A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 7403. Gemengde berichten. Zaterdag 24 Juni 1905. 45e Jaargang. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,—. Franco per postYoor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32£. Men abonueert zich b\j alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave AD YERTENTIlN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor clken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de priia slechts tweemaal berekend. Grootere letters vorden naar plaatsruimtr berekend. BBBSTB BLAD. TER NEUZEN, 23 Juni 1905. Voor de slachtoffers van de ramp te Vriezen- veen is alhier gecollecteerd f 84,501/2. Philippine. Diusdagnamiddag is te Zeebrugge het lijk opgevischt van den jougeling Eduard de Mai, die sedert eene week vermist werd. De wetsdokters hebbeu het lijk nauwkeurig onder- zocht en geen sporen van geweld kunnen ontdekken, zoodat aan een ongeluk moet gedacht worden. Nog denzelfden dag is het lijk onder aan wezigheid van vele Philippinsche ingezetenen aldaar plechtig ter aarde besteld. Sas Tan Gent. Aan de beurt van aftreding als lid van den gemeenteraad zijn de heeren P. Waaters, J. V. Oole en P. Hamelijnck. In verband met die aftreding had Maandag- avond alhier eene tweede bijeenkomst plaats, thans tot definitieve candidaatstelliDg. Bij gebrek aan belangstelling werd echter het beoogde doel niet bereikt. St. Jansteen. Voor het op 6 Augustus alhier te houden festival hebben zich 12 gezelschappen aangemeld. Er wordt nog een gezelschap ver- wacht, zoodat met de feestvierende maatschappij meegerekend 14 societeiteu zullen optredendat is voor elke kiosk (er zullen er twee gebouwd worden) zeven gezelschappen. RECHTSZAKEN. Arrondisseinents-rechtbank te Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 23 Juni de volgende vonnissen uitgesproken A. A. d'H., oud 40 j., koopman te Graauw, is wegens meineed veroordeeld tot 9 maanden gevangenisstraf. M. L. S., oud 21 j., leurder, M. E. S., oud 20 j., veldarbeidster, beiden te Clinge, zijn wegens mishandeling veroord. ieder tot f 3 boete subsidiair 3 dagen hechtenis.. P. M., oud 30 j., huisvr. van J. E. D., te Sas van Gent, is wegens overtreding van rijks- belastingen veroord. tot 1 dag gevang. P. N., leurder te Clinge, is wegens als voren veroord. tot 3 dagen gevang. M. L. R oud 33 j., huisvr. van E. B., zonder beroep, M. L. v. A., oud 39 j., zonder beroep, beiden te Koewacht, zijn wegens als voren veroord. ieder tot 4 dag gevang., alien met verbeurdverklaring der aangehaalde goederen. C. N., oud 14 j., zonder beroep te Sas van Gent, is wegens als voren alleen veroord. tot verbeurdverklaring. Maandag heeft mevrouw JutaVals Y Orfilla te Arnhem, hasr lOOen verjaardag eevierd. In den ochtend van den feestdag tijdens de lunch brachten eenige leden der Arnh. Orkest- Vereeniging mevrouw Juta een aubade. Behalve eenige godsdienstige liederen werd ook hetSpaansche Volkslied ten gehoore gebracht. Daarna volgde een zeer druk bezochte receptie. Toen wij schrijft de ,/N. Arnh. Ct." gistermiddag mevrouw Juta een bezoek brachten, vonden wij de jubelaresse in haar kamer, te mid den van een bloemenschat, zooals men zelden aanschonwt. Overal bouquetten met rozen en lelien, voor de vensters, op den scboorsteen, een groote tafel geheel bedekt met bloemstukken waar een plaatsje leeg was, stonden bloemen. In een fauteuil bij het raam zat de lOOjarige, die er verbazeud kras uitziet, en bij wie, men een zoo hoogen leeftijd niet veronderstelt. Zij sprak zeer levendig over den dag van gisteren, toen