A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. KERMIS. 4738. Donderdag 14 September 1905. 45e Jaargang. Straatreiniging Driewegen. Commissie van Fabricage. Binnenland. BXIKDOX ea QILUH. FEUILLETON. ABONNEMENT: Inzending van advertentiSn v6or 3 uren op den dag der uitgave. B U I T E N L A N D. De revolutie in Kaukasie en het cppoer te Tokio. Vrij bewerkt tloor A 510. 7) TER NEUZEN, 13 September 1905. 5EMESSCHE COERAJfT. Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82*. Men abonneert zich bjj tile Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- ushouders. A D V ESTENTIlN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,16. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prgs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. OH Tblad verHch.Jnt MaanJag-. Woe.^»K- en °P Feea«dagen, bij de Flrma V- J. VAX MIC »AM»K te »e,Me. Bortreme ester en. Wet tro nders van TER NEUZEN zullen op Maandag 25 September 1905, des namiddags ten 3 ure, in het openbaar bij enkele inschrijving aanbesteden het ophalen van ascJi en vuilnis aan de woningen der bewoners van het gehucht Driewegen, gedu- rende het tijdvak 1 October 1905— 31 December 1906. De voorwaarden liggen voor een ieder op de secretarie der gemeente ter inzage. De gezegelde inschrijvingsbiljetten kunnen tot het uur der besteding aldaar worden ingelererd. Ter Neuzen, 13 September 1905. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend dat door hun College tot Voorzitter der Commissie van Fabricage in deze gemeente is herbe- noemd de heer M. WAS UE1* HOKH., Ter Neuzen, 11 September 1905. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GK1LL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend dat gedwende de kermis, die Maandag 18 September a.s. be- gint en Zaterdag 23 September d. a v. des nachts om 12 uur eindigt, de tapperijen, spellen, kramen, enz., des nachts mogen opeublijveu, tenzij sluiting wordt bevolen. Orgeldansmuziek mag niet beginnen voor 10 uur 's morgens en moet eindigen om 1 uur s nachts, behalve op Maandag, Woensdag, Donderdag en Zaterdag, voor welke dagen een ander uur van eindigen zal worden bepaald. Ter Neuzen, 13 September 1905. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. Het Journal de Geneve vindt in het optreden van de Tartaren in het Koukasusgebied zoo men weet zijn de Tartaren alien Mahomedanen aanleiding om den sultan van Turkije, Abdul Hamid, te betichten de aan- stoker van derevolutietezijn. Hij zou de woeste beeren tegen de Armeniers bebben opgezet. De Tartaren gevoelen zicb meer aan den man van Yildiz kiosk verbonden dan aan ffTadertje Czaar" in Peterhof. Met een beetje geld en veel opruiende woorden, schrijft het blad verder, doen de agenten van den Sultan met de Tartaren in den Kaukasus wat zij willen. 't Doel zou dan geweest zijn Rusland opnieuw in een wespennest te steken en zoo- doende gelegenbeid te hebben op den Balkan zijn slag te slaan, en ten tweede zicb te wreken op de Armeniers, het element dat den grooten heer zooveel in zijn eigen land te stellen geeft en scbuldig wordt gerekend aan den onlangs op hem gepleegden moordaanslag. Zonder de mogelijkheid te ontkennen, dat van Turkscbe d. i. Mabomedaansehe zijde in den Kaukasus^ in de richting van een revolutie of een j-heiligen oorlog tegen de -ongeloovigen" gewerkt is, willen we er toch op wijzen, dat de Russiscbe regeering in elk geval ziende blind is geweest niet 'alleen, maar ook in de laatste tijden met vuur beeft gespeeld. Na de onlusten in Februari te Bakoe zond de regeering een vertiouwd persoon, den senator Koesminski, naar den Kaukasus, om een onderzoek in te stellen naar de toestanden en naar de oorzaken van de onlusten. Koesminski, een recbtscbapen man, zond een breedvoerig verslag, dat blijk gaf boe ernstig hij zijn taak had opgenomen. Hij spraU daarin zijn overtuiging uit, dat de gouverneur van Bakoe, prins Nakascbidse de Tartaren tot bet gewapend optreden tegen de Arme niers had aangezet, en den Armeniers met opzet geen bescherming bad verleend en aan