A I g e m e e n Nieuws- en Advertentiebiad voor Zeeuwsch-Vlaandere Aanbesteding. No. 4707. Dinsdaa; 4 Jnli 1905. 45e #laar«;ang. aanbesteden: HET TESTAMENT. Binnenland. Hetmaken vaneene SCHUT- TING achter het Nieuwediep met drie poorten op aante wijzen plaatsen en van een TRAP vanDoornikschensteen en houten rasterwerk nabij de westelijke buitenhaven. FEUILLETON. ABONNEMENT: Inzending van advertenti&n v6or 3 uren op den dag der uitgave. De oorlog tusschen Rusland en Japan. het Om De revolutionaire beweging te Odessa. Onlusten te Kroonstad. Een officier levend verbrand SEIIZESSCBE COIRAJfT. Per drie maanden biunen Ter Neuzen 1,—. Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32*. Men abonneert zich bjj alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Bneven- bushouders. ADVERTENTlSN: Van 1 tot 4 regcls 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaataing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. yey,e»tUH« Maaadag-. Woeu..t»K- VriJrt.*K.»vou»l. op fee8tdaSen, l,ij Je J. V» 1»K «e Tei Mre«,eo. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN zullen op Maandag 17 Juli 1905, des namiddags 3 uren, ten gemeentehuize, in het openbaar bij enkele inschrijving in een perceel Het bestek ligt vanaf Woensdag 5 Juli U.S., ter gemeente-secretarie ter inzage en •wordt aldaar verkrijgbaar gesteld tegen betaling van 20 cent. Inlichtingen zijn te bekomen bij den ge- meentebouwmeester, door wien plaatselijke aanwijzing zal gescbieden, op Jbldttndfig 10 Juli a. s., des voorrniddags 10 uren. Ter Neuzen, 3 Juli 1905. Burg1', en Weths. voornoemd, J. A. P. GEILL. Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. Men vertelt dat door de Japanners dagelijke wel 30 a 40 spionnen van den vijand worden gevangen ge- nomen, hetgeen als. bewijs kan dienen, dat generaal Linewitsj, wat den verkenningsdienst aangaat, veel beter is ingericht dan Koeropatkin. De Russen gebruiken, even als de Japanners, Cbineezen voor dit werkeen heel prettige arbeid is het niet, want zoodra ze gevat zijn, worden ze zonder uitzondering opgehangen. 'Daar Linewitsj, dank zij deze spionnen, vrij goed op de hoogte zal zi'jn var. de bewegingen van den vijand, wordt 't niet zoo heel waarschijnlijk geacht dat er binnenkort een groote slag zal geleverd worden. De Japanners zouden het wel graag willen zij zijn sterker in aantal en beter in kwaliteit dan bun tegenstanders dus een overwinning zou waarschijnlijk zijn. Maar Linewitsj wil talmen en nog eens talraen. Steeds verder worden 'de Japanners Mantsjoerije ingelokt en steeds grooter wordt hnn verbindingslinie m. a. w. de Rnssen en Japanners komen hoe lauger zoo meer in gelijke ge- vechtsconditie te staan, en dit is het juist, wat de Russische opperbevelhebber, die zich op het oogenblik van zijn mindere kracht wel bewust schijnt, bedoelt. einde Die ellendeling, Gods wil, waarom deed Hokner bedachtzaam. ffWat 22) Wat Is dit die ongelukkige hij het ,Wat?" vroeg deed hij dan ,Niets? Deed hij het niet mompelde Balder hafluid. ,/GoddankWaarom zou hij ook zulk een lage daad plegen Hokner strond op. ,Hebt ge mij daareven niet gezegd, dat Wilfred Jordan u te lijf wilde „Als het gevoel, dat mij drong bescherming te zoeken achter deze tafel, mij niet bedriegt, dan moet ik ja zeggen. Vraag mij nu niets verder Hokner, Sylvester Wittig, de oom van Wilfred Jordan, was mijn weldoeuer. Ach God, in welke betrekking mag Jordan tot de vermoorde vrouw gestaau hebbeu j Het lijk was beroofd. Het is een feit, dat die vrouw meermalen op haar geld heeft geroemd zij moet gezegd hebbenGeld heb ik, zooveel ik hebben wil." „Maarik bid u, Hokner, vergeet niet, dat Jordan het kind is van zeer fatsoenlijke ouders, uit een goede familie. Vergeet dat niet. W at ik zooeven gezegd heb, had niets te beteekenen. Ik heb mij vergist. Hij wilde niet op mij toe- sprir.gen. Verstaat ge Er was geen sprake van geweld. En, nog iets Hij