A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. "drankwet! Bekendmaking. No. 4724. 45e Jaargang. Rinnenland. Gemengde berichten. Zaterdag 12 Augustus 1905 Landbouwberichten, ABONNEMENT: Yoor Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Eranco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82£. Men abonneert zich b^j alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVEBTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,16. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Bij (leze courant behoort een bijvoegsel. Burgemeester en Wethouders van HOEK maken bekend, dat de Secretarie dezer gemeente van 12 tot en met 26 Augustus a. s., geopend zal zijn van voormiddags 9 tot 12 ure. Hoek, 7 Augustus 1905. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Seeretaris. Re oorlog tusschen Rusland en Japan. TER NEUZEN, 11 Augustus 1905. Zooals we in ons vorig nummer meldden, wordt de heer J. Nelemans, ingenieur van 'a rijks- waterstaat der le klasse alhier, met 1 Nov. a. s. verplaatst naar Utrecht. Ofschoon we dezen eminenten ambtenaar eene gewenschte verandering van standplaats in geenen deele misgunnen, zijn we overtuigd, dat men alhier en in de omgeving den heer Nelemans met leedwezen zal zien vertrekken. Gedurende de 16 jaren dat ZEd. hier werk- zaam was, heeft hij zeker niet het minst door zijne minzame bereidwilligheid tegeuover kleinen en grooten, de achting verworven van alien, die, zoowel uithoofde hunner dienstbetrekkiBg als om aadere redenen met hem in aanraking kwamen. Dat hij het vertrouwen der burgerij genoot, bleek reeds in 1891, toen hij bij de uitbreiding van het getal raadsleden, als zoodanig werd ver- kozen. Slechts enkele jaren bezette hij dezen zetel. Om redenen met zijue dienstbetrekking verband houdende, meende hij te moeten bedanken. Deze redenen waren het ook die hem, in 1899 opnieuw tot lid van den Bsad verkozen, voor de benoeming deden bedanken. Voorts maakte ZEd. geruimen tijd deel van de plaatselijke schoolcommissie. Dat hij met Inst en tjver werkzaam was, in zijn arrondissement, daarvan getuigen wel de talrijke en groote verbeteringen, die hier en in de omgeving vanwege 's rijks-waterstaat werden uitgevoerd, om met name te noemen de verbetering van de kanaal- boorden aan den oostelijken kanaalarm, de aanleg- ponton in de westbuiteDhaven, het steiger in de oostbuitenhaven enz. Dat ZEd. het vertrouwen der hoogere autoriteiten geuiet bewijzen ook wel de herhaalde benoemingen in internationale commissies en de afvaardiging naar congressen, terwijl zijne verdiensten door den Belgischen Koning werden erkend, door hem te benoemen tot ridder der Leopoldsorde. Het is ook onder zijne leiding dat is aangevangen en tot hiertoe voortgezet het grootsche werk der verbetering van het kanaal GentTer Nenzen. Corporaties of personen die verbetering van een of anderen toestand verzocbten, waren verzekerd steeds een geopend oor te zullen vinden en wij zien juist daarom thans ZEd. nog ongaarne vertrekken, wijl nog niet tot uitvoering is gekomen, zelfs nog niet aangevangen, eene voorziening in de los- en laadplaatsen voor de zeevaart alhier, eene zaak die, naar meermalen bleek, ten voile op ZEd8 steun kan rekenen. Moge het hem iD zijnen nieuwen werkkring wel- gaan en hij steeds de beste herinneringen aan deze streek omdragen. Bij het te Arnhem gehouden examen voor de hoofdakte is o.m. geslaagd de heer J. van der Vliet, alhier. In de Maandagavond gehouden vergadering van de liberale kiesvereeniging „De Vrijheid" alhier werd mededeeling gedaan van een schrijven van den heer Mr. F. C. van Deinse, dat deze