8 in e e n Nieuws- en Advertentiebiad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Bran&wesr Zaamslag. No. 4714 Donderdas: 20 Juli 1005. 45e Jaargang. eene 0NDERWIJZERES. twee 0NDERWIJZERS, UITSLAG VERKIEZING. FEUILLETON. HET TESTAMENT. ABONNBMENT: Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. in het bezit der akten j en k benevens De oorlog tusschen Rusland en Japan. TER NEUZEN, 19 Juli 1905. UITSLAG der herstemming voor drie leden van den Gemeenteraad te Ter Neuzen op 18 Juli 1905. Aantal stemmen in district I (raadzaal) 1-1 -2 Ill (Java) Totaal. 810 704 7 694 326 327 288 381 338 338 181 170 1 169 109 95 104 51 43 65 409 369 5 364 200 205 194 161 136 118 1400 1243 13 1227 635 627 586 593 517 521 frmYm^rrroinrrinrttivrirt ftnwitragianfj-.vgmg>a<i SECZESSCHE (MRAST Per drie maanden binuen Ter Neuzen f 1,—Eranco per postVoor NedeWand 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82*. Men abonneert zich bg alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADYBBTBNTlSNs Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal piaatsing derzelfde adverteniie wordt de prig* slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. esi< vnnithflnt ffiaaudac-, Woensdas- en VriJdnK»v<)nd, nltKexonderd .»p Keestdngen, h>J de flrina J. VII I»K I1MUK te Tee lemea. - <ii— immmwiwiwmvb. n m i mi iiiMiniifwiiiiii m i— TmiiTrnii't-rr- Bij bet Openbaar Lager onderwijs in de gemeente TER NEUZEN, worden gevraagd in het bezit der akte j. De jaarwedde bedraagt f 500,met 4 vier- jaarlijksche verhoogingen van 50, Stukken in te zenden aan den Burgemeester woor 7 Augustus 1905. Ter Neuzen, 17 Juli 1905. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. D1ELEMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN maken bekend, dat een afschrift van het proces-verbaal, vermeldende den uitslag der op 18 Juli 1905 gehouden herstemming, ter verkiezing van drie leden van den Gemeenteraad, is aangeplakt en voor een ieder ter Gemeente-secretarie ter inzage ligt. Ter Neuzen, den 18 Juli 1905. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. Beproeving van het materieel en oefening der manschappen Zaterdag 22 Juli 1905, namiddag 5 our De Burgemeester, W O R T M A N. De Japanners schijuen nu goed en wel zich reeds in 't ougestoorde bezit van Sacbalin te kunnen verheugen. Zij uatnen 80 Russeu gevangen, maakten vier groote kanonneii en een maxim buit en badden in 't geheel slechts 70 dooden en gewonden. Niet al te dure prijs voor een zoo groot st.uk groiidgebied. Volgens een bericht in de //Times" heeft een hooggeplaatst ambtenaar, die goed op de hoogte kan zijn, verklaart dat de kansen op 'tsluilen van den vrede sinds den Japanschen inval op 29) Terwijl meu bier vroolijk bij elkaar was, stapte Wilfred Jordan met onvaste scbreden been en weer in het vertrek, dat men hem iu de zieken-afdeeliug der gevangenis had aangewezen. De koortsachtige toestand, waarin hij gekomen was na de vele gemoedsaandoeningen, en waarin hij vele dagen en nachten had verkeerd, tot groot nadeel zijner lichaamskrachten, had nu plaats ge- maakt voor diepe neerslachtigheid. Soms vreesde hij het verstand te zullen verliezen het was hem dan een weldaad, dat hij in een bitter hoongelach losbarstte, waardoor die afschuwelijke vrees ver- dween. Hij wist, dat hij morgen het bezoek van den rechter van instructie had te verwachten. De gedachte daaraan prikkelde zijne zenuwen en hield zijn geest voortdurend bezig. Heen en weer loopend, de armen