A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Drankwet. S c hoolge 1 d. No. 4735. 45e Jaargang. RIJKDOM ea &ILUK, Binnenland. Dooderdag 7 September 1905. HERHALINGS-ONDERWIJS. Benoeming Wethouder. FEBILLETON. ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. M. VAN DEN HOEK. Yrij bewerkt door A MO. De oorlog tusschen Rusland en Japan. TER NEUZEN, 6 September 1905. SEIIZESSCHE COURASTT. Per drie ma&nden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82$. Men abonneert zich b(j alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bus h ouders. ADVERTENTlBN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,1(5. Bij directe opgaaf van driemasl plaatsing derzelfde advertentie wordt de prgt slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Uit blad versehtjnt Kaandag-, Woeatdag- en Vrijdagavttnd, nttgesondeird op feentiiagea, bij de Fltma 1*. J. VAU BK IAIBK «e tei Mew«en. Bfugemccstei' en Wethouders van TER NEuZfcN maken bekend, dat zij, die aan liet herhalingaonderwijs voor jongens, aanvangende 1 November a. s. wenschen deel te nemen en de zes leerjaren der lagere school hebben doorloopen, zich moeten aanmelden voor 1 October a. s. voor de kom der gemeente bij het hoofd van de openbare lagere school A, en voor Sluiskil bij het hoofd van school D. v Bij die hoofden kunnen tevens nadere lnlicktmgen voor het herhalingsonderwijs worden verkregen. Ter Neuzen, den 4 September 1905. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN brengen ter openbare kennis dat op 4 September 1905 bij hen is ingekomen een afschrift van een aan Heeren Gedeputeerde Staten van Zeeland gericht verzoek- schrift om vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein, voor gebruik ter plaatse van ver koop, alleen aan logeergasten, van E. F. LAURET voor de beneden linker voorkamer, de beneden achterkamer, de beneden rechter voorkamer en de boven linker voor kamer van het perceel plaatselijk gemerkt Lange Kerkstraat 74. Binnen twee weken na de dagteekening dezer bekend- making kan een ieder tegen het verleenen dezer ver gunning schrifteiijk bezwaren bij Burgemeester en Wethouders inbrengen. Ter Neuzen, den 5 September 1905. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend dat door den Gemeenteraad in zijne vergadering van 5 September 1905 tot Wethouder is herbenoemd de heer Ter Neuzen, 6 September 1905. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van JTER NEUZEN, brengen ter kennis dat het kohier van het schooigeld voor het openbaar lager onderwijs in deze gemeente over het 3e kwartaal 1905, in afschrift, gedurende vijf maanden op de Secretarie der gemeente, voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Ter Neuzen, den 6 September 1905. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. ,/Wat ben je riep zijn vrouw, die van woede begon te snikkeu. ^Zuiplap, liederlijke kerel, je bent niet waard, dat je een vrouw en een huishouden bebt Schaam jij je niet, oin hier te zwetsen over bergen van goud om een glas grog te krijgen, terwijl je huisgeziu van gebrek en ellende omkomt? Heb je niet zoovee) eerge- voel in je lijf en zooveel verstand in je hoofd, dat je eeDS om je kinderen denkt P Ben jij een Elverdaal Je bent een lorMaar ik zal zoo lang op je dommen kop slaan, totdat jou weiuige verstand wakker wordt De bezoekers van ,/de Blauwe Jekker" waren bijna alien ruwe gasten, maar dit tooneel tusschen man en vrouw was voor hen toch wel wat peperig. Het kwam eohter niet tot handtastelijkheden. Heel behendig manoeuvreerde de dappere kleer- maker tusschen stoelen en tafels door en bereikte op deze manier gelukkig den uitgang. Hij ge- voelde ecbter wel hoe deze smadelijke terugtocht hem veruederde in de oogen van zijn vrienden, en riep ,/Geen woord meer, vrouw Zwijg, we zijn hier niet thuis Ik ga al Zie je niet dat ik al ga Wat zullen de meuschen van ons denken, als je zoo schreeuwt p Ik ga weg, boor Zijn vrieuden hadden wel schik in zijn terug- toeh>, en met niet weinig leedvermaak riepen zij „Hendrik, deuk om je goede opvoeding Geef Gistermiddag, zoo zegt een Reutertelegram, zou dan eindelijk het vredesverdrag door de Russische en Japan- sche onderhandelaars worden geteekend. Dat is voor het oogenblik wel het gewichtigste nieuws omtrent het beiangrijke stuk, welks opstelling zooveel hoofdbreken en zooveel geld voor gewisselde telegrammen heeft gekost. 