A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 4710. Dinsdag 11 Juli 1905. 45e Jaargang. feuTlleton Binnenland. HERSTEMMXNG voor den Gemeenteraad. U|TSLA6 VERKIEZING. HET TESTAMENT. ABONNEMENT: Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82$. Men abonneert zich b(j alle Boekhand.elaar3, Postdirecteuren en Brieven bushouders. ADVERTENT I*E N Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel mcer f 0,16. Brj directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de pr$e slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentiSn v6or 3 uren op den dag der uitgave. Dinsdag, den 18 Jali aanstaaude, DEES D. J. DE JONGE J. A. DE KOEIJER L. DE MAS IE R J. K. D E RI D D E R W. A. STANDAERT G. A. De oorlog fusschen Rusland en Japan. 25) „Naar het kaartkransje ga ik nooit meer," liep juffrouw Schnitzer toornig. ,/Aan dien laat- sten avond heb ik genoeg voor mijn leven lang. En die domme gans, die Christine, gaat juist nog naar de mangelvrouw Zeg, kind, waarom liet je de kamerdeur niet dicht ,/Hij was zoo bleek, zoo opgewonden, moeder," fluisterde zij. „Hij heeft me niet gezien." z/Andere kleeren had hij dus niet aangetrokken Hij was nog gekleed met mantel en hoed, niet Zeer goedEn wanneer kwam hij de tweede maal thuis, juffrouw Martha?" //Moet zij dat ook nog weten riep juffrouw Schnitzer verontwaardigd. ,/Maak uw dochter nu niet beschroorad, juf frouw," waarschuwde Hockner. //Van haar ge- tuigenis hangt, meer af dan ge wel denkt." Daarop richtte hij het woord weer tot Martha en vroeg //Zeg mij dus eenshoe laat kwam mijnheer Jordan voor de tweede maal thuis #Negen uur," fluisterde zij. //De klok sloeg juist, toen er een vigelante voor onS huis stil hield. Ik riep Christine om de deur Je laten openen en daarvoor maakte ik de kamerdeur een weinig open." Wat een dom schepsel ben je toch riep juffrouw Schuitzer, terwijl ze hare dochter bij den arm schudde. //Nu ben je er zeker ook in be- rokkeu Eu het meusch barstte in traneu uit. De muitende oorlogschepen. //Zoo Goed geantwoord. Eu later kwam hij weer de trap af, wanneer was dat #Dat weet ik niet," fluisterde zij met bevende lippen. vDat is ook niet noodig, dat weet ik al," zei Hocker, terwijl hij haar vriendelijk de hand reikte, //En nu juffrouw Schnitzer, ga ik nog even boven kijken." //Mijnheer Jordan moet toch eerst te huis wezen," riep de juffrouw misnoegd. //Als is hij ten achteren met de betaling van de huur, toch Zij hield op, omdat Frans Gehricke haar bij den arm greep. Hij fluisterde haar in het oor //Houdt u zooveel mogelijk overal buiten juffrouw! Dat raad ix u aan. Mijnheer Jordan wordt ver- dacht van den moord op Gabrielle Wellner." Men meldt uit den Haag, dat Mr. Goeman Borgesins, wiens vertrek naar het buitenland dezer dagen werd bericht, weer daar ter stede terug is. Die terngkom8t zou samenhangen met den wensch van H. M. de Koningin om ook dezen staatsman in de bestaande politieke omstandigheden te raad- plegen. De heer Goeman Borgesius is Zaterdagochtend om tien uur naar het Loo gegaan. TER NEUZEN, 10 Juli 1905. Bij kon. besluit is, ingevolge de burgerlijke pensioenwet, een pensioen verleend aan den heer A. C. N. Grenu, te Teg- Neuzen als ontvanger der kanaal- en havengelden, van f 348. Met 16 Juli wordt de klerk H. Koens van hier verplaatst naar het telegraafkantoor te Amsterdam. In zijn plaats wordt hier werk- zaam gesteld de klerk L. v. Brakel thans te Middelburg. J.l. Vrijdagnamiddag stond de boter- en eier- koopman K., uit Ter Neuzen, met een mand met eieren aan zijn arm op den provincialen weg nabij het Zwaantje met iemand te praten toen hij op 't onverwachts, door een wielrijder zoodanig werd aangereden, dat hij met zijn eiermand over den weg tuimelde en de wielrijder boven op hem. Onnoodig te melden dat de kostbare inhoud van de mand die over den weg rolde en in't midden waarvan K. lag, met den wielrijder op hem geheel stuk was. Met een ledige mand, een paar pijnlijke lede- maten en het gelaat en de kleeren besmeerd met het geel der eierdooiers kon K. huiswaarts keeren, Zij staarde