De CroecLkoope Winkel Literale Kiesvereeniging „DE VUIJHEID" OPENBARE VERGADERING op Woensdag 24 Nleiy 'savonds te half acht, op de hovenzaal van den Heer J. michielsen. Sprekerde Heer A. ROODHUYZEN, Toeeang vrij. Debat vrij. K1NDER- MEEL. I. VIEH33VBH. Handelsberichten. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. Advertentien. En gros handel in Galanterien, Huishoudelijke Artikelen enz. A Lid van de Tweede Kamer. Onderwerp: X)S EsiStllS dit Ministsriw. 6 het bestuur. BURGERLIJKE STAND. Melkvoedsel voor Kinderen en Zieken.l - TER NEUZEN. TEl TER IvTSTTZSlJNr. Rotterdam, 22 Mei. Dinsdag 23 Mei 4.41 Woensdag 24 u 5.28 Donderdag 25 u 6.22 Vrijdag 26 7.22 Zaterdag 27 8.33 Zoudag 28 u 9.45 Maandag 29 n 10.49 Jtuim gesorteerde magazijnen. dat er geen levensgevaar bestond, heeft de on- middellijk ontboden geneesheer spoedige over- brenging naar Maastricht bevolen. Het linkeroog is verloren. Eenige oogenblikken later maakte een zekere V. D., overbuurmau van bovengenoemde, door een schot een einde aan zijn leven. Men voud hem op zijn kamer met verbnjzelden schedel. In hoeverre eerstgenoemd ongeval met bet tweede in verband staat, valt nog met met zeker- beid te zeggen. Naar men beweert, zou v. D. in de laatste dagen teekenen van verstandsverbijstenng gegeven hebbeD. Dat men ouder de namen van straten en stegen heel wat varietsiten kan aantreffen, is van algemeene bekendheid. Betwijfeld mag evenwel worden of er buiten Den Bosch nog eene andere plaats is aan te wijzen, waar men even zooveel namen van straten en stegen vindt met het prae- dicaat achter. Onze correspondent aldaar verzekert ons, dat hem als zoodanig bekend zijn Achter het stad- huis, Achter de wereld, Achter het wild varken, Achter het verguld harnas, Achter het azijntonnetje, Achter den Eugelschen pispot, Achter den ver- gulden truiffel, Achter den boomgaard Achter het vuurstaal, Achter de Raam, Achter de folbrug, Achter de Roskam, Achter den boerenmouw Achter de eksters, Achter de mollen, Achter het schaapshoofd, Achter de Doven, Achter de bt. Jacobskerk, Achter het lam, Achter het fortuiutje, Achter de kan, Achter de bonte huid, Achter het riool, en hij is bij langena niet zeker of hi] daar- mede alle achter dits en dats heeft opgenoemd, die in den Bosch voorkomen. Te Barneveld woonde de oude R. van Ee in een kamer alleen. Hij had zijn eten op een petroleumstel gezet. Dit laatste is gaan branden, ten gevolge waarvau zich een dikke rook in i e kamer verspreidde. Van Ee heeft toen het stel n»ar buiten gebracht en ging daarna weer de kamer in om zich te overtuigeu of er nog lets brande. Een oogenblik later voud men hem op den grond Een inmiddels ingeroepen geneesheer constateerde den dood ten gevolge van verstikking. Hoe voorzichtig men moet zijn met goed- koope geemailleerde pannen, blijkt weer nithet geval dat zich te Gonda heeft voorgedaan. Voor 2.0 cts. kocht een vrouw aldaar zoo'n pan op de markt; ze kookte er wat aardappelen in en toen zii, haar man en de twee kinderen de aardappelen gegeten hadden, werden ze ernstig ongesteid. Twee andere kinderen, die niet hadden meege- geten, bleven gezond. Zaterdagochtend vertrok uit Harderwijk een transport koloniale troepen. Hiertoe beboortook de militair P., die reeds tot tweemaal toe in Indie deserteerde. Beide keeren roeldde hij zich op- nieuw aan en onderging zijn straf. voor den derden keer ingelijfd, poetste hij reeds na twee dagen weer de plaat, had spoedig berouw en ging nu nogmaals om opnieuw in Indie de gevan geois in te gaan. Conscientiegeld De Minister van Einancien maakt bekend, dat ten kantore van den ontvauger der registrable en domeinen te Bergen-op-Zoom, van een onbekende, ten behoeve van 's Rijks schatkist, is ontvangen 1783,59 ter voldoening van te weimg betaald recht van successie. Op