A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 4712 Zaterdag 15 Juli 1905. 45e Jaargang. Binnenland. Gemengde berichten. EBBSTB BLAD. ABONNEMENT: Per drie maauden binnen Ter Neuzen f 1,—. Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,82£. Men abonneert zich bjj alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIfiN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor el ken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatBing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts ti eemul berekend. Grootere letters worden naar plaatsrnimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Het Haagsche correspondentiebureau meldt De heer Goeman Borgesius is Donderdag andermaal naar het Loo vertrokken, ter conferentie met H. M. de Koningin. Hierdoor schijnt bevestigd te worden het gerircht, dat dezer dagen dadelijk na het eerste onderhoud tusschen H. M. en Mr. Borgesius stand hield, dat in die audientie de voorbode werd gezien van eene aanbieding aan den leider der Liberale Unie van de taak tot samenstelling van een rainisterie. Tevens werd er bijgevoegd, dat de heer Borgesius zelf geen deel van het te vormen kabinet zou uitmaken. Aan de Kerkel. Crt., is de volgende statistiek van het aantal belijders der verschillende kerkge- nootschappen ontleend In 1830 telde de R. K. 890 harer leden op 1000 inwoners. In 1869 was dit getal reeds tot 867 en in 1899 tot 352 geslonken. Thans heeft men 350 R. K. op de 1000 Nederlanders, zoo- dat dus 35 pCt. van al de bewoners van ons vaderland R. K. is. Wat de Protestanten betreftin 1849 waren er op de 1000 inwoners 549 Ned. Herv., 18 chr. afg. geref. en een half remonstrant. In 1869, toen de chr. afg. geref. met de gereformeerden onder het kruis zich vereenigden 550 herv., 30 chr. geref. en 1^ remonstrant. In 1899, das na de vereeaiging van de chr. geref. met doleerenden was het486 Herv., 82 geref. en 4 remouatranten. Hieruit blijkt een gestadige achteruitgang van de Herv. kerk in zielental en een toeneming van de geref. eenerzijds en de rem. anderzijds. Sedert 1899 is de toeneming van rem. nog vergroot door velen die van de Hervormden tot de rem. over- gingen. In de derde plaats moet worden opgemerkt, dat het getal van hen, die tot geen kerkge- nootschap behooren, zeer is toegenomen. In 1849 vond men er een op de 1000 en thans is dit getal reeds vqftien. TER NEUZEN, 14 Juli 1905. Het kerkgebouw der Ned. Herv. Gemeente te Biervliet is thans ook verrijkt met een kerk- orgel. Deze levering werd ook weer aan den heer A. S. J. Dekker te Goes opgedragen, de bekende en gerenommeerde firma te Goes op het gebied van piano's en orgels. Het orgel is voorzien van een keurig front. De inge- bruikneming zal 23 Juli plaats hebbende proefbespeling heeft reeds plaats gehad en gaf algemeene voldoening. Bp het de vorige week te Middelburg gehouden examen voor roeier der dranken zijn geslaagd de kommiezen bij 's Rijks belastingen J. J. de Vuijst, Sas van Gent, W. van Liere, lJzendijke, P. J. le Grand, Sluis, J. Visser, Zuiddorpe, J. J. Geluk en H. Jager, beide Koewacht, L. C. van Splunter, Ivauter, R. Pan ders, Hulst, K. Koets Sas van Gent en J. Fossen, Hontenisse. Eerstgenoemde is tweede klasse de andere .zijn derde klasse. RECHTSZAKEN. Arrondissements-reclitbank te Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 14 Juli de volgende vonnissen uitgesproken A. S., oud 25 j., bediende en F. S., oud 24 j., leurder, beiden te Clinge, zijn wegens mis- handeling veroordeeld ieder tot 8 dagen ge- vangenisstraf. M. W., oud 46 j., werkman te Zaamslag, is wegens vernieling veroordeeld tot 10 boete aubsidiair 10 dagen heohtenis. Niettegenstaande de waarschuwing der be- geleiders plaagden Dirisdagavond op de Turfmarkt