A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 4723. Donderdag 10 Augustus 1905. 45e Jaargang. het Huis Bekendmaking. Binnenland. FEU IL L ETO N. HET TESTAMENT. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland /1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32^. Men abonueert zich bjj alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor clken regel meer _/"0,16. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentis wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters vorden naar plaatsraimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. (pit btad ve*aehijnt Woenadftf- en Vrljduigavontl, nltyezondeifd op l»lj de Firm. 3*. jr. VAK DK lAMUK te TerMenien. WgBtyLBurgemeester en Wethouders van TER NEUZEN zullen op Maan* dag 14 Augustus 1905, des namiddags drie uur, ten gemeentehuize bij inschrijving voor afbraak verkoopen plaatselijk gemerkt Nieuwediep N°. 46. Het terrein moet zijn ontruimd binnen drie weken na de gunning. Inlichtingen zijn te bekomen bij den gemeente- bouwmeester. Ter Neuzen, 9 Augustus 1905. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. D1ELEMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van HOEK 1 maken bekend, dat de Secretarie dezer gemeente van 12 tot en met 26 Augustus a. s., I geopend zal zijn van voormiddags 9 tot 12 ure. Hoek, 7 Augustus 1905. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Secretaris. De oorlog tusschen Rusland en Japan. A1 dadelijk aan den vooravond van de be- sprekiugen is er een kink in den kabel gekomen. Gelukkig echter niet van de zijde van eeu der partijenhet is de natuur, die ook een woordje wil meespreken de uiist heeft het yacht //May- Flower" en de //Delphiu", aan boord van welke schepen zich de Russische en Japansche gemachtig- den bevonden, ongeveer twaalf nur opgehouden ter hoogte van Bow-London. De conferentie zou dus heden of morgen pas een aanvang nemen. Intusschen weet de Morning Post, op gezag van haar correspondent te Portsmouth mede te deelen, wat. feitelijk de bedoeliug is van Japan. Niet onmogelijk is het bericht uit den bekenden correspondentenduim gezogen, maar toch klinkt het, in verbaud met hetgeen we van de Japauners kunnen verwachten, niet zoo onwaarschijnlijk. Het doel van Japan is dan een groot Japanscn keizerrijk te scheppen, waarvan het middelpunt 87) Van alle kauten ontving de jonkman na zijne vrijspraak de hartelijkste bewijzen van deelneming in zijn lot. Met den vleieudsten aandraDg droegen de aauzienlijkste inwoners der stad hem hetonderwijs in muziek en teekenen in hunne gezinnen op. Eveueens werd hem een vaste aanstelling toegezegd aan een particuliere school. Hij behoefde slechts het verleden te vergeteo een eervolle toekomst, een zegenrijk, werkzaam leveu lag voor hem. Doch Wilfred Jordan vergat niet. Zijn gedach- ten waren steeds bezig met het meisje, dat hem had gered en aan wien zijn hart toebehoorde. Hoe was bij vol hoop naar hare woning gegaau, rnaar hoe spuedig was daar alle hoop op geluk verdwenen Hij bekomnserde er zich niet over, dat Elfride von Karstenbrock nu lachend in de armen van zijn vijand Balder rnstte. De maat zijner veracb- ting was vol, het vuur van zijn baat was gebluscht. Eltride was hem thans geheel onverschillig. Een andere stem klonk in zijn oor, een ander bekoorlijk beeld vervulde zijn gansche ziel zoo geheel, dat Jordan er niet toe komen kon de stad te verlateu zonder een afscheidswoord, een afscheids- blik van haar te hebben outvaugen. Naafloop van het proces was als een loopend vuur door de stad bekend geworden, dat de verloviug tusschen Martha en Frar.s