A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 4721. Zaterdag 5 Augustus 1905. 45e Jaargang. Binnenland. Gemengde berichten. BUR/STB BLJ±JD. ABONNEMENT: Per drie maanden binneu Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32*. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVEETENTIlN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,16, Bij directe opgaaf van driemasl plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsrnimte berekend. Inzending van advertentiSn v6or 3 uren op den dag der uitgave. Men bericht uit den Haag Het Katnerlid Mr. Rink heeft tijdens zijn aaa- wezigheid hier ter stede, welke in verbaud gebracht wordt met de a.s. oplossing der crisis, besprekiu- gen gehouden met zijne medeafgevaardigden Mr. Goeman Borgesius, Mr. Fock en Hubrecht. De heer Goeman Borgesius begaf zich heden wederom naar het Loo. Volgens L. en V. is aan de bespekingen over de oplossing der Ministerieele crisis ook deel- genomen door Mr. Drucker, die daarvoor zijn buitenlandsche reis ouderbrak. Van vertrouwbare zijde wordt aan de N. Arnh. Ct. medegedeeld, dat aan een firms hier te lande de opdracht is verstrekt de noodige pl&nnen, met kostenberekening, te ontwerpen voor een in Snriname van gouvernementswege op te richten aaikerfabriek. Is het blad wel ingelicht, dan zou de onder- neming gevestigd worden op cooperatieven grond- slag, in dezen zin althans, dat de cultunr en de levering van het benoodigde suikerriet zal ge- schieden door den kleinen landbouw, op de wijze eenigszins als hier te lande het geval is met de suikerbieten. TER NEUZEN, 4 Augustus 1905. Naar de Axelscbe Crt. verneemt, zullen de volgende veranderingen plaats hebben bij het per- eoneel der lijn MechelenTer Neuzen. De stationschef van Axel, de heer L. van Daele wordt verplaatst naar Clinge, de heer G. Koevoets, commies te Axel, naar Ter Neuzende heer De Witte, vroeger stationschef te Axel, tegenwoordig te Clinge, uaar Temschede heer De Wolf, sons- chef te Peurs, als stationschef naar Axelde heer De Witte, stationschef te Kijkuit, naar St. Gilles-Waes en de heer Geene, commies te Ter Neuzen, als stationschef naar Kijkuit. De heer Jan Goossens te Overslag herdacht Zondag zijn vijftigjarig handboogschutterschap. Voor die gelegenheid was een schieting belegd, waaraan 156 schutters deelnamen. De leden van St. Sebastiaan te Overslag hadden des morgens den jabilaTis zijn portret aangeboden en namen met vergulden pijl aan de schieting deel. Na de eerste schietronde boden de schutters van Zuiddorpe, Westdorpe, Wachtebeke, Saffelaire en St. Amandsberg den jubilaris, met een toespraak, een bloemstuk aan. De heer Goossens is voorzitter van het schuttersgilde St. Sebastiaan, dat onafge- broken heeft bestaan vanaf de regeeriug van Keizer Karel V. In de afgeloopen week van 26 Juli tot 1 Augustus kwamen in Zeeland 10 gevallen van besmettelijke ziekten voor, waarvan 9 van diptheritis, 1 te Aardenburg en 8 te Oosterland, en 1 van febris typhoidea te Tholen. De laatste oud-strijder in de gemeente Waterlandkerkje, de heer J. de Krijger, is dezer dagen overleden in den ouderdom van bijna 93 jaar. Tot op het laatste van zijn leven was deze veteraan van 1830 in het bezit zijner vermogens. Philippine, 2 Aug. Van wege de nationale feesten is de vraag van Belgische zijde naar Zeeuwsche mosselen in de laatste dagen bijzonder groot. Per spoor werden naar Belgie en Frankrijk gezonden 3250 balen mosselen tegen 5 a 7 francs per baal naar kwaliteit. Aan de haven werden door de Nederlandsche en Belgische venters op- gekocht 2500 H.L. mosselen. In mosselzaad ging weinig om. Enkele partijtjes werden van de hand gedaan tegen f 0,75 tot 1,50 per ton, naar gelang de. afkomst. St. Jan Steen. Gezin Want, dat door het eten van vleesch