over de borst gekruist, peins- de hij over de vragen, die men tot hem zou rich- ten, over de antwootden, die hij zou geven. Zonder iets te verschooneu, wilde hij over alles inlichtingen geven en ophelderingeu vragen Alleen mocht hij niet verklareu, hoe die twee- honderd mark in zijn bezit waren gekomen immers het geheim daarvan betrof hem alleen. Dit, was echter in strijd met ziju plichtsbesef. Hoevele malen had hij die ongevraagde deelneming van Martha Schnit.zer verwenscht, en niet minder het overhaast verbranden van haar briefje, dat Sachalin veel slechter zijn geworden, daar men dezen tocht als zeer ongepast had beschouwd, nadat reeds Japan er in had toegestemd de vredes- onderhandelingen te beginnen. Witte zou heden Petersburg verlaten en over Parijs naar de Ver. Staten vertrekken. De overige leden der Russische missie gaan een paar dagen later; de #Matin" weet mee te deelen dat Witte al zeer slecht gehumeurd raoet geweest zijn, toen hij zijn ondergeschikten in afscheids-audieutie ontvinghij heeft den Chineeschen gezant niet te woord willen staau. Hetzelfde blad beweert ook uit goede bron te hebben vernomen, dat de Russische troepen iu het noordelijke gedeelte van Korea sedert de vorige maand langzaam aan in noordelijke richting zijn teruggedrongen en op't oogenblik nog slechts 2 stellingen bezet houden ten zuiden van de Toemen. Toch rekenen de Russen niet op een beleg van Wladiwostok, ten ininste niet in afzienbaren tijd. 1 l-H .2 Aantal kiezers Uitgebracht Van onwaarde Geldige stemmen D. J. Dees J. A. de Jonge L. de Koeijer J. K. de Masier W. A. de Ridder G. A. Standaert Alzoo gekozen de heeren D. J. DEES (aftr.), J. A. DE JONGE (aftr.) en J. K. DE MASIER. Tot onderwrjzer aan de Chr. school voor L. en M. U. L. O. alhier is benoemd de heer J. Slotema te Zaamslag, die deze benoeming heeft aangenomen. hem zooveel dienst had kunnen bewijzen Had hij daar mee gedraald, zooals hij gedraald had met de teruggave van het geld, dan zou hij nu niet zoo schandelijk verdacht worden. Een oogen blik speet het hem, dat hij den commissaris niet dadelijk onder het zegel der geheimhouding de waarheid had gezegd. Maar geheimhouding bij een aanklacht wegens moord Hij legde zich te bed. De slaap kwam niet. Door het tralievenster drong het maanlicht, en daarin schemerde de beeltenis van Elfride maar zijn gedachten waren bij het onbezonnen meisje, door wier deeluemende hulp hij in dezen piju- 1 ijken toestand was gekomen. En plotseliug, als vloog er een bliksemstraal door zijn geest, besefte hij wat de beweegreden was van hare handelwijze; doch juist daardoor werd hij nog veel meer tot zwijgen gedwongen. Nu begreep hij, waarom Martha zoo draalde met heengaan, toen zij in zijne kamer was, hij begreep haar verzoek, en hare tranen. Nu zag hij in hoe het meisje leed onder die gedwongen verloving, hoe zij leed om zijnentwille. En wat zou zij nog lijden moeten,„a]s hare moeder en haar verloofde te weten kwamen hoe haar hartje toebehoorde aan hem, op wien zulke zware ver- denking ruste, als zij vernamen dat het meisje heimelijk zijne kamer had betreden En hoe groot zou haar lijden zijn, als dit in breeder kring bekend werd en daardoor haar goeden naam in gevaar kwam Neen, nooit zoa hij spreken Haar eer Ling af van zijn stilzwijgeu hij zou zwijgen, al sprak de drang naar zelfbehoud nog zoo luidde in hem. Door den heer P. Gerreman alhier is dezer dagen met eene duif deelgenomen aan denkamp- vlucht van St. Vincent (bij de Spaansche