A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 4701. Dinsdag 20 Juni 1905. 45e Jaargang. S1KIIVTXBAAS. HET TESTAMENT. FEUILLETON. ABONNEMENT: Per drie maauden binnen Ter Neuzen f 1|—Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82$. Men abonneert zich b(j alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADYEETBNTllN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel ineer f 0,16. Bii directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimtc berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. De oorlog tusschen Rusland en Japan. 16) Het venster was niet boog boven den vloer der kamer; zonder stoel of ander hulpmiddel was het gemakkelijk te bereiken. Maar als iemand laugs dien weg gegaan was, had men sporen van zijne voetstappen moeten zien tot aan het venster. Doch die waren er nietop de bemodderde steenen buiten bet hui8 was niets bijzouders te ontdekken. De politieambtenaar bad intusscben den ge- scheurden brief van de tafel geuomen en bij zich gesioken. Plotseling wendde hij het hoofd ter zijde. „Waarvoor houdt u dat, mijnheer de commis- saris Hij wees op een plek bij de denr, waar een paar kluitjes opgedroogde modder bij elkauder lagen. *Hier heeft iets gestaan of gelegen." ffWat zou dat geweest zijn De plek is wel «en armlengte buiten de lijn van de voetstappen." #Had juffrouw Wellner overschoenen Tropf ,/Ja Ofneen, dat moet ik aan mijne vrouw vragen," autwoordde Ttopf, en toen hij na een oogenblik terugkeerde, zeide hij ^Mijne vrouw gelooft het niet. Die opgedroogde modder kan wel van gisteren zijn blijven liggen, want de jufirouw had den vloer der kamer slecht geveegd ffDan hebben wij bier voorloopig niets meer te doen," zei Hockner. *Is u gereed met uw aan- teekeniugen, dokter P Morgenochtend zal bet lijk worden weggehaald, mijuheer Tropf. Goeden nacht Op verzoek van Tidpf ging de dokter nog even bij de jonge vrouw, die nog altijd zat te schreien en te suikken. „l)t laat het mij niet door mijn man uit het hoofd prateu," snikte zij. H Dat vermoorde mensch was een heks, want eens zei zij lachend Ik kan iemand rijk of arm maken, dat kost mij heelemaal geen moeite. Als bij kon zou hij me deu hals ouidraaien. En nu is het gebeurd. De dokter stelde haar zoo goed hij kon gerust, en verliet het laatst het kleine h:iis in de Yeld- straat. V. Wilfrid Jordan bereikte zijne woning in een toestand, die aan outoerekenbaarheid grensde. De tallooze gedachten, die zijne hersens be- stormden, losten zich ten slotte op in ean enkel sterk verlangen naar wraak, en daartusschen meugde zich een gevoel van verachting jegens zich zelf. Hij had den erfgenaam van zijn oom gezien, met hem gesprokeu, de zelfde lucht met hem in- geademd, en als een bedelaar met ledige handen machteloos gestaan tegenover den njken heer, den gewezen boekhouder, die anders onopgemerkt iD de groote meuigle zon verloren gegaan zijn. Hij drukte de koortsig heete handen tegen het voorhoofd, en trachtte het onbegrijpelijke te be- grijpen. Deze laatste vernedering had het nood- lot nog voor hem bewaard, na al wat hij reeds geledeu had. Welk een slag zijn doodsvijaud te ontmoeten in tegenwoordigheid van Elfride, en te moeten zien, hoe zij volslagen en onwetend TER NEUZEN, 19 Juni 1905. In de op a. s. Douderdag, des voormiddags 10 uren, te houden openbare vergadering van den gemeenteraad alhier, komen de volgende punten in behandeling Ingekomen, stukken verzoekschrift bestuur vereeniging tot oprichting en