hem aan, alsof zij met een krauk- zinnige te doen had, maar dit duurde slechts eenige seconden. Toen barste zij los //Martha, kind, wij hebben een moordenaar in huis gehad Laat er nu nooit weer een komen met mooie praatjes Je vader zaliger draait zich in zijn graf om VIII. De commissaris trok vlug de kamerdeur achter zich in het slot, en ging naar boven met een der twee beambten, die in de gang gewacht hadden. Zonder moeite werd de deur van Jordan's kamer geopend. De beide mannen traden het donkere vertrek binnende gordijnen waren niet neer- gelaten, zoodat het zwakke licht der sterren vrij kon binnendringen. Vlug ontstak de beambte, die den heer Hockner vergezelde, een rolletje waspit, dat hij uit ziju zak haalde. Bij het licht daarvan zagen zij de lamp, welke op de tafel gereed stond. Toen die was aangestoken, keek Hockner eens goed in het rond. Behalve de gewone meubelen was er voor den zoekende niets bijzonders te zien. Een beschadigde parapluiestandaard stond bij de deur, en daarin zag hij een toegeslagen parapluie eu een wandelstok. Op het oogenblik, dat Hockner de parapluie in handen nam om het elastieken bandje los te maken werd de buitendeur beneden opengemaakt en dichtgemaakt. Onmiddellijk daar na hoorde men iemand vlug de trap opkomen, soma twee of drie treden te gelijk. Wilfred Jordan, die Balder in de hoogst opge wonden toestand had verlaten, was niet rechtdoor naar huis gegaan. Om eenigszins tot kalmte te Gelukkig is de man, naar men ons mededeelt, door den ietwat onvoorzichtigen wielrijder volkomeu schadeloos gesteld, zoodat de zaak in der minne is geschikt. Dat is in deze zeker ook maar het best. Zaamslag, 9 Juli. Eenige dagen terog heeft men alhier uit baldadigheid de kop van een vaars, geheel met koolteer besmeerd. De daders zijn onbekend. Een bewoner uit Axel plaatste bij gelegen- heid van de kermis te Zaamslag, op Zaterdag 1.1., zijn nieuwe fiets in een schuur bij een herbergier alwaar meer andere aanwezig waren. Toen hij des nachts zijn fiets ging halen was deze weg en vond aldaar nog staan een bijna half versleten rijwiel. Deze laatste fiets werd door hem meegenomen naar Axel, nadat hij aan de politie van het geval aangifte had gedaan. Den daarop volgenden morgen werd ongeveer 10 minuten bniten de kom aan het dorp in een stuk weiland de nieuwe fiets teruggevonden. Toen hiervan de eigeuaar kennis kreeg kwam hij deze halen en liet het door hem meegenomen rijwiel in handen van den gemeente-veldwachter aldaar achter. In den avond van dien dag kwam ook de eigenaar van dit rijwiel opdagen, aan wien dit werd teruggegeven. Philippine. Bij het zware onweder, dat Zon- dagsvond boven onze gemeente losbarste, is de bliksem geslagen in het huis van den land- bouwer Thienpont in den Stellepolder. De scheor- steen is van het dak gerukt en eene geheele rij pannen is naar beneden gekomen. Van verdere schade nog niets vernomen. Hulst. In de vergadering van het hoofd- bestuur van den R. K. Boerenbond is eene commissie benoemd, die met bekwamen spoed een plan zal ontwerpen omtrent aankoop, stationeering etc. van een eerste klasse dekhengst aan te koopen door leden van den Bond, en aan de afdeelingen een rapport zal uitbrengen. De commissie bestaat uit de heeren Th. Daalman te Westdorpe, B. C. Puijlaert te Zuiddorpe en E. Verschure te Hengstdijk. Boschkapelle. Donderdag, Vrijdag en Zater dag hebben hier en onder Stoppeldijk opnemingeu eu opmetingen plaats gehad voor de ontworpen tramlijn Ter Hole—Sas van Gent en wel bijna den gauschen geprojecteerden weg over de twee gemeenten. Moge de tram spoedig door de gemeenten loopen, zij zullen er wel bijvaren. komen was hij het stadspark ingegaan daar was het stil en vreedzaam om hem heen. De koele nachtwind waaide door de takken der half ont- bladerde boomen en deed hem goed, terwijl hij door de slingerpaden heen en weer stapte. Zijn geest was onophoudelijk bezig met zijn onderhoud met Balder, en ten slotte stelde hij zich voor, hoe zij elkaar zouden wederzien met de revolver in de hand. Terwijl hij alle mogelijkheden naging begou