voornemens is te bedanken voor het lidmaatschap van den gemeenteraad, als de daardoor vacant komende plaats door een katholiek kan worden ingenomen. ZEd. verzocht hiervan ook mededeeling te doen aan de antirevolutionaire kiesvereeniging en deze te vragen of zij in dat geval bereid is, niet alleen zelf geen tegencandidaat te stellen maar tevens een eventueele antirevolutionaire of andere kandidatuur buiten hunne kiesver eeniging om gesteid, te bestrijden. Alleen bij beantwoording dezer vraag in be- vestigenden zin kon ZEd. zijnen zetel ter be- schikking der katholieken stellen. Na bespreking van dit schrijven, waarvan de bedoelingten zeerste werd geapprecieerd, werd besloten van dit schrijven mededeeling te doen aan de antirevolutionaire kiesvereeniging en het comite der katholieken en wanneer over- eenstemming hieromtrent kan worden verkregen verder te onderhandelen. Ter zake van eene omstandigheid die thans is vervallen, werd de uitvoering van het be- sluit en de openbaarmaking daarvan eenige dagen opgeschort. St. Jausteen. Men moet op zijn getij visschen dacht onze handboog-societeit St. Jean en zij gaf Zondag jl. bij gelegenheid van 't festival eene schieting, waarbij zij fr. 150 vooruit gaf, tegen een inleg van fr. 6 en terug fr. 5. Niet minder dan 123 liefhebbers lieten zich inschrijven welkcijferhet record slaat. 117 was tot nog toe het hoogste cijfer, dat bereikt werd alhier. De hoofdvogels werden afgeschoten door Hoogste vogel, A. F. Nelemans te Hulst, le zij- vogel, A. de Deckere te Kemseke, 2e zij vogel, J. van Hifteu te Ossenisse, le kal, A. Lammens te Zuiddorpe, 2e kal, A. Pieters te St. .Tansteeu, 3e kal, E. van Jole te Kloosterzande, 4e kal, A. V. d. Branden te Bulst. B E S - O O F T. Dc visscher, die met zijn schuitje in de Ringvaart bij Hillegom door een motorboot werd overvaren en daarbij verdronk, is ge.bleken te zijn de gehuwde stokadoor T., wonende op het Leidsche- plein te Haarlem. Bij een vecbtpartij te Helmond heeft een orgeldraaier zekeren de P. met den slinger van het orgel zulke ernstige verwondingen toegebracht, dat deze aan de gevolgen is bezweken. De dader is voortvluchtig. De 70jarige weduwe W., te Zeelst, die enkele oogenblikken toezicht zou houden over het paard, dat een dorschmachine in beweging bracht viel en werd door de pen, die beide ijzers der machine verbindt, bij de rokken gegrepen. De oude vrouw werd zoo ernstig door de ronddraai- ende stang gewond, dat zij enkele oogenblikken later door haar kinderen dood werd gevonden. TEH SEIlZEJfSCHE (MEANT. Oit It I Ail verschijnt KaaDdag-, Woen§dag- en VrijdBgavoml, aitgezonderd op reeatdaaen, bij de Kinna P. J. VAM BK »H»K te ferHeaien. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ingevolge art. 37 in verband met art. 12, le lid der Drankwet ter openbare kennis dat bij hen is inge- komen een verzoek om verlof tot den verkoop van alcoholhoudenden drank anderen dan sterken drank van GUILJAAM PLADDET voor het voorlokaal van het perceel te Sluiskil, plaatselijk gemerkt Q no. 1. Binnen twee weken nudat deze bekendmaking is ge- schied kan ieder tegen het verleenen van het verlof schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders bezwaren inbrengen. Ter Neuzen, 10 Aug. 1905. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. D1ELEMAN, Seeretaris. De eerste vergadering van de Russische en Japansche vredesonderhandelaars heeft plaats gehad. In deze ver gadering werden alleen eenige formaliteiten verricht en werd besloten dat de besprekingen in de Fransche en Engelsche talen zullen geschieden. Eigenaardig is de mededeeling dat volgens een der gevolmachtigden de bijeenkomst tot dusver zeer bevredigend was verloopen. Wij twijfelen hieraan niet, maar de vraag is of ook verder, indien men van de formaliteiten tot de eigenlijke besprekingen overgaat, dit bevredigend verloop zal voort- duren. En hiervan is nog niets te zeggen. De Japan- ners hebben tot dusver bet stiizwijgen weten te bewaren, zoodat van bun plannen nog niets is bekend geworden. Wei zijn er in enkele Engelsche bladen correspondenties en bericbten verscbenen ovei Japan's bedoelingen, maar deze mededeelingen bebben natuurliik niet meer waarde dan die welke vroeger reeds in Amerikaansche en andere buitenlandsehe couranten verschenen. Niemand weet het recbte en alles wat verteld wordt zijn slechts gis- singen. Zoo zegt een correspondent van de //Standard," dat de Japansche gevolmachtigden twee stel eischen uit Japan bebben medegekregen. De eischen welke het eerst zouden worden gesteid zouden zeer gematigd zijn en alleen betreffen den afstand van Sachalin en een niet overmatige oorlogsvergoeding. Indien de Russische ge- volmatigden deze eischen niet onmiddeilijk aanvaarden zouden veel zwaardere eischen worden gesteid. Japan zou Rusland dus dreigen en dit schijnt nu juist niet het beste middel om bij de in Rusland heerschende stemming het doel te bereiken. De scberpzinnige Japan sche diplomaten zullen dit ook wel weten en twijfel aan de juistheid aan dit Engelsche bericbt is dus zeer gerechtvaardigd. Een bijzondere correspondent van de //Morning Post" acbt zich nog beter ingelicht. Hij vertelt met groote besiistheid, dat Japan een groot Japansch Rijk wilstichten, waarvan de Japansche Zee bet midden zou vormen. Japan zou daarvoor noodig hebben het protectoraat over Korea, het bezit van Sachalin, de beerscbappij over het kustgebied van het vasteland. Japan hoopt verder Mandsjoerije voor China in beheer te nemen en Rusland tot afstand te dwingen van het aan de Japansche Zee grenzende deel van Oost-Siberie. Japan zou niet van een oorlogsschatting afzien, maar toch het meeste gewicht leggen op den afstand van grondgebied. Dit zou de prijs zijn waarvoor Rusland den vrede zou kunnen koopen. De Amerikaansche regeering zou over dit Japansche program ma gepolst zijn en het hebben goedgekeurd vooral omdat Japan zich zou verbinden Mandsjoerije en de Japansche zee voor den wereldhandelopen tehouden. Volledigheidshalve maken wij van deze mededeelingen van de //Morning Post" gewag, veel waarde mag, naar wij meenen, er echter niet aan worden gehecht. Zij komen ons voor geheel en uitsluitend te berusten op berichten omtrent ae stemming, die in zekere Japansche kringen en bladen tot uiting is gekomen. De Japanner Matsoe Moto heeft te Portsmouth tegen een journalist gezegd dat Komoera niet minder dan 1250 millioen gulden oorlogsvergoeding zou verlangen. Komoera zou daarmee toch al een heelen dobber hebben tegen de openbare meening in Japan, die het dubbele verlangt. Werden de 1250 millioen gulden niet toege- staan en Sachalin niet afgestaan, dan zou de conference wel naar hnis kunnen gaan en Ojama opnieuw tot den aanval overgaan. De Japansche vertegenwoordigers hebben gisteren eeweigeid Martens, den Russischen rechtsgeleerde, in de openbare zittingen toe te laten, omdat vooraf overeen- gekomen was dat van weerskanten slechts twee Russen •en twee Japanners met hunne secretarissen aan de vergaderingen zouden deeinemen. De bijzondere correspondent van de Times te Ports mouth (V. S.) zegt in een beschouwing over de kansen van de vredesconferentie Alles (wat bekend is geworden) kan slechts strekken om de meening te versterken, dat deze vredesconferentie