instandhouding eener ambachtsschool te Hulst om subsidie idem idem vereeniging ,/de Vereenigde Haud- werkslieden"; verzoek G. v. d. Peijl om gemeente- grond in erfpachtbrief Ged. Staten afwijzing verzoek gemeenteraad toepassing art. 43, 2° lid, Draokwetschrijven gemeentebestuur Hoede- kenskerke over regeling Provincialen stoomboot- dienst op de Wester-Scheldebenoemen stem- bureaux verkiezing leden van den gemeenteraad verzoeken om ontheffing schoolgeld en honden- belasting. In eene gisteren alhier gehouden vergadering van R. K. kiezers werd besloten om bij de a. s. gemeenteraadsverkiezing te trachten saaenwerking te verkrijgen met de liberate kiesvereeaiging en werd als candidaat geproclacneerd de heer G. A. Standaert, welke zich bereid verklaarde, evenwel niet dan na bepaalden drang der vergadering, die candidatunr te aanvaarden. Waar men over het algemeen spoedig geneigd is tot het uitten van klachten over openbare diensten en deze breed uit te meteD, meenen wij dat thans niet mag achterwege blijven een compli- mentje aan den telegraafdienst en hare ambtenaren. Dank zij de genomen maatregelen konden wp Vrijdagavond aan ons bnreaa den uitslag der stemmingen van geheel Nederland meedeelen, iets dat nog niet is voorgekomen. Van omstteeks half zes tot 11 ure waren alhier de ambtenaren alien op post en bezig met het ontvangen en verzenden der talrijke heen en weer vliegende telegrammen. Voorzeker verdient de telegraafdienst voor hare omtrent hetgeen er in hem omging hem vriende- lijk toelachte. Als hij dacht aan het oogenblik, dat hij tegen over Balder alleen zon staan, man tegen man, dan voelde hij zijn hart verlichtdoch de be- keutenis van Elfride bezwaarde hem opnieuw. En daartusschen speelde de gedachte aan een andere duistere gebenrtenis, die hij niet kon ver- geten, al wilde hij nog zoo gaarne. De wond aan zijne hand brande. Weder had hij die gestooten en een smal stroompje bloed liep van deu rug der hand naar den pols. Jordan veegde haastig het bloed met zijn zakdoek weg. Daarbij kwam hem de vraag van Balder weer voor den geest en hij wierp den zakdoek weg. „Die huichelachtige kerel zeide hij toornig. #Aan die kleine wond wijdt hij zijn aandacht, maar hij blijft kalm bij het zien van wat zijne boevenstreken hebben uitgericht. Hij slaat op zijn zak, hoort de erfenis rammelen, die mij toe- komt, en juist door mij daarvan te berooven, heeft Elfride in de armen van dien verkwister gedreven. Maar hij zal mij rekensehap geven, en bekeunen op wat manier hij het boevenstuk heeft bedre*en Uitgeput liet hg zich op de harde sofa vallen. Hij strekte de hand uit naar het waterglas om zijn braudenden dorst te lesschen. Daaroij stootte hij tegen een klein voorwerp, dat tamelijk zwaar was dit bleek hem bij het aanraken. Het flikkerende kaarsje verlichtte het witte papier waarin dat voorwerp gewikkeld was. Jordan sloeg daarop geen acht. Eerst toen het glas, dat hij op de tafel terugschoof, er tegenaan kwam en rinkelde, stak hij de vingers uit om deze hinder accurate werkzaamheden op jl. Vrijdag onzen dank en dien der belangstellenden in de politiek. Gisteren werd de Bniten-Societeit geopend met een concert door het muziekcorps #De Ver eenigde WerkliedeD." De blijken van bijval die het gezelschap na ieder nummer mocht inoogsten en het extra-nummer op verzoek waren wel een bewijs dat de opgekomenen zeer appressieerden wat door haar werd ten gehoore gebracht. Nu, het moet gezegd, den vooruitgang van het gezel schap