A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 4708. Donderdag fi »luli 1905. Hinderwet. 45e Jaargang. FEBILLETON. HET TESTAMENT. ABONNEMENT: Inzending van advertenti§n v6or 3 uren op den dag der uitgave, De oorlog tusschen RusSand en Japan. Onlusten te Petersburg en Kroonstad. De toestand te Odessa. 23) De SCnjas Potemkin". mmSCHE (MRAST. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postYoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Atnerika 1,32*. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlfiN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor e]ken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde adverteutie wordt de prjja slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Dit blad ver§chijnt ]9Kaandag-i Woensdag* en Vrijdayavond, ^Ityezond^ird^op^lPeeatRlagen^biJ^ de Flrma P» J* VAM" BE IA1PK te Ter Meaien, Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, gelet op art. 8 der Hinderwet, doen te weten dat vergunning is verleend aan A. MEDAETS en H. DE CLERCQ, aannemers, wonende te Ter Neuzen en hunne rechtverkrijgenden tot het oprichten van een voorloopig gebouw dienende tot mortelmakerij, kalk- blusscherij enzop een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen (Sluiskil), sectie G, no. 1579. Ter Neuzen, 3 Juli 1905. Burgemeester en Wethouders vooinoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. Generaal Linewitsj seinde Zondag, dat de Japanners weer aanvallenderwijs zijn opgetreden en wel in de buurt van Hailoeng-'tsjen. Volgens dit bericht is de viiand echter teruggetrokken tengevolge van den duchti- o-en tegenstand, door de Russische voorposten geboden. Ook de Japansche generaal Hasegawa die een leger van 100.000 man ondei zich heeft, schijnt geregeld noord- waarts te rukken. Speciaal door dit leger wordt de Russische verbindingslijn CharbinWlaaiwostok be- dreigd. Onderwijl komt uit Amerika 't boopvolie bericht, dat Roosevelt vol goeden moed is en dat bij verwacht dat de gedachtenwisselingen tusschen Rusland en Japan den wapenstilstand tot resultaat zullen hebben. Vermoedeliik zullen de bijeenkomsten van degedele- geerden in de rnaaiid Augustus niet plaats vinden te Washington, omdat het daar in dien tijd van 'tjaar niet uit te houden is van de hitte. Men zal waarschijn- iijk wel een koeler plek aan 't strand opzoeken. 'Overigens blijft ae toestand in Rusland zelf hoogst kritiek° Het gerucht gaat, dat te Kief een groot aantal Israelieten, die bekend waren met de mobilisatieplannen bijtijds aan de baal zijn gegaan. Verscbeiden politiebeambten schijnen daar door reser- visten te zijn ontwapend en mishandeld Zondagnacht beeft een volksbende, drieduizend man Sterk. vei woestingen aangericht in verscheiden huizen van de Njasnajastraat. De kozakken zijn er bij geroepen, die het' ops'tootje onderdrukten. Twintig menschen werden gevangen genomen. Een officier der politie en vier kozakken werden gekwetst. De opstand, die Vrijdag te Kroonstad uitgebroken is tengevolge van de werkstaking, is feitelijk door de militaire macht met gebruik van machinegeweren onderdrukt en er zijn talrijke dooden en gekwetsten gevalien. Eerst was' gemeld dat er geen erustige bot- singen badden plaats gebad. Op bet linieschip -/Alexander II" heeft Zaterdag ernstig verzet onder de bemanning plaats gebad; dit werd echter onmiddellijk onderdrukt. Op de Poetiloffabriek'en hebben gister 12000 arbeiders het werk gestaakt. Bij den jongsten opstand van matrozen te Libau zijn 200 dooden gevalien. De eouverneur der stad heeft de inwoners door aan- dat ge- plakbiljetten laten weten, dat hij, daar het gevaar, door de aanwezigheid van het pantserschip dreigde, weken is, hen verzoekt hun dagelijkscbe werkzaamheden weer op te nemen. Heden is in verscbeiden groote fabrieken het werk hervat. De gouverneur-generaal stond het vrije verkeer in alle stadsdeelen toe, bebalve op den Nikolajefbouievard. z/Och kom, je bent nog een onnoozel gansje en Frans Gehiicke i9 een verstandig jonkman. Als het zoever is vieren wij een groot feest, en dan wordt het portret van je vader zaliger versierd met een kraus