A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaandere \'0 4717 Donderdag 27 Juli 1905. 45e Jaargang 45e Jaargang. B HET TESTAMENT. Binnenland. Telegrafische berichten. Gemengde berichten. FETJILLETON. ABONNEMENT: Per drie maanden biuuen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82*. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave ADVERTENTIfiN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor tlken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend, Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. De ©orlog tusschen Rusland en Japan. Hooge politick. 82) Wirtinan bleef staan en vroeg „Mag ik dat vuil eens bekijken, juffrouw? „Wi\ u in dien stal gaan ;/Och kom, dat bindert nieinendal het is daar zindelijk genoeg. Geef niij maar een mand. Kijk daar ligt een oud deksel, dat is al voldoeiide." De advocaat sloeg geen acht op verdere tegen- werpingen, schoof den grendel weg eD trad den stal biunen, waar de geit hem met een treurig geblaat begroette. Na eenige oogenbliken kwam bij weer veor den dag, het gelaat rood van het bukken. In het deksel droeg hij een hoopje vuil dat hij onmiddellijk begon te onderzoekeu. Het bestond uit oude stukjes band en lint, zakjes, waarin chocolade was geweest, verscheurd vloeipapier en eenige geel- bruine lompen, waarvan niet zoo dadelijk de her- komst, te bepalen was. flWat is dit?" vropg hij, terwijl hij een van die raadselachtige dingeu in de hoogte hield, dat aan zijn manchetknoop was blijven hangen. ffWat zou het zijn sprak juffrouw Tropf op minachtenden toon. *Dat schepsel brande alle dagen heur haar als een tooneelprinces. Het is een papier, waarmee ze de proef nam of het krul- ijzer ook te heet was." De advocaat begreep dit nu ook, en ontvouwde zorgvuldig bet verklearde papier. Met groot ge- duld eu veel moeite las hij op de iueengefrommelde De aanslag te Konstantinopel. strook eenige woorden tegendeel n elkaar hooren,ik je ooit b zaken. Je hebt ge meer hadt willdat dadelijk zou beknibbeld h dwaas gew afgedaan ze Hirzal verand „Kuut ge dat begrijpen vroeg juffrouw Tropf nieuwsgierig. ffNeen." Hij stak bet papier in zijn brieventasch. #En hier? Nog zoo'n papierlje Ja, waarlijk Hij trachtte het uit elkaar te halen, zooals het eerste, maar het scheurde onder zijne vingers. „Ik zal het maar meenemen," zeide hij, terwijl hij het bij het andere in zijae brieventasch legde. z/Kom, laat ons nu nog eens naar de vensters gaan zien." XL Het was een heldere Decemberdag. Bleekblauw welfde de hemel zich boven het sombere gebouw, waarin Wilfred Jordan den laatsteu nacht slapeloos of in zware drooraen had doorgebracht. Met ougeduld had hij uitgezien naar het einde der voorloopige hechtenis, om bij de opeubare terechtzitting zijn onschuld staande te houden en de outeereude aanklacht met verontwaardiging terug te wijzen. Hij was zoo vast overtuigd van den goeden sfloop, dat hij geen angst meer koesterde en met daukbaarheid dacht aan het jonge meisje, dat haar eigeu hart zoo voor hem ontsluierd had en thans daarvoor boette met de bezorgdheid, welke zi stellig voor hem koesterde. In de eenzaambeid werkte zijne verbeeldiug nog krachtiger dan gewoonlijk duidelijk zag hij het gelaat der lieve blonde Martha voor zich, en dan In het kiesaistrict Zutpheu zijn gisteren officieel candidaat gesteld voor de Tweede Kamer de heeren W. P. G. Helsdingen, te Arnhem, door de soc. democr. arbeiderspartij, F. Lieftinck, te Haarlem, door de liberalen, en R. P. J. Tutein