A I g e m e e r Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaandere No. 47. DRANK WET. Zaterdag 26 Augustus 1905. 45e Jaargang. GEMEENTEBEGR00TING. Rinnenland. Gemengde berichten. 7 v\ ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postYoor Nederland f 1,10; Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,82£. Men abonneert zich by alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer y0,ld. Bij directe opgaaf vast, driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slecht8 tweeaml berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Bij deze conrant behoort een hijvoegsel. De oorlog fusschen Rusland en Japan. Koninklijk bezoek. Naar men verneemt is de aankomst van het Koninklijk ecbtpaar te Vlissingen vastgesteld op DiDsdagmorgen 10 uur, stadstijd, per extra-trein. De vorstelijke personen zullen aan het station ontvangen worden door het dagelfjksch bestuur dezer gemeente met den seeretaris en enkele civiele en militaire autoriteiten. Vermoedelijk zal op het station ook worden opgesteld het garnizoen, dat dan eerst later naar het kamp bij Bergen op Zoom zou vertrekken. Na een kort oponthoud in de vorstelijke wacht- kamer zullen H. M. de Koningin en Z. K. H. Prins Hendrik met groot gevolg in de gereed staande hofrijtuigen stappen, om zich naar de rotonde te begeven. De Koninklijke stoet zal de volgende route nemen Prins Hendrikweg, Koningsweg, Nieuwe Schipbrug, Houtkade, Droogdok, Steenenbeer, Pottenkade, Zeilmarkt, Nieuwendijk over de Beurs- brug en Benrsplein tot aan den voet van den oprit bij de rotonde. Vandaar begeeft H. M. zich naar een estrade en hondt aldaar een toespraak tot de marine. De dan reeds opgesteld staande oude kanonnen zullen dan worden ingewijd. Op de rotonde zullen zich bebalve verschillende marine-autoriteiten bevinden de leden van den gemeenteraad, met hunne dames, bet bestuur van het Nutsdepartement en enkele autoriteiten en genoodigden. Na afloop van deze plecbtigbeid gaat de Koninklijke stoet langs denzelfden weg als hij gekomen is weder terug naar de ponton, alwaar H. M. om 11 uur zal embarkeeren aan boord van het daar gemeerd liggende pantserdekschip //Utrecht". Van gemeentewege zullen naar wij vernemen geen versieringen worden aaDgebracht. Wel bestaat het voornemen daartoe bij particulieren. De feestcommissie is voornemens het volledig programma voor de feestviering op DiDsdag, Zaterdagavond a. s. te doen verschijnen. De oude kanonnen, welke op den Noordzee- boulevard bij het standbeeld van De Ruyter te Vlissingen zullen geplaatst wordeD, bij welke plechtigheid het Koninklijk Echtpaar tegenwoordig zal zijn, werden daar aangebracht. De //Piet flein" is ter reede aldaar voor anker gekomen. Om tegenwoordig te zijn bij het bezoek dat H. M. de Koningin aan de (uit Indie terugkeerende) Java-divisie zal breBgen, wordt ter reede ver.wacht het Spaansche oorlogsschip //Princesse de Astnrias". TER NEUZEN, 25 Augustus 1905. Naar we vernemen is het bericht in ons vorig nummer, ontleend aan Zelandia, omtrent de bouding der antirev.-kiesvereeniging tegenover het voornemen van den heer Mr. Van Deinse, minst genomen zeer voorbarig, daar bedoelde kiesvereeniging toen officieel van het voornemen nog geen kennis had ontvangen en daarover thans nog vergadering moet houden. Met ingang van 1 September a. s. zullen voor het publiek kosteloos verkrijgbaar worden gesteld, formulieren, waarop postzegels, brief- kaarten enz. bij elke hoeveelheid, docb gezamen- lijk tot geen mindere waarde dan van 5 kunnen worden aangevraagd aan bet post- of hulpkan- toor binnen welke bestelkring de aanvrager woont. De ingevulde en onderteekende formu lieren behooren aan de kantoren te worden af- gegeven of kunnen ongefrankeerd in de plaatse lijke brievenbussen worden geworpen. Den eerstvolgenden werkdag worden dan de gevraagde postzegels, enz. tegen betaling van het bedrag aan huis bezorgd. Albier is onder de zinspreuk //Hercules" opgericht een voetbal- en athletiekclub. Zij telt reeds een 20 leden. Bij Kon. besluit is aan Mr. P.O. J. Hennequin burgemeester