Gemengde berichten. suppletoire begrooting voor de Technische Hooge- school aangenomeD, eveneens wordt het wetsont- werp op den eaissonarbeid aaugenomen, na een enkele opmerking van den Minister van Binnen- landsche Zaken. De Kamer gaat uiteen en zal den 29en in de afdeelingen bijeeukomeu. T 1 t E B E K A E R. Vrijdagavond is de Tweede Kamer uiteen- gegaan. De Voorzitter, de heer Mr. M. Mackay heeft in deze laatst door hem gepresideerde vergadering van dat college afscheid genomen met de volgende rede Mijneheeren //Nil deze vergadering vermoedelijk de laatste zal zijn, welke ik zal mogen leiden, gevoel ik behoefte, u mijn dank te betuigen voor de vele blijken van vertrouwen, welke ik van u heb mogen genieten, en ook den griffier breng ik mijn dank voor zijn hulp en bijstand, waardoor hij mijn taak zoo aangenaam en gemakkelijk maakte. Bij mijn optreden uitte ik den wensch, dat deze vergadering nimmer het tooneel zou worden Van de wancrdelijkheden, als in de parlementen van andere landen wel bet geval is. De goede naam van ons parlement is nog even ongerept gebleven als dat onder mijn voor- ganger bet geval was en van harte hoop ik, dat mijn opvolger hetzelfde moge ondervinden. In een opzicbt echter werd mijn wensch niet vervuld er is namelijk nog te veel en te lang gesproken. Ik had geen enkele rede om aan den goeden wil te twijfelen, maar de natuur bleek hier sterker dan de leer. Misschien zou een oordeelkundige wijziging van het Regelement van Orde dezen goeden wil kunnen omzetten in een daad. ,/Nog grooter leed dan het afscheid als voor- zitter uwer vergadering, doet mij het scheiden van deze Kamer, waarin ik thans zoovelen mis, die ik er sedert 29 jaren gekend heb. Bijzonder betreur ik de afwezigheid van den beer Mees, een spreker wiens degelijk woord altijd van de voile aandacht der Kamer verzekerd kon zijn. Moge hij nog vele jaren in volmaakten wel- stand genieten van zijn ,/otium cum dignitate." //Mijneheeren, moge het u alien welgaan en moge ik nog lang in uw welwillend aandenken blijven." (Luide bijvalsbetuigingen.) De heer Roell nam daarna het woord en zeide Mijnlieer de Voorzitter! z/Het zij mij geoorloofd, na uw gevoelvolle woorden, welke op ons alien een diepen indruk maakten, een kort afscheidswoord tot u te richten, nu naar alle waarscbijnlijkheden de Kamer in dit zittingjaar niet meer zal bijeen kotnen. Wij stellen ons nu alien onwillekeurig de vraag welke de samenstelling der Kamer zal zijn, als zij den derden Dinsdag in September rechtens bijeen zal komen. Omtrent een punt bestaat echter geen twijfelwij zullen onzen tegenwoordigen voorzitter moeten missen. Ik ben volkomen overtuigd, de gevoelens van ons alien uit te spreken wanneer ik verzeker dat de Kamer in al haar gelederen de toewijding, onpartijdigheid en waardigheid van uw leiding, mijnheer de Voorzitter hoog gewaardeerd heeft en dat zij met groot leedwezen van uw besluit tot heengaan kennis nam, niet het minst om de redenen welke u daartoe brachten. z/Als Minister, op de groene banken, zoowel als op dezen verheven zetel, hebt hij met toewijding en geheel uw kracht het algemeen belang gediend. z/Moge het u gegeven zijn, nog lange jaren met voldoening voor zoover dat den mensch geoorloofd is terug te zien op deze lange, eervolle parlementaire loopbaan, en van har te hoop ik dat gij, als uw huiselijke zorgen verminderd zullen zijn, ondanks het klimmen uwer jaren, nog bereid zult worden bevonden, uw krachten te blijven geven op staatkundig terrein om Koningin en land te dienen Langdurige bijvalsbetuigingen volgden. Naar De Noord-Br. verneemt, heeft de Minister van Binne nlandsche Zaken toestemmend beschibt op de aanvrage van den centr. gezond- heidsraad en f 1000 beschikbaar gesteld voor even- tueel bacteriolcgisch ouderzoek der zg. //Genick- starre." Naar