Nolthenius, te Amsterdam, door de anti-liberalen. TER NEUZEN, 26 Juli 190». De zeilwedstrijd der jachten tusschen Ter Neuzen en Antwerpen trok gister alhier veler belangstelling. Talrijk waren de nieuwsgierigen saamgestroomd aan de haveuhoofden en op de wallen, om van het zeldzame schouwspel, het kruisen der snelle zeiljachten voor de afvaart, te ge- nieten, terwijl eem'ge bevlagde stoomjachten eenige klem aan het geheel bijzetten. Een fiinke bries zette de groote zeilen bol, zoodat na de afvaart de snelle zeilers spoedig aan den horizon verdwenen. Naar we vernemen ontving de commissie voor het organiseeren van een wielrijdersfeest alhier, op 15 Augustus a. s., definitief bericht dat de Vlissingsche Dames-Toeristenclub, die elders reeds meermalen blijk gaf van hare be- drevenheid op het rijwiel, het feest alhier zal komen oplnisteren. Heden werd alhier door het bestuur van den polder Nieuw Othene aanbesteed het maken van werken tot zeewering met het onderhoud daarvan tot 80 April 1906. Hiervoor werd ingeschreven door de heeren Jac. van DroDgelen te Hoek voor f 1592, A. Tholens Dz. te Ter Neuzen voor f 1435, J. de Bree Fz. te Ter Neazen voor f 1386, Reinier Yerschelling te Ter Neuzen voor f 1369. Het werk is aan den laagsten iuschrijver gegund. Ter viering van haar lOjarig bestaan heeft de Schiet- en Tooneelvereeniging //Onder Ons" een nationalen schietwedstrijd uitgeschreven op het rijks cylindergeweer en de buks, welke zal worden gehouden op 29 en 30 Juli, 6, 12, 13 en 14 Augustus a. s. (prijsuitdeeling 15 Aug.) meest zooals zij bij hem boven gekomen was en de gevoelens van haar hart slechts had verraden door een traan. Hij had reeds lang het besl uit genomen voor immer deze stad te verlaten, zoodra hij weer vrij zou wezen, en zulks in het belang van hen beiden. Hij wilde elders opnieuw den strijd om het be staan beginnen en ver weggaan van de plaats van zijn onschuldig lijden, van Martha's liefde en van Balder's zegepraal. Aan Elfride Karstenbrock dacht hij daarbij volstrekt niet meer zij was dood voor hem. In zijn binnenste streed Jordan tegen den steeds levendiger wordenden wensch om nog eenmaal ten afscheid in de blauwe oogen te zien van het meisje, voor wie de liefde in zijn hart was OBt- waakt. Hij wilde in die oogen niet voor de tweede maal hare liefde lezen, want zij was immers ver- loofd met Frans -Gehrickemaar zij wilde haar in zijn oogen laten lezen, hoe dankbaar hij haar was. Dien laatsten nacht was hij, vervuld van dien wensch, ingeslapen, en zeker was het door de na- werkiug, dat hij in den droom zag, hoe Martha Schnitzer met een luiden kreet in zijne armen vluchtte. Door dien kreet werd hij wakker. En zoo al hij dien kreet nog duidelijk meende te hooren, zoo duidelijk voelde hij nog de aanraking van haar slank lichaam tegen zijne horst. Bij het aanbreken van deu dag werden zijne gedachten geheel beziggehoudeu door het meisje dat hij lief had, en dat nu als getuige tegen hem zon optreden. Zoo vond de advocaat hem niet in een toestand van opwinding zooals hq verwacht had, maar veeleer droomerig en peinzend. in de zaal ffde Oude Vriendschap" te Vlissingen. Voor deze gelegenheid zijn banen ingericht volgens de nieuwste constructie welke zeker tot de beste vau ons land behooren. Aan A. A. Hendrikse, burgemeester van Walerlaudkerkje, is vergunning verleend om tot 13 April 1911 te IJzendijke te wonen. Tot lid van de gezondheidscommissie, zetelende te Oostburg, is benoemd de heer J. Groen, arts