was in de war met Londen, 30 Juni. In het Lagerhuis verklaarde de onderstaatssecretaris Percy, in antwoord op een vraag, dat de Engelsche consul te Odessa in verbinding staat met de plaatselijke overheden, die zich verlangend toonden om alles wat in hun macht stoud te doen, ten einde de Engelsche en andere buitenlandsche schepen te beschermen. Men gelooft niet, dat er iemand gewond is aan boord van de Engelsche schepen. De Consul heeft de meedeeling ontvangen, dat de kapiteins vrij hun schepen buiten de haven kunnen brengen, zoo zij het noodig achten. De Engelsche regeering acht het onnoodig om verdere vertoogen tot de Russische regeering te richten, daar deze blijkbaar alle maatregelen neemt, die in haar macht zijn, ter bescherming van leven en eigendom en tot herstel van de orde. Washington, 30 Juni. De Amerikaansche consul te Odessa heeft geseind dat het eskader van Sebastopol hedenmiddag daar is gearriveerd en dat kort daarna het vuren in de straten ophield. De bemanning der »Knjas Potemkin" gaf zich onmiddellijk over, zonder een schot te lossen. (Aan den anderen kant verneemt de ,Js. Rott. t t. uit particuliere bron, dat de bemanning van de »RnJa3 Potemkin" de haven van Odessa geblokkeerd verklaard heeft voor Russische schepen zij staat geen enkel schip toe te vertrekken of binnen te komen. Zes Russische stoomschepen werdcn gedwongen te ankeren, onder be- reik van 'tgeschut van de .Knjas Potemkin Londen, 1 Juli. De correspondent van de /Daily Mail" seint aan zijn blad, dat in tegenstelling van het bericht dat de „Knjas Potemkin" zich zou hebben over- gegeven, uit betrouwbare bron kan worden meaegeueela, dat de ,,Georg Pobjedonostzef" zich bij de yPotemkin heeft aangesloten. Beide schepen werken met hun zoeklichten, alsot een aanval verwacht wordt. De rest van het eskader van admiraal Kneger is op 15 mijlen afstands. Kroonstad, 30 Juni. Onder de havenarbeiders is een werkstaking uitgebroken, waaraan vele duizenden werk- lieden deelnemen zij verlangen loonsverhooging. Er hadden rustverstoringen plaatstroepen werden opge- kommandeerd, maar tot botsir.gen met de politic of met de militairen kwam het niet. Alle brandewijn- winkels en herbergen zijn gesloten. Petersburg, 30 Juni. Volgens berichten uit Kroonstaa werd aan matrozen der keizerlijke marine, die op het oogenblik geen dienst hadden, bevolen in plaats van ontslagen werklieden te werken de matrozen weigerden dit echter. Toen daarop bevel gegeven werd aan de matrozen, evenals aan alle andere werklieden uurloon uit te betalen, verklaarden zij soldaten te zijn en geen werklieden. Ook zonder tot de marine te behooren, zouden zij in hnn ondcrhoud door hun arbeid kunnen voorzien. Men moest hen op schepen gebruiken of ontslaan. Een hoofdofiicier van de marine, die bevel had ontvangen de matrozen aan te manen, aan het werk te gaan, werd zoo met steenen geworpen, dat hij neerviel. De troepen in Peterhof zijn sedert eenige dagen ver- stcrk t Aan de haven van Petersburg, waar een officier van politie is vermoord, hahden dezer dagen arrestaties van een groot aantal arbeiders plaats. den naam hij verwarde Gabriele Wellner met Louiza Hirzel, die den ouden Wittig in zijne laatste ziekte verpleegde. Begrijpt ge Ik heb hem zelf nog uit den droorn geholpen. Die vrouw Hirzel is dood in Hamburg gestorvan. De heele geschiedeuis met die vrouw Wellner berust op een misverstand." „Zoo Nu, dat is van later zorg," zei Hockner koel. *Op het oogenblik behoeft uw geweten niet te knagen, omdat ge de waarheid hebt gezegd. Ik weiger alles, wat ten nadeele van den neef mijns weldoeners zou kunnen uitgelegd worden, verklaarde Balder nadrnkkelijk. ffWees nu geen kind," zei Hockner weer. Dit voornemen doet u alle eer aanmaar als de justitie u vraagt, zijt ge verplicht de waarheid te zeggen. Gij moogt de wet niet omverwerpen. Voorloopig is het uw plicbt, om over deze zaak ten strengste te