379ste Staatsloterij. H.H. LancLlouweis Salon-Vliegenvangers, Ter Neuzen. Firma P. J. YAN DE SANDE. Hoogwatergetij te Ter Nenzen. Advertentien. Ruim voorhanden: BURGERLIJKEN STAND. H a ii de I s b e ri c li t e n. z eet ij r> i rv ti izis. IMelkvoedsel voor KinderenenZieken. R. HARMS. INGEZOND EN STUKKE N. "CfrS..rwljderf. omdat de .ibmale kto- vereeniging dat nu zoo gelieft te proclameeien VERBETER6KG. In den uitslag der stemming voor leden van den gemeenteraad alhier, opgenomen in ons vorig nummer is het aantal stemmen verkregen door den heer De Jonge abusief vermeld als 568, dit moet zijn 578, de heer Visser ver- kreeg niet 747, doeh 737 stemmen, terwijl onder de in herstemming komende candidaten is ver- zuimd te vermelden de heer L. de Koeijer. (Red.) De politieli buiten den Raad en buiten de raadsverkiezingen Politiek by de menschen, daarom ook bij de verkiezingen, zelfs bij de raadsverkiezingen. Rotterdam, 10 Juli. 5 JP O L. I T I E. D A G E N. Voorm Nam. Dinsdag 11 Juli 8.36 9.12 Woensdag 12 9.50 10.25 Donderdag 13 11.- 11.32 Vrijdag 14 12.1 Znterdag 15 0.29 12.55 Zondag 16 1.18 1.42 Maandag 17 2.3 2.25 A. s. Donderdag den 13 Juli hopen, zoo de Heere wil J. J. VAN DRIEL PIETERNELLA DE KOEIJER hunne 35jarige Echtvereeniging te herdenken- EEN BLOEDVERWANT. Ondertrouwd ADRIAAN JOSEPH KAMERMANS WILHELMINA CATHARINA BERWALD. VlissinSM 19W Ter Neuzen' Huwelijks-voltrekking 27 Juli a. s. Gehoren JAN, zoon van JAC. VAN DE REE, Arts. F. C. VAN DE REEde Wolfe. Ter Neuzen, 8 Juli 1905. De ondergeteekende betuigt laugs w dezen weg zijn hartelijken dank aan alien die medegewerkt hebben tot zijne herbe- noeming tot lid van den gemeenteraad. J. DE MEESTER. Hoek, den 7 Juli 1905. Ik verwittig diegenen welke mijn —j naam nog gebruiken zonder toestem- ming, gelijk nu is gebeurd, met de verkiezing voor de gemeenteraad van Axel, dat ik dit in rechten zal vervolgen, hoewel ik mij van geen partijschap dier gemeente aantrek. A. DE BUCK, nabi] Kijkuit. De Collecteur J. APPJEL te Middelburg bericht, dat de trekking der le klasse aanvangt 24 Juli a. s. T" Na ontvangst van bet bedrag met porto volgt toezending van bet verlangde. Wie nu eens een goed en net PAARDEM- NET wil hebben kome naar Ter Neuzen aan de Westkolkstraat bij Steeds in voorraad en naar keuze gemaakt. 3 cent per vel. Voor wederverkoopers met rabat. Tevens verkrijgbaar 4 cent per stuk. ambt te aanvaurden. De Voorzitter maakt den leden bekend, dat twee wagons sintels tot verharding van bet straatje, uitloopende op de Weststraat, aan het station te Sas van Gent te verkrijgen zyn Verder deelt de Voorzitter meae, dat twee biljetten ziin ingekomen voor de reparatie aan school en onder- wijzerswonii.g nl. een van Jean Taelmar. yoo,- de som van f 46,en een van J. de Knjger voor J 33— zoodat z. h. s. dit werk aan den laagsten insQhryver wordt ^De' h'eer De Mnl brengt nog in het midden, nu de scheepshelling der gemeente in orde is, dat de schippers moet verboden worden voor hunne vaartuigen van de daar staande meerpalen gebruik te raaken. Ook zon de heer Wijne het wenschehjk achten, dat de gemeente, tegen den tijd der