'""■"■rang. A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Personeele Belasting. No. 4702. Donderdag 22 Juni 1905. 45" DRANKWET. DHA1TKWET. Onveiligheid Vaarwater. HET TESTAMENT. FEUILLETON. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per posrtVoor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,82$. Men abonneert zich bjj alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. B\i directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentiSn v6or 3 uren op den dag der uitgave. 17) Hij kreeg echter ten antwoord, dat de naaister juist bij juffrouw Martha was om een kleedingstuk te passen, en zij daardoor verhinderd was te komen. Nu begreep bij, dat zij zich schaamde hem onder de oogen te komen, en deze schaamte van het jange meisje kwam hem zeer natnurlijk voor, ja nog nataurlijker dan zijn verlaugen om het geld zoo spoedig mogelijk terug te geven. Toen hij dat inzag, kwamen bij hem de reinere wenschen weer boven, die hij altijd gekoesterd had, voordat Elfride von Karstenbrock ten tweeden male haar zinsbedwelmende bekoring op hem had laten werken. In voile reiuheid stelde hij zich haar nn weer voor, en met ongeduld wachtte hij het eerste vrije nur, dat zijne werkzaamheden hem zonden laten, om aan Elfride's voeten al de hoop van zijn hart te gaan nederleggen, te droomen van hun beider toekomstig geluk. Omstreeks vijf uur 's namiddags gaf mevrouw "Von Karstenbrock bevel dat Heinrich Balder on- aangemeld in haar boudoir rnoest toegelaten worden zoodra hij kwam. Met slimsae berekening had zij het er op aan- gelegd, er zoo bekoorlijk mogelijk nit te zien. Zij had haar witte, nauwe morgenjapon aange- trokken, de lamp wierp rood licht in de kamer en gaf alles een tooverachtig voorkomen. Toen Balder binneutrad, zat zij in een schom- De oorlog tusschen Rusland en Japan. Nu de onderhandelingen zoo weinig opschieten wordt weer langzamerhand aan Wladiwostok ge- dacht en aan een eventueele belegering van deze plaats. Wladiwostok moet zoo krachtig versterkt zijn dat een leger maanden laug noodig zou hebben om de vesting te veroveren. Het geheele garnizoen is vol vertrouwen en men is op alles voorbereid. Zelfs de vrouwen, aan wie verzocht is de stad te verlaten, hebben er voor 't meerendeel de voorkeur aan gegeveu om verpleegsters te worden en te blijven. Bljjkens de //Kolnische Zeitung" zullen tot gevolmachtjgden, tevens afgevaardigden van Japan benoemd worden, markies Ito, maarschalk Jama- gats en baron Komoera, Minister van Buitenlandsche Zsken. Over 't algemeen is men in Japan van meening dat 't eigenlijk zonde is om de gelegenheid den Russen nog eens ducatig klap te geven, te laten voorbijgaanzij zijn nu ingesloten en kuunen zich feitelijk niet veroeren. Men is er daarom voor om nog niet tot een wapenslilstand over te gaan. Na nog een overwinning is de kans op zeer guDstige voorwaarden natnurlijk weer veel beter. Tan den slag in de Japausche zee komen nog steeds nader berichten. Zoo wordt nit Petersburg nu gemeld dat alle opvarenden van de »lmperator Alexander III" zijn omgekomen. Vande»Boro- dino" en de jyNavarin" bleven slechts 10 man in 't leven. Het transportschip //Kamsjatka" is met man en muis gezonken. Het telegraafagentschap verneemt, dat op den Russischen linkervlengel door eenige afdeelingen cavaleristen Liaojaag-wogin is hernomen. Op den hoofdweg naar Mamakoi werd om het melstoel voor het baardvuur te peinzen. Als zij goed uit haar oogen had gekeken, zou zij bemerkt hebben aan zijn glimlach, dat hij hare berekening doorzag bij deze onlvangstzij zag het echter niet. z/Ik ben juist op tijd," zeide hij halfluid terwijl hij nader trad. Zij veinsde van hem te schrikken, en deed