't Is waar, wij zouden nog op gezag van enkele buitenlandsche bladen, die zich zulke dingen seinen laten, kunnen meedeelen, dat het verdrag in vijf exemplaren zal gecalligrafeerd worden, dat aoor den heer Witte onmiddellijk na de onderteekening door de gevolmach- tigden twee exemplaren naar zijn keizerlijken meester gestuurd zullen worden, dat de onderhandelaars zelf een afschrift zullen houden op papier met een rood randje en meer zulke gewichtige bijzonderheden, die de schaarschte van officieel nieuws bewijzen, maar het Reuterbericht zou men voor vandaag „sapienti sat", oftewel .voor den wijze genoeg", kunnen vinden. De keizerlijke hoofden van Rusland en Japan zullen het exemplaar van het vredesverdrag, dat hun door de onderhandelaars zal worden overgemaakt, teekenen en terstond doorzenden respectievelijk naar Tokio en St. Petersburg. Van de ontvangst sturen de heeren dan zoo gauw mogelijk bericht naar president Roosevelt en deze zal er met bekwamen spoed zorg voor dragen, dat de Czaar en de Mikado het te weten komen. 't Kan zoodoende een aardigen tijd duren voor alles in orde is men denkt wel vijftig dagen. Maar feitelijk is dat alles maar een vormenkwestie, want als de ge- volmachtigden hun namen onder het protocol hebben gezet is de vrede natuurlijk gesloten. Bij die. plechtige onderteekening zullen tegenwoordig wezen de heeren Pierce als vei tegen woordiger van pre sident Roosevelt, Mac Lane, de gouverneur van ISew Hampshire, de burgemeester van Portsmouth, de com mandant van de marineweri en de commandant van de .Mayilower". De voiledige tekst zal wel naar de Rus sische en Japansche hoofdsteden worden overgeseind, maar daar toch niet eer in zijn geheel gepubiiceerd worden voor en aleer de gevolmachtigden terug zijn. Dat Amerikaansche bladen er dus wat voor over zouden hebben, indien zij den tekst te pakken konden krijgen, laat zich denken. Er is zelfs 12,500 gulden voor geboden Onaertusschen lekken nog onderscheiden bijzonder heden uit, over de onderhandelingen, die dit vredes verdrag eindelijk tot resultaat hebben gehad. De heer Witte zou zich hebben beklaagd, dat de Japanners bij de opstelling ervan allerlei haarkloverijen inbrachten, zooals Witte zei, blijkbaar omdat zij spijt hadden van de eenmaal door hen gedaae concessies. Anderzijds wordt beweerd, dat de heer Witte tot het laatste toe bij den Czaar heeft aangedrongen, toch in den eisch voor een oorlogsschatting te bewilligen. Maar de Czaar moet voet bij stuk gebouden hebben, zoodat het voor Rusland gelukkig resultaat eigenlijk te dankea zou zijn aan den Czaar alleen. En de Japansche onderhandelaars zouden door slechts de helft van Sachalin aan te nemen, buiten hun boekje zijn gegaan. Zij mochten, zegt men, alleen den eisch tot betaling van een oorlogsschatting laten vallen, indien zij daarvoor in rail het geheele eiland kregen. De Japanners zijn daarover niets gesticht, maar het defini- tief sluiten van den vrede wordt in het land der op- gaande zon zooveel mogelijk stil gehouden, omdat men een opstand vreest, die volgens berichten uit Italie al haar eeu fliuk pak slaag Zoo'n man als jij, moet zich uiet op den kop laten zitteu Eindelijk waren beiden de deur uit en hoorden zij alleen nog het iuide gelach, dat in//de Blauwe Jekker" weerklotik. Blijkbaar hadden de gasten veel plezier in het geval. Vrouw Elverdaal zei geen woord meer, docb haar tranen stroomden nog overvloediger en haar snikken was nog zenuwachliger dan te voren. Zij voelde de schande, maar kon toch haar boosheid niet bedwingen tegenover haar man, die in ge- zelschap van dagdieven en drinkebroers zijn huisge- zin vergat bij het opdisscben van zijn fantastische beuzelpraatjea. Toen zij de armoedige kamer binnentraden, die hun tot wouing, slaapvertrek, werkplaats en eet- kamer diende, was de zoon