zwijgen. #Ge moet niets verlangen, wat onmogelijk is nep Balder. „Ik sta op het punt met dieu moordenaaroch neeu, met dieu ongelukkige te duelleeren. Alleen reeds omdat hij een school- vriend is van mijue verloofde wel gefeliciteerd," viel Hockner vriendelijk in, en hij schudde Balder da hand. H Dank n, omdat hij als schoolvriend van mijne verloofde op hare vriendschap roemt. Bs- grijpt ge wat hij daarmee bedoelt? Hij wil mij boos rnaken elk middel is hem goed genoeg Geve God, dat de kogel van een eerlijk man hem neerlegde Dat zou beter voor hem zijn dan nu." ffMijn waarde heer, dat tweegevecht is op het oogenblik onmogelijk. Wat wilt ge vau eeu man, die onder verdenkiDg staat moord en diefstal be- K --rsk, 1 Juli. Gisteravond gaf een officier, die in den trein van Kief zat, bevel eenige dronken soldaten gevangen te nemen. Een soldaat werd daarop onbeschoft en de officier stootte hem toen met zijn sabel overhoop. Een boop volk viel den officier aan, die in zijn coupd vluchttede wagen werd met balken en steenen gebom- bardeerd en de officier schoot eenige malen zijn revolver af. Met de grootste moeite werd de familie van den officier uit den wagen verwijderd, die men daarop met petroleum begoot en in brand stak. De officier kwam in de vlammen om. Oogenblikltelijk begaven de garnizoens-kommandant en de gouverneur zich naar het station en een eskadron huzaren dreef het gepeupel uiteen. Naar de O. Haarl. Ct. verneemt, heeft de heer Mr. H. Goeman Borgesius, te Zutphen en Enkhuizen tot lid van de Tweede Kamer gekozen, voor laatstgenoemd district aangenomea. In het district Sneek loopt het gerucht, dat Mr. Okma bedanken zal om daar de verkiezing van Dr. Kuyper mogelijk te maken. Ged. Staten van Zeeland stellen aan de Prov. Staten voor, de jaarwedde der leden van Ged. Staten te bepalen op 2000 en voor reis- en verblijfkosten voor de leden op Walcheren 200, buiten Walcheren 600 per jaar toe te staan. TEB NEUZEN, 3 Juli 1905. Het concert gisteravond alhier gegeven door het muziekgezelschap ffDe vereenigde werklieden" in den tuin van den heer Joz. de Feqter, werd door fraai weer begunstigd en trok een druk be- zoek. Er werd met belangstelling gelnisterd naar de verschillende muziekstukken, die op verdienste- lijke wijze werden uitgevoerd. Men schrijft ons Jaarlijks wordt op de algemeene vergadering van aandeelhouders in de Cooperatieve Raiffeisen- bank te Utrecht, waarbij demeeste boerenleenbanken alhier zijn aangesloten, eene finantieele commissie benoemd, die zonder voorafgaande kennisgeving de boekhouding en het beheer der gelden der Centrale Bank te Utrecht moeten onderzoeken. Deze commissie heeft op 14 Juni 1.1. haar onder- zoek ingesteld en thans daarvan rapport ingediend. Volgens dat rapport geschiedt de boekhouding op zeer eenvoudigemaar op de meest nauwkeurige wijze,. Bij de bank was van de aangesloten banken dreven te hebben Spaar uw leven voor iets beters, bijvoorbeeld voor het welzijn van de schoone mevrouw Von Karstenbrock. En neem mij niet kwalijk, wanneer ik als am'otenaar in deze zaak slechts luister naar het verstand, niet naar het gevoel. Goeden nacht, BalderVoor ge naar bed gaat, moogt ge wel een poeder nemen om rnstig te kunnen slapen. Goeden nacht Blijf maar hierik zal den weg naar de deur wel alleen vinden." Hij drukte Balder nogmaals krachtig de hand en verliet de kamer. VII. Op hetzelfde oogenblik, dat Wilfred Jordan de villa van mevrouw Von Karstenbrock verliet zat juffrouw Schnitzer met hare dochter Martha bij de ronde tafel in de huiskamer, waar het jonge meisje bij het licht der lamp bezig was een rugkussen te maken. Martha zat over haar werk gebogen, meer gebogen dan eigenlijk noodig was. Hare moeder had eenig breiwerk onder handen en las ondertusschen de kraDtdat was zoo in de avondureu na afgedanen arbeid hare gewoonte. Reeds meer dan eens had zij ontevreden van hare krant opgekeken eindelijk zei ze