haar zooveel belangstelling werd betoond, en was «r over uit, dat de menschen zoo vriendelijk voor haar wareu geweesl. Een barer geschenken, een prachtige muziekdoos, een attentie van een aantal Arnhemsche dames, was haar bijzonder aangenaam J'aime beancoup la mnsique, verklaarde zij. Nog wees mevrouw Juta ons eenige andere geschenken, o. a. een kussen, in de Spaansche kleuren uitgevoerd. Ondanks alle drukte had de lOOjarige uitstekend geslapen, en ontving zij wederom een aantal dames, die haar kwamen gelukwenschen. Als gesignaleerd in het Algemeen Politieblad zijn Dinsdagmorgen te Dordrecht aangebouden een 18jarig meisje en een reizend koopman in potlooden, die zich voortbeweegt met kruk en stok. Eerstgenoemde heeft zonder toestemming de ou derlijke woning verlaten, en laatstgenoemde wordt verdacht haar te hebben geschaakt. Morgen zullen ze naar Hoorn worden vervoerd, alwaar zij ter beschikking zullen gesteld worden van den commissaris van politie, die hunne aanhou- ding verzocht. Het Utr. Dbl. schrijft o. m Men zal zich herinneren hoe onlangs door de Utrechtsche politie te Utrecht is aangehouden een zekere Dr. Joseph Gottwald, alias Philipp Immick, als verdacht van diefstal van een bedrag van ruim duizend gulden in een hotel te Deven- ter. Na de arrestatie bleek weldra dat onze vriend veel meer op z'n kerfstok had dan het misdrijf hiervoor genoemd. In het Oldeuburgsche wareu kort te voren twee vrouwen op afschuwelijke wijze vermoord, terwijl hun woning was in brand gestoken om alle sporen van de daad te doen verdwijnen en bovendien alles van waarde was meegenomen. De dief-moordenaar-brandstichter bleek dezelfde persoon als Immick te zijn Na door de Nederlaudsche justitie alvast tot 3 jaar gevangenisstraf te zijn veroordeeld, volgde zijn uitleveriug aan Duitschland en thans is dit gei'ncarneeide monster 15 1617 Juni vabgeurt- heilt". Het was een opzienbareude zaak, die in het Oldenburger land veel seusatie verwekt heeft. Ongeveer 100 getuigen zijn gehoord, waaronder de hoofdinspecteur van politie te Utrecht, de heer J. J. v. Leeuwen, die persoolijk de arres tatie heeft uitgevoerd. Gisteren is bericht ont- vangen dat de beklaagde door de jury is schuldig bevoDden en veroordeeld is tot levenslange tucht- huisstraf, zoodat de Nederlandsche staat thans van alien last ontheven is. Men meldt uit Ede Bij den landbouwer Blaukenspoor, op den Gin- kel alhier, is vandaag op klaarlichtendag ingebroken, terwijl de bewoners op het land werkzaam waren. De dief werd verrast door de komst van de vrouw des huizes, die door hem met een revolver werd bedreigd. Er wordt vermist o ngeveer f 80. Een gedeelte van den inboedel werd vernield. De inbreker was per fiets. De politie heeft den man nog niet kunnen vatten. H. M., ploegbaas bij de N. Br. D. spoorweg- maatscbappij, is Woensdagochtend door een sneltrein uit Duitschland gegrepen en geheel verpletterd. De man was gehuwd. Alcoholgebruik bij kinderen. De gezond- heidscommissie te Doesburg heeft, naar de Volks- gezondheid meldt, aan de ouders van schoolgaande kinderen de volgende circulaire verzonden tfWanneer gij uwe kinderen liefhebt, geeft hun dan geen alcoholische dranken 1 Bier, wijn, jenever en andere sterkedranken of likeuren zijn schadelijk voor de jeugd Wanneer gij uwe kinderen deze dranken geeft, al is de hoeveelheid nog zoo klein, ontstaat het gevaar dat zij, ouder geworden, aan den drank verslaafd geraken. Deze dranken verminderen den eetlust, be- moelijken de spijsvertering, maken de kinderen meer vatbaar voor besmettelijke ziekten en kunnen