van Aardenburg en lid van de Tweede Kamer der Staten-Ge'neraal, >?ouende te Asirdenburg, verlof verleend, tot bet aannemen der versierselen van ridder der Leopoldsorde, hem door Z. M. den KoniDg der Belgen geschonken. In den nacbt van 22 op 23 dezer zijn door middel van braak uit de gesloteu werk- plaats van den rijwielbandelaar A. v. d. S., te IJzendijke ontvreemd 2 zwart verlakte rijwielen, bet eene waarvan het nummer bekend is, gemerkt z/Stoewers Greif" bet andere //Romania". Mede werden nog ontvreemd een vernikkelde fiettpomp en een acethyleenlantaaro. Van dien diefstal worden twee tot nog toe onbekende personen verdacht, die in de richting van de Belgische grenzen zijn vertrokken. De politie doet onderzoek. Znamslag, 24 Aug. Op de begrooting voor 1906 is een post van 11000 uilgetrokken om den grindweg van af den dijk aan den Groote Huissenspolder, tot in aansluiting aan den oprit nabij de haven, te bekeien. Axel, 25 Aug. Gisteravond ongeveer 10 uur ontstond alhier in den manufactunrwinkel van de heer J. K. Vink, grenzende aan zijn timmer- manswerkplaats, door het omvallen van een petro- leumlamp een begin van brand, die zich vrij ernstig liet aanzien. Door spoedig aangebrachte kulp beperkte deze zich ecbter gelukkig tot een kast voor het raam, waarin vlaggedoek, oranjelinten en andere artike- len voor het Koninginnefeest, waren uitgestald. Ook aan de in den winkel aanwezige manu- facturen werd door het blusschen eenige schade aangebracht. Assurantie dekt de schade. Axel, 24 Aug. Het valt maar al te veel in het oog, dat het met den aardappelbandel zeer slecht is gesteld. Zag men andere jaren op dezen tijd t&l van wagens met aardappelen ter verzen- ding gereed staan, thans is dit geheel anders, terwijl er dagen zijn, dat van verzendiug geen sprake is. En wat altbans zeker een onaaugenaam verschijnsel mag worden genoemd is, dat deze week alhier een waggon aardappelen uit Frieslaud arriveerde, terwijl zeer waarschijnlijk meerdere zullen volgen, omdat deze in smaak onze aard appelen verre overtreffen. Axel, 24 Augustus. Door den Inspecteur der Volksgezondheid is den bouw van de kazerne voor de marechaussee alhier, stop gezet. Sas van Gent, 24 Aug. Hedennamiddag omstreeks drie uur had alhier een droevig ongeval plaats. De 61jarige Job. Schipper, als buitengewoon waker bij 's Rijks directe belastingen, moest in bewaking met de stoomboot //Avocet" naar Ter Neuzen. Toen hij zich daartoe langs de touwladder der boot aan boord wilde begeven, gleed hij uit en viel tnsschen de boot en de sluismuur, met het ongelukkig gevolg dat hij tusschen het berghont der boot en de sluismuur werd doodgedrukt. Vlugge handen hadden hem spoedig op den wal gebracht, doch de in allerhaast ontboden geueesheer Mobilde, van Selzaete, kon slechts den dood constateeren. De overledene laat eene weduwe zonder kinderen achter. Bij den openbaren verkoop van drie woon- huizen en erven alhier, voor den heer Jan Modaff te Gent, door notaris Vollenhoven van Daalen, werd in massa het hoogste bod gedaan ad 2120, door den heer P. Gilson, herbergier alhier, aan wie de koop werd toegewezen. Bosclikapelle. Door verschillende neringdoen- den is aan Ged. Staten dezer provincie een adres gericht, verzoekende het besluit der gemeente Stoppeldijk, waarbij de kermis op Pauluspolder naar b.gin September wordt verlegd, niet goed te keuren, op grond, dat dan die kermis kan samenvallen of zeer nadeelig zijn voor de kermis te Boschkapelle. Bij den hoogen prijs der vette varkens in O. Z.