suikerbieten een n.euw re<Hement had en dat in dit druk op het plakkebord aan de kade voor een ieder ter lezing hing. Beide voor- stellen worden door al de leden goedgekeurd. Niets meer aan de orde zijnde, slmt de Voorzitter de vergadering. Aan den heer Van der Moer Nu de eerste stemming acliter den rug is en het hierbii opgejaagd stof den blik niet zoo zeer ver- duistert, veroorloof ik mij in alle 'oescheidenheid, UEd. enkele vragen in overweging te geven naar aanleiding van uw schrijven van 4 Juli in dit blad. Laat mii vooraf verzekeren, datik UEd zeer hoogacht om awe kande, bekwaamheid en rechtsehapenkeiu en dat ik, met't oog op 't gemeentelijk belang, nog altoos batrenr dat gij 'tlidmaatschap van den Raad heut neertrelegd, hetwelk de overgroote meerderheid der kiezers UEd. bij elke periodieke verkiezing wederom zouden hebben opgedragen, zooals ik stellig gelooi. Ik vraag dan ook Heeft de ondervinding tijdens uw lidmaatschap UEd. niet geleerd, dat uw theoretisch verlangen naar de politiek buiten den gemeenteraad en de gemeente- raadsverkiezingen niet voor verwezenlijking vatbaar is Heeft de politiek zich wegens uwe houding en stem uitbrenging in den Raad niet gewroken zelts op uwe notarieele practijk En hebt gij al sinds uwe uittreding, dank zy uwe bovenvermelde eervolle eigenschappen, dien politieken invloed op uw particuliere zaken niet of wemig meer gevoeld, want bij 'tgros der menschen pnmeert op den duur 't persoonlijk belang 't partij- en algemeen belang de vraao- mag gesteld, of uw scherpe blik zoodanige verandering in de politieke meeningen en verhoudingen onzer bevolking in 't algemeen en van onze raudsleden in 't bijzonder, heeft gespeurd, dat de weerslag er vau zich bij raadsbesluiten of te behandelen onderwerpen niet meer zou kunnen openbaren De vraag ook, of gy, raadslid zijnde, UEd. daaraan krachtens uwe politieke beginselen zoudt kunnen en willen onttrekken Zijn, om iets te noemen, de begrippen van zorg voor 'topenbaar onderwijs van de mannen op ons Kapitool zoo samengevloeid, dat gij onder hen voor yEu. geen plaats meer ter linker- of rechterzijde zoudt kunnen vindenf En zouden uwe beginselen van gemeentelijke wetgeving zich kunnen verdragen met eene politiever- ordening. die eene eenzijdige Zondagsviering opdrong, het gezellig verkeer inperkte of met eene verordeniug, waarbij van de bevoegdheid in de Drankwet werd gebruik gemaakt, om 't openhouden van vergunmngs- lokalen te verbieden juist gedurende dien tijd van den dag, waarop een zoo groot deel uwer medeburgers uaai aan hunne behoefte tot ordelijk en gezellig verkeer kunnen en willen voldoen umi-i Ik wist, mijnheer, dat gij verdraagzaam en billyh genoeg zijt, (om" zooals gij schrijft »aan net verlangen van verschillende" (waarom schreett ge met alltj katholieken te voldoen." Maar gij zijt ook te goed op de hoogte van de verschillende richtingen 111 stad en land, om niet te weten, van welke richtiug steeds 'tgrootste verzet uitgaat tegen de kandidatuur van een katholiek om niet te weten ook, dat op gemeentelijk terrein een katholiek kwalijk kan gerangechikt worden onder de vijanden der