den openbaren weg te Langezwaag zijn een beer en een dame uit Heerenveen door 6 jonge- lingeu aangerand. De dame werd in de diepe bermsloot geworpen, de heer wist haar te redden. Het bleek dat zij aan het hoofd gewcnd was. De marechaussee spoort de daders op. Het vrouwenkiesrecht iagevoerd Als kiezer komt op de nieuwe Haagsche lijst ODder No. 15569 voor: mejuffrouw Rachel Men del, Balistraat 45, geb. 5 Juli 1862, onderwij- zeres aan de school lalckstraat. Dat kan curieus worden, als wat ze ver- moedelijk wel doen zal die dame van haar kiesrecbt gebruik gaat maken. Want wel verklaart art. 1 der Kieswet alleen ,/mannelijke" ingezetenen kiesbevoegd; maar volgens art. 34 blijft, na 15 Mei, de eenmaal vasgestelde lijst, en zoo als die is vastgesteld, van kracht, »behoudens de wijzigingen tengevolge van rech- terlijke uitsprakei en de Kieswet kent alleen zulke rechterlijke uitspraken op bezwaarschnfteD, binnen den wettelijken termijn ingediend en af- gedaan. En art. 74 zegt nog eens uitdrukkehjk, dat tot de stemming alien worden toegelaten, die ,/Volgens de kiezerslijst" bevoegd zijn. Of zou men hier art. 77 toepassen, dat zeg ^De voorzitter doet ,/den" kiezer het biljet m de stembus steken", - waaraan niet zou voldaan worden, als hij dit door „de" kiezer liet doen r Men meldt uit Beetsterzwaag d.d. 18 Mei: De hevige bosch- en heidebrand, gisteren in de omstreken van Wijnjeterp, Hemrik en Lippem huizen ontstaan, tastte eerst groote veldeu heide aan, om later in de sparrebosschen zijn vermelende kracht te openbaren. De noordoostelijke wiud blies nogal sterk, zoodat de vl&mmen zich uit- strekten tot aan de boerenhuizinge, bewoond door Jeep Heida onder Lippenhuizen. Het hok dat nabij de huizinge stond is dan ook door de vlain- men verteerd. Gelukkig dat de brandweer van Lippenhuizen aldaar aanwezig was, anders was de huizinge zeker in de vlammen opgegaan. De brandweer van Beetsterzwaag kwam omstreeks 3 uur bij het z. g. Hemrikerhout, waar toen alles een vuurmassa geleek. De wind bleef noor oost, zoodat de brand zich bepaalde ten zuiden van het Koningsdiep. Een massa volk was bezig met takken het vuur uit te slaan, dat eerst, zeer slecht ging, doch eindelijk toch gelukte. leacht uur 'savonds rukte de spuit van Beetsterzwaag in, men was toen het vuur meester. Br zijn vele jonge hazen en konijnen in de vlam men omgekomen en tevens vele eieren van fazanten en eenden vernield. Een hert wist zich nog bijtij s te reddenen vluchtte in een naastbijgelegen bosch. Df oorzaak van den brand is volgens geruchten veroorzaakt doordat eenige arbeiders een koffievuur- tie hadden aangemaakt en vergeten hadden het vuur uit te doen. Een waarschuwing te meer om te zorgen voorzichtig te zijn met het aanleggen van vuur in de heide, vooral met droog weer en nogal veel wind. Het aantal verbrande heide en bosschen wordt begroot op pi. m. 100 H. A. waaronder ze_er prachtig jong opgaand hout, en toebehoorende aan de heeren van Pallandt jhr A Ljcklay k Nijeholt, familie van der Sluis, Mr. W. H. Jonk"8 en Mr R. baron van Harinxma thoe Slooten. (Leeuw. Ct.) Verlies bij 't spel. De sportsman Von Justh heeft te Pest, in het Nationaal Casino, op een avond met de kaart 720,000 kronen verloren, aan graaf Szapary, Anton Tigrsy en prms Von Thurn en Taxis. Madame Batavia zat op haar achterste pooten, schudde het hoofd en keek lieftallig. De ge- zworenen waren overtuigd. Boyle kreeg zijn 70 terug. Uit versehillende plaatsen van Opper-Silezie worden weer een aantal gevallen van hersenvlies- ruggemergsontsteking gemeld. In Konigshiitte zijn van 1 tot 16 dezer een volwassene en 27 kinderen aangetast. ser Meuzen. Huweliiks-voltrekkingen. 17 Mei. Augustus Claes, oud 23 j.,' jm. en Maria Carolina de Moor, oud 25 j., jd. 18 Mei. Pieter Dieleman, oud 23 j., im e'n Cornelia Maria van Maelsaeke, oud 20 j.. jd. Geboorten. 