nit Path-SchiDnen gemeld wordt, moet daar ook een lijder bezweken zijn. De Staat9Commissie voor het onderzoek van den toestand der biunenschipperij zal haar eerste vergaderdering op 27 Mei honden aan het de- parteicent van waterstaat, en alsdan door den Minister gtinstalleerd worden. TER NEUZEN, 22 Mei 1905. In de op a. s. Donaerdag des voormiddags te 10 ure te houden openbare vergadering van den gemeenteraad alhier, komen de volgende punten in behandeling Ingekomen stukken beeedigen nieuw gekozen raadslid A. Moggre benoeming leden Commissie van beheer over den grindweg Ter Neuzen HoekIdem lid Commissie tot wering van schoolverzuim te Sluiskilaankoop woningen uangaan geldleeningverzoek C. J. Berwald om grond in erfpachtreclames wed. D. van der Walle en B. P. de Boij tegen schatting vergunningsrecht verkoop sterken drank in het klein vaststellen kohier schoolgeld 2e kwartaal 1905 verzoek Kamer van Koophandel enz. verlichten loskaden rekening Nieuwjaars-Cora- missiebenoemen leden stembureauxaf- en overschrijving in gemeentebegrooting voor 1904 verzoekschriften om ontheffing hoofdelijken om- slag en hondenbelasting. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag werden een groot aantal ingezetenen alhier opgeschrikt door brandalarm. Niet iedereen die het getoet hoorde, dacht terstond aan brand, want regel is het, dat alsdan de klok wordt geluid en nu leek het meer of eenige wielrijders hunne welluidende hoorns deden klinken, waaraan in sommige buurten ook nog de trom zijn tonen paarde. Ondertusschen kwamen velen toch op de hoogte er was brand aan het nieuwe kanaal Zeker een woningkeet of materialenmagazijn, dacht men en spoedde zich naar de Sassche poort. Daar bleek, dat de brand op't water woedde. Een der daar liggende motorbootjes, De Vlinder," eigendom van de heeren Medaets Deelercq, beschikbaar voor de directie der verbeterings- werken aan het kanaal Gent—Ter Neuzen, was in brand geraakt en gezonken, na alvorens het vuur te hebben meegedeeld aan de overkapping, waar het bootje onder vastgemeerd lag. De zuig- en perspomp van spuit C was spoedig ter plaatse en, hoewel er bij windstilte geen gevaar voor een of ander te duchten was, werd deze gebruikt om de nog brandende deelen der overkapping te dooven, wat spoedig was geschied. Naar we vernemen is de motorboot niet ver zekerd. Bij het trekken van palen uit het kanaal brak j.l. Zaterdag iets aan eeu hijschtoestel op een vaartuig geplaatst, waardoor een ijzeren schijf naar beneden kwam met zoo'n kracht, dat zij door het dek viel, gelukkig zonder iemand te treffen. De werkman J. d. S. werd echter door een ketting zoodanig getroffen dat hij bewusteloos neerviel. Naar wij vernemen heeft hij evenwel geen ernstig letsel bekomen. In den laatsten tijd werden van een der motorbootjes die in Jt kanaal aan de Sassche poort liggen en die het eigendom zijn van de aannemers Medaets en Deelercq door baldadige handen meermalen de glazen ruiten stuk geworpen zonder dat men de daders hiervan kon suappen. J.l. Vrijdagnamiddag gebeurde dit andermaal. Thans echter is de dader bekendhet is een zekere A. tegen wie nu terzake proces-verbaalis opgemaakt. Voor de vacante betrekking van gemeente- secretaris te Philippine hebben zich 2 sollicitanten aangemeld. De verkiezing voor een lid van den gemeente raad aldaar, ter voorziening in de vacature, ontstaan door de ontslagname van den heer A. Minnebo, is bepaald op 5 Juni a. s. De heer P. de Wet, kapelaan te Hontenisse, is benoemd tot kapelaan te Heerle. De Katholieke kiesvereeniging te IJzen- dijke heeft bij acclamatie besloj;en den anti-re- volutionairen candidaat, den heer J. H. Blum te steunen. In de Vrijdagnamiddag te Sluis gehouden raadszitting deelde de burgemeester, den heer Hennequin mede, dat door hem aan de Koningin tegen 1 Juni ontslag uit