A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 4(593 Dinsdag 30 Mei 1905 Gemeente-Secretarie en Kantoor Gemeente-Ontvanger. Binnenland. 45e *?aargang. Zeeslag bij Tsoesjima. FEUILLKTON. HET TESTAMENT. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen Franco per post: Voor Nederlaud 1,10. Voor Beigie 1,40. Voor Amerika 1,82$. Men abouueert zich bij alls Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVEBTENTllN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /"0,1b. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentis worrit de prjje slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentiSn v6or 3 uren op den dag der uitgave. De oorlog tusschen Rusland en Japan. De gisteren ootvangen telegram men bevestigen de geruchten, dat admiraal Rodjestwenski de atraat van Korea is binnengestoomd, waar hij natuurlijk slaagg is geraakt met de vloot van admiraal Togo. Omtrent den uitslag ontbreken *Niet gelnkkig vroeg hij outnuchterd op luiden toon, doch zij hoorde het niet. Het geluid van hare voetstappen stierf weg op de trap ein- delijk hoorde bij de keukendeur in het slot valleD. Het jonge meisje had de oogen en wangen met ■keud water afgekoeld, voor zii de hniskamer biti- ueitging. In de gang voor de dear der hniskamer trad Frans Gehrike, de. zoon van ban buurman, den rijken bloemkweeker, haar snel le gemoet. Hij sag er bleek en treurig uit, en dat rnaakte hem niet mooier. „Me dunkt, dat ge zeer lang boven zijt ge bleven," zeide hij met slecht verborgen jaloezie. „In ieder geval een beelje langer dan noodig was. .Als ik me niet vergis, was Christine oudertusschen in de keuken aan het werk. ^Misschien wel," antwoordde Martha wier masg- delijke trots ontwaakte. //Er was ook iets bij- zonders gebeurd, dat weet ge. Men redt niet alle dagen menschen op de straat, mijnheer Frans. ^Mijnheer Frans Wie dat hoort, zou kunnen meenen, dat wij nooit met elkaar gespeeld hebben, dat wij nooit uw konijotjes naar ous bleekveld ■hebben gedragen, om ze daar te laten smullen sprak hij met verlegen lach. ,/Sedert eenige maanden scbijnt ge u daarvan niets meer te herinneren. Maar de lindeboom staat er nog, waarin ik op uw veertienden ver- nog de officieele berichten en wat daarover van verschillende zjjden word! gemeld, mag niet dan onder voorbehoud worden aangenomen. Tronwens, deze berichten zeggen heel weiuig. Zelfs al is het waar, dat de Russische vloot vijf of zes schepen, waaronder een slagschip heeft verloren, dan is het nog voorbarig uit deze mededeeling de gevolgtrekking te maken, dat Rtdjestwenski's eskader thans is geworden een z/quantite n^gligeable." De Russische admiraal had ten minste over een zevental slagschepen met de noodige krnisers en torpedojagers te beschikken zijn dus zijn verliezen juist opgegeven, dan kan hem toch altijd nog een eskader van beteekenis resten. En zoolang men niet weet, welke de verliezen van admiraal Togo zijn, is het onmoge- lijk een oordeel nit te spreken over den afloop van den jongsten zeeslag. Bovendien is het volstrekt niet zeker of het geheele eskader van Rodjestwenski in den slag is geweest. Enkele berichten wijzen er op, dat de Russische admiraal zijn vloot in twee divisies heeft gesplitatZaterdag kwam een telegram waaruit zou volgen, dat een deel van zijn eskader door den Stillen Oceaan Japan is omgevaren en zich Zalerdag bevond ten zuiden van Kamschatka. Ook is niet bekend of het gevecht bij Tsoesjima is geleverd door de geheele macht van admiraal Togo. Waar dus van alle omstandigheden van den zeeslag zoo weinige met zekerheid bekend zijn, zou het onvoorzichtig zijn, reeds nu een besiist oordeel over de beteekenis en de gevolgen van dit gevecht te willen nitspreken. Officieele be richten en vooral omstandige bijzonderheden dienen te worden afgewacht, voordat het mogelijk is daartoe te komen. (Zie telegrafische berichten). Petersburg, 27 Mei. De correspondent van het Petersburgsche