tot mislukking gedoemd is. Ik ontmoet niemand, die veel fiducie heeft, dat er een tractaat tot stand zal komen, Wanneer al de Japanners niet spreken, doen bun vrien- den het toch, en zij zeggen dat de oorlog voort moet gaan, tenzij hij eindigt door de volledige bewilliging van alle Japansche eischen. Toen ik een veertien dagen geleden Engeland verliet, overheerschte de meening dat Engeland's belangen den vrede eischten. Neen, zegt een man van gezag hier; niet in het belang van Engeland moet Japan een voorbarigen vrede zonder waarborgen voor de toekomst sluiten. De Engelsche handel en zaken in het Oosten, verre van te lijden, zijn nooit zoo goed geweest als in de achttien laatste maanden. De banken hebben nooit zooveel geld ver- diend. (Menschlievende redeneering Wat Japan betreft, vervolgt dezelfde autoriteit, het heeft manschappen verloren, maar in elk ander opzicht gewonnen, vooral in crediet, en het zou dwaaszijn, om op eenig punt van belang aan Rusland toe te geven. De vrede kan alleen voor Japan voordeelig zijn, indien de vrede op de inspanningen van den oorlog de kroon zet. Het kan gematigd zijn en zal zeker gematigd zijn. Er is echter in Japan een groote partij die vasthoudt aan de everleveringen van de ridderschap en die vindt dat Japan den gevallen vijand moet opbeuren, hem de achting voor zichzelf moet teruggeven en het hem makkelijk moet maken, zich over te geven. In zeer hooge kringen vinden deze denlcbeelden ingang. Het is aan den anderen kant duidelijk, dat de Russen bier te Portsmouth niet in de stemming zijn, om zich over te geven. Dagelijks komt hun verzet tegen een schadevergoeding of afstand van gebied sterker aan den dag. Zoodoende gelooven zij dat zij op nuttelooze onderhandelingen zijn uitgetrokken Aan Het Centrum wordt geschreven De door de bladen genoemde heeren voor de resp. portefeuilles zijn alien bereid deze plaats in het ministerie in te nemen. Voor Buitenlandsehe Zaken en Justitie is tot op heden, naar men weet, nog niemand beschikbaar. Minister Loeff heeft beslist geweigerd, zelfs toen er erustig sprake was van de verzoenende richtiug die het nieuwe Kabinet bad te nemen. Ook geen enkel ander katholiek zal daarin zitting nemen. De splitsing van het departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid is zonder moeite door H. M. aanvaard, toen dit als gewenscht werd voorgesteld. Met tact en delicatesse is de Koningin in het zoeken naar de oplossing der crisis te werk gegaan. Zij heeft voorop gesteid, dat het mannen moesten zijn, die door hun politiek verleden noch bij de eene, noch bij de andere partij eenigen wrevel zouden opwekken, mannen, die de klove tusschen beide zouden overbruggen om alien gemeenschap- pelijk het vaderland te kunnen dieDen. En vooral heeft H. M. bedongen, dat de aan- hangige sociale wetten van het demissionnaire ministerie zouden worden afgehandeld. Uitdrukkelijk heeft Zij verklaart, dat Zij hoopt met zulk een ministerie en met zulk een werk- program, van de Christelijke partijen steun te zullen ontvangen in het bewind des lands. I. Algemeea wordt erkend, dat de verzorging van bes- ooft op de meeste plaatsen heel wat te wenschen overlaat. Wel te betreuren, wijl de bessenteelt een rijke bron van inkomsten kan worden op menig bedrijf. Uitbreidipg der teelt van bes-ooft aan de eene zijde, zorgvuldiger behandeliQg aan de andere zijde kan daartoe brengen. Nog veel te weinig wordt aan deze vruchtenstruiken de aandacht geschonken. En toch is deze vrucht niet ondankbaar. Zoig en moeite beloont zij ruim door meerdere opbrengst en mooiere vruehten, welke zij bij goede behandeling