A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Aanbesteding. No. 4696. Dinsdag 6 Juni 1905. 45e Jaargang. Yoorbereidend Militair Onderricht. HEEZISHIH aanbesteden: het uitdiepen van en het maken van verbeteringswer- ken aan degemeentehavenen het maken van keibestra- tingen op de los- en laad- plaatsen. aanbsstGdsn: het bouwen van een gemeentehuis. HINDERWET. I HET TESTAMENT. der lijst van Inkwartiering. FEUILLETON. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Eranco per postfoot Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82*. Men abonueert zieh bjj alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer /"fl,10, Bij directe opgaaf ran driemaal plaatsing derzelfda adrertentie wordt de prjis slechts tweemaal berekeud. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgava. Verlegen keek zij een oogeublik besluiteloos naar den vloer. Toen zeide zij snel „Zoo is het goed Wij moeten eerlijk tegen- over elkander staan. De omstandigheJen, waarin ik verkeer, eischen dat gebiedend, al zon mijn hart er ook onder bloeden." ffDat nooitriep hij hartstochtelijk. //Ik weet het, dat uw goede wil even sterk is als mijn atrijd moeilijk was. Gij hebt mij onnoemelijke smart bereid, Elfride, toen ge aan mijnheer Von Karstenbrock uwe schoonheid gaaft in ruil voor zijue rijkdommen. Ik tnoest u toen wel verachten, «n dat heb ik gedaan, ik moest u mijden Met gefrori8t voorhoofd viel zij hem in de rede met de woorden //Als ge zoo denkt des te beter •voor u en ook voor mij." ^Neen Dat enkele woord, dat ge gisteren hebt uitgesproken, heeft in mijne gevoelens een ommekeer bewerkt. Best mogeiijk, dat ik u teruggevonden had schooner dan ooit, zonder dat de liefde in mijn hart weer ontbrand ware, en al ware mijn hart ook in liefde voor u ontstoken, dan had ik daarvaa toch nooit iets laten blijken. Vergeef het mij, ik wil openhartig zijn om uw achting waardig te wezen. Doc'q de bekentenis, Jat ge mijn liefde nooit geheel hebt vergeten Hij sloeg zijn arm om hare schouders en drukte hear aan zijue borstdoch zij maakte zich los uit zijne omhelzing, steeds geslingerd tusschen liefde en koele berekening. Burgemeester en Wethouders der gemeente PHILIPPINE zullen op Zaterdag den IO«» Juni 1905, des namiddags te 2 ure, lokale tijd, ten Raadhuize bij enkele inschrijving {Faming /8570.) De aan wij zing zal geschieden op den dag der besteding, des voormiddags 10 ure, 1.1., waartoe saam te komen op de haven. Bestek met teekening ligt ter lezing ten gemeentehuize, op de kantooruren en is ad f 1,verkrijgbaar by den bouwkundige L. de Bruijne te Ter Neuzen, bij wien in- middels ook inlichtingen zijn te bekomen. Philippine, 27 Mei 1905. J. DE MULDER, L«. Burgemeester. F. STUBBE, Waarnemend Secretaris. Burgemeester en Wethouders van OV ER- SLAG, zullen op Donderdag 15 Juni 1905, des namiddags 2 uren, Bestek en teekening liggen op de Gemeente- secretarie ter inzage en zijn verkrijgbaar ad j ltbij den Gemeentesecretaris. Nadere inlichtingen te bekomen bij den heer J. Wisse, Bouwkundige te Zaamslag. Aanwijs op denzelfden dag des voormiddags 9 uren. Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. MATTELE, Burgemeester. A. DE BL1ECK, Secretaris. Als ik me zoo ver heb laten meeslepen ffZoo ver en nog verder," zeide hij, haar diep in de oogen ziende. //Wat heeft trotschheid te beduiden, als ons hart spreekt Ik wil niet trotsch zijnIk verootmoedig mij voor u, Elfride, meer dan ik aaders ooit voor iemand doen zon. O, als je eens wist, wat mij vandaag wedervaren is Ik beef er nog van. Ik heb mijne handen bevlekt om dien schurk, dien mijn oom boven mij voor- trok, om den schurk, dien mij bestal. Vervuld met de hoop op toekomstig geluk ding ik weder naar uwe hand. Het goad, dat ik verachten moet omdat ge d&arvoor u zelven hebt opgeofferd, het goud van dien Karstenbrock Zij sloot hem den mond met hare hand. -Zwiig toch 1 Spreek daar niet over. Neen, dat niet Hij nam hare hand van zijn mond weg, en sloot haar in zijne armen. uWij moeten openhartig spreken, voordat wij door den zoeten band vereenigd worden, miju innig geliefdeDat vermogen moet je na nog wel behouden, want ik kan je geen ander er voor in de plaats aanbieden behoud het das en geniet er van, het is je eigeudom geworden. Ik raak het