telegraaf-agentschap seinde dringend uit Tsjifoe te 12 uur 40 min. hedennacht Volgens particuliere berichten aan het Japansche consulaat, ontmoette het grootste deel van Rodjestwenski's eskader gisteravond het Japansche eskader in de straat van Korea en begon daar het zeegevecht. Washington, 28 Mei. De Amerikaansche consul te Nagasaki seinde aan het departement v>n buitenlandsche zaken, dat de Japanners in de straat van Korea een Russisch slagschip, vier andere Russische oorlogsschepen en een reparatieschip in den grond hebben geboord. Rome, 28 Mei. Te half zes hedenochtend werd uit Tokio aan de Tribuna geseind jaardag uw naam sneed met een hart er boven. En wat een hart bedaidt wO, nu heb ik geen konijntjes meer", merkte zij met schalkschen trots op. „Neen", zeide hij verwijtend, wnn bewondert ge dingen, die vanzelf spreken. Denkt ge soma, dat ik iemand in gevaar van overreden te worden stil aan zijs lot zon overlaten, zonder een vinger uit te steken tfGoed", zeide zij, trachtende te schertsen, ,goed Ter wille van dit menschlievende denk- beeld zal ik u eigenhandig het eerste stnk gebraad aanbieden en het eerste glas wijn inschenken. Dan znllen wij ook samen klinken vOok vroeg hij snel. Zij bloosde en keek naar anderen kant. ,Wat was die Gabrielle Wellner een onaange- naam vronwspersoon Zij had zoo iets brutaals over zich. Ik dacht, dat zij mijnheer Jordan wilde naloopen de trap op, zulke oogen zette zij op. Precies of zij hem haar leven lang gekend had". „Dat laatste kon a toch onverschillig ziju merkte hij op. „Zeg eens, Frans", riep op dit oogenblik de bloemkweeker uit de aangrenzende kamer, i/zijn er weer orchideeen besteld P" *Ja, voor morgen." ^Voor de villa Kastenbrock De oude heer kwam in de deur staan. Dat geloof ik wel, zij znllen afgehaald worden. Hoe staat het met de hangsloten Zijn die nu gebracht vroeg de jonkman, verdrietig om deze storing, welke het jonge meisje gelegenheid gaf om weg te komen. pin den nacht is bericht ontvangen dat de Japan- iis.4 bij Tsoesjima een groote overwinning hebben behaald vier Russische schepen zijn in den grond geboord en vele zijn bescbadigd. Het Russische eskader kan als vernietigd worden beschouwd." Parijs, 28 Mei. Uit Rome wordt aan de Temps bericht, dat de minister van marine een telegram ontving uit Tsjifoe, meldende dat bij Tsoesjima een zeeslag plaats had, die voor beide strijdende partijen even noodlottig was. De verliezen zijn ontzettendgeen enkel vaartuig is onbeschadigd gebleven. Tokio, 27 Mei. Gemeld wordt, dat op 25 dezer vier Russische oorlogsschepen de Koerilen- straat in westelijke rickting doorvoeren. De namen der schepen zgn onbekend. Waarschijn- lijk waren het kruisers van Rodjestwensky. (De Koerilenstraten (groote en kleine) zijn gelegen ten zuiden van Kamschatka. Deze schepen zonden das Japan omgevaren zijn door deu Stillen Oceaan.) Tokio, 28 Mei. Admiraal Rodjestwenski boorde op 21 Mei ter hoogte van Formosa een onbekend gebleven Amerikaansch schip in den grond. De opvarenden werden gered. Hoewel de Tweede Karaer op reces is, wordt de arbeid der commissien voortgezet. Vrijdagmiddag vergaderde de commissie van voorbereiding voor het tarief van invoerrechten, klaarblijkeltjk met het doel om haar verslag nog in dit zitlingjaar te doen verschijnen. Het Nienwsblad v. h. Noorden meldt, dat na&r aanleiding van enkele tot de kennis van den Minister van Binnenl. Zaken gekomene onregel- matigheden bij de uitvoering der Kieswet, genoemde Minister Ged. Staten der verschillende provincien heeft nitgenoodigd de navolgende punten onder de aandacht te brengen van de burgemeesters, ten eiude bij de verkiesingen eene juiste uitvoering der wet te bevorderen 1. Inrichting van stemlocalen er moet worden zorg gedragen dat de kiezer, tijdens hij aan den schrijflessenaar vertoeft, op geenerlei wijze buiten zijn welen kunne worden bespied (b. v. door weerkaatsing in een spiegel). 