zijne betrekking is gevraagd. Reeds is door den gemeenteraad een adres tot H. M. gericht met het verzoek, dit ontslag niet in te willigen, terwijl een gelijk adres vau de inwoners zoo spoedig mogelijk zal volgen. Zaamshig, 22 Mei. Dezer dagen toen de landbouwer P. B. en zijn zoon zich bevonden op den zolder in het wagenbuis, waarop ploegen en andere landbouwgereedschappen geborgen zijn, stortte op het onverwachts, door het breken van een balk, alles wat zich daar bevond naar beneden, waardoor beide personen zoodanig werden verwond dat geneeskutidige hulp moest worden ingeroepen. De sjees die er onder stond werd aanmerkelijk beschadigd. Axel. Tot onderwijzer aan de Bijz. R. C. school te Soest is benoemd de heer H. Steppe onderwijzer alhier. Axel. Ds. N. P. Littooij, predikant bij de Geref. gemeente alhier, heeft het beroep naar die gemeente te Nieuwe-Pekela (A) aangenomeu. Axel. Vrijdagavond werd alhier in het hotel z/Het Gulden Vlies" eene vergadering gehouden, bijeeDgeroepen door de voorloopige commissie tot oprichting en instaudbouding van eene ambachts- school voor Axel en omstreken. De vergadering was niet druk bezocht, doe'a een begin werd ge- maakt door het teekenen vau eene lijst van per sonen die zich bereid verklaarden bij eventueele oprichting als lid toe te treden met eeDe jaarhjksche contributie van minstens f 2,50. Verder werd eene commissie benoemd, die de taak op zich heeft genomen de ingezetenen persoonlijk te be- bezoekeu met het verzoek deze nuttige zaak door hun lidmaatschap te steunen. Later zal dan zoo mogelijk tot definetieve stichting eener vereeni- ging worden overgegaan. Hulst. Zondagavond was de zaal van den heer Nelemans geheel gevuld met ledeD, donateurs en begunstigers van den R. K. Onderwijzersbond en verdere belangstellenden om de rede te hooren van den Z.Eerw. Pater Th. de Groot, professor te Oudenbosch, over //Telegraphie zonder draad." De rede, die met eene korte pauze, drie uur duurde, was buitengewoon iuteressant, en door de zeer duidelijke, soms humoristisch getinte voor- dracht, en door de vele proeven die alle met succes genomen werden. De rede weergeven ligt niet in ons plan. Doch wel mag gezegd worden, dat ieder die een weinig aan natuurkennnis had gedaan den buiten gewoon begaafden spreker kon volgen, en een helder beeld heeft gekregeu, wat de Marconi-telegraaf is, welk nut zij reeds kan stichten, welke gebreken haar nog aankleven. Het woord van dank, den redenaar gebracht, was ten voile verdiend. Z.Eerw. was Zaterdag en Zoudag verscheideue ureu bezig om zijn talrijke toestellen, die nog door de reis geleden hadden, in orde te brengen. Hulst, 22 Mei. Heden werd alhier door het bestuur van het waterschap Stoppeldijk c. a. aan- besteed het verbeteren van een gedeelte zeedijk aan de waterkeering van het waterschap. Minsle inschrijver was de heer J. F. Adriaansens- Polfliet te Walsoorden voor 9434. St. Jansteen. Nadat het weder lang schraal en dor geweest was, drenkte Vrijdagavond eene milde regenbui de velden. Gelukkig voor den boer wiens hietenakkers een treurig gezicht ople- verden. En het vlas bij welken cultuur ook velen be- trokken zijn begon zich slecht te laten aanzien want //vlam" en //kwade koppen" zijn de treurige gevolgen van den kouden noordewind. Het zachte vochtige weder doet thans alles ver- anderen, dat men 't ziet. Ook voor den werkman was het weer zeer schadelijk, want bieten en aardappels waren nog te jong om de noodige bewerkingen te ondergaan en het wintergraan vraagt geen arbeiders meer tuschen de opgeschoten halmen. Een nadeel voor den huisvader met kleine kinderen, die op hei veld zijn brood verdienen moet zijn bovendien de meer en meer in zwang komende //wiekooien" waaronder men te verstaau heeft een aantal opgeschoten jongens en meisjes, die onder toezicht van