dit zoo natuurlijk, dat Balder er werkelijk door mis- leid werd. Hij greep hare hand en zeide //Neem mij niet kwalijk, dat ik hier als een lomperd binnendrong. Iudien ik geweten had, dat ge rust noodig fjIk was niet geheel wei," sprak zij, heur krullend haar wegstrijkende dat haar zoo lief stond. ffVan gisteravond nog vroeg hij zacht. Zij knikte. Ik weet toch volstrekt niet, wat mij zoo ge- prikkeld heeft, dat ik er den geheelen nacht om moest wakker blijven. Denk eens, den geheelen nacht ffWas het misschien gsspannen verwachting p Maar neen dat zou te veel gehoopt zijn. Immers zulke verwachting is ongeduld, en wat kan er zijn, dat gij ongeduldig zoudt verwachteu #Ik weet het niet," antwoordde zij het hoofd afweudende. //Maar ik gevoel mij niet wel." Hij trok een tabouret naast haar schommel- stoel en vroeg vMag ik hopen, dat aw onwel zijn een aan- klscht tegen mij is rNeen, neen," antwoordde zij haastig. Die ge- dachte is voorbarig en vermeerdert mij a zelf verwijt." dorp Simiatjsen hevig gevochten. Nadat eerst fie Japanners het bezet hadden, werd het door de Russen hernomen. Een onderkoud met den Czaar. Petersburg, 19 Juni. Hedenmiddag heeft de Czaar op het Alexandria-paleis te Peterhof een deputatie van het Moakousche zemstwo-congres en den burgemeester en vertegenwoordigers van Petersburg ontvangen. De afgevaardigden van het congres, Petroenkerwitsj, Roditsjef, prins Tsjakofsky, prins Dolgoroekof, prias Lwof, Korwa- lefsky, Noworiltsef, Lowof, prina Troebetskoj en Golowiu, staan onder leidiug van graaf Heydeu, de afgevaardigden uit Petersburg zijn baron Korf, Nikitin en Fedorof. Prins Trobetskoj richtte een lange toespraak tot den Czaar, waarin hij een overzicht gaf van Rusland's moeilijke positie, welke de zemstwos dwong, zich rechtstreeks tot den Czaar te wenden. De verklaring van prins Troebetskoj, welke een half uur duurde, maakte een diepen indrnk op den Czaar. Vervolgens sprak sprak Fedorof als vertegenwoordiger *an Petersburg. De Czaar antwoordde in een lange toespraak, en sprak zijn leedwezen nit over de ontzaglijke offers welke de oorlog vergde, vooral bij de laatste nederlaag ter zee. Hij besloot met de woordeo Ik dank u, mijne heeren, voor de gevoelens, welke gij hebt geopeubaard. Ik geloof aan uw weusch, om bij de invoering van de beginselen van een nieuwe orde mee te werken. Mijn wil, de wil van den Czaar, om een nationale vergadering bijeen te roepen, staat onwrikbaar vast. Ik waak er elken dag voor, dat miju wil zal uitgevoerd worden, dat kunt gij vandaag al aan de bewoners van stad en laud verkondigeu. Gij zult mij bij dit nieuwe werk ondersteunen. De nationale ver gadering zal, zooals vroeger, de eenheid van -Rusland met zijn Czaar tot stand brengen, en zal den grondslag van de orde vormen, welke op nationale Russische beginselen zal bernsten. De afgevaardigden kregen van de ontvangst een goeden indrukook de Czaar was voldaan. Een officiepenbijeenkomst. Petersburg, 19 Juni. Te Krasnoje Selo heeft den 15 dezer een bijeenkomst plaats gehad van een paar honderd officieren om te beraadslagen over de positie welke het leger in den laatsten tijd in de maatschappij inneemt. Tijdens de be- raadslaging verscbeen generaal Rehbinser, toege- voegd aan grootvorst Wladimir, den hoofdcom- mandant van het militsire district Petersburg. jZelfverwijt herhsalde Balder op vleienden toon. tfWat zelfverwijt zou er in aw gemoed kunnen plaats vinden #En toch gevoel ik zelfverwijt," antwoordde zij met een verleidelijk lacbje, //voornamelijk, om- dat gij niet moest zijn op de plaats, waar gij nn zijt." ffNiet bij u fluisterde hij. //Waar moet ik dan anders zijn, dan in awe nabijheid, waarheen al mijne