te 's Gravenhage eenige kinderen vier pasrden afkomstig nit Brussel, met het gevoig dat een hunner, een jongetje van 6 jaar, van een der dieren een slag tegen het hoofd kreeg en dood werd opgenomen. Uit Amersfoort meldt men Woensdag is het driejarig dochtertje van G. van V., wonende aan den Soesterweg, door een victoria, waarin twee dames zaten, overreden. De koetsier wilde voor de aldaar spelende kinderen uitwijken, doch dit mocht niet baten een van hen kwam te vallen, met het noodlottig gevoig dat een wiel van den wagen haar over 't hoofd ging, zoodat het "kind onmiddellijk dood was. Naar men verneemt, heeft de koetsier aan dit ongeluk geen schuld. Te Tilburg vierde gisteren Anna Cornelia v. Gorp, geboren van Pelt, haar lOOen verjaardag. Op 22jarigen leeftijd trad zij in het huwelijk met Leonard van Gorp, een arbeider-tuinier, dien zij na een echtverbintenis van 18 jareu door den dood verloor. Sinds dien droeg zij alleen de zorg voor haar talrijk gezin en thans doet zij dit nog in zooverre, dat zij de inkom- sten en uitgaven van het gezin, bestaande uit moeder, zoon en dochter, regelt. De jubilaresse is nog bijna in het voile be- zit harer zintuigen, in 't bijzonder haar geheu- gen is nog scherp. De gansche buurt, waar zij geheel haar leven gewoond heeft, was rijk met groen en vlaggen versierd. De oudste ingezetene van Maarsen (Utr.) hoopt op Vrijdag 14 Juli haar 102den geboor- tedag te herdenken. De ruim honderdjarige (wed. C. F. Kleijn, geb. Stroom) is nog helder van geest en haar gezondheidstoestand i8 nog goed. Zij kan zich echter alleen met anderer hulp voortbewegen. Er circuleert voor haar een inteekenlijst, wijl zij in behoeftige omstandigheden verkeert. Als een bijzonderheid meldt men dat de audientie van deu Minister van Justitie Woens dag onafgebroken van half twee tot half zeven duurde. Er waren 200 personen. Het lljarig dochtertje van den schipper V. A. V. uit Gouderak viel Woensdag onder de gemeente Krimpen a/d. IJsel in de rivier, en werd na een paar uur dreggen levenloos opgehaald. Tijdens de afwezigheid van de familie F. te Buiksloot zijn uit het huis gouden sie- raden en geld ontvreemd. De verdachte, een schildersknecht, die daar gewerkt had, is in arrest genomen. De sieraden zijn gevonden in een pandjeshuis te Amsterdam. In de gemeente Dantumadeel is eene 15- jarige boerendochter in het land door den bliksem gedood. De politie te Enschede heeft een belangrijke arrestatie gedaan met iemand, die voorgeeft Frie- derich Bl. te heeten en bandelsreiziger in Duitsche- land te zijn. Hoewel bij aanvankelijk verklaarde slechts ruim 100 Mark te bezitten, bleek bij fouilleering, dat hij ruim 5000 Mark 3000) aan coupons bij zich bad, waarvan hij de herkomst weigerde op te geven. Bij ontvangst aan het politiebureau van het Duitsche ffThandungsblatt" bleek het, dat daarin melding werd gemaakt dat bij een inbraak te Hausberge bij Minden (Duitschland) aldaar cou pons waren gestolen, waarvan de nummers precies overeenkwamen met de bij B. gevonden papieren. Hoewel B. bij zijue ontkenning bleef, is hij ter beschikking der justitie te Almelo gesteld. - Uit Tilburg wordt gemeld Bij gelegenheid van de Goirle'sche kermis heeft in het cafe Jachtlust, halfweg Goirle en Til'ourg, een gruwelijke mishandeling plaats gehad. Zekere V. kwam met nog andere personen in het cafe en eischte sterken drank. Op de weigering van den herbergier Hendriks haalde V. zijn mes te voorschijn en bracht H. een steek in de borst boven het hart toe en sueed hem bjjna den iin- kerpols af. De te hulp geroepen geneesheer vond H. in stervenden staat en gelastte onmiddellijke overbrenging naar het gasthuis te dezer stede. De dader is door de marechauss^e gearresteerd. Het drama te