Gehricke afgebroken was. Die tijdiug deed Jordan's hart van vreugde zou zijn de Japansche zee, die dan het aanzien zou krijgen van een Japansche binnenzee en zou begrensd worden door de Japansche eilanden, Sachalin, Korea en Mantsjoerije. Japan hoopt niet alleen het beheer te krijgen over Mantsjoerije, maar zou ook de Russeu willen verplichten defiuitief deze provincie te outruimen door zich te constitueeren als vertegenwoordiger van China tegenover Ruslaud. Heel zoetsappig voegt Japan er bij, dat het zich uit Mantsjoerije zou willen terugtrekken, als China zich capabel toont het beheer te voeren over deze provincie. Natuurlijk zou China dit ten slotte in de oogen van Japan niet zijn en het eind van het lied is de anuexatie. Ten slotte zou Japan van Rusland eischen afstand of neutraalverklaring van Wladiwostock. Het geheel is dus te beschouwen als een Japansche Monroe-leer. De eisch van eenige milliarden zou pas in de tweede plaats komen. Het lijkt zoo een heel aardig plan, maar in geval van werkelijkheid zou nu nog op Japan van toepassing zijn Wie het ouderste uit de kan wil enz. Over eenige dagen zullen wij zien wat er van aan is. Uit Tokio wordt aan de Daily Telegraph bericht dat de correspondent van de //Kokoemin" een ouderhoud gehad heeft met Witte, waarin deze verklaarde, dat Rusland geen wapenstilstand zou vrageu. De bevelen van den Czaar laten geen keus; indien de Japansche voorwaardeu niet ge- matigd zijn, mag Witte ze niet aannemen. Het Telegram-agentschap meldt dat het bevel tot schorsiDg van het particulier goederenvervoer zich slechts uitstrekt tot goederen die naar het Oosten gaau en geen betrekking heeft op goederen, be8temd naar het Westen. Zooals nog in een deel der oplaag van ous vorig nummer is vermeld, verzekert men dat het nieuwe Kabinet als volgt zou zijn samengesteld Prof. Mr. G. A. vau Hamel, hoogleeraar te Am sterdam, Justitie. Jhr. Mr. R. de Marees van Swindereu, gezant te Washington, Buitenlandsche Zaken. Kapiteiu-luitenant ter zee W. J. Cohen Stuart, Marine. Generaal-majoor H. P. Staal, sous-chef van den generalen stal, Oorlog. jubelen. Niet orn zijuentwille, waut hij zou haar toch nooit mogen bezitten maar veel meer om der wille vau Martha, wier ketenen nu verbrokeu waren. Jordan noemde deze bevrijding het loon voor haar edelmoedige haudelwijze. Te wenschen, dat zij eenmaal aan de zijde van een audereu man gelukkig mocht worden, zoover had hij het nog Diet gebracht in de zelfverloochening. Telkens als hij aan de mogelijkheid daarvau dacht, gevoelde hij zijn hart zoo beklemd, dat hij alien levenslust verloor. Hij meende van die beklemming slechts bevrijd te kunnen worden, als hij het voorwerp zijner liefde nog eenmaal voor her laatst te spreken kon krijgen. Toen hij aanschelde, werd de deur voor hem geopend, niet door de juffrouw, niet door Christine maar door een jong naaistertje, dat gewoonlijk bij juffrouw Schnilzer het verstelwerk kwam verrichten. Hij vroeg naar Martha's moeder. Die was niet thuis. Toen vroeg hij haastig, hem aan te melden bij juffrouw Martha, daar hij veruomen had dat zij aan de beterhand was. #Wie is daar? Moeder of Cristine?" klonk op dat oogeDblik Martha's lieve stem uit de kamer en onmiddelijk daarna stak zij het hoofd door een kier van de deur. //Ik," aDtwoordde Jordan, terwijl hij op haar toetrad. In hare verrassing vergat Martha hem binnen te noodigen, de deur bleef echter open. Vlug volgde hij haar en sloot de deur achter zich. Sprakeloos, verlegen, bestormd door de gevoeleus van hun hart, stonden zij tegenover elkaar, ver- licht door enkele biuueustroomende stralen