schenkt. Daarom willen wij een en ander mededeelen in het vertrouwen, dat velen er van gebruik zullen maken om hunne bessenstruiken datgene te geven, wat ze noodig hebben. We onderscheiden roode en witte, aal- of trosbessen zwarte bessen en kruisbessen. We noemen roode en witte bessen bij elkaar, omdat ze in behandeling vrijwel overeer.komen. Deze struikep dragen vrucht op de korte twijgjes, die op het meerjarig hout voorkomen. Soms dragen ook de onderste oogen der ednjarige scheuten vrucht. Men kan roode en witte bessen dus vrij kort snoeien. Vooral wanneer de struik wat grooter wordt snoeit men op 2, anders gewoonlijk op K oogen. De scheuten, die uit den voet der struik opschieten, verwijdert men, tenzij men een of meer gebruiken wil om oude, kaal geworden hoofd- of gesteltakken te vervangen. De zijscheuten, welke zich op de gesteltakken ver- toonen, zal men altijd op den voet wegnemen. Men zorge vooral, dat de struiken niet te dicht worden. Daardoor krijgen de binnenste takken geen licht genoeg en de struik wordt van onder spoedig kaal. Meestal zien we in verschillende tuinen en boom- gaarden deze bessenstruiken geheel aan hun lot overge- laten. In het voorjaar wordt het doode hout er uit- gerukt. Dat is al. In gunstiger gevallen worden de toppen maar wat ingesneden, zoncTter meer. Het gevolg hiervan is, dat de struik boven veel te dicht en van onder kaal wordt. De snoei van zwarte en kruisbessen komt vrij wel overeen. Daar deze beide soorten behalve op spoortjes op het oude hout ook op eenjarige scheuten vrucht dragen, zal onze snoei zich hier alleen op het uitdunnen der gesteltakken bepalen. Kaal geworden takken kan men een eind insnijden, of wel, men past ook hier het zoogenaamd verjongen toe, zooals dat bij de roode en witte bessen is aang Vooral bij kruisbessen vindt men bijna altijd de struiken veel te dicht, hetgeen met het plukken uiterst lastig is. Over de bemesting het volgende Als de beste meststof voor onze bessen kan worden aanbevolen gier met bijvoeging van superphosphaat. Wie korte of lange mest gebruikt strooie hem in het najaar of vroeg in het voorjaar. Dan hebben de voedingsstoffen tijd en gelegenheid om in den grond te trekken en kan het droge stroo later afgeharkt worden. Want moeilijk gaat het den stalmest onder te spitten, omdat de wortels dicht aan de oppervlakte zitten. Met kunstmest kan men ook voldoende in de be- hoefte aan voesel voorzien, bijvoorbeeld per Are 12 a 15 kilogr. Thomasslakkenmeel, 5 a 6 kilogr. patentkali, 2 kilogr. Chilisalpeter. Wanneer men nu in den zomer den grond om de struiken goed zuiver houdt van onkruid en zoo af en toe eens los schoffelt, dan kan men er zeker van zijn, dat de struiken eene behandeling hebben, die een flinken vruchtenschat verzekeren. Heeft men de bessen op stammetjes van ongeveer 1 decimeter boven den grond, dan zal men ze heel wat gemakkelijker vrij houden van onkruid. Ze hebben evenwel dat nadeel, dat ze bij sterken wind spoedig omwaaien. Op stammetjes van 1 Meter a 1 Meter 25 kunnen ze een aardig gezicht opleveren, mits ze op een geschikte plaats staan. Zwarte bessen zijn voor dit doel minder geschikt wegens bun forschen groei en broos hout. Gelijk bekend, riekt het hout van zwarte bessen altijd sterk, echter niet onaangenaam. Wanneer men op de hierboven aangegeven wijze zijne bessenstruiken behandelt, kan men er langen tijd genot van hebben. De zwarte bessen bebben na 20 a 30 jaar hun besten tijd gehad. Aal- en kruisbessen houden het eenige jaren langer uit, voordat hun opbrengst merkbaar minder wordt.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1