gedachten en begeerten mij trekken z/Ik weet het niet, als gij het niet weet," schertste zij weder. i,0, ik weet het," riep hij nn, terwijl hij zich over haar gelaat heenboog. ^Gisteravond heb ik ontdekt waar ik het geluk kan vinden, zonder Eetwelk mijn rijkdom toch geen waarde heeft z/En als nw gevoel u toch eens misleidde vroeg zij, om hem nog wat aan den praat te houden eu hem daardoor nog meer te prikkelen. z/Of als het mijne mij ten tweeden male in dwaling bracht? De eerste les was reeds hard genoeg maar wie waarborgt mij tegen een herhaling daarvan //llw eigen hart 1 Ja, ik weet het, gij bemint mij riep hij, met meer vreugde dan eigenlijk wel paste bij haar laatste twijfelende vraag. uLaat ons dan beiden bedachtzaam zijn," fluis terde zij zenuwachtig, en daarbij dacht zij er aan ook aan Balder haar toestand bekend te maken zooals zij aau Wilfred Jordan had gedaan. //De geschiedenis van mijn vroeger leven is n bekend," sprak zij verder op eenigszins treurigen toon //maar van u weet ik alleen h dat ik een rijk man ben," flnisterde hij en drukte een kus op hare hand. Deze verlaDgde dat de vergadering onmiddellijk uiteen zou gaan, daar de bijeenkomst buiten den militairen dienst omging. Hierop kwam een groep officieren naar voren em te verklaren dat zij alien trouwe onderdanen van den Czaar waren, maar niet langer de rol van politiesoldaten konden spelen deze rol die hun sedert eenige maanden was opgedrongen, scheidde hen volkomen van de maatschappij, tegenover welke zij een soort van beulsrol hadden te vervnlleu. Generaal Rehbinser eischte ondanks dit alles dat de vergaderiDg uiteen zou gaan, maar, beloofde zoo spoedig mogelijk een wettige vergadering te zullen beleggen. TEB NEUZEN, 21 Juni 1905. De heer J. Friederich, thans werkzaam op het post- en telegraafkantoor te Ter Neuzen, is bestemd tot commies le klasse bij den post- en telegraafdienst in Ned-Indie. In de op heden aan het gebouw van het Provinciaal Bestuur te Middelburg gehouden aanbesteding voor het verrichten van bagger- werk op het Nederlandsch gedeelte van het kanaal van Ter Neuzen en in de buitenhaven te Ter Neuzen, werd alleen ingeschreven door den heer J. v. d. Velde P.Az. te Dordrecht, voor 7000. Gisteren werd te Wissekerke door het be stuur van den cal. polder //Anna Friso" aanbe- steed het uitvoeren eener steenbestorting aan den oever van genoemden polder, dienst 1905/6. Hiervoor schreven in de heeren P. A. van de Velde te Ter Nenzen voor f 4189 H. de Klniver te Sliedrecht voor 4134; J. Roskam te Sliedrecht voor 4058 en J. de Bree Fz., te Ter Neuzen voor 8880. Bij Kon. besluit is benoemd tot dijkgraaf van den Willem Leopold polder (Nederlandsch gedeelte) de heer I. Leenhouts Pz., te Cadzand in het bestuur van den Elisabethpolder te Biervliet tot dijkgraaf de heer C. B. Thomaes en tot gezworene de heer A. de Groote, beiden te Biervliet tot dijkgraaf van den Visartpolder de heer VCortvriendt te Hoek tot lid van het bestuur van het waterschap voor het beheer en onderhond van de Nol tussehen den Koude- en den Lovenpolder de heer A. Franse te Hoek tot gezworene van den Willem III polder de heer F. de Jonge te Zaamslag tot gezworene van den Bontepolder de heer C. van der Hooft te Ter Neuzen #Neen, dat weet ik niet," zeide zij, zich op- richtende. //Of liever dat weet ik nn eerst. Ik bedoelde op het eenige schoone, op nw liefde, Heinrich //Mijn liefde is rijk, njk in dubbelen zin fluisterde hij vleiend. ,/Zij kan al uw wenschen vervullenwat gij ook moogt verlangen, mijne liefde zal het aan uwe voeten leggen." De schoone vronw lachte. Doch tevens bedacht zij dat zij hier niet veel langer kon blijven, aan- gezien Jordan elk oogeoblik