ernstige ziekten aan lever en nieren doen ontstaan. In vele plaatsen heerscht het gebrnik, kinderen in de eerste levensdagen kleine hoeveelheden sterkedrank te geven, met het doel ze rustig te hnudenook dit is in hooge mate nadeelig. Het gebrnik van alcoholische dranken maakt het kind minder oplettend in de school, ver- mindert het geheugen en bemoeilijkt daardoor het leeren. Het gebruik van deze dranken maakt het kind ontevreden, lastig, weerspannig, ongehoorzaam en driftig en maakt dus de opvoeding, zoowel door u zelven in huis, als door den onderwijzer in de school moeilijk. Geeft ook bij ziekte die dranken niet aan uw iinu, tenzij op voorschrift van uiren geneesheer.'' Enkele dagen geleden liep in het Badhuis te Southend, in Eugeland, de kapelmeester van het daar optredende muziekkorps laugs de kooi van een leeuwiu, die 's avonds aan het publiek vertoond werd. In het voorbijgaau stak hij zijn arm door de tralien om het dier te streelen, maar dsarvan scheen de leeuwin niet gediend. Zij beet den kapelmeester in den arm en hoewel spoedig de leeuwentemmer het dier verjoeg, was toch de arm leelijk toegetakeld. De heer Frank Appleby, de gebetene, overleed aan bloedvergiftigiDg. De wijnkooper Anton Rocca te Pirri op Sicilie had in zijn kelder een reuzeubak gevuld met 2000 hectoliter wijn. Dezer dagen moest een arbeider wijn aftappen, maar daar er niets uit de kraan kwam boog hij zich over den rand en porde met een stang in den bak. Plotseling werd hij bedwelmd en viel voorover in het druiveu- sap. Een kameraad snelde toe, maar onderging hetzelfde lot. Een tweede insgelijks. De twintig jarige zoon van Rocca slaagde er in een der arbeiders, die nog bij bewijstzijn was, te redden, maar viel zelf naar beneden en verdronk evenals de twee andere werklieden. Een later ingesteld onderzoek bracht aan licht dat uit den wijn opstijgend koolzuur de menschen het bewustzijn had doen verliezen. Hoe Amerikanen de telefoon gebrniken. Een kleiu stadje in Amerika, van 3500 zielen, Belle-Plaine, b^zit een eigen telefoon, waarop ook veel inwoners van de omliggeude dorpen aan- gesloten zijn. Deze maken van de telefoon gebruik voor ge- legenheden, waar een niet-Amerikaan niet aan denken zou. Zoo gebeurt het wel eens dat de telefoonjuffrouw meegedeeld wordt, dat het toestel in de wieg van een baby gelegd is, met het verzoek om op te bellen als de kleine begint te schreeuwen. Een ander maal vroeg een huisvrouw, haar na een kwartier op te schellen, want anders vergat zij haar brood uit den oven te nemen. Vele menschen lateD zich ook's morgens door de telefoon wekken. De passagiers, die aan een station dicht bij Sydney op den treiu stonden te wachten, zagen hoe een rangeerende trein een stationsbeambte greep en overreed. Allen ijlden nabij om te hel- pen, maar bij de plaats van het onheil gekomen hoorden zij luid lachen. Toen bleek wel, dat den man een been was afgereden, maar dat was van hout. Gemeenteraad van Ter Neuzen. TEB IEIZE1VS0HE (OIRtVT. Mil bind vejractaijnt 7* nmiil >»»<-, Wiienmls*. en Vrijdagavond, nltgezonderd op Feestda^en, bij de Firma I". J. Vi* i»K aavnKoTv w iiim MMiirMiraii m—limn n ihi ■wim—..jifviimp«e ler leazea. Vergadering van Donderdag 22 Juni 1905. Voorzitter de heer J. A. P. Geill, burgemeester. Aanwezig de heeren Van den Hoek, Wieland, Visser, Dees, Van de Velde, De Jonge, Versluijs, Van Dale, De Koeijer en Moggre. Afwezig de heeren Moes, Grenu en Van Deinse. Na opening der vergadering worden gelezen de notulen der voorgaande, die worden goedgekeurd. Daarna stelt de Voorzitter aan de orde 