A I g e m 8 8 n Nieuws- 8 0 Advertentiobtacl o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. DRAITKWET. No. 4688. Donderdag 18 Mei J905. Binnenland. 45e Jaarffangr. A F 0 LUITIN G W E G. V E TJIL LET 0 N. HET TESTAMENT. n n ABONNEMENT: Inzending van advertent! en v6or 3 uren op den dag der uitgave, De ooriog tusschen Rusland en Japan. 3) wawr-rr- IEFZESSCHE COURAJfT. Per drie maanden binuen Ter Neuzen 1,Franco per post,Yoor Nederlaud 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Atnerika 1,32^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADYlSTENTIlN: Yin 1 tot 4 regels f 0,40. Yoor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driema&l plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekcnd. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. J9M Sstri.ll ve'^bijai TImuiiiImk-, Woensdag- en Virijdagavond, nltgezonderd op yeealilngen, toij de I'lruia P. J. VAM BE I1MDK te ter Wemaen, De Burgemeester van TER NEUZEN brengt, ter vol- doening aan bet schrijven van den Commissaris der Koningin in Zeeland iid° 12 Mei 1905, A no. 353'-, 2e Afdeeling, ter kennis van de ingezetenen, dat de weg op den oosteiijken dijk van het kanaal van Ter Neuzen tusschen de beide bruggen over dat kanaal te Sluiskil tot uadere aankondiging voor het publiek verkeer wordt afgesloten en dat tijdens die afsluiting het verkeer zal kunnen plaats bebben langs den weg, loopende van den oosteiijken kanaaldijk naar de Axelsche Sassing tot de ontmoeting daarvan met den nieuwen oosteiijken kanaal dijk en verder langs dezen nieuwen oosteiijken kanaal dijk tot de aansluiting daarvan aan den bestaanden kanaaldijk benoorden den spoorweg van Gent naar Ter Neuzen. Ter Neuzen, 16 Mei 1905. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN brengen ter openbare kennis. dat op 15 Mei 1905 bij hen is ingekomen een afschrift van een aan Heeren Gedeputeerde Staten van Zeeland gericht verzoek- schrift om vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein, voor gebruik ter plaatse van verkoop alleen aan logeergasten van D. J. A. VAN DEN EECK- ROUT voor het voorlokaal van het perceel kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen, sectie F no. 243, plaatselijk gemerkt, letter P no. 43. Binnen twee weken na de dagteekening dezer bekend- making kan een iedertegen het verleenen dezer vergunning schriftelijk bezwaren bij Burgemeester en Wethouders inbrengen. Ter Neuzen, 16 Mei 1905. Burgemeester eu Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. Ook kapitein Klado heeft nu zijn opinie over den aanstaanden zeeslag uitgesproken. Volgens de raeening van dezen deskundige zullen de verbonden eskaders blool staan aan berhaalde torpedo-aanvallen daarna zal pas de eigenlijke aanval van Togo komen. Kapitein Klado zegt dat hij er lang niet zeker van is dat de Japansche krniser „Jasjima" is vergaan wel zal de toekomst leeren dat de Russische gepantserde kruisers Wladimir-Monomach" en „Dmitri-Donskoi" verouderde types zijn en in den slag van nul en-geener waarde. Maar 'zelfs gesteld het geval dat Rodjestwenski de overwinning mocht behalen, hoe zal hij dan zijn schepen in Wladiwostok kunnen brengen, over een zee die be- zaaid is met mijnen en waar de torpedo's overal op de loer liggen A1 de schepen, die 't er behouden af brengen, zullen ten zeerste reparaties behoeven, die Rodjestwenski niet of niet dan met de grootste moeite zal kunnen bewerk- stelligen, terwijl Togo overal de gelegenheid daartoe vindt. Voorzichtigheidshalve heeft deze zich jurist niet te ver verwijderd, niettegenstaande het mogeiijk voor hem voordeeliger was geweest om Rodjestwenski slag te »Mevrouw heeft bezoekmaar als mijnaeer vcrwacht wordt, zal ik eeus gaan vrageu." Hij wierp een blik in de portiersloge, om zicb te overtuigen, dat de man met dien mantel, op wien wel iets viel aan te raerken, onder toezicht acbterbleef, en ging toen de trap op, waarvan de treden met een rooden looper wareu belegd. Wilfred Jordan had dien blik bemerkt en zijne wsugen werden rood van schaamte en wrevel. Hoe weiuig tijds was het geleden, dat de be- schaafde kritigen in het huis zijner ouders gaarne verkeerden en hij als zoon des huizes werd behan- deld met de oplettendbeid, die men hem schuldig was 1 Mevrouw de barones laat a verzoeken binnen le