Groesbeek. Men meldt aan de N. R. C. Dezer dagen heeft zich bij den officier van justi tie te Arnhem vervoegd een dienstbode met een lOjarig meisje, dat in deerniswekkenden toestand verkeerde. Het kind moet ten huize van haren vader en hare stiefmoeder, die aan den Groes- beekschen weg onder de gemeente Groesbeek eene fraaie, anderhalf jaar geleden uit blijkbaar zeer ruime beurs gebouwde villa bewonen, geruimen tijd aan gruwelijke mishandelingen hebben blootge- staan. De dienstbode, dochter van een rijksveldwachter, heeft van een gunstig oogenblik partij weten te trekken om het kind in veiligheid te brengeu, en is in haar edel pogen volkomen geslaagd. Het kind, dat vermogend is (aan welke omstan- digheid de mishandeling wordt toegeschreven), is thans buiten het bereik van het lieve echtpaar, dat reeds een scherp verhoor heeft ondergaan. Hieromtrent meldt De Gelderlander Eene eind voorbij de nieuwe kazerne aan den Groesbeekschen weg te Nijmegen, ter rechterzij van de stad gerekend staat, midden in het land, omringd door uitgestrekte terreinen, eene villa, aan den zgn. Groenewoudschen weg. Daar heeft zich een dier drama's herhaald, waarvan in den laatsten tijd helaas meermalen in binnen- en buitenland vernomen is. Eene der beide op de villa dienende dienstboden had, op welke wijze doet niet ter zake, bespeurd, dat in een der kelders van dat gebouw het eenige dochtertje van den eigenaar zat opgesloten en daar van vuil, kommer en gebrek bijna verging. Reeds circa twee jaren zou die ge- vangenschap geduurd hebben. Het dienstmeisje sprak daarover ten huize harer ouders, waarop haar vader, een rijks veldwachter, haar aanried bij eene geschikte gelegenheid het kind te bevrijden en het recht- streeks naar Arnhem te vervoeren, om het meisje en hare belangen aan de zorgen van den officier van justitie toe te vertrouwen. Daar het huis en de omtrek des nachts steeds door een particulieren nachtwaker, een ontslagen politieagent, bewaakt werden, zoogezegd om toezicht te houden op de veiligheid van huis en landerijen, en er des nachts ook geen personen- treinen loopen, heeft de dienstbode het ont- vluchtingsplan blijkbaar overdag moeten uitvoeren. Hoe het zij, ze is in haar opzet geslaagd. Het meisje, een kind van omstreeks 15 jaren, werden inderbaast eenige kleeren aaugetrokken over het schamele ondergewaad, waarin ze gekleed was, en zonder trjdverlies met wasschen of toilet maken, nam de dienstbode met haar de wljk naar Arnhem, vermoedelijk onder begunsti- ging en hulp van den rijkspolitiebeambte, haren vader. Het kind zag er meelijwekkend uitonbe- schrijfelijk vervuildmet afgeknaagde vinger- toppen en lippen, bleek en zwak, was het uitzicht, dat ze bood, diep droevig. Of de andere dienstbode mede in deze ont- voering betrokken was, weten we niet te zeggen. Zeker is, dat zij den dienst eveneens verlateu heeft, en dat de verontwaardiging van het in de omgeving wonend publiek overgroot is. Deze verontwaardiging keert zich niet zoozeer tegen den eigenaar der villa, den heer B., dien men als een zwak, willoos man beschouwt, geheel en al staande onder den invloed en den wil zijner vrouw, maar tegen laatstgenoemde, een gewezen ziekenverpleegster, met wie hij in tweeden ecbt verbonden is. Het meisje, minderjarig kind uit het eerste huwelijk, heeft een niet ouaanzienlyke erfenis te haren name staan. Hierin, in verband met de omstandigheid, dat bij overlijden van het kind het vermogen aan den vader zou terug- komen, meent de openbare meening de beweeg- redenen tot de mishandeling van het meisje te moeten zoeken. De zaak is bij bet parket te Arnhem in onderzoek. Nog wordt gemeld De echtelieden B. waren voor zij hunne een- zaam op een afstand van ongeveer 200 M. van den