der winterzon. Mr. Th. H. de Meester, vice-president van den Raad van Indie, Financien. Mr. P. Rink, lid der Tweede Kamer, Binnen- landsche Zaken. Mr. D. Fock, lid der Tweede Kamer en van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Kolo- nien. Het departement van Waterstaat zou worden gesplitst. Als hoofd van de eene afdeeling, om- vattende waarschijnlijk Landbouw, Handel en Arbeid, thans bij Binnenlandsche Zaken, zou op- treden Mr. J. D. Veegens, lid van den Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten, terwijl het tech- nisch gedeelte van het tegenwoordige departement zou komen te staan onder het beheer van Prof. J. Kraus, hoogleeraar-directeur der Technische Hoogeschool te Delft. Nader meldt men Prof. Van Hamel zal of Minister van Binnen landsche Zaken of van Justitie worden. In het laatste geval zou de portefeuille van Binnenlandsche Zaken aan Mr. Rink worden opgedragen. De beuoeming van Jhr. De Marees van Swin- deren tot Minister van Buitenlandsche Zaken staat nog niet vast. Het nieuwe departement, aan het hoofd waar van Mr. Veegens zal komen te staan, zal den titel dragen van Departement van Nijverheid" en omvatten Landbouw, Handel en Nijverheid en de afdeeling Arbeid (thans bij Binnenlandsche Zake>). Het departement, waarvan Prof. Kraus het hoofd zal zijn, zal den naam voeren van //Departement van Waterstaat" en omvatten Waterstaat, Spoor- wegen en Posterijen en Telegrafie. De aanstaande Minister van Marine Cohen Stuart is sedert eeuigen tijd bevorderd tot kapitein- ter-zee. Naar het Vad. verneemt, zullen de aanstaande Ministers, voordat de Staatscourant hun benoeming meldt, eerst nog persoonlijk aan H. M. de Konin- gin worden voorgesteld. Aan het Hdbl. wordt medegedeeld, dat het nieuwe ministerie niet voor Donderdagavond in de Staatscourant zal worden vermeld. Bij de gisteren gehouden herstemming voor een lid van de Tweede Kamer in het kiesdistrict Zutphen, werden uitgebracht 6801 geldige stem- men de heer Fr. Lieftinck (lib.) verkreeg 3838 stemmen, de heer Tutein Nolthenius (nat. hist.), 2963, zoodat gekozen is de heer Fr. Lieftinck. Bij de stemming op Dinsdag 1 Augustus, ver kreeg de heer Lieftinck 8035, de heer Tutein Het scheeu wel, of beiden bang waren hun geluid te laten hooren. Eindelijk zeide Jordan zacht z/Ik kon geen rust vinden, voordat ik in uw oogen gelezen had dat ge mij vergiffenis schenkt. Gij moet het ook weten, dat ik nooit zal ophouden aan u te denken, nooit al zou mijn leven eeuwig dureu." Martha bloosde tot achter de ooren. z/En toch draag ik de schuld van alles", iluis- terde zij beschaamd. //Het is mijne schuld, dat u dat alles overkomen is en mij ook. Maar ik heb mijn verdiende loon, gehad," sprak zij bijna onhoorbaar z/Denk er maar niet verder aan ik ben gelukkig, dat het zoo afgeloopen is. Wees gij ook gelukkig //O, dat ben ik," bekende hij met warmte, en hare hand grijpende, bracht hij die aan zijne lippen. Deze aauraking joeg haar als het ware een stroom vuur door de aderen. z/Vergeef mij, dat ik u zooveel leed heb veroor- zaakt," smeekte hij met beklemde stem. En wees niet boos, als ik op dit oogenblik in mijne woordeu niet Hij dacht aan de liefde, die zij in haar hart voor hem koesterde eo die zij had bekend zonder het zelf te weten. Hij wilde die niet aanroeren, dat leek hem keiligschennis, en daarom zweeg hij. z/Wees niet boos op mij," zeide hij alleen en nogtnaals drukte hij een kus op hare hand. z/Ik ben niet boos, alleen mijn moeder," stamelde zij. Eo wees voortaan gelukkig," srrak hij ge- jaagd. //Wees voortaan gelukkig, Martha Ik hoop, dat ge zoo rijk zult worden als ge aan mij Nolthenius 2835 stemmen, de heer Helsdiugen kreeg 917 stemmen. Naar het //Vaderland" mededeelt heeft Jhr. Mr. De Marees van SwindereD, gezant te Washing ton, Dinsdagochtend medegedeeld, dat hij op zijn voorwaardelijke toezegging om in het nieuwe Kabinet zitting te nemen terugkwam en dat ook prof. Van Hamel zich heeft teruggetrokken. Het is ons bekend dat aan Z.E. den gep. vice- admiraal F. J. Stokhuijzen, gewezen kommandant der zeemacht in Ned.