was zeer goed te constateeren. De tuin zag er in z'n jeugdig groen net en frisch nit en wat ons bijzonder opviel dat er goed voor zitplaatsen was gezorgd. Te Philippine ontving de visscher Aug. de Mul Douderdag de droeve tijding, dat zijn 23jarige ongehuwde zoon Ed. de Mul, die sedert eenigen tijd werkzaam was te ZeeBrugge, aldaar Dinsdag verdronken was. Zaterdagmiddag werden, gednrende het korte doch vrij hevige onweder dat boven Middelburg woedde, twee koeien van den landbonwer D. Roose bij Schellach, door den bliksem gedood. Gisteren zijn te Gent aangevangen de feesten ter viering van de 75jarige onafhaukelijkheid van Belgie, die door Koning Leopold werden bijge- woond. In de straten waar de Koninklijke stoet zon passeeren waren allerwege versieringen aange- bracht, die evenwel Zaterdag veel van den zwaren regen hadden te lijden, zoodat men gistermorgen nog ijverig in de weer was om een en ander nog zooveei mogelijk in orde te brengen. Te half elf werd in de hoofdkerk ran St. Baafs een plechtig Te Denm gezongen, door Mgr. Stille- mans, bisschop van Gent, waarbij vele antoriteiten en een talrijk pnbliek aanwezig waren. Des namiddags 2 are ving op het St. Pieters- plein het nationaal feest aan. Op dit plein, dat feestelijk vrrsierd was, waren tribunes opgeslagen en waren dnizenden aanwezig, toen de Koning arriveerde. Deze kwam te half twee ure aan de Znidstatie aan, met luide hoera's begroet. Met een escorte van bnrgerwacht te paard en lanciers, reden de Koning en zijn gevolg in open rijtnigen naar het St. Pielersplein, langs den weg door de talrijke menigte luide toegejuicht, waarvoor de Koning groetend dank betuigde. Mede werden een drietal oudstrijders, van de jaren '80, waar van 2 in uniform er nog bepaald krijgshaftig uitiagen, met luide hoera's begroet. Nadat de Koning op de tribune had plaats genomen, werd het feest geopend met de nitvoering nis ter zijde te schuiven. Er rinkelde iets in, toen hij het opnam. Nu was zijne belangstelling gewekt. Hij be- keek het aan alle kanteu, en eindehjk maakte hij het papier los. Er kwam een gesloten enveloppe te voorschijn, waarop zijn naam was geschreven. „Van Elfride?" Hij scheurde ze open en daar gieden hem tien goudstukken van twintig mark in de hand. Nog was hij niet van zijne verbazing bekomen, daar bemerkte hij een briefje in de enveloppe. Dit haalde hij te voorschijn en ontvouwde het. De letters waren met onvaste hand geschrevenze leken hem zoo klein, dat hij pijn in de oogen meende te voelen, toen hij ze ontcijferde. ffU moet niet boos zijn, als ik u op deze manier mededeel, wat ik gisteren vergat te zeggen en vandaag niet in de gelegenheid was u mede te deelen. Met geheel mijn hart bid ik u, dat ge bijgaanden inhoud van mijn spaarpot wilt aannemen om er uwe kamerhuur en verdere dingen mee te betalen. Het zou mij gelnkkig maken n te kunnen helpen maar het zou mij treurig stemmen, als ge te trotsch waart om mijne hnlp aan te nemen. Als u mij een wederdienst wilt bewijzen, ver- schenr dan als je blieft dadelijk dit briefje, opdat niemand er iets van te weten kome. Zal u dat niet vergeten Met aandrang wordt dit verzocht door Uw dienstwillige, MARTHA SCHN1TZER." In de verbitterde stemming, waarin Wilfred Jordan op dit oogenblik verkeerde, hielden zijne SEUZESSCHE COURAIET. Ult blac, ve«ehijnt VI«».. Woenidag- en Vrijdaw»v»n.l, aitsexonderd op Fee^dagen, 1»IJ de Kirina I». jr. VAST DK IAMPK te TerWeie. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen llonderdag den SS .1 niti 1 des rOormiddags te 10 ure. Ter Neuzen. den 19 Juni 1905. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. Er schijnt dan kans te bestaan, dat in de naaste toe- fcowst onderhandeld zal worden over den vrede tusschen Rusland en Japan. Of de kans op den vrede zelfeven groot is, mag met reden betwijfeld worden. Rusland toch blijft wat al te zeer op een voetstuk staan tegenover het land der opgaande zon en omgekeerd is dit rijk al bij voorbaat weinig conciliant gestemd alsof het vreesde den indruk te wekken dat bet zoo vurig naar vrede verlangt. Waarlijk, de bemoeiingen van president Roosevelt in deze hadden vriendelijker of laten wij zeegen hartelijker ontvangst verdiend. Natuurlijk be- ijverden zich de respectieve regeeringen der. Vereenigden Staten getuigenis af te leggen van haar onveranderde vriendschappelijke gevoelens en van haar waardeering van den door' President Roosevelt ondernomen stap. De Czaar verklaarde daarin gaarne te zien een nieuw bewijs van de traditioneele vriendschap tusschen Rusland en de Vereenigde Staten en hij voor zich zou o zoo vraag doen wat hij kon om een einde te maken aan le vijandelijkheden. De Keizerliike regeering zoo zei hij, had niets tegen het openen aer onderhandelingen indien ten minste Japan den wenscfa daartoe te kennen fTQ,f 3 Dat moot dan zeker beteekenen de vrede is ons, Russen, welkom, maar wij knnnen er nog best buiten. Om dien indruk te versterken maakte de Russische regeering een protest openbaar van generaal Linewitch, den opperbevelhebber in Oost-Azie, en van tal van andere commandeerende oflicieren, die het tegenwoordig tijdstip niet geschikt achten om over den vrede te onderbandelen. Na den slag bij Moekden en het zee- gevecht bij Tsoechima zou de vijand, zoo vreesden de o-eneraals, voorwaarden stellen, welke de eer van het Land zouden schaden, en dat moest voorkomen worden, want de positie van het leger in Mantsjoerije is, volgens hen, volstrekt niet zoo kritisch, dat men een oneervollen vrede zou moeten sluiten. En op dat alles werd de kroon gezet door nieuwe mobilisaties. Ziezoo, nu is de indruk gevestigd, dat Rusland zelf absoluut niet naar den vrede haaktNu kan men wel voetje voor voetje nader komen. Tot Russisch onderhapdelaar is benoemd Nelidofwaarschijnlijk zal markies Ito als Japansch gevolmachtigde optreden. Als plaats, waar bijeengekomen zou worden, wordt oflicieel genoemd Washington. Voor Parijs, de hoofdstad van Rusland's bondgenoot, was Japan niet te vinden. Wel voor Den Haag. Eigenaardig is wel dat het geavaneeerde Petersbnrger blad Nascha Shisn (Ons Leven) de eenige Russische •courant is, die vredesvoorwaarden noemt, waaronder afstand van grondgebied aan Japan begrepen is. Volgens dat blad zou Rusland in de volgende voorwaarden kunnen bewilligen 1. Afstand van het Kwantoengschiereiland (met Port Arthur), waarvan het verdere lot door Chiaeesch- Japansche onderhandelingen te regelen is 2. outrunning en teruggave aan China van Mantsjoerije3. de Mantsjoersche spoorweg worde geinternationaliseerd de waarde der oaan worde aan Rusland in baar geld of in obligation in de onderneming teruggegeven 4. Korea worde als vallende onder het gebied van de Japansche belangensfeer erkend 5. ter voldoening van de krijgskosten staat Rusland het eiland Sachalin aan Japan af. Gelijk bekend gaar. de eischen van Japan veel verder Afstand van Sachalin, dat vroeger al voor de hellt aan Japan heeft behoordeen