I Mi8sjws- en Advsrtentieblacl o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 4890 itinsdag 23 Mei 1 45e Jaargang. gIMBilfiBAAS. Onveiligheid Yaarwater. teterie Yan Financien en Openbare werken. SCHEEPVAART. FEUILLETON. HET TESTAMENT. Binnenland. ABONNEMENT: Inzending van advertsntien v6or 3 ran op den dag der uitgava Bestuur van Brugtren en Wegen. Wij liebben bosloten eu Wlj hesluiten De oorlog tusschen Rusland en Japan. E E E R. R S T E K A M —»jwig»jgMBB«ara8aggE n?TTrrrfffT»T<*°"n,'^'r:a*?'' ■war**' Per drie maanden bincen Ter Neuzen /I,Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82$. Men abonueert zich bij alle Boekhaudelaars, bushouders. Voor Postdirecteuren en Brieven- ADVERTENTlSN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij direcie opgaaf van driema&l plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts twee ins»l berekend. Grootere letters worden naar plaatsrnimte berekend. Uit Q}£f*23X£*l> Wo«n»d«g- en Vri|0.*W.*von.i, «ttge*o...^r«l op KeeUdayen, MJ de m>ni» P. J. VAX liK te tei Ve».n. - - - - ku i iniT'iiwrni"''ir,r'i"i .'j- W- .ijrse- - *---'* ^-jnov--3z;raii«n»i/.*.v»ru4 laea*. HIIHWIWmi llI iMMJaa De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Diraderdag den 25 Idei l!Hb>, des voormiddags te 10 ure. Ter Neuzen, den 22 Mei 1905. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. De Burgemeester van TER NEUZEN, brengt ter keunis van zeevarenden dat schietoefeningen zullen worden gehouden lo. van het fort nabij den Hoek van Holland op 21 en, zoo noodig 22 en 23 Juni 1903, met zwaar geschut. op 21, 22, 23 en, zoo noodig, 24 en 20 Juni 1903, met licht geschut, en 2o. van het fort bij IJmuiden op 4, 3, 6 en 7 en, zoo noodig, S Juli 1903. Verdere inlichtingen omtrent deze schietoefeningen kunnen door belangkebbenden worden verkregen ter secretarie der gemeente op de uren waarop deze is ge- opend. Ter Neuzen, '20 Mei 1905. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt, tervol- doening aan de circulaire van den Commissaris der Koningin in Zeeland dd. 13 Mei 1905 A no. 344 2de tfdeeling, ter kennis van belanghebbenden het navolgend iesluit van Zijne Majesteit den Honing der Belgen dd. 0 April 1904 tot aanvulling van het bijzonderreglement oor de scheepvaart op de kanalen van Gent langs rugge naar Oostende en van Plasschendale naar leuwpoort. LEOPOLD II, Koning der Belgen Aan alien, tegenwoordigen en toekomendenHeil. Geien het bijzonder reglement der vaart van Gent langs h-ugge naarOostendeen der vaart van Plasschendale naar lieuvvpoort, goedgekeurd door Ons besluit van den livMei 1889 Overvegende dat, in het belang der regelmatigheid van dei gang der schepen die het vak bevaren der vaart van Geit naar Oostende begrepen tusschen Gent en Brugge, ir redenen bestaan tot het bepalen eener grens voor de {rootte dezer schepen Op vocrstel van onzen Minister van Financien en Openbare Werken, Art. 1. Artikel 1 van het bijzondei reglement der vaart van Gent langs Brugge naar Oostende en der 5) //Moeten wij in vijandschap scheiden oradat gij in aw goed recht staat tegenover u zelven en tegenover uw beklsgenswaardig noodlot vroeg de jonge vrouw met zenawachtig trilleude stem. z/Kunnen wij dat noodlot niet vergeten en el- kaar de teleurstelling vergeven, waardoor wij beiden geleden hebben P" Hij streek met de hand langs het voorhoofd. Was het de bedwelmende geur der bloemeu, of was het de klank van hare stem, die zijn hart met dubbele slagen deed kloppen Zijue voeten waren als aan den grond genageld. Hij deed geeu poging meer om deze half duistere kamer te verlaten, waarin het knappereud haardvuur zulke vreemde lichtschijnsels wierp. Een angstig gevoel overmeesterde hem, als ware er in zijn hart een rots gesprongen, waarnit heete lavastroomen naar baiten drongen. Zijn adem- haling stond stil eu zijn aderen aan zijn slapen klopteu pijnlijk. Hij stond onbeweeglijk en dacbt aan het ver leden, toen hij het zoet der eerste liefde smaakte met haar, die hier voor hem stond. Als die uren van geluk eens terugkeerden