van rozeu, zoo mooi als er voor geld slecbts te krijgen zijn, al is het November. Wel, Christine, wat is er Bij deze laatste woorden keek juffrouw Schnitzer naar de geopende deur, en van die gelegenheid maakte hare dochter suel gebruik om de oogen af te vegen. Get geheim, dat zij vour hare moeder verborgeu hield in haarl hart, drukte haar vreese- lijk zwaar, ,Juffrouw, daar is mijnheer Gehricke." ,/Hoor eens, Christine," sprak juffrouw Schnitzer vergenoegd, ,/als mijnheer Fraus voortaan komt, laat je hem dadelijk naar binnen gaan, zonder aan- melden. Heb je begrepen Zoo behoort het Christine ging lachend heen. z/Goeden avoud, juffrouw Schnitzer! Goeden avond, juffrouw Martha 1" sprak Frans, terwijl hij naar de tafel kwarn. Constanza, 3 Juli. Twintigduizend werkloozen vinden arbeid in het op- ruimen van de vernielde werken aan de haven. De overheid zai bekend maken, hoeveel menschen er gedood en gewond zijn. De torpedojager -Smetliwy" Iieeft last gekregen de rPotemkin" op te zoeken en dit scbip door torpedo's in den grond te boren. Het pantserschip ,/Pobjenostzef" beeft zich Maandag- morgen overgegeven. De aanleggers van de muiterij zijn door de omcieren uitgekozen en aan land gestuurd. Aan de overheid is een lijst gegeven van 67 raddraaiers. Na capitulatie beeft de bemanning opnieuw den eed van trouw afgelegd. Met bet jacht -/Eriklik" kwamen 17 officieren der Pobjedonostzef" aan, die, toen hun bemanning het met die van de j-Potemkin" eens was geworden, naar Doiinofka waren vervoerd, van waar zij zich naar Nikolajef begaven. Tot gouverneur-generaal van Odessa is generaal Kar- nisof benoemd. De kommandant van de haven is aan boord van de //Potemkin" gegaan en heeft aan de bemanning verzocht, met het scbip de reede te ver- laten. Er zijn 700 matrozen aan boord, maar geen enkele officier. De muiters vroegen om levensmiddelen en kolen. "Volgens orders uit Boekareat ontvangen, heeft de overheid het verzoek afgewezen en de matrozen ge- sommeerd het schip ongewapend te verlateuin dat geval zouden zij als buitenlandscbe deserteurs bebandeld worden. Indien zij zich niet overgaven of zich aan een vijandige daad tegen de stad schuidig maakten, hebben de Roemeensche oorlogsscbepen last gekregen, geweid te gebruiken. De meeningen op het muitende panUerschip Potemkin zijn zeer verdeeld over de vraag aldus een telegram uit Boekarest wat nu verder te doen. Een deel der matrozen, die 700 man teilen en geen uniform meer dragen, wii in Roemenie landen anderen willen naar Rusland terugkeeren en andere scbepen Sot muiterij overhalen. Maar aan onderwerping wordt biijkbaar nog niet gedacht. Temeer mag men verbaasd staan over de nauwgezetbeid waarmee de correspondent van de Stan dard reeds verleden week de overgave van de Potemkin wist te beschrijven. De prefect van Constanza heeft aar. een deel der muiters toegestaan om de stad in te gaan en levensmiddelen te koopen. De bemanning van bet Russische staticnschip Psezuape ontmoette de oproerige kameraden aan den wal en juichte dezen toe. De mannen omarmden elkaar met groote geestdrift Aan internationale hoffelijkheden waar de matrozen van de Potemkin, nu ze buitenlandscbe reizen gaan ondernemen, ook mee te doen krijgen geven de muiters liever wat te veel dan te weinig. Majoor Negru, de haven-commandant van Constanza vertelt, dat hij bij zijn bezoek aan bet pantserschip meer saluutscboten kreeg dan waarop hij reclit heeft. Aan de statietrap werd bij opgewacbt door een groote eerewacht. Een machinist-leerling vertelde o. m., dat de moord op den matroos ('meltsjuk enkel een geschikte aanleiding voor de muiterij was geweest, maardat deze reeds lang tevoren door bet revolutionaire comitfi was beraamd geworden. TER NEUZEN, 5 Juli 1905. Tot commissarissen voor de uitbakening der Rijksgrens onder de gemeente Clinge in verband met de aldaar uicgevoerde bedijkingen zijn be noemd van wege Belgie de heeren A. Verwilghen, lid van de Bestendige Deputatie van den Pro- vincialen Raad van Oost-Ylaanderen te St. Nicolaas, en J. Melotte, Ingenieur-principaal van bruggen en wegen te Antwerpen, en van wege Nederland de