Groesbeekschen weg gelegen pracutige villa betrokken, woonachtig te Steeg en Nijmegen. Reeds te Steeg moet het kind slecht zijn be- handeld en inzonderheid de stiefmoeder zou daar een kwaden naam hebben gehad. Aan het vrouwelijk dienstpersoneel, dat bij het verhuizen naar de villa werd gehuurd, moet daar spoedig de liefdelooze behandeling van het kind zijn opgevallen. Met andere kinderen ging het meisje niet om en alle genoegens werden ffiet ontzegd. Meermalen vluchtte het kind naar de keuken, waar het genegenheid vond. Dat van hetgeen op de villa voorviel zelden iets uitlekte, vindt verklaring in de afzondering waarin het gezin woonde. Tot het bij de villa behoorend uitgestrekt terrein, aan alle zijden met zwaar ijzerdraad afgesloten, werd gaat het verhaal niemand toegelaten, terwijl het geheel dag en nacht, tot voorkoming van onge- wenscht bezoek, onder bewaking stond van mannelijk personeelde woning van den tuinbaas staat aan den Groesbeekschen weg, bij den ingang van het terrein, waarop een breede weg naar de hoog gelegen en boven alles in den omtrek uitstekende villa is aangelegd. Naar wij vernemen zou de vader reeds uit de voogdij over het kind zijn ontzet en zouden de getuigenissen vooral voor de stiefmoeder bezwarend zijn. Ook van Kleef, waar de bedoelde familie voor eenigen tijd in een hotel logeerde, zou het kind geen aangename herinneringen hebben. Zondag maakte de heer van Liefland met eenige heeren een automobieltocht naar Woestduin, toen ter hoogte van de buitenplaats van wijlen den heer Verschmar op den straatweg naar Haarlem plolseling de stuurstang brak, waardoor de auto niet meer te regfeeren was. De bestnurder haalde spoedig de remmen over, waardoor de vaart der auto eenigszins getemperd werd. Evenwel liep de auto geheel aan zichzelf overgelaten, tegen den berm op en vloog tegen een aan den weg staanden zwaren boom te pletter. De slagwas zoo hevig dat de auto ongeveer vijftien centimeter in den boom drong en het stales chascisraam als een veer in elkander boog. De *nto was bijna geheel vernield. Een der heeren, die naast den chauffeur zat, sprong nog tijdig uit de auto. De anderen konden er niet nit en maakten de botsing mede, waardoor zij door elkander werden geslagen en behondens eenige ontvellingen en lichte knenziDgen, wonder boven wonder gered werden. Kinderwisseling. Ieder herinnert zich nog wel het geval van beweerde kinderwisseling in het Wilhelmina-Gasthuis te Amsterdam, dat een optisch bedrog is gebleken te zijn zulke gevallen van onvoldoende waarneming schijnen meer voor te komen. Verleden week werd het echtpaar W., te Am sterdam, met de geboorte van tweelingen verblijd en wel een kindje van het mannelijk en een van het vrouwelijk geslacht. Het laatste kindje stierf echter reeds binnen een dag. De vader gaf zijn in leven gebleven kind bjj den Burgelijken Stand aan en liet de aangifte van hit overleden kind, gelijk dikwijls in derge- lijke omstandigheden gebeurt, aan den aanspreker o 'er, die de begrafenis verzorgt, daar zulke kinde ren als /levenloos geboren" ingeschreven worden. Nu is door eene vergissing van den aanspreker, ii overeenstemming met een verkeerde wijze van invullen van het attest door den geneesheer, die den dood van het vrouwelijk kindje foutief vast- stelde, in plaats van het vrouwehjke het manne- lijke kindje als overleden aangegeven, zoodat er voor de wet slechts van een overleden mannelijk kind sprake is. De vader geeft zich thans natunrlijk alle moeite om zijn uit een wettig huwelijk geborea TER IEIIZE9SCHE (01 BUT. ■lit bind veggehljnt MaaaJag., Woensdag- en Vrqdagavond, nttgeaondeird op Feeatdagen, bij de Flima P. J. VAX UK IAKDR te *e* Xe.ien,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1