grens) over een afstand van ongeveer 1000 K. M. De duiven werden te Gent gekorfd. De duif van den heer Gerreman won de 15e prijs (355 francs). In het jaar 1901 won de eigenaar met deze duif den zesden prijs in een kampvlucht van Bordeaux. De reserve sergeant Ph. J. Koene, van het 3e regement vestingartillerie te Gorichem, is door den Minister van Oorlog met ingang van 1 Juli j. 1., overgeplaatst bij de landweerartillerie in het XXXXe district. Door de vereeniging tot aankoop van steenkolen //De Voorzorg" is j. 1. Zaterdag- avond op het Zwaantje aanbesteed de najaars- levering (Aug.—Sept.) Daarvoor was inge- schreven door de heeren J. P. R. Damste te Kloosterzande voor 12.80 per kar van 1700 K. G.J. A. van Rompu te Ter Neuzen voor 7.32 per 1000 K. G.Gebr. Hamerlinck te Ter Neuzen voor 12.57 per kar Gebr. Pilaar te Goes voor f 7.50 per 1000 K. G. en F. v. d. Ree te Ter Neuzen voor 7,83 idem. De levering werd aan den laagsten inschrijver, den heer Rompu, gegund. Met ingang van 1 Augustus a. s. zijn verplaatst de kommiezen bij 's rijks belastingen J. J. de Vuijst, van Sas van Gent naar Hans- wecrt, A. J. Spaan van Koewaeht naar Bruinisse. J. Visser, van Zuiddorpe naar Sas van Gent, J. W. A. Rademaker, van Kerkrade, naar Hontenisse, A. Huisman, van Vaals naar Zuid dorpe, A. Verdouw, van Nijs wilier naar Koe waeht, J. Goosen, van Hontenisse naar Aarden- burg en P. J. Cambeen, van Aardenburg naar Hontenisse. De beide eerstgenoemden zijn 2e de overigen 3e klasse. In de laatste helft van de vorige maand werden langs de grenskantoren van Zeeuwsch- Ylaanderen naar Belgie gezonden slechts 58 melk- en kalfkoeien en wel langs Clinge 33, langs Sas van Gent 9 en langs Veldzicht 16. Langs al de grenskantoren gingen uit ons land naar Belgie 445 scukswaarvan uit Roosteren (Limburg) alleen 152. Langs Roozendaal (station en Nispen) gingen er 83. De uitvoer in de geheele maand Juni bedroeg 915 stuks tegen 1228 in de maand Mei en 2516 in de maand April. Den volgenden morgen kwam de rechter van instructie bij hem in de cel. Hij wierp een on- derzoekenden blik op den jonkman, waarvoor deze de oogen niet neersloeg, en zeide toen zonder eenige inleiding pGij staat onder verdenking van moord en roof, gepleegd op Gabrielle Wellner. Bekent gij U daaraan schuldig z/Neen," antwoordde Jordan dof. //Met veront- waardigiiig wijs ik die beschuldiging af." Daarop stelde de rechter hem vragen betreffende zijn verleden, in het bijzonder over zijne ver- houding tot zijn overleden oom Wittig. Jordan had genoeg tijd gehad om zich daarop voor te bereiden, en toch werd hij er nog door verrast. Hij voelde pijnlijk den dwang, door het benemen zijner vrijheid op hem geoefend, en een opkomend gevoel van wrevel deed zijn bleek voorboofd kleuren. Zacht soms nauwelijks verstaanbaar sprak hij over zijne jeugd, over de maatschappelijke positie zijner ouders, die gaarne op grooten voet leefden en daaraan het vermogen zijner moeder, een zuster van Sylvester Wittig, hadden opgeofferd. Hij sprak ook over zijne liefde voor de schoone kunsten en over zijn afkeer van alle broodstudie, in het bijzonder hoe hij gewalgd had van de studie der rechtswetenschap. Van zijne jeugd aan had hij toegegeven aan dien afkeer, te meer daar de nalatenschap van zijn oom Sylvester hem altijd was voorgespiegeld als zijn onbetwistbaar eigen- dom, ofschoon zijue ouder9 en later hij zelf ook den wensch van dien oom, om Wilfred brouwer te laten worden, met spot en veront- waardiging hadden afgewezen. Van den kant zijner Maandag j.]