heeren J. A. van Rompu, //Welkoin, buur," autwoorde juffrouw Schnitzer, en ouder de hand gaf zij hare dochter een wenk, zoodat Manila hem beschroomd de hand toestak. z/Wat is er aan de hand Ge ziet er uit, of ge ons heel wat nieuws komt vertellen." vJa," antwoordde Gehricke ernstig, Martha's hauden in de zijue houdeude. //Hebt ge nog niets gehoord ,/Neen, niemendal Jij, Martha Zij ook niet," zeide juffrouw Schnitzer, brandend van uieuws- gierigheid. //Zeg het ons maar gauw Wat is er gebeurd z/De vrouw ge weet wel, die door uw huurder Jordan gered is, toen zij bijna overreden werd, is gisteravond vermoord gevonden in het huis van den slotenmsker Tropf." z/Bij TiopfP Groote Hemelriep juffrouw Schnitzer, vreeselijk ontsteld. ,/Ja en het leelijkste is nog wel, dat ik als hoofdgetuige in die zaak zal betrokken worden, want ik heb den moordeuaar in vluggen stap zien voorbij gaan toen ik iu de sjees zat." 0 Wat een gemeene daad riep juffrouw Schnit zer in een mengeliDg van nieuwsgierigheid en medelijden. Waarom heeft men haar vermoord #Tot nog toe weet niemaud dat. Tropf bracht ons dezen middag de nieuwe sloten, en toen ver- namen wij, wat ik u gezegd heb." #Zoo'u verschrikkeHjke misdaad te bsgaau aan lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland en J. Nelemans, Lngenieur van den Rijkswaterstaat, beide te Ter Neuzen. Ingevolge Koninklijke machtiging is de heer F. du Sartel, erkend en toegelaten als eonsulair agent van Frankrijk te Ter Neuzen. Gisteren viel aan het echtpaar Jan Kolijn en Jacoba Kaan alhier, het zeldzame voorrecht ten deel, omringd door kinderen, klein- en achterklein- kinderen, hun 60jarige echtvereeniging te vieren. In de 2e Kortestraat waar het nog krasse echtpaar woont en in de omgeving, was door de buren de nationale vlag uitgestoken ter eere van deze gebenrtenis en gedurende den geheelen dag bleek van eene drukke belangstelling. Omstuwd en gevolgd door eene groote menigte bracht het muziekgezelschap ,/De Vereenigde Werkliedeu" de feestvierenden eene serenade. Bij de op heden door het bestuur der water- keering v. d. calamiteuzen polder Nieuw Neuzen gehouden aanbesteding van het maken van werken tot oeververdediging werd ingeschreven door: P. A. van de Velde te Ter Neuzen, voor 7450,J. van Drongelen te Hoek, voor f 7346,Jan Jansen te Ter Neuzen, voor 7279,-. Het werk werd, krachtens door Ged. Staten verleende machtiging, aan den minsten inschrijver gegund. Men leest in het journal //Les Nouvelles" van 2 Juli jl., uitgegeven te La Louviere Staalfabrieken te Ter Neuzen. Naar wij vernemen is den heer Senateur Gustave Boel te La Louviere, kooper geworden der bovengenoemde staalfabrieken, voor eene som van 1,350,000 francs, dus ongeveer anderhalf millioen, met inbegrip der onkosten. Deze fabriek is bestuurd geweest door den heer Riche, oud-direeteur der staalfabrieken Boel te La Louviere. Dit is een mooi buitenkansje voor de werk- lieden van La Louviere en het Centrum, die daarginds alsnu werk zullen vinden, dat hun alhier zoude kunnen ontbreken. De le luitenant kwartiermeester W. Jansen wordt met ingang van 31 Juli van Middelburg naar het le Bat. te Bergen op Zoom overge- plaatst. De klerk der posterijen en telegraphie 2e kl. G. de Ridder is van Zutphen overgeplaatst naar Zierikzee. Door het hoofdbestuur der schippersver- eeniging //Schuttevaer" is een adres gericht aan het gemeentebestuur van Zierikzee, verzoekende het daarheen te willen leiden dat op het haven- hoofd aldaar een licht worde geplaatst. Te IJzendijke werd Zaterdagmiddag de landbouwerszoon V. S. gevaarlijk gewond in de een weerlooze vrouw Het is verschrikkelijk," verklaarde juffrouw Schnitzer. #En zooals Martha zegt, was zij gistermiddag nog boven bij mijn heer Jordan in dat regenachtige weer met een bruin zijden japon aan." z/Bij Jordan?" vroeg Gehricke verbaasd. Wat. Hij hield plotseling op, toen hij bemerkte, hoe diep Martha opeens bleosde. z/Ja, en nu is zij dood," zei juffrouw Schnitzer, het hoofd schuddeude. //Daar wordt nu een mensch gered, om vier en twintig uur later vermoord te worden. Wat is al dat geleuter over naastenliefde