de gevechten in de straten geen einde had gemaakt. Enkele dagen nadat dit rapport van senator Koesminski door de regeering te St. Petersburg was ontvangen, werd prins Nakaschidse door een Armenier doodge- schoten. In het rapport van Koesminski werd tevens bet op treden en bet beheer van de hooge en lage ambtenaren, van de politie en van de militaire overheid in Bakoe op krasse wijze veroordeeld. De regeering vond de zaak schijnbaar heel lastig en deed niets. Het rapport van Koesminski werd opgeborgen in bet archief; de ambtenaren in Bakoe kregen geen berisping of strafen bet wanbeheer duurde voort. De nationale hartstochten, door godsdiensttwisten ge- voed, badden gelegenheid opnieuw de gemoederen in beweging te brengen openlijk werden wapens verkocht en gekochtde smokkelbandel in vuurwapens en ammu- nitie werd openlijk gedreven, en de ambtenaren deden niets om den strijd te voorkomen. Wat thans gebeurd is, kon voorzien worden, en was na de houding, die Boelyguin en zijn ambtenaren tegen- over bet rapport van Koesminski hebben aangenomen, te verwachten. beloopt wel 6 millioen gulden. Ir. ronde cijfers zijn er alleen in deze stad 250 menschen gedood. Gisteren was de stad rustig, maar er waren dan ook 600 kozakken aar.gekomen. jje vier Engelachen, die in Bakoe in geva&r verkeer- den, zijn gered door de stoutinoedigheid van een land- genootj die zich onverscbrokken tusschen de opstande- lingen begaf en door zijn langdurig verblijf in deze streken en zijn uitnemende kennis van de landstaal er in slaagde ben uit het huis te brengen, waarin zij op de petroleumetablissementen van Balacbany belegerd werden. De betrokken olie-maatscbappijen hebben besloten niet aan den gang te gaan voor en aleer de rust vol- komen is verzekerd. Zij eischen daartoe o. a. de uit- wijzing van de Tartaarsche boerenarbeiders. Tokio is, sedert de stad in staat van beleg is verklaard, buitengewoon kalm geworden. Duizenden soldaten met de bajonet op het geweer zijn over de gansche stad verspreid en voor een groot gedeelte in het Hibya-park gelegerd, waar tenten opgeslagen zijn en waar zelfs de muziektempels als verblijven der soldaten dienst doen. In andere deelen der stad zijn de manschappen inge- kwartierd. Schildwacbten en politieposten bevinden zich voor de woningen der vreemde gezanten, van de Minis ters, de staatsgebouwen enz. Infanterie- en cavalerie- patrouilles doorkruisen Tokio in alle richtingen. •Volgens den correspondent van 't Journal zijn in Tokio 118 politiepo9thuizen in de acsh gelegd, 27 afge- broken, ongeveer 200 tramwagens omvergeworpen en verbrand, 8 Katbolieke kerken verwoest en een groot aantal scholen in brand gestaken. Geen enkel geweer- schot is bij al deze ongeregeldheden gevallen. Er zouden voorts 1650 personen in de gevangenissen zitten en men gelooft dat 1160 hunner gerecbtelijk zullen vervolgd en de anderen ontslagen zullen worden. De trams rijden nu weer, de restaurants zijn weer geopend en de stad herkrijgt baar gewone aanzien. De leden van de progressieve partij bebben een motie aangenomen tegen het slniten van den vrede. De vrede werd daarin vernederend genoemd en als de oorzaak be- schouwd van het oproer in de hoofdstad, dat het pro- clameeren vam de staat van beleg noodzakelijk maakte. De vredesvoorwaarden werden beschouwd als in lijn- rechten strijd te zijn met de belangen der natie. Naw het heet 'heeft de chef der politie zijn ambt neergelegd. De Minister van Binnenlandsche zaken wilde ook aftreden, maar de Mikado weigerde zijn ontslag aan te nemen. Minister-president Katsoera heett gezega dat het parlement in October bijedngeroepen zal worden en men verwacht dan, dat bet geheele kabinet zal heengaan. Muntbiljetten (van 10 en 50), die uitgegeven zijn krachtens de wetten van 26 April 1852 en 27 April 1884 zullen na 1 October 1905 niet meer bij betalingen aan de Rijkskassen worden aangenomeD. Ze kunnen dan echter nog tot 1 April 1909 worden ingewisseld bij de betaal- meesterskantoren, bij de Nederl. Bank te Amsterdam, bij hare Bij bank, ageutschappen