van een gestorven kalf ziek was geworden en waarbij zich ernstige verschijnselen van vergiftiging voord£den, isgelukkig weer beter. Alleen de vrouw is nog wat zwak. De commissie te Ierseke tot steun voor de nagelaten betrekkingen der drie gebroeders Koster, die op 13 Mei met hun vaartuig op de Ooster- scbelde zijn omgeslagen en verdronken, heeft in het geheel 483 ontvangen. In den nacht van Zondag op Maandag brand- de een der vlasschelven in den Wilhelminapolder (Zeeland) totaal af. Vermoedelijk is kwaadwillig- heid de oorzaak. Op de hooge zandgronden in Friesland groeit bijna geen gras meer in de weideu. Een veehouder in de gemeente Schoterland, die per dag gewoonlijk 130 liter melk van zijne koeien kreeg, moet zich nu met 40 liter tevreden stellen, terwijl de dieren vermageren. De Amsterdamsche brandweer werd bebalve voor branden in 1904 zeven keer opgebeld wegens vechtpartij of twist, twee keer voor aanbrauden van het eten, een keer voor een vermisten jongen, die op het dak gevlucht was, een keer voor een opgeslotene, om hulp roepende vrouw en 6en keer door eeu vergissing van de telefoniste. Woensdagnamiddag is te Loosduioen uit zee opgehaald het lijk van een 12jarigen visschers- knaap uit Vlaardingen. Doordat een der klompen VL. 83 gemerkt was, kon spoedig uitgemaakt worden waar de knaap thuis hoorde. De gemeenteveldwachter te Rhoon heeft beshg gelegd op een valschen gulden, dragende het jaartal 1848 en den beeldenaar van Koning Willem II. Toen de bakkersknecht A. Nicolai tusschen Oeding en Buslo op de fists reed, hoorde hij plotseliDg kindergeschrei. Na lang zoeken be- merkte hij een kind van 13 maanden in een met modder gevulde sloot liggen. De ouders hadden reeds eenigen tijd naar het kind gezocht. Het kind, dat pas kon loopen, was op 60 M. afstaud van het huis in die sloot geraakt en werd nu intijds gered. Staking van gemeenteraadsleden. Men schrijft aan De NederL Ook een staking, en wel te IJselsteiu van zeven gemeenteraadsleden, onder welke de beide wethou- ders, die reeds geruimen tijd weigeren de zaken aan bun beslissing toevertrouwd, te behandelen zoolang de heer R. burgemeester is, wat voor velen een groot ongerief oplevert. De twist loopt formeel hierover, dat de raad indertijd bestoten heeft om enkele boomeu, die althans oogenschijnlijk op gemee^tegrond staan en de passage vernauwen, te laten rooien, en wel vdor 1 December des vorigen jaars, welk besluitdoor den burgemeester, om welke redenen dan ook, niet is uitgevoerd, zonder daarin den raad te kennen. Dat dit laatste had behooren te geschieden is buiten kijf, ook dat de burgemeester wel zou gehandeld hebben om deswege tijdig amende hono- i able toe doen. Later heeft hij dit wel gedaan, maar de tegenpartij is daarmee niet tevreden. De staking, ondanks de tusschenkomst van Gedu- puteerde Staten van Utrecht, blijft voortduren tot groot ongerief en scbade van velen. Dat achter deze nietige kwestie nog wat anders zit, worielend in antipathie tusschen de hoofdper- sonen in dit drama, is te bevroeden. Ook ten dezen zal 't wel zijn waar twee kijven hebben beiden schuld, en dan gaat het hard tegen hard. Men schrijft uit Urk Alhier is bij het graven voor de te plaatsen petroleum-tank voor de American Petroleum Compagnie, te Amsterdam, op ongeveer 30 c.M. onder den beganen grond, opgegraven een doods- hoofd van een volwassen man, waarvan de schedel een omtrek heeft van 55 c.M., en aan welk doods- hoofd alleen de onderkiak ontbrak in de boven- kaak zaten nog S gave kiezen. Midden op den schedel vertooude zich een paarsgekleurde plek. Andere beenderen zijn nog niet gevonden. Men verdiept zich in gissingen, hoe het op die geringe diepte zich aldaar kon bevinden, zijnde de grond, waarin het gevonden is, voor 25 of 26 jaar