17 Mei. Marinus Pieter, z. van Adriaan de Ridder en van Cornelia Riemens. 19 Mei. Marinus, z. van Marinus Witte en van Tanneke Rouw. Hermanus Johannes, z. van Adriaan Leendert Marcus de Jonge en van Maria Maatje Herrebout. 20 Mei. Corneiis Jacobus, z. van Pieternella Hendrika de Regt. 21 Mei. Adriana Elizabeth Sophia, d. van Arie de Witte en van Maatje Elizabeth Loof Overlijden. 15 Mei. Maria de Coster, oud 4o j., echtg. van Josephus Fuijen. Abraham Elias Bliek, oud 7 rn., z. van Izaak Corneiis en van Johanna Tollenaar. 19 Mei. Sophia Maria de Coninck, oud 2 m., d. van Augustus Bernardus en van Maria Sophia .Jacobs. Overslaef. In deze gemeente he'oben geene aangiften piaats gehad. Beschonken kinderen. Een herbergier te Jette-Saint-Pierre was met zijn vrouw uitgegaan, en had zijn drie kinderen, waarvan het oudste U jaar is, alleen thuisgelaten. Toen de ouders een uur later terugkeerden, vonden zij de drie kinderen op den grond liggen zij gaven geen teeken van leveu meer. Een dokter werd onmiddellijk ge- roepen, die er eerst na veel moeite in slaagde de levensgeesten op te wekkeu. Het jongste kind, 8 iaar oud, verkeert in levensgevaar. De kinderen hadden zich, tijdens de afwezigheid der ouders, van een flesch jenever meester gemaakt en die geheel leeggedronken. In het begin dezer maand was een arbeider bezig puin uit een oud huis in de High-street in Kensington, Londen, in zijn kar te scheppen. Hij haalde daarbij uit de klei een aantal gele munten op, deed ze in een zak en nam ze mee. Andere arbeiders vonden er ook. Wat deze mannen er mee gedaan hebben, bleek Donderdag voor den politierechter niet, maar de eerste arbeider het ze aan een meesterknecht zien, en deze zeide, dat ze geen waarde hadden. De arbeider gooide er toen een goede handvol onder straatjougens te grabbelen. De gele munten zijn later gebleken goede goude munten te zijn, meest uit de 18e eeuw. Wat er van de schat over was, 67 goudstukken, 24 zilveren munten eu een paar koperen, waren gisteren voor den rechter gebracht. Van de gouden en zilveren munten moet de staat zijn deel hebben. Het rneeste is echter onder de menigte verdwenen. De veelbesprokeu Duitsch-Amerikaansche blauwbaard Hoch, te Chicago, is wegens rnoord ter dood veroordeeld. Eeu inwoner van de onzijdige grensgemeente Moresnet is groot liefhebber van velorijden, en hij wandelde aanhoudend op zijn ijzeren paard heen eu weer langs de Erausch-Belgische grens. Al de douaniers kenden hem en herhaaldelijk voerde hij een praatje met hen. Gisteren was hij weer aan 't klappen met een douanier, terwijl hi] op zijn duizend gemakjes voortreed. per 100 kilo 9,70 k 9,95 en 6% a 7 cent per kan. Java-koffie in balen gewone soorten 30 cent en dito Santos 24 cent per half kilo. Beetwortelsuiker 14Y8. ZEETIJDINGE IV. Van 19 tot en met 21 Mei. VLAG. NAAM. M3 Van en naar. Lading. 21 Eng. s.s. idem Eng. s.s. Eng. s.s. idem Dnits s.s. Noor. s.s. Eng. s.s. idem Deen. s.s. Noor. s.s. Eng. s.s. idem idem idem idem Voor Xer Xeuzen: Golfer lf'66 Londen River Lagan 2272 I idem Van Ter Keuzen: Ann Webster 22ll I Londen Voor Kent i Abbotsford 2979 Leith Edie 2929 Goole Bellona 2748 Riga Simdet 2345 Gell Avocet I 3984 Liverpool Sea Hound 3085 Londen Van Went i 3680 iNew-Castle 3193 Burntisland I 2762 Londen 1+25 iHull 2379 Leith 2625 Pillan Uagn Alf Sea Gull Dynamo Abbotsford Deerpark Cornhill ledig stukg. stukg. stukg. idem h.vl. hout stukg. idem ledig idem stukg. idem idem phosph. macad. Plots viel hij en o ramp zijn kader botste op een scherpen steen, wat een opening in de stang maakte. Daaruit spoot een straaltje alkooljuist in het gelaat van den douanier die zijn vnend ophielp. De gevolgen van dat klein velo-ongeluk zullen wel groot zijn, want hi] vulde