1f oarha Effen zsart en geklenrd gebloemd Batijn, Crepon en gekleurde gebloemde en zsarte Zijde, Wed. A. VERSTRATE, Zaamslag. Vier duizend Gulden Voorloopig Bericht. Jb Mm for I Mernis." Stemmen van Kerkorgels. A. S. J. DEKKER, Goes. AAHBESTEDI1TG. GRIND. r. YAH 'I bniinen en swarten Teer, Oscar Blondeel, HEIJLIGER, J.l. Zondag verloren: 20 puike VIGGENS. Puike jonge versciie GROENTEI. OPRUIMING van geklenrd CREPON, Ter ITeusen. J. JUHHU-HOEBB. gegarandeerd. WAARGM J. !?3 Fransch Merinos, Cachemir en efFen Kamgaren, dof en gianzend EverSast, wit Jaeger en Bertolin Flanel, blauwe roode en grijze Randbaaien, gianzend Castor en biauwe Friesch, Katoentjes en Satinet voor doeken, ieubeisits en Beddebont, Japansche fatten en afgepaste, Cocos Tapsjten en Loopers, Creme en witte Vitrage en Oordijnkaot, Keeter, stofvrij en kleurhoydend, witte en groene wolien Dekens, witte moltonnen en gestikte Dekens, Pantalons en wit Katoen en Wafeltjesgoed, Karpetten en DeurkSsedjes, Kapok en Veeren Tijken, en gemaakte Boezerosnen, Oraanzakken en Zaaikleeden. Bekendmaking. Voorhanden No. 22 ROHANBIBLIOTHEEK. Ter Neuzen, Firma P. J. V UN DE SANDE. W. deel) werkt. Kerkbesturen gelieven tijdig bericht te zenden als het IC©Plc®l*g©I moet worden gestemd. Als steeds wordt ©ilb©i*isp©lSjk HU©l®k aan te besteden: Woensdag 21 Mei, voor de alleriaatstemaal, Dagelijks verkrijgbaar bij P. LAGAAIJ-DE SMIDT. Nieuwe aardappelen, a 25 cent de kilo, Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren. Het voornemen is dat RTiijH pijp®t*||©isf©S?8- iH©r in de maand in Zeeuwsch-Vlaanderen (0. en Carbolineum en Teerkwasten. 80 a 100 M3. GRIND Fabriek van waterdichte dek- en wagenzeilen. TIES KOOP: Een Koralenarmbandje. benevens eenige dessins ST00MB00TDIENST OP DE WESTEK-8CHELDE. M w A v o —jv*wj beschikbaar als lste Hypotheek ook in gedeelfcen. Franco brieven aan het Bureau van dit blad onder letters W. Z. Vi*i]dag 9 Juni 1905 verkoop van een BOERENIN SPAN, op de hofstede en ten verzoeke van Mej. de Wed. J. HUIJSSEN in de gemeente Ter Neuzen (Coegorspolder) nabij Station Sluiskil. Nader te annonceeren. Notaris DRE6MANS. Bij onderhandsche acte geteekend te Philippine, geregistreerd te Hulst den 17 Mei 1905, is de Vennootschap van Koophandel, bestaan hebbende tusschen de ondergeteekenden, onder de firma ,,Gebroe- ders WIJNE", gevestigd te Philippine, ontbonden, gerekend van den 30 April 1905 af, van welk tijdstip geen der onderge teekenden eenige handeling zal mogen verrichten voor rekening der Vennootschap waarvan aankondiging geschied ingevolge het bepaalde bij artikel 31 W. v. K. P. F. WIJNE. J. F. WIJNE. A. WIJNE. VICTOR WIJNE. Afdeeling ZEELAND. Het BESTUUR van bovengenoemde Vereeni- ging verzoekt, om onnoodige raishandeling te voorkomen, het publiek dringend, bij het koopen van paling en aal, te eischen dat de dieren door een bamerslag op den kop worden gedood, alvorens zij gevild worden. Het Bestuur voornoemd, W. H. SNOUOK HURGRONJE, Voorzitter. H. J. VAN ADRICHEM BOOGAERT, Secretaris. Het Bestuur van den polder BEOOSTEN BLIJ BENOORDEN maakt bekenddat op Dinsdag, den 30 Mei 1905, desvoor- middagn half elf wren, in het logement van de Wed. Rolff te Axel, eene vergadering van stemgerechtigde Ingelanden zal worden gehouden. Axel, 19 Mei 1905. Het Bestuur voornoemd, P. KOSTER, Di]kgraaf. VAN DISHOECK, Ontv.