des huizes, de jonge John Elverdaal, thuis gekomeu en vertelde juist iets aan zijn zuster. Bij het binnentreden zijner ouders zweeg bij verlegen. John was omstreeks twintig jaar oud en had betzelfde opgewekte goedmoedige gelaat, dat zijn vader vroeger gehad moest hebben. Hij was slotenmaker, eu daar hij juist uit de fabriek kwam, waar bij werkte, droeg hij nog zijn werkpak. z/Wel vader dat is een goede tijding," zeide Auny op vroolijken toon. #John is voorman in de fabriek geworden". De oude Elverdaal deed onwillekeurig zijn best om zich flink rechtop te houden. z/Ja, vader", zei John, //met ingang van de volgeude maand krijg ik acht pond sterling per maaud en elk jaar eene verhooging van zes shil ling per maand. Ik moet echter eeu contract met de fabriek sluiten." aan den gang zou zijn. Daaruit is het ook te verklaren, heet het verder, dat de heer Komoera zulk een haasi maa bij het werk, dat nog overgebleven is. Naar gemeld wordt is thans het advies van den Raad van State omtrent het Koninklijk besluit tot instelling van het nieuwe departe- rnent bij H. M. de Koningin ingekomen. De Minister van Financien, de heer De Meester, en Mr. Veegens gingen Maandag naar Het Loo op audientie bij H. M. de Koningin. Een paar weken geleden arriveerden alhier een tweetal gezinnen, met kostgangers, alien pol- derwerkers, die alhier werk vonden aan de kanaal- werken en gehuisvest werden in de bij die werken staande keeten. Verschillende winkeliers waren er tuk op, te mogen leveren, want die luidjes hebben graage magen, zoodat daarvoor nog al iets te leveren valt en daardoor te verdienen. De betaling vlotte echter niet ergwauneer een deel der schuld werd aangezuiverd, werd weer voor 't dubbele schuld gemaakt, maar 't gaat dan niet gemakkelijk de connectie af te breken. Inmiddels was voor vrij groote bedragen gele- verd, niet alleen levensmiddelen maar ook luxe zaken. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag zijfl de luidjes, met een voerman uit Sluiskil in alle stilte vertrokken en de leveranciers kunnen naar bun geld fluiten. 't Best er aan toe was een winkelier uit Sas van Gent, die Zaterdagmorgen nog met een leve ring van ruim honderd gulden waarde arriveerde, maar het nest ledig vond hij bleef nu althans in 't bezit zijner artikelen. 't Schvjnt dat eeu eu ander bepaald was voorbe- reid. De lui zijn vertrokken naar Walzoorden, kwamente laat voor de boot naar Rotterdam en zijn daar Zaterdag blijven rondloopen, waarbij het tusschen hen nog op vechten moet uitge- loopen zijn, terwijl een der kostgangers met een pak goed over de grenzen zou gevlucht zijn. Des Zondags zijn de overblijvenden vertrokken. Door de winkeliers, waarbij er zijn die ruim f 100 te goed hebben, is aangifte gedaan bij de politie, maar 't is te vreezen dat dit weinig zal helpen. /.Een contract vroeg de vader. #Ja, en dat moet u ook onderteekenen, omdat ik nog niet meerderjarig ben. Ik mag niet langer hier wonen, ik moet in de fabriek blijven en mij verbinden voor den tijd van tien jaar. Hier is het contract." De oude Elverdaal nam met zijn vnile bevende handen het papier aan, keek het eens in en nam den schiju aan, alsof hij den inhoud las. Hij zag echter niets, of beter gezegd hij zag alles dubbel. Zijn vrouw trok het papier uit zijn hand en legde het op de tafel. //Daar", riep zij, „schrijf hier je naarn. Je behoeft er niet zoo lang op te studeeren. Je ziet toch niks". Waarom mag je hier niet meer wonen, John vroeg de vadei met een grog-stem. Verlegen wendde John het gelaat af. #De directeur wil bet", autwoordde hij kortaf. z/Ik zal je wel vertellen, waarom John hier niet langer woneu mag", voegde vrouw Elverdaal er bij. //De directeur heeft naar ons geinformeerd eu vernomen wat voor man iij bent. Vooruit schrijf je naam, anders zal ik je nog meer moois vertellen. Is het geen schande, dat men den zoon moet scbeiden van zijn eigen vader, ter wille van een goede toekomst Omdat John gednreudejde vier jaren, dat hij aau de fabriek is, ge- toond heeft trouw, vlijtig en verstandig te zijn, is hij voorman geworden. Maar men vreest, dat