een //wiebaas" van hofstee tot hofstee gaan om in korten tijd en voor een kleinen prijs het werk te verrichten. Zoo ontstaat werkeloosheid in een tijd, dat men die het minst zou verwachten. Ja, het gebeurd zelfs, dat de kleinen aan het werk zijn terwijl volwassen (duurdere) arbeiders leegloopen. Stoppeldijk. Uitslag geraeenteraadsverkiezing op Zaterdag 20 Mei. Aantal kiezers 217. Uitge- bracht 187. Onwaarde 5. Hiervan verkreeg de heer P. de Blok 93 en de heer J. v. Esbroeck 89 stemmen. Alzoo gekozen de heer P. de Blok. Een treurig ongeval had hier plaats in den nacht van Vrijdag op Zaterdag. Zekere J. de B. 87 jaar oud en wonende aan 't Vogelfort, sliep met zijn ruim vijftigjarigen zoon in 't zelfde bed op een kelderkamertje. Midden in dea nacht van Vrijdag op Zaterdag j.l. z. kte de vloer, daar de steuubalken verrot waren, in den, en tnimelden beiden omlaag. Met zeer veel moeite kon zich de zoon uit de beklemming van beddegoed en vloer loswerken, doch toen de grijsaard uit zijn benarde toestand werd verlost, bleek hij te zijn overleden door verstikking. Dezer dagen werden hier op den weg van 't Kraaike naar de Veerstraat binnen eenige minuten drie processen-verbaal opgemaakt. Hoofdplaat, 2 2 Mei. Heden werd alhier door het gemeentebestuur aanbesteed het maken van verbeteringswerken aan de haven. Hiervoor werd het minst ingeschreven door den heer A. Tholens Dingz. te Ter Neuzenjvoor f 6640. Vrijdagnamiddag sloeg te Goes de bliksem in het stationsgebouw en richtte eenige schade aan het telegraaftoestel aan. Poging tot moord Door de politie te De Bilt werd in een graanakker nabij Watersteeg aldaar een persoon aangetroffen die druipnat bleeK te zijn. Hij werd medegenomen naar de politie- wacht, alwaar hij mededeelde, dat hij in den afge- loopen nacht was uitgeweest met twee soldaten uit Utrecht, dat een dezer hem dien morgen, na hem zijn horloge te hebben ontnomen, tot 2 maal toe kopje onder had gedompeld, doch dat hij zich door zwemmen telkens had weten te redden. Onmiddellijk werd door den gemeenteveldwachter en den rijksveldwachter een onderzoek ingesteld en weldra waren twee personen opgespoord die gezien hadden hoe in de gracht van het fort Voordorp-Blauwcape'l het boven omschreven tooneel zich afspeelde. Nog denzeltden avond werden de beide militairen in arrest gesteld. Op een bunner werd het horloge gevonden en in beslag genomen. Te Rotterdam werden Vrijdagmiddag drie jongelieden op hun wandeling door het korte on- weder verrast. De middelste werd door den bliksem getroffen en viel bewusteloos ter aarde, terwijl de beide anderen geen letsel bekwamen. Bij het transport naar het Ziekenhuis kreeg de getroffene een aanval van krankzinnigheid, zoodat hij een politiebureau moest worden binnengebracht. Eerst Zaterdagmiddag was hij tot het bewustzijn terug- gekeerd. De Maas en Waalbode, melding makende van den handel in bedorven vleesch, verklaart dat uit Maas en Waal meermalen reeds begraven dieren worden opgegraven en verhandeld en door gewetenlooze tusschenpersonen in de groote plaatsen ter markt worden gebracht. Te Beesel is de grondwerker Janssen onder een neerkomende massa zand bedolven. De ongelukkige werd levenloos te voorschijn gebracht. Men meldt uit HarliDgen Wegeus de voorgekomen pestgevallen te Leith worden de quarantainemaatregelen hier ter stede toegepast op het van Leith gekomen stoomschip Talisman. De equipage mag niet van boord en de toegaug tot de aanlegplaats is verboden. Vrijdagmiddag bracht H. M. de Koningin met Prin8 Hendrik en gevolg met vier automobielen een bezoek aan het zoo geteisterde dorp Vriezen- veen. Omstreeks een uur kwam het hooge gezelschap te Almelo en vandaar ging het naar Vriezenveen. Op den weg van Almelo naar Vriezenveeu had men eenig oponthoud door het breken van een band vau eeu der automobielen. Om half twee kwam men te Vriezenveen. Het hooge gezelschap reed nu langzaam het Westeinde af om de verwoestingen, door den brand veroor- zaakt, in oogenschouw te nemen. Bij den burge meester, den heer J. C. Bouwmeester werd geluncht. Daarna werd een kort bezoek gebracht aan de fabriek der firms Jansen en Tilanus en later aan een der soldatententen die door de genie zijn opgeslagen en waari-n die gezinnen, welke niet bij familie of vrienden een onderkomen kunnen vinden, zijn gehuisvest. Ook werd een tochtje gemaakt door het Oosteinde, om de verbrande R.