2. Inrichting der stembiljetten Bij sarnen- gestelde namen behoort de naam ongesplitst te worden gelaten ffNeenIk zal wachten tot morgenmiddag, maar als ze er dan nog niet zijn, moet je eens naar den slotenmaker gaan". yDau toch niet v6or morgeaavond", zei Frans, terwijl hij de roode blouse naoogde. yVrorger heb ik geen tgd. En die slotenmaker woont zoo ver nit de bnurt, dat Op dat oogenblik kwam Christine de kamer biunen met de gebraden kippen en juffronw Schuitzer noodigde met welgemeenden sand rang alien uit aan tafel plaats te nemen. Den volgenden morgen stond de lncht naar regen. De wolken hingen grauw boven de stad, als een gordijn dat het heerlijke zonlicbt voor immer wilde verbergen. De wind, die gedurende den nacbt Sink had gewmaid, verminderde niet hij joeg de eene regenbui na de andere voort en deed de droppels tegen muren en vensters kletteren. Martha Schnitzer had den ganschen nacht geen oog gesloten. Zij schaamde zich over hetgeen haar gisterenavond boven was ontglipt, waardoor zij misschien den toestand van haar eigen hart had verraden. En het speet haar erg, dat zij in die weinige oogenblikken van wonderlijk geluk vergeten had de hoofdzaak aan te roeren, waarover zij Wilfred Jordan noodzakelijk nog eens onder vier oogen spreken moest. Het was de eerste maal, dat zij opzettellijk iets voor hare moeder verborgen hield maar zij had voor haar plan toch niet knnnen uitkomen, al had haar leven er van afgehangen. Met heimelijk ongednld gaf zij acht op de lang- zaam voortkrnipende nren. Jordan kwam niet terug; het was zijn drnksle dag van les geven, 8. Bijstand van een lichamelijk hulpbehoevend kiezer (art. 80)Hier wordt bedoeld een lichamelijk gebrek en niet het gemis aan kenuis van lezen en schrijven. ffDe wet," zegt de Minister, *laat den kiezer vrij in de kenze van den persoon, aan wien hij het geheim van de door hem uitgebrschte stem wil toevertronwen. Wordt de aanwijzing van den persoon echter door den kiezer aan den voorzitter van het stem- bureau overgelaten, dan behoort deze in geen ge val daarvoor een politiebeambte aan te wijzen. Deze toch is geroepen tegen overtreding o. m. ran de artt. 126 en 127 van het Wetboek van Strafrecht te waken en moet zich mitsdien streng onthouden van een optreden, dat hem in verdenking van zoodanige overtreding zou knnnen brengen." TER NEUZEN, 29 Mei 1905. De vorige week is de heer P. van der Vliet, van Ter Nenzen, leerling van de zeevaartschool te Vlisaingen, geslaagd voor het examen van stunr- man bij de stoom- en zeilvaart. Yrijdagavond j.l. trad voor een openbare vergadering, helegd door de antirev. kiesvereeniging, in het #Hotel des Pays-Bas" op de heer H. de Wilde, van 's Gravenhage, die den avond te voren te Zaamslag gesproken had. Na door den voorzitter, den heer H. Koelmans, die de vergadering met gebed opende, te zijn ingeleid, begon de heer De Wilde met te zeggen, dat ook op het tegenwoordig christelijk Ministerie van toepassiDg is ondank is's werelds loon. Een paar jaren geleden waren schier alien vol lof over het Ministerie, over de wijze waarop het met beleid en takt tegenover het anarchistisch avon- tnur was opgetredeu en thans wordt er door de linkerpartijen een scherpe, soms persoonlijke critiek op het kabinet of enkele harer leden uitgeoefend. Wat de zakelijke critiek betreft, worden tegen het Ministerie 4 bezwaren ingebrachtTen eerste dat het was reactionair of conservatief, ten tweede dat het de tegenstelling onder ons volk van christenen en ongeloovigen zoo niet in het leven heeft geroepen dan toch aanmerkelijk heeft ver- scherpt, ten derde dat het partijdig was, en ten vierdedat het niets of zoo goed als niets deed. Dat het Ministerie conservatief of behoudend was, die beschuldiging wordt in eenig opzicht aanvaardt, namelijk dat de christelijke partijen wenschen te behonden de christelijke grondsiagen van 's morgens vroeg tot laat in den mitidag was hij niet