waard, als zulke onmeDschelijke daden nog kunnen gebeuren z/Wat kwarn die vrouw bij Jordan doen vroeg Gehricke, wiens blik ODderzoekend op Martha rustte. z/Dat weten wij niet," antwoordde Juffrouw Schnitzer kort. //Naar zulke dingen vragen wij niet." //Zoo In alien gevalle zal Jordan nu ook in de zaak betrokken worden. Die arme juffrouw Tropf is ziek van schrik en ergernis." z/Dat zal de donder neen, niet vloeken," zei juffrouw Schnitzer weer. //Ik heb het Martha altijd streng verboden, en zij doet het ook nooit. Het zou vreeselijk wezeB, vind ik, als de misda- diger niet ontdekt werd. Hoor eens buur, ge moet aan de heeren van het gerecht duidelijk zijde door een stoot van een stier. Zijn toe stand is zeer ernstig. Langs de haven van Borssele zijn van Sept. 1904 tot en met Juni 11. niet minder dan 52.423 hect. aardappels verscheept. Dinsdagavond stonden te Driewegen, ge meente Biervliet, een vijftal personen te kijken naar den brand op de hoeve van Verplanke, toen eensklaps een hunner uitriep//Ik ben gestoken door mijn zwager." Die zwager was in 't gezelschap en de overige personen hadden niets van het gebeurde bemerkt. Of de aangevallene heeft zich vergist in den persoon des aanvallers, of Een onomstootelijk feit echter is het dat de aanklager een bloedende hoofdwonde had en veel bloed verloor, zoodat geneeskundige hulp moest ingeroepen worden. De justitie heeft de zaak in handen en zal er zeker wel klaarheid in brengen. Tegen Dinsdag zijn de betrokken personen gedagvaard om te Middelburg te verschijnen. Meu schrijft uit Bath Sedert 30 Mei lag op de reede alhier het Belgische aakschip //Louis", schipper L. Breens, met eene uit Belgie komende lading hout, af- komstig van veestallen, bestemd voor eene plaats, gelegen aan de Wester-Schelde. Door den districts-veearts te Dordrecht was verklaard dat die lading niet vatbaar was voor ontsmetting. Dat hout mocht alzoo hier te lande niet worden ingevoerd en wegens verboden invoer in Belgie, ook niet derwaarts worden terug gezonden. De schipper wist dus niet wat te doen. Dit had tengevolge dat hij den afzender te Antwerpen een proces aandeed, hetwelk dezer dagen door de rechtbank aldaar ten gunste van den schipper werd uitgewezen. De rechtbank besliste tevens dat het hout door denzelfden schipper weder naar Antwerpen teruggebracht en gelost moest worden, ook alles voor rekening van den afzender. Een niet onaanzienlijk bedrag heeft den af zender natuurlijk aan onkosten te betalen ge- had, zonder ook nog zijn hout in eigendom terug te krijgen. De /-Louis" vertrok nu Zaterdag van hier. Men mag nu wel aannemen dat in het ver- volg van zulk hout uit Belgie geen invoer hier te lande meer zal plaats hebben. Wat men nu met dat hout zal doen, weten wij niet. (M. C.) Sas van Gent, 4 Juli. De uitslag der heden alhier gehouden stemming voor drie leden van den gemeenteraad is als volgt Aantal kiezers 205. [Jitgebrachte stemmen 176. Van onwaarde 1. Hiervan verkregen de heeren J. M. Carpreau 70, P. J. Hamelynck 99, J. V. Oole 121 en P. Wauters 126 stemmen. Alzoo gekozen de drie aftredende leden, de heeren Hamelynck, Oole en Wauters. Koewacht, 5 Juli. Dezen nacht is op het B lgisch gedeelte door den landbouwer Jansen eea kippedief op heeterdaad betrapt. Dezen morgen is hij naar Dendermonde overgpbrachf. Clinge, 5 Juli. De heer P. Eggermont van hier geboren, thans nog te Maastricht, is be noemd tot onderwijzer te St. Oedenrode (Nooi'd- Brabant.) zeggen, hoe die man er uitzag, dien ge zoo vlug hebt zien voorbijgaan. Hoe zag alles er uit in de omgeving van het lijk Frans Gehricke vertelde, wat hij vernomen had. Daar Tropf echter met zijne gedachten meer bezig geweest was met zijne vrouw en de sloten, die hij kwarn afleveren, dan met de overleden Gabrielle VVelner, wist Gehricke niet bijzonder veel te vertellen. z/Het moet een moord geweest zijn om den ge- pleegden ditfstal te bedekken dat mensch moet geld genoeg bezeten hebben, hoor ik." Met deze woorden besloot de jonge bloemkweeker zijn ver- haal, juist toen men de buitendeur hoorde opendoen.. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1