liberate partij, wier politieke beginselen over 'talgemeen ook de uwe zijn! Inderdaad, onze katholieke medeburgers rnogen geen aanspraak maken op een raadszetel omdat zij katholiek zijn maar wel eischen, dat zij niet uitgesloten woi den, juist omdat zij katholiek zijn. En dit laatste isgeschied zoovele jaren lang, terwijl in onze omgeving, in kleinere plaatsen, o. a. Hulst, Sas van Gent, Boschkapelle, Stoppel- dijk de overgroote katholieke meerderheid zich verdraag- zamer toont. Geven deze feiten, als ik nog vragen mag, mijnheer v. d. Moer, geen beteren kijk op de dingen Aangezien nu de katholieke Ter Neuzenaren meenden, bij hun optreden bij de gemeenteraadsverkiezingen op de verdraagzaamheid en het rechtvaardigdheisgevoel van de volgelingen der liberate partij te kunnen en mogen vertrouwen Ik heb betreurd, veruit't meest voor UEd. betreurd, dat gij uw schrijven juist in de verkiezingsdagen hebt te lezen gegeven ook aan de oppervlakkige menigte Met den lofzang door hem ten slotte op de liberale kiesvereeniging aangeheven voor haar liberate daad den heer S. candidaat te stellen, zou ik gaarne instemmen, als diezelfde vereeniging niet tegelijkertyd zoo n door- slaand blijk van on verdraagzaamheid tegenover de anti-revolutionairen had gegeven. Behalve dat de vereeniging de anti s er uit wilde hebben welke bijzondere reden kon er dan by haar bestaan om een dier zittende leden te vervangen door een katholieken candidaat? Omdat de Raad bepaald behoefte had aan dezen can- dlKom! kom, de liberale kiesvereeniging wilde de katholieken te vrind houden of krijgen en ze had even- roed elken anderen candidaat van het comite der katho- 'ieken /,overgenomen". Het was das niet te doen om den heer S. als oekivaam en geschikt raadslid, maar om den heer S. als ka- ^Er moest een katholiek in den Raad, zooals Y zelf zegt, althans bedoelt en daartoe moest de liberale kies vereeniging medewerken en die deed dit ook, het zy nog eens gezegd, niet uit pure vrijzinnigheid, maar, het is toch werkelijk voor ieder duidelyk, om de katholieken te verplichten anders niet. Waar ik tegen op kom, het is dat zittende raudsleden, onverschillig van welke partij of van welk geloo moeten worden verwijderd zonder dat daarvooi een benaalde reden, ontleend aan hun optreden als raads lid aan hun slecht beliartigen der gemeentebelangen, Met welk recht werpen de heeren van die kies vereeniging zich op als ieidslieden en toonaangevers Met welk recht, al is het ook in ongeteekende ver- kiezingsbiljetten, kunnen zij anderen de bevoegheW betwisten tegen bun ageeren op te komen of dit opkomen in een gehecl verkeerd daghcht plaatsen Tegen uit ageeren, dat zonder den minsten miiidzaak, verwjde- ring tusschen de burgers in de hand weikt, terwy juist vooral na den heftigen en verwoeden stryd by de Tweede Kamer stembus zooveel doenlyk moest getiacht worden naar verzoening Mijn stukje in de courant van Maandag 1.1. schijnt heel wat beroering te hebben te weeg gebracht, in bet bijzonder onder de verkiezingsagitators. Maar 'tis waar; ieder doet tegenwoordig aan politiek, zelfs aankomende menschjes, nog niet geheel volwassen