ook zijn opgewondenheid te bedaren eu ziju brandend voorhoofd koelde af. Ziju oog werd weer rustig, zijn denkvermogen weder helder. Hij voelde aandrang om naar huis te gaaH en het spoor te volgen, dat een oogenblik zoo duidelijk voor hem gelegen had, doch plotseling was uitgewischt. Hij verliet nu het park en richte zijne schreden naar huis. Verbaasd en ontevreden bemerkte bij in de verte reeds licht in zijne kamer. Nu stond hij voor de geopende deur. *Wie is zoo vrijpostig Hij hield op, toen hij Hockner in het oog kreeg, die de parapluie op de tafel legde en hem naderde. //Wat is hier aan de hand Hij hield weer op. z/Het spijt mij welJordan zou er op willen zweren, dat hij die stem meer gehoord had dat geluid deed hem onaangenaam aan. //Het spijt mij wel, dat ik niet heb kunnen wachten op uwe thuiskomst, toen ik hier mijn ambtsplicht be gon te vervullen." //Ambtsplicht? Hier bij mij?" stoof de jonge man op, terwijl hij toornig den blik wendde naar den tweeden der onverwachte gasten, die juist aan- stalte maakte om zijn schrijftafel te ouderzoeken. (Wordt vervolgd). TER SEIIZESSCHE COFRAST. Dit blail vt^rsrhljnt IHaaodag., Woenadag- en Vrljdagavond, nHgeaondBrd op Fee8<dayen, TilJ de Firina 1*. J. VAST DE IAIDE te TerXeuen. De Burgemeester der Gemeente TER NEUZEN brengt ter openbare kennis, dat op van des morgens acht tot des namiddags vijf uren, de herstemming zal gesehieden ter vervulling van drie plaatsen in den Gemeenteraad. De candidaten, in alphabetische volgorde, zijn Tever.s wordt de aandacht gevestigd op artikel 128 van het Wetboek van Strafrecht luidende ,/Hij die opzettelijk zich voor een ander uitgevende aan eene krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt, wordt gestraft met gevangenis- straf van ten hoogste een j a a r." Ter Neuzen, den 7 Juli 1905. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN maken bekend, dat een afschrift van het proces-verbaal, vermeldende den uitslag der op 7 Juli 1905 gehonden stemming, ter verkiezing van vier leden van den Gemeenteraad, is aangeplakt en voor een ieder ter Gemeenteseeretai'ie ter inzage ligt. Ter Neuzen, den 7 Juli 1905. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DiELEMAN, Secretaris. In een opstel in een Engelsch tijdschrift wordt ge- sproken over de vredesvoorwaarden. In dat artikel wordt gezegd dat de Russische politici die zich wijs maken dat Rusland nooit gedwongen kan worden een oorlogsschatting aan Japan te betalen het niet bij 't rechte eind hebben. Japan kan daartoe wel degelijk dwingen, speciaal door de bezetting van oostelijk Siberie. Dit land, dat bijna nog geheel braak iigt en geweldige verborgen rijkdommen bezit is we) vier inillioen vierkante mijlen groot en is slechts bewoond door twee inillioen menscben. Japan zou dit land kunnen koloniseeren in combinatie met China en zoo zich een weg kunnen banen naar 't westen, terwijl een prachtige uitweg tevens zou ge- vonden zijn voor de overstelpende overbevolking van deze beide landen. Oo'stelijk-Siberie heeft mogelijk wel de beste weiden van de wereld het bezit een prachtigen zwarten gror.d, rijk aan de edelste metalen en buitengewoon goedi- jiicbtgronden en visebterrcinen. Als Japan van Rusland een oorlogsschatting verlangt van 2400,000,000 zal Rusland verstandig doen deze som te betalen, want Oostehjk-Siberie is deze prijs meer dan waard. Het Petersbargsche Telegraafagentschap publiceert een telegram van Linjewitsj van 7 Juli, waarin hij bericht dat de Japanners op den 5den des ochlends te vijf uur weder aanvallend begonnen op te treden teger Beynkhe Logoesjan. De Russische afdeelingen trokken zich langzaam terug, waarbij zij den vijand tegenhielden. Vrijdagochtend om 2 uur zette de vijand den aanval op Logoesjan voort. De Japanners openden het ge- schutvuur tegen de Russische voorposten, die daarop terugtrokken. Daarna hield de aanvallende beweging der Japanners op. De vijasd trok zich terug en bezette zijne vroegere stellingen. Een tweede telegram berichtHedenochtend her- vatten een aantal Japansche battaljons en eskadrons met