te Biervliet, met ingang van 20 Juli, in de plaats van dokter Sehouten, die ver- trok naar Nijmegen. Maandagmiddag is een achtjarig meisje, dat voor de geopende brug over het kanaal te Middelburg stond te wachten, spelende en juist toen de brug werd dichtgedraaid, uitgegleden. Zij kwam met den linkervoet tusschen de brug en de hoofden ervan en werd zeer ernstig aan dat lichaamsdeel gekwetst. Nadat haar in een woning in de buurt, waarin zrj was op genomen, de eerste hulp was verleend is het meisje naar het gasthtiis vervoerd. Koewacht, 25 Juli. Heden had alhier de herstemming plaats voor een lid van den gemeen- teraad. Van de 285 kiezers kwam op 185. Heervan verkreeg de heer P. J. Bruggeman (aftr. lid) 89 stemmen en de heer J. L. Kips 96 slemmen zoodat gekozen is de heer J. L. Kips. *8 Gravenhage, 26 Juli. Blijkens een officieel telegram zijn de te Kaap Patiro gelande troepen wegeus terreinbezwaren en watergebrek gereem- barkeerd en wordt nu te Badjowa geland. Middelburg, 26 Juli. Hedenmiddag zijn twee gevangenen ontvlucht uit het huis vau bewaring alhier en in de richting van Vlissingen geloopen. RECHTSZAKEN. De rechtbank te 's Gravenhage heeft gisteren Marius Brouwers, in zake den moord in de Scheveningsche boschjes, ontoerekenbaar ver- klaard en zijne plaatsing in een krankzinnigen- gesticbt voor een proeftijd van 1 jaar gelast. Te Ingen is een 25jarige jonkman bij het baden in de Rijn verdronken. De politie te Maastricht heeft aangehouden Wanneer ik goed over de zaak nadenk," sprak Jordan, terwijl hij den heer Wirtmaun de hand drukte, //dan vrees ik dat die vermoorde juffrouw Wellner volstrekt niet waard was zooveel moeite en drukte om haar te maken, als nu na haar dood nog gebeurt." „Zoudt ge mij nu op het laatste oogenblik misschien willen mededeelen, hoe gij in het bezit zijt gekomen van die noodlottige tweehon- derd mark Ik vrees, dat ge dit toch zult moeten bekenneD," zei de advocaat. zrAls het alleen mij betrof, zon ik niet zoo hardnekkig zwijgen," verklaarde Jordan op vasten toon. Wirtmann schudde het hoofd. Een half uur later werd Jordan de rechtzaal binnengeleid. De advocaat wachtte hem aan de ingang en drukte hem de hand, toen hij zag hoe de jonkman verbleekte bij het aanschouwen van de groote menigte toehoorders en de zwijgende schaar zijner rechters. Op dat oogenblik gevoelde Jordan, dat een nieuw tijdperk van zijn leven begon dat hij een leer- school doorloopen had. En als eerste vrucht van het geleerde beklaagde hij niet langer de erfenis hij begreep, dat er uog iets hoogers en beters is dan geld en een lekker leventje. De officier van justitie sprak de aanklacht uit, vervolgeus werden de getuigen voorgebracht. Nadat hij den eersten indruk meester was ge worden, volgde Wilfred Jordan bedaard en met groote belangstelling den loop der zitting. Wat wisten die menschen daar tegenover hem ook eigenljjk van hetgeen er in zijne ziel was om- gegaan bij het zien van Heinrich Balder, of hoe TER \EIKK1S(HE 101 HINT. Hit hi ail verachijnt n.i»n.l«K-. Woensdag- en VriJ.l»m»*vonil, nitgewonderd op MCeeatdagen, bij de Fhma JT. VAST UK IASBK te Terlewen. Voor het eerst na een rust van eenige weken is er dan eenig nieuws van het oorlogsterrein gekomen, hoewel de berichten van den Russischen opperbevel- hebber zich aitijd door een zekere vaagheia van uit- drukking kenmerken. Generaal Linewitsj heeft nl. jl. Zaterdag geseind, dat in de buurt van Hai-loengtsjens in den ochtend van 20 dezer een Russische