algemeen kiesrecht, werd door dnizenden bezocht. Er traden op sociaal-demo- cratische zoowel als vrijzinnig-democratische spre- kers. De door het comite voorgestelde scherpe motie werd door den heer Treub, die enkele zinsneden niet kon onderschrijven, ongewenscht geacht. Na afloop van de meeting bad een op- tocht met vaandels en mnziek plaats, die een ordelijk verloop had. Antwerpen, 17 Sept. In een goederenwaggon, staande aan het centraalstation alhier, is een pak obligation Ned. Werkelijke Schuld 1898 gevonden, ter waarde van 78,200. Tiflis, 17 Sept. Leiders eener Tartaarsche bende zijn binnengedrongen in dagbladbureaux te Bakoe en bedreigden de redacteuren die weigerden in hun geest te schrijven met den dood. Een redacteur te Bakoe, die zich tegen de op- roerlingen verzette, werd vermoord. Odessa, 17 Sept. In Batoem worden dezelfde tooneelen gevreesd als te Bakoe. Daar verergert de toestand. Het aantal moorden wordt dagelijks op 20 geschat. Perzische stammen maken gemeene zaak met de Tartaren. Bij de plunderingen te Merkens werden Arme- niers vermoord onder de oogen van den commis- saris van politie, die geen enkele maatregel trof om aan de moorden een einde te maken en zelfs verzuimde de militaire autoriteiten met de gebeurte- nissen in kennis te stellen. De commissaris zal gerechtelijk worden vervolgd. St. Petersburg, 17 Sept. Het 21 ate leger- korps te Kief heeft bevel ontvangeu naar den Kaukasus te vertrekken. De Regeering besloot jaarlijks 50 millioen roebel te besteden voor het bonwen eener nieuwe vloot. Rome, 17 Sept. Er heeft weer eene aardbeving plaats gehad te Monte Leona. De bevolking is uit de huizen gevlucht. Stockholm, 18 Sept. Noorwegen heeft uitge- breide militaire maatregelen genomen. Op de op „r, wat meu wil. Men kan voor zijn huis het bon'te wapenschild der republiek Honduras laleu prijken, nu en dan een bonte vlag uitsteken, men kan zich tegenorer vrienden en gasten noemen zooals men wil. Inderdaad was de wereld zoo vrieudelijk om niets te weten aaugaande Samuel Scheppers, en meu noemde hem markies, omdat hij de man van zijn vrouw was. Hij gaf heerlijke diners, was het dan wel noodig, dat men zoo precies wist, wie hij was Bovendien was hij rijk Als hij niet rijk was geweest, zou meu wel wat nauwkeuriger toegezien hebben daar was nu echter geen reden voor. De markiezin wist natuurlijk wel, met wien zij getrouwd was. De ambtenaar van den burgerlij- keu stand had haar duidelijk gezegd, dat haar man geen markies was doch Samuel Scheppers uit Holling wood in Eugeland. Toch trouwde zij hem want zij had het zoo noodig van dat van dat Natuurlijk bleek haar geluk ook du weer eeu zeepbel, die spoedig berate. Scheppers sprak zeer gebrekkig Fransch, en zij zeer gebrekkig Eugelsch. Kon eeu huwelijk tusschen twee zoo verschillende persouen wel auders dan ongelukkig uitvalleu Hun geheele huwelijk bestead daarin, dat Scheppers betaalde, en dat zij zweeg om hem aan het betaleu te houden, in de hoop later zijn geheele vermogeu te erven. Elf jaar duurde dit vreemdsoortige huwelijks- geluk, dat voor de markieziu meer geleek op eeu elfjarige marteling. Maar wat doet men soms voor 8 millioen francs Bij de opening van het testament viel zij van schrik in onmacht. Haar zoon Gaston, die ook niet bijzonder gesticht was door de bepaliugen van zijn stiefvader, bracht haar in een huurrij- tuig naar huis. Zij was ziek, zij was als ver- pletterd door de ironie van het noodlot. Wat nu Zou zij nu verstandig worden Worden de menschen ooit verstandig Het schijut wel, of het autwoord op deze vraag outkenneud moet luiden. De markieziu noemde deze wending ironie van het noodlot. Eu misschien had zij gelijk. Ach, zij had elf larige jaren gehoopt eeu gelukkige weduwe te worden, en nu zij weduwe was, waar was nu het geluk Zij bezat in haar prachtige woning wel prachtige meubelen, doch die meubelen waren ongeveer alles wat zij in haar armoede bezat. „Op zulk een ougehoorde rnauier is nog nooit een vrouw bedrogen", klaagde zij. ,/Hebje reeds met den advocaat gesproken, Gaston?" „Ja, mama", antwoordde de jooge markies. //Hij zegt, dat er niets op het testament valt aan te merken". (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1