Vijaudschap mocht er niet tusschen hen bestaan, had zij gezegd, zij wilde dus vrede. En als hij vrede sloot Hij de bedrogene met haar, die hem misleidde en teleurstelde Welk soort van vrede kon dat dan zijn vaart van Plasschendale naar Nieuwpoort wordt door de volgende bepalingen volledigd »De schepen van meer dan 10 meters breedte worden niet toegelaten in het vak der vaart van Gent langs Brugge naar Oostende begrepen tusschen Gent en Brugge die van meer dan 5 meters breedte mogen er geene koopwaren laden noch lossen, uitgenomen in hetgedeelle begrepen tusschen Steenbrugge en de Dammepoort, te Brugge. ,Om tot het bevaren van gezegd vak der vaart toegelaten te worden, mogen de schepen van meer dan 7 meters breedte geenen diepgang hebben boven de grenzen aangeduid in de hieronderstaande tabel BREEDTE DER SCHEPEN. DIEPGANG van den ln Nov. tot den 31" Maart. van den 1° April tot aen 31a October. 7 m 01 tot 8 m 00 8 m 01 tot 9 m 00 9 m 01 tot 10 m 00 2 m 20 2 m 10 2 m 00 1 m 90 1 m80 1 m70 Deze bepalingen zijn niet van toepassing op den arm der vaart loopende door de stad Brugge, van zijn begin aan den arm der vaart die de stad omgeeft tot aan de oude sluis der Dammepoort." Art. 2. Onze Minister van Financien en Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Laeken, den 30" April 1904. LEOPOLD. VAN 'S KONINGS WEGE De Minister ran Financien en Openbare Werken, O DE SMET DE NAEYER. Ter Neuzen, 20 Mei 1905. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. Naar men zegt hebben de marine-autoriteiten te Petersburg bevestiging oncvangen van de minder gun- stige geruchten omtrent Rodjestwenky's gezondheids- toestand. Hij heeft gedurende de geheele reis last gehad van een oude zenuwstoornis. De enorme inspan- ning van lichaam en geest, de ellende over het gebeurde bij de Doggersbank en de geweldige verantwoordelijk- heid schijnen hem geknakt te hebben. Hij schijnt naar het hospitaalschip //Orel" overgebracht te zijn en sedert eenige dagen voert de vice-admiraal Folkersahm bevel over de vloot. De Czaar ontving in den laten avond het telegrafische verzoek van Rodjestwensky en moet er geheel ontdaan van geweest zijn. Den volgenden dag teekende hij dadelijk de benoeming \an Birilef. Deze laatste zou te Wladistok trouwens lievergezien worden dan Rodjestwensky, die te nervens en opvliegend is om met de generaals van de landmacht samen te werken. De oorlog schijnt over't algemeen een nieuwe faze te zijn ingetreden. Er zijn llinke versterkingen voor /(Weet je, wat vrede tusschen ons beduidt?" ,/Ge denkt er lang over", sprak Elfride onge- duldig. //Ik vermoedde, dat dit wederzien uw wrok wel zou ontwapenen. Ge wilt mijn onder- wijzer niet zijn ge kunt mijn vriend worden. Wilfred, wilt ge dat". ,/Waarom vraagt ge mij dat vroeg hij, aan- houdeud het oog op haar bekoorlijk gelaat ge- vestigd houdende. yO, Elfride, Elfride, als ge eens berouw hadtWat hebt ge veel vergooid En aan wien, Elfride //Stilzeide zij haastig, en stak hem daarbij de hand toe. //Yergeteu heb ik je nooit geheel, al trouwde ik een ander uit zucht om de armoede te ontvluphten. Wie mij aanklaagt wegens mijue zucht tot zelfbehoud, is een egoist". ffEu als ik evenzoo had gehaudeld riep hij. z/Als ik een rijke vrouw had getrouwd en mijn beter ik om goud had geofferd Als ik eens in zoo'n toestaud tegenover u stond z/Daarvau stond niets in de sterren geschreven," zeide zij glimlachend. //Dan hadden wij elkaar immers zoo niet kunnen outmoeten. Kom, laat ons de zaken nemen zooals ze helaas zijn, cn niet zooals ze zijn konden." Zij liet een zachten zucht hooren, terwijl zij hem daarbij smachtend aankeek. z/Zal ik u wederzien, Wilfred Ja Stellig Wauneer Het naderende oogenblik van scheiden maakte hem elke weigering onmogelijk. De oude liefde was weder in zijn hart outwaakt en deed zich met vernieuwde kracht gelden. Liefst ware hij immer in deze schemerachtig verlichte, met geuren bezwangerde kamer gebleven. de Ti.ussen aangekomensinds den slag bij Moekden 60,000 man. Ook Wladiwostok is in den