thuis. Eindelijk, tegen vier uur, toen juffrouw Schnitzer nog in haar leuningstoel ru&tte, meende Martha zijne voetstappen te hooren. Zij snelde naar de deur, die op de gaDg uitkwam, en stak het blonde hoofd door een kier naar buiten. Tot hare verbazing zag zij de vreemde vronw, die zich Gabrielle Wellner had genoemd, de trap opgaan. Die ging dus naar Wilfred Jordan, stellig wel om hem nogmaals dank te zegen. Maar al ging zij hem danken, toch kwam ereen onbedwingbaar gevoel van angst bij Martha op. Het rnischen van de afgedragen bruin zijden japon en de vreemde, onaangename geur, dien juffronw Wellner achterliet, vervulden haar met zooveel afkeer, dat zij stil de deur dichtdeed en naar het venster snelde, om te zien of Wilfred Jordan misschien juist op dit oogenblik thnis kwam. Vijf minnten later zag zij de joffroaw met opgestoken paraplnie weer voorbij het venster gaan. ffGoddank 1" floisterde het meisje. #Zij is weg." Toen juffrouw Schnitzer van dit bezoek hooide, hechtte zij daaraan weinig waarde. *Je moet je om znlke menschen nietbekommeren, kind," zeide zij kortaf. #Als ze soms mccht terugkomen, bond je de deur dicht. Daarmee uitIk zal die boodschap ook aan Christine zeggen. Ik ga van avond naar het kaartkransje, hoor Martha ki ikte. Zij kon zich niet ontveinzen, dat zij vandaag blij was alleen thuis te znllen. blijven. i.i'.111 wmi/mjpmtpi*tKm*izxrttXMr*&^-v fumiMi'' ^Jvgg^-vJWgaemgg/'^wwwr.w uwwr*<WHWw«" i*m*'»uiuJMi*>|i!iim*l.wjBtAtvyl'l«u^g3jiTsie^ryr^r-fSBgamraUHMMUMMlMM* TER SEIIZESSCHE COURASfT. ggsSSSfeas Uil Mad venehijat Jlaaudag-, Woen.dajf- en Vrydagavond, .It(;ex<»nileri1 np Fee»((lai;en, TiiJ de Flrma 1*. aOK te Tet ^e.ien. Burgemeester en Wethonders van TER NEUZEN maken bekend, dat op Hem el v»»r«sd»gr. lJuni a. i., de Gemeente-Secretarie en ket kantoor van den Gemeente-Ontvanger voor het pabliek zullen zijn jje- aloten. Ter Neuzen, 29 Mei 1905. Burgemeester en Wethoudere voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. Omtrent de geruchten van den zeeslag tusschen Togo en Rodjestwenski heeft men verder geen nieuws ver- aomeu. Te Petersburg hebben deze geruchten dan ook in 'tgeheel geen geloof gevonden. Volgens het departement van Marine zou Rodjestwenski echter" besiist voorneraens zijn den Japanners slag te leveren en zou hij desnoods door een beschieting van Japansche havens admiraal Togo tot een slag willen dwingen. [n maritieme kriugen gelooft men met dat een zeeslag lieeft plaats gehad, daar men niet kan aannemen, dat Togo zoo ver zich van zijn basis zou verwijderen. Hoogstens zou sprake kunnen zijn van een ontmoeting met enkele Japansche kruisers of eenige torpedobooten. Het bericht dat bij Woesoeng zeveu Russische kruisers van de vrijwillige vloot en drie kolenschepen zouden o-ezien zijnj geeft tot tal van vermoedeus aanleiding. Sommigen willen in deze schepen de voorhoede var. de groote Russische vloot zienanderen meenen dat hier sprake zou zijn van een poging om de Japanners te verlokken hun hoofdeskader door een aanval op deze afdeeling te verzwakken en daardoor voor de Russische vloot het doorbreken naar Wladiwostok gemaltkelijker te maken. Van het oorlogsterrein niet veel nieuws dat del* ver- melding waard is. j Generaal Motsjenko, die gedurende vier dagen den Japanschen linkervleugel bestookt heeft, heeft zich thans teruggetrokken op 30 kilometers noord-westelijk van de Japansche linien. Er is dezer dagen een gerucht verspreid dat lbUU Russische matrozen van uit Kroonstad en Idbau zouden vertrokken zijn naar een onbekende bestemming. In verband daarmee brengt. men een bewering van de .Daily Chronicle", dat Rusland, door bemiddehng van Boelo-arije, Argentijnsche schepen zou gekocht hebben. Deze" schepen zouden onder Boelgaarsche vlag naar Nieuw-Guinea varen en daar de bemanning overnemen. Heel geloofwaardig klinkt het verhaal echter met.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1