en correspondent- schappen der eerste klasse. Uit Schoescha wordt gemeld, dat het kwartier van ue Armenische kooplieden weinig meer is dan een rooken- de puinhoop. Heele straten zijn vernield en de scbade „Wie heeft den m&rkies aangespoord om alle contante vaarden nsar Engeland te zenden, zeer geachte heer vervolgde Green op levigenden toon. ,/Wie heeft daardoor alle latere processen onmogelijk gemaakt? Ik wil mij zelfven niet prijzen, mijnbeer Elverdaal, maar ik weet, hoeveel moeite het mij gekost heeft, dit alles te bereiken, welke hinder- nisseu te overwinneu waren om de tegenpartij te verslaan. Want er is een tegenpartij, dat zult ge spoedig genoeg bemerken, zeer geachte heer. Doch reken op mij Laten zij maar komen Thomas Green weet alles, kent alles en kan alles Ik trilde gisteren van vreugde, toen ik bij de opening van het testament te Parijs vernam, dat de zeer geachte heer Elof Hendrik Elverdaal London E. C., Binsburjstraat nummer zes en dertig tot eenig erfgenaam was benoemd. Toen kon ik met eenigen trots zeggen #dat is mijn werk Met den eersten trein vertrok ik naar Havre, met het eerste stoomschip stak ik het kanaal over, en hier ben ik, nog warm en ver- moeid van de reis, om de erfenis en mij zelveu neer te leggen aan de voeten van mijn nieuwen heer en meester, nog voordat hij het nieuws verneemt door de officieele mededeeling, die den slakkengang gaat." In waarheid was Green bij de opening van het testament even verwonderd geweest over den geheel onbekenden naam, die den aanwezigen als eeo douder in de ooren klonk, als de markieziu d'Aigre en haar boopvolle zoon Gaston, die de millioenen reeds in zijn zak meende te hebben. Doch Green kwam spoediger tot kalm beraad hij liet zijn oude meesteres in den steek, en dachtWaar het geld heengaat, daar ga ik ook heen. En daarom was hij zoo snel mogelijk naar Londen gereisd en had zich //aan de voeten van den nieuwen millionuair gelegd. Ofschoon hij in mooie kleeren voor zijn schunnig gekleeden meester stond, lag in zijn geheele wezen een hondsche onderworpeuheid, waarbij terecht ge- sproken mocht worden van //aan de voeten leggen." Het eerste, waaraan Elverdaal in zijn nieuwen toestaud dacht wasdat hij hier volstrekt niet paste in ;/de Blauwe Jekker" met. zijn vieze tafels en stoelen, met zijn vuile kroeglucht. Den stoel, door de buffetjuffrouw voor hem afgeveegd, schoof hij weg en hij zeide op deftigeu toon //Het is goed, GreenZorg voor de regeling der zaken hier, en doe het op waardige wijze. Voor alles wensch ik, dat niemand zich bemoeit met de ver plichtingen, die op mij rusteu. Begrepen ,/Zooals u beveelt, zeer geachte heer ant woordde Green met eene onberispelijke buiging. z/Daarna solgt ge mij naar het Palace-hotel, waarheen ik mij nu begeef. Daar wensch ik ook mijn gezin te ontvangen, natuurlijk nadat zij in staat zijn gesteld om zicb behoorlijk te presen- teeren. Zorg dus voor het noodige, Green I" ,/Mijnheer Elverdaal, zou ik z/Van Elverdaal, he?" zei de kleermaker-milli- onnair op snijdenden toon. „0, neem mij niet kwalijk", stamelde Green verwonderd. Ik meende slechts te moeten vragen, of het misschien goed zou zijn, als Uwe Edelheid voorloopig mjjn brieveutasch zou willen uamen. Big de administratie der posterijen moet het voornemen bestaan om voor het vervoer van de post te platten lande gebruik te maken van hon- denkarren. Reeds zijn de directeuren aangeschreven op te geven, welke bodediensten hiervoor in aanmerking komen. Er is slechts honderd pond sterling in, maar voor de eerste uitgaven Met een minachtend gebaar nam Elverdaal den brieventasch en stak hem in zijn zak. »Het '9 goed,hm hoe heet je p" #Green is mijn naam, edele heerThomas Green *Goed, Green Zorg er ook voor, dat ik ten spoedigste een afschrift ontvang van het testament van van mijn oom. Het zal raadzaam zijn een knappen advocaat te raadplegen. Ik wensch deze zaak ten spoedigste geregeld te zien, Green „Ik zal onmiddellijk de noodige maatregelen nemen, naijnheer Van Elverdaal ffGoed, goed En volgens afspraak