en verstandelijk soms niet hooger staande dan een jongen van een jaar of twaalf. Zouden die jongelieden niet beter doen te trachten zich een bestaan te verwerven voor zij over politiek meepraten v Het zijn werkelijk in den regel met de besten onder de jongelieden, die zich met politieke tinnegieterijen bezig bouden. Van de ouderen en meer wijzeren is het m. l. onver- antwoordelijk, ter bereiking van hunne doeleinden, die jongeren te gebruiken, te speculeeren op hun nog zeer ontvlambaar gemoed, hen, die nog bij den aanvang van het werkelijke leven staan, te besmetten metpolitiek. Want in- de politiek neemt men het niet zoo nauw, anders en duidelijker gezegd de politiek brengt tot onoprechtheid, onrechtvaardigheid en oneerlijkheid. Vaak reeds is dit gezien, niet het minst bij de laatste Kamerverkiezingen. En met verbazing ziet men het aan dat sommige ouders, in plaats van hunne zonen buiten dat politiek gescharrel en geknoei (zooals 1. het noemde) te houden, integendeel die zonen laten dienst doen als verkiezingsboden en verkiezingsagenten. Waar moet dat been? Na deze ontboezeming een woordje over het naar aanleiding van mijn stukje geschrevene. Het komt soms voor dat iemand met opzet verkeerd begrijpt, om een reden te hebben ook wat te zeggen. Dit is, geloof ik, het geval met Y, die in de courant van Woensdag niet meer of minder beweert dan dat ik iemand om zijn »geloof" buiten den Raad zou willen houden Voor ieder verstandig mensch zal het echter wel duidelyk zijn geweest, dat ik juist wil gevraagd hebben, niet naar partij of geloof, maar alleen en uitsluitend naar geschiktheid en bekwaamheid. In dezelfde courant hecht de heer Van der Moer zyne adhesie aan de strekking van mijn stukje. Dit doet mij genoegen. Maar ik moet toch het volgende opmerken. Hij eeeft toe dat er geene reden bestaan om de drie aftreiienden anti-revolutionaire leden te verbannen. Hy zou het echter niet ouverdienstehjk hebben geacht van de liberale kiesvereeniging als zij alleen tot candidaten had gesteld de heeren Visser en Standaert. Hoe riimt dat? Er moest dan toch een der anti-rev. aftredenden vallen. Is wellicht den geachten schrijver zijne begeerte naar verzoening van alle partijen bij verkiezingen voor den Raad te machtig geweest? Nog een derde schrijven bevat dezelfde Courant. Het is n. m. een siuk van den heer Z, tot opschnft voerende Wel ja, politiek en nog eens politiek overal politiek. Die zit toch eenmaal in den mensch, dus zegt de heei Z men moet de consequentie aandurvendus ook politiek in de lierberg, op straat, op reis en by het eten in een woord overal. De politiek hangt liu eenmaal als een gezwel aan elk mensch 1 Als het werkelijk zoo was, zou het leven onhoud b Maar zoo is het gelukkig slechts in de hoofden der .driivers", bij elke partij aanwezig. Volgens den heer Z zou er geen politiekloos zyn, omdat let welieder er toch eene overtuiging op nahoudt. Ik moet erkennen dit niet te begrijpen. Omdat ieder er eene overtuiging op nahoudt, moet ieder ook aan politiek doen of hij wil of met. Als iemand bij slot van rekening toch zyne overtui ging laat geldenj bijvoorbeeld