-Vl. (er wordt tot 50 c. per K.G. betaald), is het opvallend, dat de biggen zoo goedkoop zijn. Voor dieren van 10 it 11 weken oud wordt niet meer dan J" 10 betaald, jongere zijn naar evenredigheid minder. De oorztfak dier lage prijzen is ecbter niet ver te zoeken. Doordat de aardappeloogst zoo slecht is en zoo weinig belooft, is ook de voorraad z/varkensaardappelen" zeer gering, zoodat er heel wat minder vet gemest zal worden dan bij gewone opbrengst van den aardappeloogst. Hengstdijk. De landbouwer L. v. d. B. vond des morgens een zijner runderen dood in de weide 'iggen> terwijl zijne andere dieren ziek waren. Het dier was zonder bekende oorzaak gestorven. Het is zeer wel mogelijk dat het nuttigen van vergiftig onkruid de oorzaak is van een en ander. Wegens voortdurende ongesteldheid is door den Z.Eerw. heer pastoor onzer gemeente ontslag uit zijn ambt gevraagd en is hem dit door zijn overheid verleend. Ofschoon slechts een jaar in functie geweeat zijnde, had Z.Eerw. toch aller achting en liefde door zijne eenvoudigheid en beminnelijkheid verworven. TVestdorpe. Zondag 11. werd op de bovenzaal van het gemeentehnis alhier eene vergadering gehouden met het doel den 25ea jaardag onzer geeerbiedigde Koningin niet ongemerkt te laten voorbijgaan. De burgemeester beette de opge- komenen welkom en zette in korte trekken uiteen, het doel dezer bijeenkomst. Na instemming onder de aanwezigen het voorgenomen feest te vieren, werd overgegaan tot het benoemen eener feest commissie waarvoor 19 leden werden gekozen. Uit deze commissie werd een bestuur benoemd, bestaande uit de beeren G. van Waes (burge meester), eere-voorzitter, H. van Bijleveldt, voor- zitter, J. F. Peulman, lste seeretaris, R. Kieboom, 2e seeretaris en D. B. van Acker, penningmeester. Hiema werd een lijst aangeboden ter inteekening welke 47,50 opbracht. Besloten werd met deze lijst door de commissie- leden verder aan de huizen te collecteeren, welk blijkens op de tweede vergadering op Woensdag- avond opbracht het niet onaanzieulijk bedrag van 144,51*. Deze vergadering werd uitsluitend belegd tot het organiseeren van't feest, waarin het programma werd vastgesteld als volgt le. extra bedeeling van krentenbrood aan de armen 2e. onthaal der schooljeugd. 3e. muziekuitvoering door onze vereeniging, j/Eikels worden boomen", op een te bouwen estrade op het dorpsplein van 1 tot 2 en van 6 tot 7 uur. 4e. Volksspelen in de 7 verschillende wijken der gemeente van 2 tot 6 uur. lu bet jaar 1904 werden over het geheele land gedood 608 vrouwelijke en 529 manselijke zeehonden, waarvoor door de regeering aan premien werd betaalt 3146,50. Het grootst aautal werd gevangen door J. Visser te Oost-Magor, nl. 150. Van de 1137 zeehonden die in het geheel werden gevangen werden alleen in de provincie Zeeland 446 aangebracht of ongeveer 40 pet. Te Bovenkarspel is door den dokter aldaar vergiftiging gecor.stateerd bij een kind, dat gelikt had aan een groengeklenrde prentbriefkaart. De kleine is na smartelijk lijden overleden. Het P/ajarig zoontje van den heer K. Damhof te Losdorp (Gr.) kreeg onder 't spelen een boon in de luchtpijp, met het treurige gevolg, dat het jongetje stikte. In Scheveningen bestaat gelegenheid om te dobbelen, zoo beweert men, schrijft //De Avond- post". Zelfs worden nu en dan huizen, groote en kleine, aangewezen als de gelegenheden waar men roulette kan spelen. Natuurlijk mag het niet openlijk geschieden, maar met introductie, zoo in een clnb, schijnt er weinig tegen te doen. Dat schijnt de exploitanten van die inrichtingen erg vrijmoedig te maken. Zachter kunnen we althans niet karakteriseeren wat ons van betrouw- bare zijde wordt meegedeeld De president van een Nederlandsch hoog rechts- W' - - - "9ms! i i| lilt biad verncbljiit Haandag-, Woensdag- en Vrijdagavond, mltgeionderd op Feestdagen, l»ij dAFirma P. J. VAUT DE llb'DE te lerSe Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ingevolge art. 37 in verband met art. 12, le lid der Drankwet ter openbare kennis dat bij ben is ingekomen een verzoekschrift om verlof tot den verkoop van alcoholhoudenden drank anderen dan sterken drank van EVERARDUS JOSEPHUS VAN ROOIJ, voor bet boven voor- en bovenacbterlokaal van bet perceel plaatselijk gemerkt Schuttershofweg 7. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is geschied kan ieder tegen bet verleenen van bet verlof schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders bezwaren inbrengen. Ter Neuzen, den 22 Augustas 1905. Burgemeester en Wethouders voornoemd, •J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Seeretaris. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN, Gelet op artikel 203 der Gemeentewet Brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen, dat de Begrooting van de plaatselijke inkomsten en uit- gaven dezer gemeente, voor het jaar 1906 op heden aan den Raad is aangeboden, en, voor een tijdvak van veertien dagen, voor een ieder ter lezing is nedergelegd op de Secretarie der gemeente, alwaar tegen betaling der kosten, afschriften van dezelve kunnen worden verkregen. Ter Neuzen, den 24 Augustus 1905. J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Seeretaris. De protocollen waren, toen de Russische en Japansche gevolmachtigden elkaar gistereu weer in het marine- tuigbuis te Portsmouth ontmoetten, klaar om te worden geteekend. Maar er schijnt een vloek op die gewichtige paperassen te rusten, want weer kregen de beeren het er over aan den stok. De Russische seeretaris Plancon had namelijk eenige wijzigingen voorgesteld, welke de Japansche gedelegeerden hadden goedgekeurd maar toen de papieren op tafel werden opengevouwen, bleek alles bij het oude gelaten te zijn. Diplomaten zijn voorzichtig. Daarom kon door hen onder de gegeven omstandigheden geen beslissing ge- nomen worden, maar om den duur der onderhandelingen niet noodeloos te rekken werd besloten de protocollen ir, hun geheel te lezen en de punten in kwestie al vast te bepraten. In de middagzitting, die een half uur voor den vast- gestelden tijd begon, moeten, naar Reuter meedeelt, de protocollen geteekend zijn. Dit beslist intusschen nog niets omtrent de vraag of er oorlog of vrede zal zijn, want in de protocollen staat eenvoudig vermeld wat er alzoo ter sprake gekomen is op de bijeenkomsten welke punten de goedkeuring van beide partijen hebben weggedragen en omtrent welke men bet niet eens is kunnen worden. Om kalfvier werd de conferentie tot Zaterdag ver- daagd. De belangrijkste vraag voor het oogenblik is zeker wel. of het verzoening brengend voorstel van president Roosevelt ter sprake gekomen is. Het schijnt zoo luidt een gisternackt ontvangen telegram dat het voorstel niet officieel ter tafel is gebrackt. Toch is het niet aan te nemen, dat de president zoo maar een greep in het wilde zou hebben gedaan en wel degelijk zal hij zich van te voren hebben vergewist, dat bij een of misschien wel bij beide partijen een regeling als door hem bedoeld in goede aarde zou vallen. Japan, aldus heet het, gaat er geheel mee accoord en de Russische afgevaardigden zijn persoonlijk al evenzeer overtuigd, dat de aanneming van zulk een voorstel de totstand- koming van een eervollen vrede mogelijk zou maken. Maar is ihen er te St. Petersburg mogelijk niet voor te vinden De uitdrukking, dat het voorstel niet officieel ter tafel is gebracht, laat intusschen de mogelijkheid bestaan, dat Japan wel de grond-idee van het voorstel heeft overgenomen en in bespieking gebracht, maar in de uitwerking eenige veranderingen heeft gemaakt, die nu nog nader besproken moeten worden. Die meening wordt bevestigd door een draadbericht als zou Japan hebben voorgesteld, dat Rusland de helft van het eiland Sachalin zou terugkoopen voor 1200 millioen Yen, d. i. voor 3 milliard in Hollandsch geld. En nogmaals wordt berickt, dat Japan geneigd is zijn eiechen ten opzichte van de overgave der geinter- neerde oorlogsschepen en de beperking der Russische zeemacht in Oost-Azie te laten vallen. Het punt, dat den afstand van den spoorweg ten zuiden van Karbin raakt, welk punt alleen nog maar in beginsel is aangenomen, zal vermoedelijk ook nog ter sprake moeten komen. In de zitting van Zaterdag zal Witte dan schriftelijk op de eischen van -Japan antwoorden. Is de correspondent van de New-York Herald goed ingelicht dan wensckt Japan de Chineesche Oosterspoor onder toezicht van een internationaal syndicaat te pluatsen, waarin vertegenwoordigd zouden zijn Japan, China de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, Enge- land, Frankrijk, Duitschland en ir.dien het verdere concessies wilde doen, ook Rusland. iBien,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1