. is te Ter Hole een Rijks- telefoonkantoor, in verbinding met Ter Neuzen, voor het algemeen verkeer opengesteld. De diensttijd is geregeld als volgtop werk- dagen van 7,30 tot 12 uren voormiddags, als- mede van 2 tot 3 en 4,30 tot 6,00 uur namid- dagsop Zon- en feestdagen, van 7,30 tot 8,30 uur voormiddag (Greenwichtijd). Volgens mededeeling van den Inspecteur over het Loodswezen is de Oostuitgang van het Schaar van Waarde opnieuw betond en zijn al- daar bijgelegd 1. Stompe ton No. 7 in 64 d.M. water op ongeveer*. 51° 23' 35" N.b. en 0° 43'45" W.l. 2. Stompe ton No. 8 in 33 d.M. water op ongeveer: 51° 23' 22" N.b. en 0° 43'6" W.l. 8. Spitse ton No. 6 in 47 d.M. water op ongeveer: 51° 23' 22" N.b. en 0° 43' 45" W.l. De stompe ton No. 43 van het Nauw van Bat is in verband hiermede vervangen door een rood en zwart horizontaal gestreepte kogelton met kegel. De minste diepte op den drempel van den Oostuitgang van het Schaar van Waarde bedraagt thans middenvaarwaters 50 d.M., aan den stom- petonskaut 25 d.M. en aan den spitsetonskant 25 d.M. Volgens mededeeling als voren zijn de opstan- den van de beide lichten van Borssele die bruin waren thaDs rood geschilderd. Ligging lsge licht ongeveer: 51° 24'7 N.b. en 1° 9' W.l. Bij de gisteren te Vlissingen in het He district gehouden herstemming voor een lid van den gemeenteraad, werden uitgebracht 514 stemmen. Hiervan verkregen de heeren J. H. Blum (antirev., aftr.) 257 en J. M. Stuart (lib.) 254 stemmen, terwijl 3 stemmen bianco werden uit gebracht. De heer J. H. Blum is alzoo herkozen. Zondagmorgen, is te Zierikzee aangebracht een in verren staat van outbinding verkeerend lijk, dat onder Borrendamme was aangespoeld. Vermoedelijk is het een der drie varenslieden uit Yerseke, Kosters genaamd, die voor eenige weken verongelukt zijn. Toen Zondag hiervan te Yerseke bericht kwam, is terstond een vaartuig van daar naar Zierikzee vertrokken om een onderzoek in te stellen. Aldaar is Zondag een zoontje van schipper Prins, vijf jaar oud, vallende over een emmer kokend water, ernstig aan hoofd en armen gebrand. Zaamslag, 18 Juli. Dezer dagen kwam de koopman H. K. alhier met zijn met kruideniers- waren en boter beladen kar, gereden langs den dijk van den Groote Huissenspolder. Toen onder het rijden aan de eene zijde de veer brak waaraan de strengen waren bevestigd, sloeg het andere eind tegen het paard aan, waardoor het dier schrok en ouders, wier zorg over de toekomst van hun zoon steeds toenam, werd wel naderhand een poging tot toenadering gedaan, doch te laat. Tusschen den overmoedigen jongeling en den niet zachtzinnigen man, wiens hart door zijne rijkdommen was verhsrd, kwam het tot een heftig tooneel, dat de breuk tusschen hen volkomeu en onherstelbaar maakte. Nadat zijue ouders kort na elkaar gestorven waren, liet hij alle geregelde werkzaamheid achterwege en wijdde zich een korte poos aan het kunstenaarsleven doch weldra stond hij voor den afgroud van zijn financieelen onder- gang. Sedert dien tijd begon de jonkman naar werkzaamheden en verdiensten te zoeken, wat hern echter niet in voldoende mate geluktehij had echter nog steeds hoop op de erfenis, die niet kon uitblijven. Bij toeval vernam hij, dat zijn oom wegens toenemende ziekelijkheid zijn vaste goederen en fabrieken had verkocht en iu gezelschap van een secretaris en een ziekenverpleegster naar het zuiden was gereisd. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1