by gemeentezaken dan is dit eene uiting van zijne politieke gedachte Nog eens: ik kan er niet bij. Maar misschien begrijp ik niet wat de heer Z. °"de politiek" verstaatals hij dat nog eens wilde ophel- deren zou het mogelijk zijn, dat ik zijne beschouwingeu over de politiek begreep en waardeerde. Want er komt nog bij dat het door den heer Z, aangevoerde voorbeeld van een raadslid, dat mi en dan zeer vrijzinnig bleek te zijn, juist bewijst hoe iemand een zeer goed raadslid kan zijn (zoo zelfs dat yelen zy n bedanken betreurdeu) zonder zich met politiek in te la Dit' raadslid toch streefde er naar rekening te houden alleen met het gemeentebelang en het is dan ook voorgekomen dat hij meestemde met hen, die het op politiek terrein zeker niet met hem eens waien. Ter Neuzen, 7 Juli 1905. Binnenl. Granen. Andermaal was de markt in lustelooze stemming. De aanvoer van diverse graansoorten en bruine boouen was niet groot. Men noteert Puike Zeeuwsche Tarwe 7,60 _/r8,10; goede f 7,25 a f 7,50 per hectol. en per 100 kilo 9,25 a 10,—Rogge per hectol. 5,50 a 6,— Zomergerst 4,70 a y 5;Chevaliergerst 5,50 it f 6,Haver lange 3,70 k 4,20; dikke 4,30 a 4,80 Haver per 100 kilo f 7,70 a 8,Paarden boonen f 7,10 Bruineboonen 9,50 a 10,50 Voedererwten f 6,30 a f 6,80 Kanariezaad 12,50 k 14,per hectol. en per 100 kilo 19,50 £t f 20,—. Buiten 1. Granen. Tarwe per 2400 kilo 190 a 210 Rogge Odessa 148 f 149 Helena 158 a 160 per 2100 kilo Gerst Zwarte Zee 124 £t 126 Amerik. Mais 1 36 £i 139 La Plata 138 h 140 per 2000 kilo Haver f 7,60 per 100 kilo. Me el. Prima inlandsch 11,50 a f 12,50 1° soort 10,75 k 11,25; Zeeuwscbe Tarwe- bloem 12,50 a 13,—prima Belgisch 12,— a 13,— 1« soort 10,75 11,25 1" soort Fransch f 10,50 a f 11,extra puik Hongaarsch f 15,25 h f 16,25 1* soart 13,25 a 14,25 prima Duitsch 12, it f 13,25 le soort Amerik. f 12,75 a f 13,50 2e soort /ll,— £i 11,50 Inl. Roggebloem 10,ll,Duitsche 9,75 a/ 10,75, per 100 kilo netto. Runderprijzen 48 a 72; Stieren 46 55 kalveren 60 a 80 Schapen 48 si 55var- kens 40 a 48 cent, alles per kilo. Melkkoeien f 120 si 235 Kalf koeien 160 k 270 Stieren 60 a 210 Vaarzen 55 si 110 Pinken 60 si 95 Fokkalve- ren 16 a 25 nuchtere 6,a 10 Biggeu 8,— a f 13,—, alles per stuk. Aardappelen. Westlandsche Zand 3,50 ier mud en f 1,95 per mand Poters f 1, 1,15 per kin. Kleisoorten 2,80 per mud. Boterprijzen in vaten gemiddeld 46 en stukken van een half kilo 60 a 70 cent Zoeteinelksche Kaas 24 si f 26, per 50 kilo. Zeeuwsche Eieren f 3,25 si 3,50 Buitenl. 2,50 per 100. V 1 a s. Geen noteering. Karwijzaad 15,— a 15,25 per 50 kilo. Amerik. Petroleum in bouten vaten per 100 kilo hooger/ 9,25 si 9,50 en 63/4 a 7a/s cent per kau. Java-koffie in balen gewone soorten 29Y2 en dito Santos 24 cent per half kilo. Beetwortelsuiker 126/8. Van 7 tot en met 9 Juli. B S VDAG. c3 NAAM. M8 Van en naar. Lading. Ter Xeuzen. Huwelijks-aangiften. 8 Juli. Jo hannes Cornell's 'tGilde, oud 24 j., jm. en Maria Theresia Verplancke, oud 26 j., jd. Adrianus Joseph Kamermans, oud 24 j., jm. en Wiihelmina Catharina Berwald, oud 27 j., id Huwelijks-voltrekkingen. 