verscheidene malen daags de stangen van den kader met alkool en ging het vocht elders uitgieten, aldu3 de iukomrechten ontduikend. Dinsdag zullen de Belgische en de Duitsche justitie een samenkomst hebben op den Duivelsberg, in verband met den daar gepleegden moord. Een berin diende Vrijdag te Louden als eetuige, of als overtuigingsstuk, bij een geding voor den burgerlijken rechter. Een zekere Boyle had een nieuwe maDier bedacht om voor't een of ander reclame te maken. Hij zou met Madame Batavia, aldus heette de berin in een automobiel plaats nemen en zoo naar de beurs rijden. Waarora juist naar de beurs, weten wij niet. Boyle kocht eeu auto op afbetaling en stortte alvast 70. Toen de wagenmaker echter hoorde, waarvoor de auto moest dienen, eischte hij eerst het voile be- drag van de koopsom, vreezende, dat Madame Batavia de auto beschadigen zou en de rest van de koopsom wel eens kon uitbhjven. Boyle had 't geld niet of wilde't niet geven, en nu eischte hij de 70 terug. Madame Batavia stond buiten de gerechtszaal, njk gekleed in een zijden gewaad met zilver opgelegd en een sierhjken mats op. De gezworenen moesten maar eens gaan zien of deze manierlijke berin niet best in eeu auto kon. Aldus deden de gezworenen- Binnel. Granen. De verhoogde prijzen konden zich voor de puike soorten staande houden. Gerst was weing ter markt. Iu bruine boonen ging nogal wat om. Erwten als voren. Men noteertPuike Zeeuwsche Tarwe per hectol. 7,40 a 7,80 mindere eu goede 6,50 a 7,10 Tarwe per 100 kilo 9,— a 9,50 Rogge per hectol. j 5,25 a f 5,60 en extra daarboven Wintergersf f 4,80 a 5,— Cheva- liergerst f 5,80 a f 6,Haver 3,75 h f 4,10 Haver per 100 kilo 7,70 k 8,1 0 Paarden- boonen per hectol. 7,— Bruineboonen 10,50 a 11,50 en puike daarboven; Blauwe Erwten f 7,50a 7,75 en mindere soorten 6,50 a 7,Kanariezaad 12,50 tot 13,50 per hectol. Buiten 1. Granen. Tarwe per 2400 kilo 195 k 210 Rogge per 2100 kilo 145 h 148; Gerst Zwarte Zee 123 a 125 Amerik. Mais y 113 a J 115 per 2000 kilo; Haver Libau 7,50 per J00 kilo. M e e 1. Prima inlandsch 11,25k/ 12, 1« soort f 10,60 k 11,—j Zeeuwsche Tarwe- bloem 12,— k 13,— prima Belgisch 11,75 a f 13,— 1" soort 10,60 a 11,— 1« soort Eransch 10,50 a /ll,— extra puik Hongaarsch 15,25 k 16,15; le soort 13,25 k 14,25 prima Duitsch 11,75 a 13,25; prima Amerik. 14,50 k 15,50; le soort 12,75 k 13,50; 2e soort 11,— a 11,50 Inl. Roggebloem 10,— a 11,— Duitsche 9,50 k 10,75 per 100 kilo netto. Runderprijzen 50 A 72 Stieren 48 a 56; Kalveren 70 k 95; Schapen 42 k 54; Varkens 46 a 51 cent, alles per kilo. M e 1 k k o e i e n 130 k 270 Kalfkoeien 180 a 275 Siieren 65 a 195 Vaarzen 70 k /150; Piuken 55 a/1l0;Eok- kalvereu 14 a 20 nuchtere 6,— a 10,Biggen 6,k 14,alles per stuki Aardappelen. Zeeuwsche 3,25 k /3,70 Geldersche 3,— k 3,50 Etgenheimers 2,25 k 2,50 alles per mud Miltha-aardappeleu 10 a 15 cent per kilo. B o t e r p r ij z e n in vaten gemiddeid 44 en 60 k 70 cent in stukken van 5 ons. ZoetemelkscheKaas/21,a 24, per 50 kilo. Zeeuwsche Eieren 3,— a o,lU. Buitenl. 2,20 per 100. ,onA VI as Blauw Hollandsch 1,80 a 2,10 Wit Zeeuwsch 1,60 k 1,80 Groningsch 1,90 per steen. Karwijzaad /14,25 a/14,50 per 50 kilo. Amerik. Petroleum in houten vaten 2548 Felixstone Van 19 tot en met 21 Mei werden laDgs de Oost- sluizen aihier61 binnenvaartuigen op-en 43 afge- schutdoor de Westsl. 18 op- en 14 afgeschut. DAGEN. Voorm. Nam. V 5.5 5.55 6.52 7.56 9.9 10.18 11.18 Den 27sten Mei a. s. hopen onze geliefde ouders, behuwd- en grootouders ANTHONIE JURRIJ EN W1LHELMINA CORNELIA THOLENS hunne 25jarige echtvereeniging te herdenken. Uit aller naam, Hoek. D. J. JURRIJ. Voordeelig adres voor H.H. winkeliers en koop- lieden. Lage prijzen, voordeelige conditien. Aanbevelend,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 3