aldaar opgebracht en afkomstig van het graven van een scheepshelling. De aanneme- lijkste verklaring is, dat het door een visscher uit de zee is opgevischt en zonder daaraan rucht- baarheid te geven op die plaats is begraven. Het is door de politie in bewaring genomea, en zal door deze wel een betere rnstplaats ontvangen. Dinsdag waren een paar joDgens aan den Geuzenweg, te Hilversum, zoo hardhandig aan het spelen, dat het niet veel gescheeld had, of een hunner had het spel met den dood moeten bekoopen. Een der jongens werd door een andere zoolang bij de keel vastgehouden, dat hij bewusteloos werd. Door eeoige buren werd hij naar huis gedragen en hulp ingeroepen van een geneeskun- dige, wien het mocht gelukken, het bewustzijn te doen terugkeeren. Voor het vinden van het lijk der te Scheve- ningen verdronken jonge dame is door haar vader een belooning van 1000 gesteld. Een treurig ongeluk heeft Maandagmorgen te Steenwijkerwold plaats gebad. Een reeds be- jaard inwoner dezer plaats, M. Nijk, bevond zich op weg naar het land te Thij op den grindweg, toen hij door een fiets, bereden door zekeren F., werd aangeredeB, met het gevolg, dat hij kwarn te vallen, waarbij hij een ernstige hoofd wonde op- liep. Meende men aanvankelijk, dat't nog wel gaan zou, dit bleek helaas niet het geval, enkele uren later was de man reeds overleden. Een paard van den landbouwer A. v. N., te Poortugal, dat zoogenaamd den dissel ni.-.t ver- dragen kon, begon Maandagmiddag bij het rijden van een afweg, waarbij de wagen eenigszins door- schoot, in dier mate te slaan, dat daardoor de 25jarige C. v. N., die op het kistje van den wagen zat, getrofi'eu en inwendig zoo ernstig en gevaarlijk verwond werd, dat men voor het behoud van zijn leven vreest. Een kind van bijkans twee jaren trok Woensdagmorgen op een bovenwoning in de Blankenstraat te Amsterdam het theelichtje, dat op tafel stond, naar zich toe. Het lichtje viel om en de kleertjes der kleine geraakten in brand. De moeder, die in een ander vertrek eenige werkzaamheden verrichtte, schoot op het geschrei toe, en vond daar haar kind in deerniswaardigen toestand. Onmiddellijk werd de arme kleine, die met brandwonden overdebt was, naar het gasthuis gebracht, alwaar het korten tijd na aankomst overleed. Inbraak. Dinsdagmorgen ontdekte men, dat des nachts was ingebroken in het nieuwe R.-K. weeshuis aan den Amstelveenschen weg te Nieuwer-Amstel. De dieven hebben zich waar- schijnlijk toegang verschaft door het openschuiven van een raarn, dat uitkomt in de huiskamer. Medegenomen zijn 3 zilveren horloges, 6 zilveren lepels en mesjes, een zilveren suikerstrooier en nog eenige kleine artikelen. Bij gebrek aan een kurkentrekker was van een flesch wijn de hals afgeslagen, terwijl verder eenige kasten enz. overhoop waren gehaald. Ook zijn de inbrekers op de slaapzaal geweestde deur was open, en lucifers werden op den vloer gevonden. De brandkast is met rust gelaten. Waarscbijn- lijk zijn zij door de voordeur vertrokkende sleutel daarvan is verdwenen. Woensdagochtend is bij de Russische grens een dertienjarig meisje, dat met andere kinderen op een veld bezig was om aren te lezen door een Russischen grenssoldaat op Pruisisck gebied doodgeschoten. Het kind had niets gedaan, wat het niet doen mocht. De soldaat heeft zich 5f op een onbegrijpelijke wijze moeten vergissen of heeft in een toestand verkeerd, waarin hij niet wist wat hij deed. Overigens is de Russische grenswacht in Pruisen berucht om hare euveldaden en haar gering ontzag voor de grens. Een afstammeling van Abd-el-Ka ler ver- blijft op Belgisch grondgebied, of liever onder Belgisch grondgebied, want hij is van beroep mijnwerker in de kolenmijn Sacre-Madame, te Dampremy. De beroemde emir was zijn overgrootvader. De