aftr. lid en lid, Herbesteding. Landbouwers-Gemak IS. J. JURRIJ-HOEBE, Een WOONHUIS, ;p.g. Geheel deze week in Ter Neuzen. GRGOTE OPRUIMNG m alls restantSD m PARAPLRIES en PARASOLS, een VOLONTAIR Een Woonhuis met erf, Versch Varkensvleesch. nienw gekleurd Crepon loemfle Zii 31HEDERL. EFFECTEB PREMIE1EESIKG, 'tUs TREKKING 24 JDLI a. s. Hoofdpremie f100,000,- in contanten. Verkrijgbaar bij VAN DUIJSEN CO., IN LOSSING tot en met Dinsdag 18 Juli, een lading prima kwaliteit RUHR-KACHELKOLEN. 45 stukken. Prijs per duizend kilo's a contant /8,50, op Grediet 1,50. Aloijs Adriaansens-Buijsrogge. Opnieuw verschenen bij de Firma P. J. VAN DE SANDE De kiesvereeniging „Algemeen Belang" te Axel, heeft voor de stemming op Dinsdag II Jul! a. S., candidaat gesteld de heeren die den kiezers met den meesten aandrang worden aan- bevolen. C. P. MINJON, Voorzitter. A. E. C. KEUIJSBE, Secretaris. J. DE BREE-BUIJZE. her te besteden: Het maken van werken tot zeewering enz,, met het onderhoud daarvan tot en met 30 April 1906. P. v. d. Bent. Uit de hand te koop: GEVRAAGD: aan ongeloofbare lage prijzen. Bij inschrijving te koop VERKRIJGBAAR Heden ontvangen: van Gentsche Cement-IJzerfabriek, voorheen Gebr. PICHA-STEVENS. later Brandvrije en waterdichte voorwerpen van CEMENT en IJZER, (bestand tegen regen, vorst en zon) vragen geen onderhoud en kunnen wegens hunne geringe zwaarte altijd verplaatst worden. (v/b Nederlandsche EfFectenloterij). volgens Staatsloterij. Geen nieten. 3 rente. Kwart aandeel 17,50. »/s aandeel /I4,— Tiende 7,—. V>0 3,50. Toussaintkade 18-19, Den Haag. Te VLISSINGEN bij den heer St. Jacobstraat F 71. WALSOORDEN, 10 Juli 1905. ST00MB00TDIENST OP DE WESTER-SCHELDE. o Deze boot legt te Borsselen alleen aan op do week da gen tot en met 14 September. hoek Vlooswijkstraat. Ter Neuzen. Winkel zonder vergunning. KOFFIE in alle soorten van 75 tot 30 cent. THEE met en zonder cadeaux in alle prijzen. Eohte Hollandsche Noordzee zware ZOUTE- VISCH, drooge KOOK-, BAK- en BOTER- HAMVISCH. Voor de keuken: THOMSON'S PUDDINGPOEDER. VANILLESUIKER en STAAFJES. CANDIJ GRUIS, CONSELNIELJE enz. en verder wat in een fijne keuken behoort. Aanbevelend. Het Bestuur van het Waterschap LOVEN EM WILLEMSKERKE, zal op Woensdag 19 Juli 1905, des namiddags 5 uur, in het koffiehuis van de Wed. J. Drabbe te Hoek trachten Inlichtingeu te verkrijgen bij den water- bouwkundig ambtenaar A. Visser te Ter Neuzen. Bestek en voorwaarden zijn te verkrijgen tegen betaling van 0,25 per stuk bij den Ontvanger-Griffier des polders. Hoek, 10 Juli 1905. A. FRANSE, Dijkgraaf. J. M. DREGMANS, Ontv.-Griffier. te Ter Neuzen: T -A_ IF1 IE Ij S bevattende bet werkloon van 1300 vierkante Gentsche roeden, berekend naar de verschillende loonen, die per gemet worden uitbetaald voor wieden, snijden en dergelijke werken. PRJJS €50 cent. Franco per post 65 cent. Ter Neuzen, Aanbevelend, om. terstond te aanvaarden Met of zonder kinderen een gulden per maand verschil van huur. AdresBureau dezer couraut onder het motto „huis". Ter IVeuzen. staande in de Tholensstraat, n° 33. Te bevracen bij ANT. WISSE. te Zevenbergen (Noord-Brabant) in een klein <rezin Adres Bureau dezer courant. IEDEREN DAG te spreken en te ontbieden tot Zaterdagmiddag 12 uur, adres. V. GALLE, Hotel Den Arend", Ter Neuzen. I ieleeld aanbevelend, A. GEE1TSE2T As. Ter Inspectie der Directe Belas- tingen enz. te Ter Neuzen kan geplaatst worden. Eene goede, loopende hand is eene vereischte. Reflectanten gelieven zich schriftelyk tot den ondergeteekende te wenden. De Inspecteur, L. J. SMEETS. op het Zaamslag sche Veer. Indienen der inschrijvingsbiljetten voor of op den 29 Juli, tot des avonds 6 uur bij den heer C. de Putter, Zaamslag (V^eer). Inlichtingen te bekomen bij S. HTJIJZE, Zaamslag (Veer). Prachtige ROLHAMMEN, ZULTWORST, DROOGE WORST, GEROOKT en ONGE- ROOKT SPEK, MUISJES ROOKVLEESCH en EIV (Tentoonstelling Middelburg 1889 v. z. Medaille.) Afwateringsbuizen, Duikers en Riolen, Regenbakken,Welputten en Aalputten. Veedrinkbakken en Kribben. Vorstpannen voor huizen en schuren. Muurbedeksels, Dakgoten, Pompsteenen en Hondenhokken. I MA ART tot en met 31 OCTOBER 1905. West-Europeesche of Spoortijci. D a g e 1 ij k s: 7,30 9,30 vm. 12,—a)b nm. 3,23 6,10c) 8,— 10,— nm. 12,25a) 3,50 6,40 7,30d)e 10,25 nm. 1,55a) 4,45 9,—e) ll,50a)b 3,23 6,10c)f Van Borsseleu (d en f) vertrekken de booten ongeveer 30 minuten na het vertrek van Vlissingen of Ter Neuzeu. Van Ter Neuzen naar Hoedekenskerke vm. 7,50 Van Vlissingen naar Breskens vm. 5, M Breskens naar Vlissingen u 5,30 u Ter Neuzen naar Vlissingen 5, Vlissingen naar Ter Neuzen 6,10 oensdags j Hoedekenskerke naar Ter Neuzen n 8,30 F. DEKKER Fa L. LAMAITRE, OP I STEENKOLEM. ■uananuBranaHaHBUHMannnBHiBBUBii Deze reizen worden des ZONDAGS n i e t gemaakt. b) Bij vertraging van trien 11,44 kan de boot naar Borsselen en Ter Nenzen ten hoogsie S minuten en di naar Breskens ten hoogste SO minuten wachten. c) Bij vertraging van trein 6,04 wachten de booten naar Breskens, Borsselen en Ter Neuzen ten Iiooggte SO minuten. d) Op deze reis wordt te Borsselen n i e t aangelegd. e) Deze reizen worden des WOENSDAGS n i e t gemaakt. Omnibus tusschen de aanlegplaats der stoombooten en het spoorwegstation te Ter Neuzen ad IS cent per persoon en per rit. Tusschen VlissingenBreskens, VlissingenBorsselen, VlissingenTer Nenzen, BreskensTer Neuzen, Borsselen Ter Neuzen en omgekeerd, worden etonrkaarten afgegeven, geldig voor vier dagen alsook abonnementskaarteo per maand.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 4