1. Ingekomen stukken. a. Een schrijven van den heer S. van Rees, dat hij de benoeming tot commissaris der Brandweer aanneemt. Aangenomen voor kennisgeving. b. De begrooting der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor het dienstjaar 1906, op een eindcijfer van 180,50. Deze zal later worden behandeld. C. De rekening en verantwoording van het bestuur der gemeentebrandweer over 1904, bedragende f 600 in ont- vangsten en 607,45 in uitgaven, alzoo een te kort van f 7,45. Zal later worden behandeld. d. Een schrijven van Gedep. Staten van Zeeland, d d. 2 Juni 1905, waarnevens van het bewijs hunner goedkeuring voorzien wordt teruggezonden een exemplaar van het kohier van het schoolgeld, over het tweede kwartaal 1905. Aangenomen voor kennisgeving. e. Brief van Gedep. Staten van Zeeland, d.d. 9 Juni 1905, waarbij wordt bericht dat de samenstelling der kunst- bedekking op den weg no. 53, ligger van Ter Neuzen (het Driewegenstraatje) wordt goedgekeurd. Aangenomen voor kennisgeving. f. Een schrijven van Gedep. Staten van Zeeland, d.d. 2 Juni 1905, waarbij de goedkeuring wordt bericht van het raadsbesluit van 25 Mei j.l., no. 11, betreffende het aangaan van eene geldleening van f 6500. De Voorzitter deelt mede dat thans kan worden overgegaan tot de uitvoering van het bekcien van het Driewegenstraatje. Door Burg, en Weth. is daarvoor voorloopig eene overeen- koiust gesloten met den heer Jac. Jansen, die aannemer is van den weg in den Oud-Zevenaarpolder, die het werk wil uitvoeren voor een bedrag van 1125; voor het siuiien van het contract is evenwel een raadsbesluit noodig. Op zijne vraag wordt den heer Visser medegedeeld dat da weg 162 M. lang is en over eene breedte van 2,75 M. zal bekeid worden. Aan den heer Wieland wordt op zijne vraag gezegd, dat er keien zullen gebruikt worden van 9/18 c. M. De heer Versluijs ondersteld dat Burg, en Weth. thans alleen voorstellen om dat werk onderhandsch aan den heer Jansen te gunnen, omdat deze daar nn reeds zoo'n werk uitvoert. De Voorzitter antwoordt toestemmend. De heer De Jonge: En Burg, en Weth. achten het na zeker financieel voordeeliger zoo te handelen. De heer Van den Hoek: Het zal zeker financieel niet nadeeliger zijn. De heer De JongeIk ben het anders eens met den heer Versluijs, dat deze wijze van handelen niet de gewoonte is er wordt anders steeds openbaar aanbesteed. De heer Dees meent dat in verband met den prijs van den weg door den Oud Zevenaarpolder en keien van iets mindere afmeting, de prijs wel iets minder zou moeten zijn. De heer Van den HoekAan dezen weg is meer werk voor het onder profiel brengen. De Voorzit'er.- We meenden niet goedkooper terecht te znllen komen bij openbare aanbesteding. De heer Van den Hoek En Burg, en Weth. waren ook door den Raad gemaehtigd met de uitvoering door te gaan. De heer Wieland Het is jammer dat er nu in een weg 2 soorten keien zullen worden gebruikt. De heer Van den Hoek: Het verschil tnsscheu keien van 9/l5 of 10/i6 is z°6 gering dat dit bijna niet zal te zien zijn. De heer Versluijs vraagt den heer Dees, die als dijkgraaf van den polder Oud Zevenaar daarvan wel op de hoogte kan zijn, of naar zijn oordeel de voorgestelde bekeiing voldoende zal zijn. De heer Dees Och, feitelijk is aan Bnrg. en Weth. reeds volmacht gegeven om tot uitvoering van het werk over te gaan en we moeten nn maar vertrouwen dat Burg, en Weth. werkelijk naar behooren zullen handelen. Met algemeene stemmen worden Burg, en Weth. hierna gemaehtigd het contract met den heer Jansen te sluiten. g. Een schrijven van Gedep. Staten