laatsten tijd geweldig versterktmen hoopt dat de vloot van Rodjestwensky spoedig zal komen De Japanners zullen Wladiwostok niet op dezelfde wijze kunnen insluiten als zij het deden met Porth-Artkurde Russische schepen zullen uit de haven kunnen stoomen en naar hartelust stroop- tochten maken. Het lijkt er evenwel naar dat de Japanners er zich op voorbereiden om, wanneer de Russische vloot Wla diwostok bereikt, haar te belemmeren in het verlaten der haven, door den toegang te versperren met het laten zinken van schepen, evenals zij te Port-Arthur niet geheel zonder succes hebben gedaan. Dit vermoeden baseert zich op de omstandigheid, dat Japan dat reeds een aantal koop^aardijschepen heeft opgekocht en een 30tal eerste klasse stoomschepen heeft buitgemaakt, nog steeds nieuwe aankoopen van schepen doet. Daarbij zijn de sinds Januari aangekochte booten niet veel meer dan oudroest, terwijl hun tonnenmaat te groot is om ze voor de kustvaart te kunnen bezigen. Men denkt dus dat ze eventueel voor branders zullen moeten dienen. En wanneer het Togo gelukt op die wijze de Russen in een val te krijgen, loopt hij niet het gevaar van in &6n slag op zee volledig het onderspit te delven. Niettegenstaande de Czaar bevel heeft gegeven dat het vierde eskader 20 Juni naai1 het verre Oosten moet vertrekken, betwijfelt men zeer of dit wel zal kunnen geschieden. De schepen schijnen nog Jang niet in goeden staat te verkeeren en de artillerie moet bepaald slecht zijn. Hoewel er dag en nacht aan gewerkt wordt, beweren deskundigen dat bet eskader niet voor Juli in staat zal zijn zee te kiezen. Linewitsj telegrafeert dd. 18 Mei: Aan het front van ons leger heeft een kleine vijandelijke afdeeling den 16en de bergengte van Vandilin bezet. Een poging van de Japanners, om bet dorp Sjo-hot-se te bezetten, is misluktons vuur heeft hen teruggedreven en zij zijn in zuidelijke richting afgetrokken. Denzelfden dag naderde de Japansehe cavaliere onze afdeelingen door het dorp Seo-noek-hoe, zes kilometers ten zuiden van het dorp Faoel. Nadat onze troepen versterkinger. hadden gekregen en een afdeeling vrijwilligers in de tlank van de Japansehe achterhoede was gestuurd, is de vijand tot terugtrekken gedrongen. Het »telegraaf-agentschap" verneemt uit Peking, dat de Russische zaakgelastigde ter kennis van de Chineesche regeering heeft gebracht, dat, volgens ingekomen be- richten, de Japanners voornemens zouden zijn, den Keizer van Korea, ondanks het verdrag van Sjimono- seki, dat de onafkadkelijkheid ran Korea waarborgt, naar Japan te brengen. De Russische regeering zal hiertegen bij alle mogendheden een protest indienen. Zitting van Zaterdag. Hooger Onderwijs. Bij de repliek aan den Minister van Binnen- landsche Zaken, zegt de heer Van Houteu, dat noch diens persooonlijke houding jegens den gods- dieust, noch de geheele godsdienstvrijheid iets te maken he^ft met dit ontwerp. "Wilt ge dan, dat ik kom, vroeg hij met trillende stem. Zij knikte. z/Spoedig vroeg hij nog zachter. z/Morgeuavond." //Omstre.eks dezen tijd z/Neen! Om negen uur verwacht ik eenige gasten." Ontsteld deed hij een schrede achterwaarts dit ziende, voegde zij er haastig bij Ik zou denken, ge kunt toch mijn vriend wel zijn, nu ge mijn onderwijzer niet wilt wezen." Hij dacht een oogenblik na en antwoordde #Ge hebt gelijk. ik zal komen om u te zien. Goeden nacht, Elfride." Zij greep zgoe hand en hield die vast. ffNog een vraagzeide zij. z/Goed." rKuat ge de erfenis van uw oom, van dien ouden dwarskop, niet nu nog machtig worden met behulp van het gerecht Ik bedoel gij kunt het testament niet ongeldig laten velklaren, waariu hij aan zijn boekhouder een half millioen toewerpt als ware het peperkoek Hij werd doodsbleek. z/NeenMaar zwijg toch over dien boeven- streek. Nog kort vo6r zijn dood had ik een brief van mijn oom ontvaugen ge kunt hem lezen waarin hij mij recht laat wedervaren, en beloofde, dat hij mij aan zijn sterfbed zou laten roepen om zijn zegen en zijn nalatenschap te ontvangen. Die brief is opengebroken en