komen. U is immers de teekeuonderwijzet Jordan volgde den bediende, die zijn hoed en mantel zonder verlof in bewaring nam, naar de eerste verdieping. Door een fraai versierde voorkamer kwam hij in een klein, maar weelderig ingericbt boudoir, waar een fUnk vuur in den haard brandde. Op de terruggeslagen gordijnen kaatste bet purper van den avondhemel zich terug en wierp op het fluweel etu vloed van rob\jnkleurig licbt. Op de tafel stond een vaas met de kostbaarste orchideeen eu rozen, een dergelijke bloemeupracht leveren voor de wereeniging met Nebogutof had plaats gevonden. Het gerucht wil verder dat Japan tot twee dingen vast besloten is ten eerste dat er van geen onderhande- lingen sprake zal zijn voor en aleer Togo met Rodjest wenski ter dege heeft afgerekend, en ten tweede dat, wanneer het jniste oogenblik daar is, Japan direct met Rusland zal gaan onderhandelen. Mocht echter in dat geval Rusland de tusschenkomst van president Roosevelt wenschen, dan zou de Japansche regeering daar waar- schijnlijk wel mee kunnen instemmen. Linewitsj, de Russische opperbevelhebber, heeft het hospitaal te Kharbin laten ontruimen en de patienten naar de achterhoede gestuurd; dit scbijnt er op te dui- den dat hij in de naaste toekomst een ernstig treffen verwacht. Tokio, 16 Mei. Tijdens den storm, die enkele dagen geleden woedde, is de kruiser ,Nekko-Maroe" bij Foesan op een rif geloopen en beschadigd. Drie stoomschepen pogen het schip viot te brengen. Op 11 Mei was kanongebulder hoorbaar tusschen 8 en 11 uur 'a morgens op 33,45 graden Noorderbreedte en 129,20 graden Oosterlengte. Door den mist was het gezicht belemmerd. Een Japansche torpedoboot werd gezien die in de richting van het kanonvuur stoomde. Op Fransch grondgebied is een toestel voor draad- looze telegrafie opgericht en verbinding verkregen met Petersburg via .Saigon. Noch Engeland, noch Japan maken de opmerking, dat Frankrijk hierdoor een oor- logsdaad heeft verricht. De leden van de Eerste Kamer der Staten- Generaal zijn bijeengeroepen tegen 18 dezer, 's na- middags om twee uur, voor de openbare behan- deling van de wet op het hooger onderwijs. TWEEDE KAMER. Zittiog van Dinsdag. Provincale Wet. Aan de orde is de voortzetting van de beraad- slaging over de wijziging van de Provinciale Wet eD wel over dat onderdeel, dat op de belasting- ht-ffing betrekking heeft. De heer Jansen verdedigt namens de commissie van rapporteurs een amendement am te bepalen, dat de opcenten op bedrijfs-en vermogensbelasting eerst mogen worden geheven, wanneer die op de personeele belasting 20 bedragen en slechts de belft van deze opcenten mogen zijn. De heer Ferf haDdhaaft daartegenover zijn amendement om uitsluitend te bepalen, dat de opcenteD op bedrijfk- en vermogensbelasting niet meer dan de helft mogen bedragen dan die op de personeele belasting. De heer Ferf meent, dat alleen zijn amende ment in de historische lijn voortschrijdt. De heer Zijlma gaat het amendement-Erf echter niet ver genoeg. Ook wil de beer Zijlma het mogeiijk maken dat op de vermogensbelasting meer opcenten worden geheven dan op de bedrijfs- prijkte op den schoorsteenmantel naast de zacbt tikkende pendule. Zelfs de bloemenhanger, die boven de sofa in den boek heen en weer scbommelde als een fladderende vlinder, was vol met heerlijk geurende seriDgen en takken vol bloesems. Wilfred Jordan, die zijne donkere achterkamer vergeleek met deze gezellige mooie kamer, had een gevoel alsof hij in een andere wereld was overgeplaatstzijne zinnen waren om zoo te zeggen betooverd. De wensch kwam bij hem op, hier alleen te kunnen blijven te midden van dit robiju- kleurige licht, dat hem zoo weldadig aandeed, te midden van de welriekeude geuren, die zijne ziunen streelden. Met de rechterhand leunende op de mollige bekleeding van een armstoel, stond hij met half gesloten oogen en liet den vrijen loop aan zijne geprikkelde verbeeldiug die zijn ademhaling koorts- achtig deed versnellen. Het oude zoete sprookje der eerste liefde klonk hem daarbij in de ooren. Levendig kwam hem alles weder voor den geest. Hij zag een paar donkere. oogen en roode lippen, die hem bekoor- lijk tegenlonkten, en zoo sterk was de indruk van dezen droom in wakenden toestand, dat de joukman met een zucht zijn vrije hand over de oogen streek, om