-Griffier. Prijs 10 cent. gjBgT" Alle voorgaande Nos zijn nog verkrijgbaar. De heer J. F. DE BARKER te Walsoorden zal op Dinsdag 30 Mei a. s., des n.m. twee uurtrachten Het afbreken van het bestaande en iveder opboniven van een nieuw WOONH UIS met annex PAK- 1ITJIS, met b(jlevering der benoo- digde bouwstoffen. Aanwijs Zaterdag 27 Wei 1005. Bestek en teekening verkrijgbaar ad 1,25 per stel bij den Opzichter P. A. VOET te Kloosterzande. II :i 11 <1 e 1 in Ledige vaten worden ter vulling aange- nomen. heeft de Tandheel- kunde in deze laatste jaren zulke groote vorderingen gemaakt, voor- namelijk in Frankrijk en in Amerika HH n iSi T *n ^eze ^eide lan(Jen het AJrlV9U#V I diploma van tandkeel- meester niet kan bekomen worden dan na verscheidene jaren volmaakte ernstige studien over de Tandheelkunde gemaakt te hebben, in een hooger instituut van Tandonderwijs, van algemeen nut erkend, en door den Staat ge- subsidieerd. Wanneer gij u wilt overtuigen vaji de uitstekende resultaten van bet onderwijsin die scholen gegeven, wendt u tot den Tand- heelmeester gediplomeerde der Tandheelkundige school van Parijs (het beroemdste Tandheel- kundig gesticht van Europa) en gij zult ondervinden, dat men tegenwoordig zonder de minste vrees en met het volste ver- trouwen een Tandneelmeester kan raadplegen. Raadpleging dagelijks van 9 tot 5 nre. 49 Plateaustr. (Rechtover de Nieuwe Boogesch.) 5 minuten van de Zuidstatie, GENT. De personen, die de stad niet bewonen, kunnen nog denzelfden dag verzorgd worden, zoowel voor de bewerkingen in den mond, als voor de plaatsing van kunsttanden en gebitten. Burgemeester en Wethouders van OSSENISSE vragen prijsopgave voor de levering van 2 tot 6 centimeter, leveringsplaats Zeedorp voor 15 Juli a. s. Prijsopgave in te zenden voor I Juni a. s. Zeilmalier, Range Giststraat, MIDDELBURG. Agent voor Zeeland der Firma COHEN Co., te Arnliem. eene groote partij Parmerendsche bij A. SCHELLEMAN—BOEL, Veehandelaar, Axel. W Te koop bij hem tliuis. Tegen belooning terug te bezorgen bureau dezer courant. a. s. Woensdag bij GALLE afd R. Kerk, Ter Neuzen: GENT, Wolfstraat 41, GENT. grootere boeveelheden aan lager jyrijs. Aardbeien, Kersen, Druiven enz. I MA ART tot en met 31 OCTOBER 1905. West-Europeesche of Spoortijd. T) a g e 1 ij k s i vm. Van Vlissingen naar Breskens Breskens naar Vlissingen u Ter Neuzen naar Vlissingen H Vlissingen naar Ter Neuzen u Van Borsselen (d en f) vertrekken de Vlissingen of Ter Neuzen. 5, 5,30 5,- 6,10 7,30 9,80 vm. 12,—a)b nm. 3,28 6,10c) 8,10,— nm. 12,25a) 8,50 6,40 7,30d)e 10,25 nm. 1,55a) 4,45 ll,50a)b 3,23 9—e) booteii 6,10c)f ongeveer 30 minuten na het vertrek van Woensdagsj Van Ter Neuzen naar Hoedekenskerke vm. 7,50 Hoedekenskerke naar Ter Neuzen 8,30 mm o c) d) e) O Deze reizen worden des ZONDAGS niet gemaakt. Bij vertraging van trien 11,44 kan de boot naar Borsselen en Ter Neuzen ten hongste fi minuten en di naar Breskens ten lioogste SO minuten wachten. Bij vertraging van trein 6,04 wachten de booten naar Breskens, Borsselen en Ter Neuzen ten liiuigste Stl minuten. Op deze reis wordt te Borsselen niet aangelegd. Deze reizen worden des WOENSDAGS niet gemaakt. Deze boot legt te Birsselen alleen aan op do week da gen tot en met 14 September. Omnibus tusschen de aanlegplaats der stoombooten en het spoorwegstation te Ter Neuzen ad 15 cent per persoon en per rit. Tusschen VlissingenBreskens, VlissingenBorsselen, VlissingenTer Nenzen, BreskensTer Neuzen, Borsselen Ter Nenzen en omgekeerd, worden r etourkaarten afgegeven, geldig voor vier dagen, alsook abonnementskaarten per maand.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 4