onder het op- nemen van een steek, dien zij had laten vallen jfZeg eens, kind, hoor je me of hoor je me niet „Zeker, moeder! Wat moet ik halen De krant? Ik zal hetdadelijk doen!" *Maar, kind, luister nu eens goed Je vreemde manier van doen, begint mij te ergeren. Welke krant wil je n« halen P" En juffrouw Schnitzer sloeg zoo gedeponeerd f 695,000, hiervan waren als voorschot gegeven f 402,000, aan effecten waren belegd 27,885. Bij verschillende bankinstellingen te Utrecht waren tegen onderpand van soliede effecten met eene overwaarde van 13 tot 20 percent jedeponeerd f 334,000. De effecten waren werkelijk aanwezig en zijn »eborgen in een Ghatword brandkast ten kantore der centrale. Volgens naededeeling van den lnspecteur over het Loodswezen was de aangekondigde licht- )oei met klok in het vaarwater boven Bat aldaar >ij wijze van proef gelegd en is deze thans voor- oopig vervangen door een lichtboei zonder klok. Zaamslag, 3 Juli. De hengst welke eenige aren terng, door eene vereeniging van landbouwers alhier, voor eigen rekening werd aangekocht, is dezer dagen van de hand gedaan, en zal door geen andere worden vervangen. Axel. Zaterdagnamiddsg had alhier ten huize van den heer Koole eene vergadering plaats van de afdeeling Axel e. o. van Nederlandsch onder- wijzersgenootschap. Na afdoening van eenige huis- houdelijke zaken werd tot afgevaardigde benoemd voor de algemeene vergadering, welke dit jaar te Amsterdam wordt gehouden, de heer A. Geerards hoofd der school te Koewacht en tot plaatsvervanger de heer L. B. A. Rolff, onderwijzer alhier. Aan den afgevaardigde wordt onbepaalde vol macht verleend. Philippine. Vrijdag 29 Juni viel de zoon van Jacobas de Vries, opperman aan de nieuw te bonwen school van een vier meter hooge stelling. Hij bezeerde zich aan hoofd en knie, hoewel de val gelukkig affiep, zal de jongeling toch eenigen tijd zijn werk moeten staken. Vrijdagavond tot 10 uur heeft alhier een zwaar onweder gewoed. Het licht was geen oogenblik van het nitspansel. Ondanks dat onweder en die hsvige plasregens, moeten er bij J. de Wit, visscher alhier zeven jonge knikens zijn ontvreemdalthans den anderen morgen vond men de moederkip alleen. Koewacht, 1 Juli. Onder vele bewijzen van belangstelling mocht de heer E. Vermandel brievengaarder en telefoonhouder alhier, den dag herdenken, waarop hij voor 30 jaren bij de posterijen in dienst trad. Van verschillende huizeu wapperde de nationale driekleur. hard op het blad dat voor haar lag, dat Martha ver- schrikt opkeek en zacht uitriep ,/Ach, zoo z/Ja, ach zoo herhaalde de moeder. #En goede Hemel, wat is dat Kind, ben je heelemaal dwaas gewordeu Bij die roos heb je een distel gestoken, die er boven uitkomt. Maak dat gouw eens los. Frans zou hartelijk bedanken voor zoo'n monster." Diep bloozend maakte Martha het bedoelde los, en toen ze daarmee gereed was, legde zij alles voor zich op tafel, vouwde de handen, en zoo leunende op den rand van de tafel, sprak zij met een zucht ^Moeder, zou u eens aan Frans willen zeggen, dat hij mij met rnst moet laten Met ontevredenheia en verbazing keek juffrouw Schnitzer hare dochter aan, terwijl zij haar breiwerk in den schoot liet vallen. z/Wat is dat? Moet hij je met rust laten? Hoe kom je tot zulke gedachten, kind? Je moet zoo dwaas niet zijn, meisje Als een man eerlijke trouwplannen heeft, zooals hij kom, dan moet je zooiets niet kwalijk nemen. Neen hoor, met die kinderachtigheid behoef je bij mij niet aan te komen. Je trouwdag is een schoone feestdag voor ons huis. En je vader zaliger heb ik menigmaal hooren zeggen Op mijn woord, Martha en Frans zouden een mooi paar wezen." z/Hij is wel goed," zei Martha met een zucht, ter wijl zij met zielsverlangen aan een geheel anderen jonkman dacht. *Als ik maar niet met hem moet trouwea." Juffronw Schnitzer glimlachte met moederlijke voldoening. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1