6 Juli. Gustaaf Bauwens, oud 21 j., jm. en Jacoba Elisabeth de Jonge, oud 20 j., jd. Geboorten. 4 Juli. Reinier Pieter, z. van Hendrik Scheele en van Johanna Lena Roster Anna Geertruida Maria Jacomina, d. van Cornells Adriaan Kaan en van Willemina Geertruida Loof. 7 Juli. Pieter Charles, z. van Pieter Meeusen en van Elena van Wijck. 8 Juli. Jan, z. van Jacobus van de Ree en vau Frederika Catha rina de Wolff. 9 Juli. Jacobus Augnstinus, z. van Gerardus Franciscus Kemperman en van Neeltje van den Broecke. Overlijden. 3 Juli. Useni van Damme, oud 5b j., echt°\ van Benoni Charles Louis van Wiemeersch. 4 Juli. Albert Constant Feijen, oud 5 j., z. van Joseplius en van Maria de Coster. 8 Juli. Jacoba Wiihelmina Pladdet, oud 2 m d. van Cornells en van Neeltje van Doeselaar. Xioevvaclit. Huwelijks-voltrekkingen. 21 Juni. Aloisius van der Stricht, (van Sint-Pauwels, Belgie), oud 41 j., weduwn. (van Maria Ludovica van de Voorde) en An'tonia van Mossevelde, oud 42 j., jd. Geboorten. 17 Juni. Bernardus Alphonsus, z. van Joannes Baptiste van der Sypt en van Emma Leonia Verschoren. Valeria, d van Seraphinus Michielsens en van Maria Josephina Cappaert. 20 Juni. Margaretha Virgenia, d. van Petrus Jacobus Bruggeman en van Stephanie Leonie Naessens. 23 Juni. Desire, z. van Charles Lndovicus de Rechter en van Julia Danckaert. 29 Juni. Suzana, d. van Jacobus Jan van Hoeveen van Jacomina Johanna de Feijter. Ove'-lijden. 17 Juni. Florentinus de Block, oud 68 j., weduwn. van Francisca van Bunderen. 26 Juni. Irma Coralie de Smet, oud 4 m., d. van Petrus Franciscus en van Clementina Maria vau Laere. Eng. s.«. idem idem Eng. s.s. Eng. 8cb. Ned. s.s. Eng. ».s. idem Noor. sch. Eng. s.s. idem Noor. s.s. Eng. s s. idem Deen. s.s. Belg. s.s. Eng. barge Eng. s.s. idem idem idem idem idem idem l'oor Ter Siemens Hailing 2199 Landen River Lagan Golfer 2272 1066 dem idem Van Ter Meuzen t Ann Webster 2241 London Howe 496 idem Vuor Gent t La Elandre Lisette Sea Gull Tjalf Wb mbrei Sea Hound Star stukg. idem iedig stukg. macad. Avocet Harelda Guldborg Van Dijk Robert Powell j Duchess Gathorne Warkwor h Astrologer Truro Lisette Sea Gul 5716 jPhiladtlpbia petrol. 2543 Goole istukg. 2762 London j idem 617 Jacobstad hout 2514 Liverpool stukg. 3085 Londen idem 1592 Arendal hout Van Went 3984 Liverpool stukg. 3645 -Manchester idem 4442 Sunderland ledig 3202 Calais 146 Portsmouth 3945 Bleyth 3268 New-Castle 1862 idem 2580 Leith 3366 Hull 2543 Goole 2762 Londen idem cement ledig idem stukg. idem idem idem idem 9 idem Deen. s.s. 7 Eng. Ingram 4795 New-Castle Rosenberg 4211 Burneiland Voor Selzaeiei Aichymist I 1079 IHamburg Van Selzaete i Aichymist 1079 Londen Aan het bureau van politie alhier is als gevonden gedeponeerd een onbeheerde kruiwagen. Rechthebbenden vervoegen zich aldaar. Zweed. s.s. Neptunes 3796 Stolpemunde phosph. Eng. s.s. City of Stokholm 4203 Dublin stukg. S H H H 1 EN EN ledig idem creosoot ledig 9 Eng. s.s. Van 7 tot en met 9 Juli werden langs de Oostsluizen alhier 41 binnenvaartuigen op- en 39 afgescbut; door de Westsl. 20 op- en 25 afgeschut. Tanglefoot,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 3