zucht naar avonturen verdreef hem van den Afrikaanschen bodem. Hij reisde met den circus Renz door Europa en Amerika, was een vlug acrobaat, maar een val deed hem zeven tanden en drie ribben breken, zoodat hij van het beroep moest afzien. Op zijne reizen leerde hij Engelsch, Duitsch, Spaansch, Itali- aansch, Fransch en Russisch, en zijn droom is, zegt hp, concierge te worden in een groot hotel. Tijdens zijne reizen vernomen hebbend dat men in Belgie met werken goed zijn brood kan verdienen, koos hij verblijf te Charleroi en begon te werken in de mijn Festiaux te Couillet, om vervolgens naar die van Sacre- Madame over te gaan, voor 3 fr. per dag. Eens had hij het geluk, een legaat te krijgen van 70,000 tr., van een oude dame van Weenen, die hem als acrobaat had gezien. De wettelijk- heid werd echter betwist door de familie, die gelijk kreeg. Hij wil nu door sparen genoeg bijeen krijgen, om reizend koopman te worden. Mahomed is 40 jaar, groot en sterk van gestalte. Twee meisjes van 17 en 18 jaar uit Weimar, van goede familie, hadden Zondag een uitstapje naar Jena ondernomen. Zij maakten daar kennis met studenten, die hen tenslotte mee naar hun kamer namen. De politie kwam er achter en hield de meisjes aan. Nadat gebleken was, wie zij waren, werden zij vrij gelaten. Maar uit schaamte durfden zij niet naar huis tcrug en sprongen bij Oberweimar in de Ilm. Het eene meisje werd nog uit het water gehaald en ligt nu ernstig ongesteld thuis. Het andere is verdronken. Zekere Loyens, fruitkoopman te Klein- Spauwen, is te Hoelbeek, nabij Bilzen dood op zijn fiets gevonden in den vroegen morgeu. Door de duisternis misleid schijut de 40jarige rijder van deu weg afgedwaald te zijn en van een hoogte afgevallen met het hoofd tegen een muur. Het lijk zat nog op het zadel, de voeten op de trappers en 't hoofd over 't stunr hangend. De onmid dellijk geroepen dokter Vanherkenrade constateerde de dood. In de oostelijke staten van Amerika heeft Zondag een verschrikkelijk onweer gewoed. Op Coney Island zijn zes Duitsche jongelingeu aan het strand door den bliksem gedood, terwijl ongeveer twintig anderen gekwetst werden, van wie er verscheidenen wel niet van hun woBden zullen opkomen. De Duitschers waren zoo onvoorzichtig geweest, om naast een hoogen vlaggestok te gaan staan. In Connecticut brak een dam door, tengevolge waarvan een heel dorp onderliep. Bij het Staten Eiland is een roeiboot met zes menschen eriu Te Cleveland alleen heeft de donder iets goeds teweeggebracht. Daar werd juffrouw Melville Morton in den vroegen ochtend wakker van een zwaren donderslag. Op hetzelfde oogenblik hoorde zij beneden in huis loopen, zij ging de trap af en bevond dat haar vader door inkrekers ge- chloroformeerd was. Zij wekte de buren en met hun hulp kon de oude man bijgebracht worden. Yerledeu jaar kocht een millioaair uit Bal timore van eeu grond-speculant eeu bouwterrein aan de Maris-avenue, een der aauzienlijkste wijken van de badplaats Long Branch op New-Yersey, waar hij een villa liet zetten. De millionDair had zijn grond contaut betaald en veraam te laat zooah altijd dat hij gruwelijk bestolen was. Hij peinsde op wraak en vond die ook. Een maand geleden liet hij aan den voorgevel van zijn villa een uithangbord aanbrengen met de woorden //Kosteloos Restaurant voor Negers". Sedert wordt de Maris-avenue van den morgen tot den avond onreilig gemaakt door zwarte mannen en vrouwen, die, zooals men weet, voor de blanke Amerikanen een voorwerp van afschuw zijn en die zich, zoHder betaling, op de villa van ter sec COIR 1ST. Oit bind veraefctfnt UlaaBdag-, Woenadag- en VrlJdttg»von<l, altgexonderd op Feeatdagen, bij de Firms P. J. VAST PK IAMPK te Teg lemiea.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1