-Indie, die reeds een vorige maal de portefeuille voor Marine werd aangeboden Dinsdag werd ons uit zeer goede bron medegedeeld, dat ook thans Z.E. is aangezocht geworden het ministerschap te aanvaarden, doch Z.E. wederom heeft bedankt. TER NEUZEN, 9 Augustus 1905. Bij beschikking van den Minister van Waterstaat is bepaald dat de heer J. Nelemans, ingenieur van 's Rijks-waterstaat le klasse, thans in het ar- rondissement Ter Neuzen, met 1 Nov. a. s. dienst zal doen te Utrecht, en te Ter Neuzen zal worden vervangen door den heer A. R. van Loon, inge nieur der 2° klasse, thans te Zutphen. Omtrent de bij den heer Da Feijter alhier gestolen bussen van de doelboogmaatschappij *De Vrede," (zie ons vorig nummer) kunnen wij thans nog melden, dat die beide met verbroken slot en beroofd van haren inhond door kinderen zijn terug- gevonden in een aardappelveld dicht bij het caff; waar ze ontvreemd zijn, terwijl een der sleuteltjes later teruggevonden werd op den weg recht tegen over dat cafe. Men heeft zich dus zoo spoedig mogelijk van den iuhoud der bussen vergewist en deze daarna weggeworpen. Trots de ijverigste nasporiDgen der politie hier en in den omtrek, is het nog niet gelukt den dader(s) van de gepleegde diefstallen te ontdekken. In de laatste helft der vorige maand werden langs de greuskantoren van Zeeuwsch-Vlaanderen naar Belgie gezonden 69 melk- en kalfkoeien en wel langs Hulst 3, langs CliDge 49, langs Veld- zicht (gem. IJzendijke) 7 en langs Sas van Gent 10 stuks. Langs al de greuskantoren werden in de laatste helft der vorige maand naar Belgie gezonden 480 melk- en kalfkoeien tegen 498 in de eerste helft. Op den nieuwen Vlissingschen weg tus schen den Abeele en Middelburg werd Maandag- verdiend hebt. Als het geluk tot u komt, wijs het dan niet af, wanneer ik niet meer hier ben z/Waar wilt ge heen vroeg het meisje met onvaste stem, terwijl zij hem nu eerst het gelaat toekeerde. z/Weg van hier, voor goed Zij verbleekte, de tranen kwamen haar in de oogen. z/Neen," riep zij luid, in den angst om hem te verliezen alles om zich heen vergeleude. Dat woord sneed hem door zielimmers hij besefte diep, hoe machteloos en hoe arm hij was en onderdrukte daarom het zalig verlangen van zijn hart. ,/Ik ben juist gekomen om afscheid van u te nemen, Martha," sprak hij aarzelend, //Ik kau ni«t langer blijven op deze plaats, waar gij zoo in mijne nabijheid zijt en Hij bleef in zijne woorden steken. Bijna had hij haar zijne liefde bekend, maar hij beet zich op de lippen en zweeg, terwijl hij hare rechterhaDd vaster in de zijue sloot. De gedachte dat zij hem voortaan niet meer zou zien, zijn geliefde stem nooit meer zou hooren, deed haar zoo pijnlijk aan, dat zij in tra'neu uit- barstte. //Marthariep hij met bevende stem en hij verloor alle zelfbeheersching. //Martha, wat zal er van komen Ik weet het niet." Zij trachtte te glimlaehen doch dit gelukte haar niet. Zij bedekte de oogen met de hand die zij vrij had. z/Ge moest blijven..." z/Maar weet je wel, wat je mij en je zelven aandoet als ik aan dat verlangen voldoe Ter- C01IRAST i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1