van Zeeland, d.d. 2 Juni 1905, waarbij de goedkeuring wordt bericht van het raadsbesluit van 25 Mei j.l., no. 10, betreflende aankoop van twee huizen. Aangenomen voor kennisgeving. li. Een schrijven van Gedep. Staten van Zeeland, d.d. 2 Juni 1905, wanrbij de goedkeuring wordt bericht van het raadsbesluit van 25 Mei j.l,, tot af en overschrijving in de begrooting voor 1904. Aangenomen voor kennisgeving. t. Bericht van Gedep. Staten van Zeeland, d.d. 9 Juni 1905, dat de uitkeering volgens de wet op het lager onderwija van 24 Mei 1897 (Staatsblad no. 156) voor deze gemeente voor 1905 is vastgesteld op 14641,20. Aangenomen voor kennisgeving. j. Een schrijven van Gedep. Staten van Zeeland, d.d. 16 Juni 1905, waarbij wordt goedgekeurd het raadsbesluit van 25 Mei j.l., no. 12, tot nitgifte van grond in erfpacht. Aangenomen voor kennisgeving. U. Een schrijven van Gedep. Staten van Zeeland, d.d. 16 Juni 1905, waarbij wordt goedgekeurd het raadsbeslnit van 25 Mei j.l., tot verlenging van den termijn voor ont- ruiming van onbewoonbaar verklaarde woningen. Aangenomen voor kennisgeving. I. De Voorzitter stelt namens het Dag. Best, voor in de begrooting voor 1904 van de onvoorziene uitgaven waarop zonder nadere machtiging van Gedep. Staten kan worden beschikt, af te schrijven 33.29J, over te schrijven op den post vervolgingakosten van belastingsehuldigen. Aangenomen z. h. s. in. Door Burg, en Weth. wordt aangeboden het bere- deneerd verslag van den toestand der gemeente over 1904. Dit zal worden gedrukt en aan de leden toegczonden. n. Een adres van K. de Qdelery en 9 anderen, alien vischleurders, waarin zij te kennen geven dat zij, volkomen het nut van de verordening op het kenren van vleesch en visch erkennende, zich zeer gedrukt gevoelen in hunne broodwinning, door het in deze gemeente zeer hooge kenr- loon op visch en schelpvisch dat in de provincie Zeeland nergens het loon wegens keuren van visch zoo hoog is, en de verhouding van keurloon van vleesch en visch (in deze gemeente) zeer groot. Redenen waarom adressanten beleefd doch dringend ver- zoekeo, het loon wegens kenren van visch verschuldigd, in dien zin te wijzigen, dat dit voor hen niet zoo financieel drukkend zal zijn. Zij verwijzen naar het tarief verschuldigd in de gemeenten Vlissingen en Middelburg en ook op de omliggende plaatsen van dit district. De Voorzitter stelt voor dit adres, dat na de vergadering van Burg, en Weth. is ingekomen, naar dat college te ver- zenden om advies, opdat een en ander kan onderzocht worden. De heer Dees wilde toch wel even vragen of het waar is dat het recht bier veel hooger is dan elders en of het be- zwarend of drukkend voor het bedrijf der leurders zijn kan. De Voorzitter: Daaromtrent kan ik niets meedeelen, daar er nog geen gelegenheid voor een onderzoek bestondmet het oog daarop stel ik ook voor het adres naar Burg, en Weth. te renvoyeeren. Aldus z. h. s. besloten. o. De voorzitter deelt mede het rapport der Commissie belast geweest met het onderzoek der rekening over 1904 en der begrooting over 1906 der Gezondheidscommis»ie, be- staande nit de heeren Wieland, Visser en van de Velde, welke, naar aanleiding van het door haar gehouden onder zoek de eer heeft te rapporteeren 1". ten opzichte der rekening a. dat de reia- en verblijfkosten van den Voorzitter en de leden haar zeer hoog voorkomen en b. dat, niettegenstaande de secretaris een salaris van f 800 geniet, uitgaven zijn gedaan voor het verrichten van schrijf- werk, wat zij niet gepast acht.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1