echter niet aan. Ik ben een kind van den arbeid geworden, en ik wil het blijven naast je en met je. Mijn hart behoort aan jou toe, de zorg voor mijn levensonderboud blijft aan mij toebehooren. Zoo kunnen wij in eere met elkander leven. En dit leven is het, wat ik je tbans aanbied." Hij knste haar hartstochtelijk maar welke aan gename aandoeningen dit bij haar mocht opwek ken, toch verzwakte het pijnlijk bewustziju van haar toestand geen oogeublik. De oorlog tusschen Rusland en Japan. z,Zeg mij toch, dat je mij voor eeuwig wilt toebehooren," flnisterde hij #dan wil ik je zeggen, dat Een windvlaag, die de raiten bijna indrukte, deed beiden verschrikt opzien. De woorden van Wilfred Jordan wekten in het hart der jonge vrouw voor een oogenblik een edeler gevoel dan ze gewoonlijk koesterde en deden haar met schaamte de oogen sluiten. Zij maakte zich los uit zijne armen. *Ge vergist u, Wilfred." vNeen, in u vergis ik mij niet meer", ant- woordde hij met warmte. #Niet in mijn goeden wil", zeide zij aarzelend, z/maar in mijne geldmiddelen. Daarover mogen wij geen verkeerden dank hebben," vervolgde zij en het ging vlotter naarmate zij meer in haar gewonen gedachtenkring terugkwam. //Het is niet mogeiijk. Ge zijt openhartig jegens mij geweest, nu zal ik het ook jegens u zijn." in zijne verliefdheid klonk hare stem hem als muziek in de ooren, en bemerktv jij niet, hoe alleen de ijzeren noodzakelijkheid en haar bereke- nende geest haar tot spreken drongen. fLuister dan," vervolgde zij, zich terngtrekkende. ,/Ge meent, dat ik rijk ben, maar dat is er verre af! Ik ben volstreH niet rgk." fNiet Werkelijk niet vroeg hij verwonderd terwijl zijn gelaat van vreugde straalde. Yerbitterd haalde zij de schouders op. //Karstenbrock heeft mij bedrogen, hij teerde op zijn kapitaal. Voordat hij mij trouwde, was hij een verkwister en speler geweest. En om mijne wenschen te bevredigen misleidde hij mij." Zij lachte valsch. //Een met gro«te hjpotheek bezwaarde villa, een paar armzalige brillanteu en i/En viel je geen last van de schouders, toen je dit vernaoa vroeg hij, terwijl hij hare gloeiende wangen streelde. ,/Mij viel niets van de schouders, aatwoordde zij zonder eenige terughouding. Eerder werd mij een last opgelegd, namelijk de zorg voor mijn bestaan. Daar komt iemandwaarschuwde zij opeens en zij liep snel naar een leuningstoel, waarin zij plaats nam, terwijl zij Jordan met een gebiedenden blik beduidde, te blijven waar hij was. //Verraad ons door geen enkel woord of gebaarHoud u bezig met de beschouwiog van die teekening. Verwenscht, dat wij nu gestoord worden Werktuigelijk gehoorzsmmd, nam Wilfred Jordan een h%lf voltooid winterlandschap van de tafel en liet er den blik op rusten. De portieres werden opengeslagen. Mevrouw Von Karstenbrock veranderde in niets haar haifliggende houding. Zij scheen in spanning het oordeel af te wachten van Jordan, die ds teekening in de hand hield zonder er echter iets vau te zien. 1 (Wordt vervolgd.) TER SEllZESSCHE (01 RUT. Hit MattBdag.. Woensdan- en VriJdag»vond. Bltge_ioa^rdj^ee^gen, bij de Flrma I». J. VAM OK IAXDK te Tev *e«*en. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt onder de aandacht van de jongelieden van lb tot "24jarigen leeftijd in deze gemeente, die in den aan- staanden winter wenschea deel te nemen aan net voor- bereidend militair onderricht, dat zij zich daartoe vOer 1 Juli a. s. moeten aanmelden ter gemeente-secretarie, alwaar nadere inlichtingen zijn te bekomen. Ter Neuzen, 5 Juni 1905. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. Burgemeester en Wetkouders van TER NEUZEN gezien de artt. 6 en 7 der Hinderwet (Staatsblad no. 222 van 1896) maken bekend dat od heden ter gemeente-secretarie ter visie is ge- leed een verzoek van JACOB PIETER VAN UXEM, kuiper, woner.de te Vlissingen, om vergunmng tot het oprichten eener kuiperij, in een door hem te stichten ■ebouw, op een gedeelte van het perceel, Tholensstraat 52, kadastraal sectie C 2412 en dat op Maandag, 19 Juni 1905, des namiddags van 3 tot 4 uren, ten raadhuize dezer gemeente, gelegenheid zai worden gegeven om tegen het maken dier inrichting bezwaren in te brengen en deze mondeling of sehrifeiijk toe te lichten. Ter Neuzen, 5 Juni 1905. Burgemeester en YVethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. Burgemeester en YVethouders der gemeente TER NEUZEN maken bekend, dat op heden is aangepUkt en gedurende verrtim dagen, van den 5 Juni tot en met den 19 Juni aanstaande, ter gemeente-secretarie voor -een ieder ter inzage is gelegd de /wrr'^ai.ist.bevattende de namen der inwoners, die voor het verleenenj an inhoartiering en ondeihoud aan krygsvolk in aanmerking komen, met aanduiding van de mate waarin ieder hunner naar eelang van de beschikbare ruimte zyner womng, en van de gebouwen en getimmerten voor stalling bruikbaar, geacht wordt daarin te kunnen voorzien. Inlichtingen omtrent het indienen van bezwaren tegen de lijst zijn ter gemeente-secretarie te bekomen. Ter Neuzen, 5 Juni 1905. Burgemeester en YVethouders voornoemd, J A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. Men zegt dat de Czaar zoo vast besloten is den oorlog thet koste wat het wil door te zetten, dat men in zijn onmiddeliijke emgeving het woord vrede" zelfs niet durft noemen. En toch is het Rnssische volk eindelijk dit eerloos strijden raoe. Het is diep treurig om te zien hoe de Czaar en de grootvorsten, om eigen prestige te redden nu lichtzinnig en totaal nutteloos auizenden menschenlevens nogmaals willen opofferen. De oorlog is niet meer te winnen zelfs 6en enkel succes is den Russen niet gegund geweest en zal hun nu stellig niet gegund worden. Men spreekt er nu van een nationale vergadering bijeen te roeper, die op vrede zal aandringen, dan heeft de keizerlijke familie er ten- minste niet om gevraagd en is hun eer gered. De nog gebeel onverklaarbare wijze waarop sommige schepen in den jongsten zeeslag zieh zonaer slag of stoot hebben overgegeven en om zoo te zeggen begonnen zijn met het hijschen van de witte vlag, is waarschijnlijk het gevolg geweest van muiterij onder de manschappen. Geen wonder trouwensde bemanning schijnt uit de bevolking der gevangenissen gerecruteerd te zijn geweest. Het terugroepen van admiraal Birilef, die op reis is naar Wladiwostok om Rodjestwenski te vervangen wordt tegengesproken. Birilef zal belast worden met de organi- satie van de verdediging van YVladiwostok. Daar de neodzakelijkheid om de verliezen van de Japansche vloot geheim te houden, nu niet meer bestaat, heeft de Japansche admiraliteit gepubliceerd dat het slagschip fJasjima" 15 Mei 1904 voir Porth Arthur op een mijn is geloopen en gezonken vergaan zijn verder twee torpedojagers, twee kanonneerbooten en een kruiser. De »N. Rott. Ct." verneemt van particuliere zijde het volgende „In Rusland heeft, volgens de telegrammen in de Engelsehe bladen, de verpletterende nederlaag van de Oostzeevloot, eindelijk daar bekend geworden,eenbuiten- gewoon diepen indruk gemaakt. De geheele pers, zelfs het »Nowoje YVremja", dringt er op aan, onmiddellijk het volksparlement bijeen te roepen, teneinde de vraae van oorlog of vrede te helpen opiossen. De »Soeworin" betoogt, dat de medewerking van het volk na. gebiedend noodig is. De Petersburgsche correspondent van de ^Standard" seint, dat de Russische regeering nu wel bereid schijnt vrede te sluiten, maar Tliefst rechtstreeks met Japan wil onderhandelen. De vreemde diplomaten in Peters burg zijn echter van meening, dat de vrede onmogelijk is, zoolang Rssland niet zijn nederlaag erkent. Een iuvloedrijk Minister deelde den correspondent mede, dat de kans op een revolutie bij het sluiten van den vrede de raadslieden van den Czaar meer afschrikt dan de ergste vredesvoorwaarden van Japan. Zij zoeken nn den oorlog voort te zetten, teneinde een uitbarsting binnenslands zoo lang mogeiijk uit te stellen. Linevitsj moet aan den Czaar geseind hebben, dat de overwinnir.g van Togo den stand van zaken in Mant- sjoerije ten zeersta verergerd heeft, vooral het gebrek aan tucht in het leger. Hij heeft twaalf officieren moeten laten doodschieten, omdat zij onder de soldaten op- roerige geschriften uitdeelden. Een Engelsehe journalist te Kopenhagen heeft daar in hofkringen vernomen, dat, volgens berichten uit Petersburg, de Czaar hardnekkig alle voorstellen om vrede te sluiten verwerpt. Voor net leger een slagge- wonnen heeft zegt hij is er geen einde aan den oorlog te zien. En in geen geval zou ook bij benadering willen treden in de tot dusver