komt ge bij mij in het Palace-hotel. Begrepen In het Palace-hotel. Tot straks dan //Tot wederziens, edele heer Tot wederziens Elverdaal ging heen. D.e kastelein zette groote oogen op en kon geen woord uitbrengen. Hoe was het mogelijk De kleermaker milionair ver- waardigde hem met geen blik. Zoo menigmaal had de arme slokker hem zijn vriend genoemd, zoo menigmaal had hij hem in dronkecschap de hand gedrukt, zoo menigmaal had hij hier over zijn vrouw geklaagd en haar een ouden draak genoemd en nu stapte diezelfde man de deur uit, zoo trotsch als een geboren edelman. Thomas Green zag spoedig in hoe de zaken hier stonden. Het berouwde hem niet, dat hij naar /,zijn nieuwen meester" was overgeloopen, hij begreep, dat hier wel iets voor hem //te verdienen was. Als een loopend vuur verspreidde zich under Door den Commissaris der Koningin is be noemd tot lid der gezondheidscommissie voor de vereeniging van gemeenten, welke haar zetel heeft te Ter Neuzen, de heer D. Buijze, arts alhier. Gisteren werd alhier door den notaris Van der Moer, in het //Hotel de Commerce" ten verzoeke van den heer J. P. W. Rommel in het openbaar geveild een woon- en winkel- huis in de Noordstraat te Ter Neuzen, groot 86 centiaren. Het perceel werd opgehouden op 6500. Heden werd door den notaris Van der Moer ter bovenvermelde plaats geveild, ten verzoeke van het gemeentebestuur van Ter Neuzen, een woonhuisje in het Nieuwediep, op den hoek der Verbindingstraat en het rechi van erfpacht tot 31 Dec. 1914 op den grond, groot 85 centiaren. Hiervar. werd kooper de heer G. J. Balkenstein te Ter Neuzen, voor 500. Hedennamiddag zag de heer D. Tholens Az terwijl hij op zijn bureau zat aan de Heeren- gracht alhier, dat iemand zijn onder het venster op de stoep staand F. N. rijwiel wegnam, er opsprong en er ijlings mee wegreed. Hg waarschuwde aanstonds de rijks- en gemeentepolitie, die een onderzoek instelde en de politie in de omgeving en de grensplaatsen verwittigde. Hoewel er enkele inlichtingen werden ver- strekt, ontbreekt een bepaalde aanwijzing om- trent de richting waarin de dief met zijn buit ontvlucht is. De dader was een klein persoon, gekleed in sporthemd, ceintuur om en sportpet op. Ongeveer een jaar geleden werd van den heer Tholens onder dezelfde omstandigheden ook een rijwiel ontvreemd, toen werd het door den inspecteur van politie te Selzaete opgespoord. de bewoners der Binsburjstraat het nieuws, dat de kleermaker Elverdaal een millioenen-erfenis had gekregen. Daarbij ontbrak het natuurlijk niet aan avontuurlijke geruchten en overdrijvingen. Sommigen spraken van een schatrijken markies uit Zuid-Amerika, die vroeger zeeroover geweest was, anderen wisten, dat die markies ontelbare millioenen had nagelaten, waarvan Eiverdaal slechts een klein gedeelte erfde, terwijl er ook eenigen waren, die niets van al die praatjes geloofden en aan een groote zwendelarij dachten. Elverdaal echter was sedert het eerste oogen- blik overtuigd van de waarheid der tijdiug. Hij had zichzelven en anderen zoo lang en zooveel voorgepraat van eene plotselinge veranderiug zijner omstandigheden en van de schatten der Zuidzee, dat het voor hem volstrekt niet moeilijk was er aan te gelooven. Eerder zou het hem verwonderd hebben, als deze plotselinge ommekeer ware uit- gebleven. Hij schikte zich dan ook bijzonder goed in zijn rol van erfgenaam. Vermakelijk was zijn eerste optreden in het Palace-hotel, waar de uieuw- bakken millionnair met zijn vuil linuen, zijn vuile handen en gescheurde laarzen al bitter weinigindruk maakte. Toen hij op bluff-irigen toon de bestekamers wilde huren, die op dat ooger.blik onbezet waren, zond de hoteldirecteur in stilte naar de politie, want hij meende met een krankzinnige te doen te hebben. Zoodra bleek, dat de opg&ven van Elverdaal met de waarheid overeenstetudeu, keerde het blaadje om de directeur was nu een en al beleefdheid en voorkomendheid, en alle beveleu van den nieuwen *heer" werden met den grootstea ijver uiigevoerd. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1