afdeeling in twee kolonnes tegen de vijandelijke stellingen, vier kilometers noordelijk van Joe-iang-tse, opgerukt is. De rechterkolonne rukte tegen het front van den vijand op, de linkerkolonne trok den rechtervleugel van de Japanners om. Het plotseling verschijnen van de linkerkolonne in zijn posities, dwong den vijand zijn stellingen zonder veizet te ontruimen. De Ru'ssen hebben daarna de Japansche loopgraven bezet, terwijl de Japanners op een versterkte stelling, westelijk van Joe-lang-tse terugtrokken. Het dal ver- borg bun bewegingen, voor de Russen bood hetterrein veel moeilijkheden. Daarom waren zij genoodzaakt naar de streek noordelijk van Liaopoenof terug te trekken. Men ziet dat het zooals aitijd, op een terugtrekken uitloopt; elke offensieve beweging van Russische zijde wordt, om zoo te zeggen in de geboorte gestikt. Ondertusschen confereert Nicolaas met Wilhelm en is Witte te Parijs met de grootste financiers van Europa bezig. Welke iiooge politieke bedoelingen deze eonfe- renties verborgen houden, zal later wel opgehelderd worden. Zondagmiddag hebben de Czaar en de Iteizer elkaar in de buurt van Bjorko ontmoet, de Czaar op zijn jacht z,de Poolster," de Duitsche Keizer op de „Hohenzollern. Na bij elkander gedineerd en den volgenden dag den lunch gebruikt te hebben, namen zij afscheid; de z/Poolster" vergezelde de /,Hohenzollern" een eindweegs op de terugreis. Maandagavond is de Czaar weer op Peterhof terugge- kflfii'd. In ambtelijke Russische kringen is men over deze ontmoeting zeer verheugd. Volgens een nadcr bericht moet de Czaar zelfs van Zondagavond 11 uur tot Maandagmiddag half twee, aan boord van de »Hohenzollern" vertoefd hebben. Naar aanleiding van deze ontmoetir.g geeft de parti- culiere correspondent van de //N. Rott. Ct." de volgende commentaren ten beste //In verscheidene, blijkbaar officieuze mededeelingen, wordt ten sterkste verzekerd dat bet voorstel van een samentreffen van den Keizer en den Czaar, van Czaar Nikolaas uit is gegaan. Waarschijniijk van prins Biillow zelf of in ieder geval in opdracht van hem is de vol gende mededeeling in de ,/Lokalanzeiger"Als een on verdedigbare veronderstelling moet de in de Engelscbe en Fransche pers voorkomende bewering aangeinerkt worden, dat keizer Wilhelm het oogmerk had den Czaar goede raadgevingen op te dringen om tot rust in het land zelf en tot vrede in Oost-Azie te komen. Keizer Wilhelm heeft het steeds ver van zich afgeworpen, wanneer van hem verondersteld werd dat bij zich in de binnenlandsche aangelegenheden van een anderen staat wilde mengen. Zoo zal hij ook in dit geval han- delen en uit zichzelf zeker niet de hangende kwesties, welke tbans geheel Rusland aangaan, ter sprake brengen. Zou echter de Czaar, wiens waardeering van den Duitscben keizer bekend is, Keizer Wilhelm om zijn meening vragen, dan zouden diegenen, die meenen dat de Duitsche Keizer aanraden zoude, zich niet beliom- merende om de beloften van hervormingen, kraehtig autokratiscb verder te regeeren, ten zeerste uit de dwa- ling worden gebolpen. De opvatting van Keizer Wil helm kan, te oordeelen naar zijn geheele denkwijze, slechts aldus zijn dat macbt en aanzien, evenals ook rust in het land, slechts op den grondslag van een eenstemmigheid vol vertouwen tusschen heerscher en volk op te bouwen zijn. Wat de kwestie van vrede betreft, zoo weet men toch wel welk grool aandeel keizer Wilhelm aan de inleiding van de vredesbeweging van president Roosevelt heeft. Men kan er