kon komen opdagen, en die, met zijne romantische gevoeligheid, kon haar spel geheel bederven. //En als ik toestem de uwe te worden," zeide zij, hem weer aanziende, //als ik in vol vertrouwen op u, nogmaals het huwelijksjuk op mijne schon- ders wil nemen, wilt ge dan den tijd der beproeving zoo kort mogelijk maken Wilt ge o, vooral geen lange verlovingstijd, Heinrich" fluisterde zij teeder. Die laatste woorden deden hem alle koele be rekening vergeten. Hij sloot haar in zijne armen en kuste haar. «Aan niets wil ik meer denkcn dan aan n en uw liefde," zeide hij eindelijk. Zij voelde een rilliDg door hare leden gaan. //Houd op! Als men ons overviel Men komtDe bediende ik weet niet." Zij was onder die woorden opgesprongen. Balder had haar losgelaten. Zoo stonden zij met hoog- roode wangen, toen de portieres werden openge- slagen en Wilfred Jordan op den drempel ver- scheen. (Wordt vervolgd.) TEB 5ECZE5SCHE COERAST. Hit IiIhiI venehljnt Jlaandag., Woensdaif en Vrijdagavond, altgeumJerJ op Feentdaaen, blj de Flrmi l». J, VAN OK IANDK te Tev Weast Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, Prengen ingevolge art. 37, in verband met art. 12, lid der Drankwet ter openbare kennis, dat bij hen is ingekomen een verzoekschrift om verlof tot den verkoop van alcoholhoudenden drank anderen dan sterken drank van J. R. H. DE SMIDT voor het rechtervoorlokaal van het perceel kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen sectie C uo. 2268, plaatselijk ongemerkt, gelegen aan de Bakkerijatraat. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is geachied kan ieder tegen het verleenen van het ver lof schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders be- awaren inbrengen. Ter Neuzen, den 20 Juni 1905. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN brengen ter openbare kennis dat op 19 Juni 1905 bij hen is ingekomen een afsohrift van een aan Gedepu- teerde Staten van Zeeland gericht verzoekschrift om ver- gunning voor den verkoop van sterken drank in het klein voor gebiuik ter plaatse van verkoop alleen aan logeergasten van J. F. RONDONCK voor het rechter- benedenlokaal, het rechter beneden achterlokaal en het linker beneden achterlokaal van het perceel plaatselijk gemerkt De Feijterstraat no. 7. Binnen twee weken na de dagteekening dezer bekend making kan een ieder tegen het verleenen dezer ver- gunning schriftelijk bezwaren bij Burgemeester en Wethouders inbrengen. Ter Neuzen, 20 Juni 1905. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN, brengt ter kennis van zeevarenden dat schietoefeningen zullen worden gehnuden lo. van het fort Pampus, op 20, 27, 28 en 29 Juli 1905 en, zoo noodig, op 1 Augustus 1905, met licht en zwaar geschut, en 2o. van het fort nabij den Hoek van Holland op 21 en, zoo noodig, 22 en 23 Juli 1905, met zwaar geschut, op 21, 22, 23 en, zoo noodig, 24 en 26 Juli 1905, metyilicht geschut. Verdere inlichtingen omtrent deze schietoefeningen kunnen door belanghebbenden worden verkregen ter secretarie der gemeente op de uren waarop deze is ge- opend. Ter Neuzen, 21 Juni 1905. De Burgemeester voornoemd. J. A. P. GEILL. Dg Burgemeester van Ter Neuzen brengt bij deze ter kennis van de daarbij belanghebbenden, dat het door den Directeur der Directe Belastingen enz. te Middelburg, deD 17 Juni 1905 invorderbaar verklaard kohier van de personeele belasting dezer gemeente, (overig deel) over het jaar 1905 no. 2, op heden aan den Ontvanger der Directe Belastingen, ter invordering, is ter hand gesteid en dat ieder verplicht is zijnen aan- slag, op den bij de wet bepaalden voet, te voldoen. Ter Neuzen, 20 Juni 1905. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1