schadevergoeding voor den oorlog van minstens anderhalf milliard gulden en ontmanteling van Wladiwostok. Het nieuwste is, dat men het sluiten van een wapen- stilstand zou willen oeerlaten aan de opperbevelhebners in Mantsjoerije, maar men kan bezwaarlijk hierin iets anders zien dan een poging van den Russischen kant om zooveei mogelijk te proliteeren van den toestand. Japan heeft geen belang bij een wapeiistilstand op dit oogenblik, althans een veel geringer belang dan zijn tegenstander. Maar het is wel aan te nemen dat de Japansche regeering op haar stuk zal blijven staan, en niets wezenlijks zal toegeven reeds deze »voor- loopige besprekingen" kunnen de Japansche strategie zijdelings benadeelen - voordat geoleken is dat het de Russische diplomatie ernst is met haar verlangen naar vrede, iets wat, helaas, nog ailerminst voor de hand ligt. Talrijk zijn overigens de berichten over den stand der onderhandelingen, maar ze leveren niet veel nieuws op. De Kolnische Zeitung verneemt uit zeer geloof- waarriige Russische bron, dat Japan als onderhandelaars markies Ito, maarscbalk Jamagata en Komoera (den Minister van buitenlandsehe zaken) zai afvaardigen. De Petersburgsche correspondent van de Temps seint Wij zullen wel moeten rekenen op vertraging in de vredesonderhandelingen. Japan weigert zijn vredes voorwaarden eenvoudig medc te deelen aan i<in gedele- geerde, gelijk Rusland verlangtJapan eischt dat de Russische onderhandelaars van een onbeperkte volmachc voorzien worden. Toch blijft Rusland vast besloten, over den vrede te onderhandelen dit werd op het ministerie van buitenlandsehe zaken nadrukkeiijk aan den correspondent meegedeeld. Volgens een telegram uit Petersburg aan de Matin, vertelt men daar dat de dusgenaamde deptSche van Linjewitsj en zijne onderbevelhebbers tegen den vrede een valsck stuk is. Een van de Japansche oorlogscorrespondenten meldt het volgende over den militairen toestand in Mantsjoerije De Russen maken van Koeng-toe-loeng hnn voor- naamste opslagplaats. Zij hebben daar groote voor- raden opgehoopt. Van dat punt uit worden de Rus sische troepen in alle richtingen uitgezonden. De Russen leggen in het noorden tijaelijke spoorwegen aan ten- einde den terugtocht van Linjewitsj gemakkelijker te maken. Generaal Linjewitsj is in de war gebracht door de Japansche krijgskunst. Hij doet herhaalde verkenningen, door tal van patrouilles in allerlei richtingen te zenden. Het schijnt dat generaal Linjewitsj overtuigd is dat Koeropatkin altijd veislagen is, omdat hij zich niet enoeg bekommerde om het zoeken naar een voldoende verschanste plaats, waar hij zijne troepen tijdens den aftocht kon verzamelen. Daarom heeft Linjewitsj langs den Soengari geen voorloopige, maar vaste aardwerben opgeworpen. up dit oogenblik is Linjewitsj met zijn geheele leger omsingeld. Het Japansche leger heeft om de Russen een kring van 160 K M. omtrek getrokken. Deze kring wordt gaandeweg toegehaald en dringt met grootere snelheid op dan te Moekden. Linjewitsj looptzoodoende kans, om den slag te verliezen, die waarschijnlijk de rootste van den heelen oorlog zal zijn. Het is zeker at de Japanners oprukken. De man van de Times meldt uit PetersburgEr is een geheimzinnig gordijn neergedaald op het tooneel in Mantsjoerije, zooals gewooniijk gebeurt voor een treurspel. Een ambtelijk telegram, betrekking hebbende op vier dagen oude voorvalleltjes, is al wat losgelaten wordt.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1