derhalve zeker van zijn, dat de kwestie van vrede door de ont moeting slechts winnen zal. De omstandigheid dat noch Biilow noch Lamsdorf aan de bespreking deel- nemen, zal het uitsluitend particulier vriendscbappelijk karakter duidelijk voor oogen stellen. Zoo beeft ook, naar wij wetenj de minister-president Witte de ont moeting opgevat, welke bij met levendige bevrediging begroette. De Stamboelsche correspondent van de Frankf. Ztg. geeft in een telegram aan zijn blad een uitvoerig en schilderacbtig relaas van den aanslag na den Selamlik. Als de ontploffing maar een halve minuut later ge- beurd was, zegt bij, zouden de sultan, zijne zoons en het grootste deel van de hovelingen er het slachtoffer van geworden zijn. Op bet oogenblik dat de sultan uit de moskee naar 'buiten kwam, presenteerden de troepen, onder bet commando »Selamdoer," het geweer. Nauwe- lijks bad dit weerklonken, of men hoorde een ont- zettenden knal, die zich op vijf korte afstanden berbaalde. Er werden znlke dicbte rook- en zandwolken omboog geslingerd dat het een minuut lang donker was. Er ontstond een onbescbrijfelijke verwarring; waarbij de troepen binnen en buiten de moskee door elkaar liepen. Men hoorde onveistaanbaar geroep, gesebreeuw en velen zocbten een heenkomen. He menschen in de onmiddel- lijke omgeviDg van den Sultan waren verlamd van scbrik, daar zij niet oegrepen wat er gebeurd was. Er vlogen stukken van menschen en paarden de lucht in, alle ruiten op bet pleiu werden verbrijzeld en zelfs van de hoege minarets van de Hamidie-moskee, waar de Sultan ■as zijn gebeden verricbt had, ploften stukken puin naar jeneden. Toen de knal weggestorven en de rookwolken weggetrokken waren, zag men iest vreeselijks. Een aan- tal°menscken en paarden waren in stukken gescbeurd en meer dan tacbtig waren gekwetst. Al dien tijd stond de Sultan bleek, maar, volgens de eenstemmige verklaring van ooggetuigen, moedig en vastberaden op de kleine stoep van de moskee. Hij weigerde den raad van zijne omgeving te volgen, om zich in veiligheid te brengen, en toen men bleef aan- dringen, snauwde hij op barschen toon dat men zich niet om hem moest bekommeren, en liever naar de dooden en gewonden moest omzien. Daarna klom bij, zijn lievelingszoon prins Boerhan- eddin medenemende, in het rijtuig, liet de kap, die anders steeds opgezet wordt, neerslaan en mende de paarden zelf, vlak langs de plaats van de ramp, naar bet paleis terug. Langs den gebeelen weg werd hij warm toegejuicbt. Honderden ruiters, met getrokken sabel, omstuwden zijn rijtuig, zoodat bet een oogenblik leek alsof er een wilde fantasia vertoond werd. Alleen toen generaal Fehim-pasja, de beruchte chef van degebeime politie, te dicht bij bet rijtuig kwam, kreeg hij van den Sultan een ongenadigen slag metv de zweep Men kan zonder overdrijving beweren dat de toestand die een oogenblik bachelijk was, alleen gered werd door de standvastigbeid van den Sultan. Als deze niet zoo kalm was gebleven, hadden er erger dingen kunnen gebenren. Met een buivering zagen de vreemde toe- schouwers op bet terras, boe de Albaneesche troepen daaronder bun repeteergeweren met scherp laadden. Men vreest dat bet scbrikbewind van de geheime lolitie na dezen aanslag nog verdubbeld zal worden. 3e politie zoekt naar twee Italiaanscbe anarchisten, Djavi en Recelni, die zicb sedert eenigen tijd te Stamboel verborgen bouden, verder naar een Duitscber, Hans Heller genaamd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1