bekend geworden Japansche eischen. Dat standpunt nam de Czaar ook op de bii- eenkomst vac gister in, toen YVitte voor deR vrede pleitte. De Czaar verheelde daarbij zijn ontstemming niet aver de aansporing om vrede sluiten in de Eransche pers. Zoo 't schijnt zullen er weer aanzienlijke ver- sterknigen naar Mantsjoerije gezonden worden. Een Russiseh officier vau de Borodino beschrijft zija wedervaren als volgt In het begin van den slag kwam admiraal Rodjes twenski aan boord van de Borodino en leidde, van de brug af, het geveeht. Om drie uur opende de Skisjima met de Foedzji samen het vuur op oas met alle kanonnes en bijna dadelijk daarna raakte een projectiel de barbette en de schok maakte elk onzer daarbinnen bewusteloos. De barbette was gevuld met rook, en ik zocht een heen- komen, maar op het dek daalde een regen van projec- tielen neer. Dozijnen mannen lagen overal dood en gewond neer. Toen de rook weg was getrokken, ging ik met de mannen de barbette weer binnen, maar ik had net tijd gehad om twee schoten te lossen, toen twee projectielen, een van elk van onze beide tegenstanders, ons tegelijkertijd troffen en de twee twaalfduimskanos- nen oubruikbaar maakten, de barbette vernielden en achttien officieren en manschappen doodden. Ik kroop op alle vier naar het dek en vond mijn weg naar een van de zes-duims-kanonnen, dat omringd was door dooden en gewonden. Hier bleef ik een uur, in welken tijd de Borodino een slachtbank werd. De kajuiten lagen vol gewonden. Bijna alle bijschtoestellen voor de ammunitie waren vernield, zoodat de granaten van hand tot hand moesten gaan. Een granaat trof de schroef aan bakboord en een volgende maakte het stuurrad oaklaar. Onze seinmast werd weggeschoten en op dat oogenblik vertelde een kwartiermeester mij, temidden van de paniek aan boord, dat de admiraal gewond was en met een torpedojager naar een ander schip werd gebracht. Ik zag den torpeSo- jager vertrekken, en terwijl hij van boord stak daalde een hagel van kleine projectielen om hem neer, gelukkig zonder hem te raken. Het was nu vier uur en de Borodino zonk aan de voorsteven, want zij was ver- scheidene malen in den romp getroffen en er was geen hoop, om haar te behouden. De Japansche schepen, die er in gesiaagd waren onze formatie te breken, fe wamea dichter opzetten en richtten elk beschikbaar kanon op ons. Onze gevechtsmarsen waren vooral een mikpnnt, en niet een van de mannen die daarin geposteerd waren, had er blijkbaar het leven afgebracht. Ik bood mij vrijwillig aan om met een paar mannen naar boven te gaan en wat ik daar, zelfs te midden van een verschrik- kelijken slag, zag, was zoo verschrikkelijk dat ik er door vervolgd ben en sedert dien niet heb kunnen slapen. De mannen in de marsen waren letterlijk in stukken gehakt door het nauwkeurige vuur van de Japanners en de machinekanonnen waren hopeloos vernield. Er brak nu op verschillend e plaatsen brand aan boord uit en dat vermeerderde de verschrikkingen op het vreeselijk geteisterde schip. De alarmklok wera geluid, maar er waren zoovele dooden en gewonden en de neervallende projectielen maakten het zoo moeie- lijk om iets uit te richten dat er geen kans was om de vlammen te dooven. Wij besloten dan uit de linie te gaan, vechtende tot het laatst. Wij zwenkten in westelijke richting, daar ons stuurtoestel middelerwijl hersteld was, maar ten minste acht Japansche schepen omsingelden ons en bombardeerden ons van alle kanten. Onze kanonnen vooruit waren nutteloos, maar wij deden goed werk met onze achterste stukken van twaalf duim en met kanonnen van zes duim die nog bruikbaar waren, ofschoon de bediening tot de helft geslonken was. De Borodino zonk dieper en dieper, een prachtige schijf voor de overmacht van den vijand, maar vochten wanhopig, ofschoon zonder hoop. Tegen den avond, na een Iangen middag van de verschrikkelijkste uitputting, gedurende welken tijd wij niets te eten of te drinken hadden gehad en na- dat wij ten voile 400 man aan dooden en gewonden hadden verloren, zagen wij twee Japansche torpedo jagers op ons afkomen. Een ervan brachten wij tot zinken met een goedgericht schot uit een zesduims een paar duizend thaler, dat was de geneele nalatenschap."

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1