de vader de verdiensten van zijn zoon door de keel zal jagen en hem mee in het verdetf zal brengen. Dat is de reden, waarom John hier niet langer mag wonen. lloor je, man? Begrijptje, wat dat beteekent Vreemde menschen stellen meer belang in het welzijn van je kinderen dan Wij meenden volledig geweest te zijn in ons verslag omtrent het Koninginnef'eest alhier even wel hadden we verzuimd, zooals men ons attent maakte, melding te maken van de dichter- lijke ontboezeming in de eerepoortop 'tZwaantje. Omdat we niemand willen achterstellen, willen wij thans nog vermelden dat daar te lezen stond De bewoners van de Triniteit Werken hier met naarstigheid Ze willen hier hun buurt versieren Om 't feest der Koningin te vierem. Ter verjaring van H. M. onze geliefde en geerbiedigde Koningin WILHELMINA. 1880 31 Augustus 1905. Heerlijk glanst aan 's hemels bogen 't Gouden licht der dagvorstin, Nu gansch Neerland opgetogen 't Feest viert van zijn Koningin. 't Dankt den Opperzegenaar, Die voor vijf en twintig jaar Nieuwe hoop en vreugd deed gloren Door de blijmaar: „God zij lof, Aan 'tOranje-Vorstenhof Is ons een Prinses geboren. En thans? Juicht, o dankbre scbaren, Om Haar vorstelijken troon, Paart nw klanken, stemt iiw snaren Haar tot hulde en eerbetoon, Lang leev' onze Koningin, Blij en veiligtronend in Gods almachtig welbehagen, Hemelwijsheid staal' Haar moed, Zalv' Haar hoofd en leid' Haar voet; Kronend al Haar levensdagen. Ook den Prins der Nederlanden, Ook een Moeder, trouw eji teer, Schenke God met milde handen, Om Zijn Christus, heil en eer, 't Huidig feest versterkt den band Om Oranje en Nederland, Liefde en eendracht boud hen samen, Stempel zelf, o Heer, dien Bond, Wort'lend in der eeuwen giond, Met Uw Godd'lijk Amen, Amen. Zaamslag, 6 Sept. Tot wethouder werd al hier herbenoemd den heer K. de Kraker, terwijl in de plaats van den heer L. J. Geelhoedt ge- kozen werd den heer M. de Jonge. Koewacht. Dinsdagnamiddag om 8 nur hield de raad dezer gemeente eene vergadering waarop alle leden tegenwoordig waren. Na opening der vergadering werden door den Voorzitter, den heer C. Dierick het herkozen raadslid, den heer E. L. Plasschaert en het nieuw gekozen lid, de heer J. L. Kips beeedigd. De heer C. Dierick, mede her kozen raadslid, legde in handen van den wethouder, den heer J. Pieters de vereischte eeden af. Met 6 stemmen en een bianco werd als wethouder her kozen de heer E. L. Plasschaert, die de heereu dankte voor het in hem gestelde vertrouwen. De heeren C. de Blieck en Th. Persijn, in de vorige vergadering als commissie benoemd tot nazien rekening over 1904, stelden voor die rekening goed te keuren. Besloten werd de nieuwe kazerne jij. Zij nemen ze weg om ze te onttrekkvn aan verkeerde invloeden. God hoort het me zeggen, maar als ik zoo voor mijn eigen kinderen moest staan als jij, zou ik van schaamte verzinkeu". Elverdaal zei geen woord. Hij drukte de hand tegen het voorhoofd, alsof hij over iets nadacht. Hij wierp daarbij een steelschen blik naar zijn zoob, die verlegen door de veusters keek, en naar Auny die stil schreiend in een hoek zat. En zijn vrouw schreide ook, terwijl zij voortging ,/Je hebt een wonder hoogen dunk van je naam en je familien, maar je naam is even weinig waard als jij zelf en hoe hooger je familie in aanzien was, hoe verloopener jij bent, hoe grooter ook de schande is. Je gelooft altijd maar, dat het joa zal gaan als den betooverden prins, en dat je op zekeren dag van een ellendigeu zuiplap ver- anderd zal worden in een voorcaam, rijk man, die van alle heerlijkheden der wereld kan genieten. Met je dwaze hoop op rijkdommen heb je ons tot bedelaars gemaakt! Waarom werk je niet? Werken zou je tot eer strexken. Waarom zit je alle avouden te zuipen, totdat je bevende handen geen naald meer kunnen vast- houden Schrijf zeg ik, anders zal je nog wat anders beleven Tegelijker tijd duwde zij hem naar de tafel, waarop het contract lag hij kwam juist op een stoel terecht, legde de armen gevouwea op de tafel en liet daar zijn hoofd op rusten. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1