artillerie hun aanvallende beweging in de buurt van den rechtervleugel. De Russische voorposten slaagden erin hunne stellingen te behouden. Generaal Liapoenof seint van Sachalin dd. 7 dezer Om 9 uur's ochtends naderde een Japan9ch eskader het dorp Cbirisan, 20 weist ten Z.W. van Korsakowsk en opende het vuur op de kust. Een tweede telegram van 7 Juli meldt dat om 2 uur 's namiddags een Japansch eskader het dorp Meree tusschen Cbipikan en Korsakowsk naderde op 15 werst afstand en het vuur opende uit torpedobooten. Toen begon men met de landing van de bemanning van 15 scbepen om 3 uur 's namiddags naderden 15 torpedo booten Korsakowsk. Een Russische batterij opende het vuur. Torpedobooten beschoten de strandbatterij van Korsakowsk, werden echter door het vuur der Russen genoodzaakt het schieten te staken en terug te trekken. De commandant van de Russische afdeeling bood zoo lang mogelijk tegenstand, maar gaf toen bevel het kustgeschut te laten springen, waarbij alle regeerings- gebouwen in brand vlogen. Toen trok hij met zijne afdeeling naar het Noorden terug. Gedurende de be- schieting werden 4 bewoners van de post gedood. Een matrooe werd gewond. De roman van de muitende Russische oorlogschepen, die door den bevelhebber van het Zwarte zee-eskader niet gevangen konden worden, omdat zijn manschappen niet zouden te bewegen zijn om daarop te schieten, is ten einde. De Krijaz Potemkin en de torpedoboot 267 gaven zich over aan de Rumeensche autoriteiten te Constanza, aan wie ze de twee schepen overlieten, waarna daarop de Rumeensche vlag werd geheschen. Van welonderrichte zijde, schrijft de correspondent van het Berliner Tageb'lalt," wordt mij medegedeeld, dat de mniterij op de //Potemkin" sinds lang was voor- bereid. Sebastopol is de zetel van het Zuid-Russische revolutionaire comitd, dat voor lj jaar onder Plehwe werd opgeheven en welks leden naar Siberie verbannen werden. Onder het bestuur van prins Swiatopolk-Mirski mocht het terngkeeren en toen vatte het zijn taak met vernieuwden ijver op. Het kwam zoover, datgevallen, dat marine-officieren aan de manschappen revolutionaire geschriften voorlazen, alles behalve tot de zeldzaam- heden behoorden. Over deze onhoudbare toestanden werd destijds uitvoerig aan den Minister gerapporteerd, maar deze Let de zaak op haar beloop, wijl een onder- zoek te veel opzien gebaard en kwaad bloed zou hebben gezet. Vandaar dat op de //Potemkin" drie machinisten #lk was zoo angstig moeder Als u eens een ongeluk overkomen was #Nu, nu," zei hare moeder geruststellend. v Dat kon zij natuurlijk niet weten. Zij houdt zooveel van mij, mijne dochter, en dat zal zeker niemand haar ten kwade daiden. Kom, zeg nu maar gauw, wat je gezien hebt." //Hij kwam dicht langs mij heen, met vluggen, Ired, en zei Goeden avond Ik moet dadelijk weer weg, het rijtuig blijft wachten. Omdat hij er zoo akelig uitzag, vroeg ik, of hij niet wel was. Meer heb ik niet gezegd." z/Dat is alles in orde," sprak Hockner vriende- lijk om haar aan te moedigen. //Dus, juffrouw Martha ge hebt hem gevraagd, of hij niet wel was. En wat antwoordde hij u ffHij zei ja hij vroeg //Zie ik er uit, of ik on wel ben! Nu, het zou geen wonder zijn waren, die onder politietoezicht stonden, en die druk Yeikeer onderliielden met de revolutionairen aan den wal, die ze 's nachts ongehinderd aan boord ontvingen. Bij de thans uitgebroken muiterij waren een aantal leden van het revolutionnaire comite op het schip aan- wezig, eveneens op de //Pobjedonoszef" en opeenderde pantserschip, welks bemanning nog niet geheel en al met revolutionnaire neigingen besmet was. Naar verluidt heerscnt onder de matrozen der te Manilla geinterneerde oorlogsschepen Aurora, Oleg en Zemstjoeg groote ontstemming en maken ze niet het minste geheim uit hun sympathie voor de muiters in de Zwarte Zee. Op het gerucht, dat ze van plan waren een meordaansiag te plegen op de officieren, is het kustpantserschip Monadnok in de onmiddellijke nabij- heid der Russische schepen gaan liggen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1