-K. kerk te zien. Een talrijke schare stond langs den weg, die het hooge gezelschap eerbiedig groette. Om drie uur werd de terugtocht aanvaard naar Almelo en vandaar ging het over Hengelo en Zutphen naar Apeldoorn terug. De schade, door den brand aangericht, wordt thans begroot op tusschen de 4 en 5 ton. Het aantal personen, die niet verzekerd waren, blijkt be- trekkelijk nog al groot te zijn en verder waren de meesten zeer laag verzekerd, zoodat de ellende groot dreigt te worden. In een eergisteren te Vriezenveen gehouden vergadering is dan ook besloteu tot lenigiug van den nood een beroep te doen op de liefdadigheid onzer landgenooten, daar de inwoners van Vriezen veen zelf daartoe onmachtig zijn. Ook H. M. de Koningin-Moeder heeft f 1000 geschonken voor de slachtoffers van den brand. Men meldt uit Almelo Tijdens een kort maar hevig onweder, dat Vrijdag avond alhier woedde werd de spoorwegwachter H. te Ambt Almelo, die aan de lijn in de nabijhei van een telegraafpaal stond, door den bliksei getroffen. Hij sloeg bewusteloos achterover ij is er echter wondergoed afgekomen, want hij kr£g slechts een onbeduidend braudwondje aan den b'k. Zijn broek was echter aan het ondereiud verbtnd en zijn eene klomp was in tweeen gespleten. Verder sloeg de bliksem in een huis var den winkel V., in de Zuiderstraat, zonder echterJrand te veroorzaken. Alleen de schoorsteen wed be schadigd en het behang van den muur gesiteurd. Van de kermis te Grouingen. Ze was te voet heel vau Noordhorn gekomen haar kinderwagen voortschuivende, waarin drie zusjes van denzelfden leeftijd, een drioting due, een vreemde zaak, op de kermis op haar plaats. Althans zoo denkt de moeder er over, want zij rijdt met haar schat over de marktpleiaen, om haar moederzegeu den volke te vertooneu, in het vertrouwen, dat het publiek voor bet bekijken van deze merkwaardigheid een khinigheid zal laten glijden in het blikken busje, dat zij wel zoo vriendelijk is u voor te houden. Met zekeren trots vertelt zij daar'oij, dat koningin Wtlhelmiua niet lang geleden van haar belangstelling in het welvarende drietal heeft doen blijken, door toe- zending aan de ouders van f 25 oij gelegenheid van den eersten verjaardag van het trio, waarvan een naar H. M. is genoemd. Zoo vertelt de //Prov. Groningsche." Te Heerenveen liep een jongen met een bus op straat, waarin benzine geweest was. Ersckijut nog van die vloeistof in de bus geweest te zijn, althans toen de jongen bij de bus zijn pijpje opstak, volgde een ontzettende kBal. De bus spatte uiteen. De doodsbleeke jongen bleek wonder boven woDder ongedeerd. De bodem van de bus werd gevonden in Het post huis" hij was door de glasruiten gevlogen. Donderdagmiddag viel te Arnhem een 14 jarige jongen van den zolder der rijtuigfabriek van den heer M. in de Vlijtstraat. Hij is aan de gevolgen daarvan in het stedelijk ziekenhuis overleden. j Donderdagavond verspreidde zich door het dorp Grevenbicht de mare van een allerverschrikke- lijkst ongeval. Terwijl de verver S. omstreeks 7 uur huis- waarts keerde, trof hem tegenover zijne woning een schot, waardoor zijn aangezicht allerdeerlijkst verminkt werd. Ofschoon men aanvaukelijk meeode, O O 1 1*1

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 2