gelezen, voordat hij iu mijne handen kwam, zoo waar als ik hier voor u sta, Elfride. De argwaan is eerst in mij wakker geworden, toen het, helaas, te laat was. Ik be- merkte de sporen van het opeubreken der euveloppe. Dat //doleereud" een beleedigeude uitdrukkiug is, heeft spreker nooit geweten, nu zal hij in het vervolg er voorzichtiger mee zijn. Evenmin heeft hij iets onaangenaams bedoeld met te wijzen op de famielieverhouding, die vaak bestaat tusschen de profesoren aan de Vrije Uuiversiteit en jrpo- litieke kuipers" bedoelde geen enkele toespeling op 's Ministers naam. Wat de zaak zelf aangaat, spreker is bereid, de ongelijkheid op te heffen en den effsctus civilis aan de doctoraie graden van de openbare uuiver- siteiten te ontnemen, desnoods is hij voor een ge heel vrije advocatuur. Nu is de belofte van wijziging bianen vijf jaren wel geen bestelling, maar dan toch een erkenning van den tegenwoordigen wetgever, dat deze rege- ling niet deugt. Wellicht zou de Regeering nu nog met die solutie kunnen komen, waarmee zij over vijf jaren toch komen moet. De heer Van Welderen Rengers, die meer dan de meeste andere leden van de Kamer in de ge- legenheid is geweest, onze parlementaire geschiedenis ua te gaan, herinnert zich geen voorbeeld in onze geschiedenis van een tijdperk, waarin zoo als nu de meest verheven vraagstukken, de meest intieme gemoedskwesties, de heiligste zaken in het parlement worden besproken. Hij acht dit niet in het belang van het land. De vrijheid van geweten in den ruimsten zin is steeds dourdeliberalen voortgestaan, en deze verdedigen zij. logaande op het gister door den Minister ge- bruikte beeld van de automobiel, waarmee men de geloovigen in den stal wil laten rondrijden, zegt deze afgevaardigde, dat de liberalen de geloovigen overal willen laten rijden, mits zij zelf de auto mobiel betalen. De Minister van Binnenlandsche Zaken zegt in zijn dupliek o. a., dat de liberalen zich k tort et a travers tegen dit ontwerp verzetten, zonder eenige moeite te doen, in deze zaak zelf naar een opios- sing te zoeken. De heer Van Houten heeft zich nu wel verklaard voor de opheffing van de onge lijkheid, doch nit niets blijkt, dat zijn geestver- wanten het daarmee eens zouden zijn geweest. Hij staat wel eens meer alleen en buitendien deed hij niets om zijn geestverwauten tot die meening te bekeeren. De bereidverklaring is dus mosterd na den maaltijd. In stemming gebracht, wordt het wetsontwerp aangenomen met 27 tegen 15 stemmen (zuiver rechts tegen links.) Zonder debat of hoofdelijke stemming wordt de Maar hoe zou ik het bewijzen Waarmede En met welk doel Al kon ik het bewijs leveren, wat hielp mij dat, daar het testament overeen- komstig de wettelijke bepalingen was opgesteld en onderteekend in bij zijn der getuigen En toch is het een schurkeustreek geweestriep hij hartstochtelijk uit. //Het was 't werk van een ellendigen verrader, die in het duister werkte in mijn nadeel, zonder dat ik iets kwaads vermoedde. Die laatste brief van mijn oom was om mij te bespotten eu te hoouen of het testament door slinksche middelen verkregen, die Hij hield de laatste woorden in. Terwijl Elfride die vraag tot hem richte, was zij nader getreden zoo was na de uitgang vrij. Wilfred Jordan drukte nogmaals hare vingers vast in de zijne, rnkte toen de deur open en haaste zich om in de buitenlucht te komen. II. Het was een donkere Novemberavond. De wind blies krachtlg uit het Westen door de volkrijke straten. Allengs viel er meer regen tusschen de sneeuwvlokken, die de st.raten met een glibberige korst bedekten. Booglampeu en ga8vlammen weerkaatsten haar licht in het spiege- lend nat op de straatsteenen, die een witten damp schenen op te geven. Wilfred Jordan' sloeg daarop geen acht. Hij ging geheel op zijn gloeiende liefde voor de vrouw, die hij een uur geleden nog verachtte. Met den hoed over het voorhoofd getrokken maakte hij voort om thuis te komen daar zou hij zich geheel aan zijne geJ&chten kunnen overgeven. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1