zich tot de werkelijkheid te roepen. Een gevoel van angst greep hem plotseling aan het was of hij gewaarscbuwd werd om den ge- vaarlijken bodem te ontvluchten, waar zijn beter gevoel zoo snel was verdwenen. Doch reeds was het te laat. In de aangrenzende kamer verstomde bet geluid der stemmen. Eu daar hoorde hij lichte tic .astiiig. Hij bclicnaamt dezen wensch in een sub-amendement. De heer Van Dedem acht het niet juist, den provincialen besturen recht te geven opcenten te heffen op de aanslagen van de vermogeus- en bedrijfsbelasting. De heer Ter Laan maakt een wijziging in het amendement van hem en zijn partijgenooten, waarbij wordt bepaald, dat de opcenten niet meer dan 50 mogen bedragen. De heer Treub, de rede van den Minister, Vrijdag uitgesproken, beantwoordende, noemt als belasting-objecten voor de provinciepaarden, vee en grond. Een fout van het regeeringsstelsel acht hij het, dat de Minister reeds nu erkennen moet, dat voor Groningen uitzonderingsbepalingen moeten worden gemaakt. Het amendement-Ter Laan is nu voor spr. veel aannemelijker geworden, doch de splitsing tusschen vermogens- en bedrijfsbe lasting acht hij een bezwaar. De Minister van Binnenlandsche Zaken beroept zich op de geschiedenis van het betrokken Grond- wetsartikel tot staving van zijn meeniDg, dat de Grond wet eisch't, dat de gewone wetgever positieve voorschriften geve voor de provinciale belasting- heffing. Tegen bet socialistisch amendement blijft de Minister gekant, ook na de wijziging, waardoor het van sociaai-demokratiscb alleen demokratiscb is geworden. Het voorstel Ferf wijkt den Minister te veel van bet Regeeringsontwerp af, hoewel hij wei geneigd is, eenige meerdere vrijheid aan de provin ciale besturen te geven. Hij laat overigens de beslissing omtrent beide amendementen gebeel aan de Kamer over. Het sub-amendement Zijlma acht hij evenwel in geen geval aannemelijk. Het amendement van de socialistische Kamer- gtoep wordt verworpen met 53 tegen 13 stemmen. Het amendement Ferf word, nadat de heer Zijlma zijn sub-amendement had ingetrokken, ver worpen met 40 tegen 26 stemmen. Het amendement van de commissie van rappor teurs wordt met 48 tegen 19 stemmen aangenomen. De heer Van Dedem trekt zijn amendement in. De beer Treub verdedigt een amendement, om heffingen alleen als retributie niet te onderwerpen aan de bepalingen op provinciale bedrijven. De Minister acht het amendement onaannemelijk. De heer Treub trekt het amendement in en gaat over tot de verdediging van zijn amendement, strekkende tot het machtigen van de provinciale bestureu om in bepaalde streken afzonderlijke heffingen te maken. voetstappen, vergezeld van een zacht japongeruisch. Wilfred liet zijn hand zakken. De deur ging open en de roode portieres werden opengeslagen. Een slanke dame hoog van gestalte, stond op den drempel. Haar hoofd was omlijst door fijne krulletjes bruin haar, waarbij bet gelaat als wit albast afstak. De schooue roode lippen kwamen dasrtegen des te bekoorlijker uit, terwijl de in druk van haar voorkomen nog werd versterkt door haar amandelvormige donkere oogen, bescha- duwd door lange wimpers. Een trek op haar gelaat, die haar greuzelooze zelfzucht en prikkelbaarbeid verried, gaf daaraan een pikante uitdrukking. Op dit eigenaardige schoone hoofd viel het pur- perroode licht der ondergaande zon en zette daaraan een verblindendende bekoorlijkheid bij. #Ik heb u even laten wachten Wilfred Jordan werd in zijn droomerijen te snel gestoord, om de waarneming zijner oogen oniniddellijk tot bewustzijn te orengen doch de klank van haar stem trilde door tot in zija hart. Hij schrikte op, pijnlijk aangedaan. Op zijne plaats staan blijvende, boog hij bet lichaam naar voren, als iemand die verblind is door een onver- wacht licht, of als iemand die verstijfd is van schrik. Alleen de mondhoeken trokken zenuwachtig alsof hij wilde lachen en niet kon. Mevrouw Von Karstenbrock bad achteloos den sleep van haar japon opgenomen. Nu ricbtte zij den blik naar den jonkman, die daar zwijgend en onbeweeglijk stond. //Wat is dat?" mompelde zij, een paar schreden uader komeude. Zou dat De Minister bestrijd dit amendement. Het amendement wordt verworpen met 44 tegen 20 stemmen. De heer Sasse van Ysselt verdedigt een amen dement om de vaste uitkeering voor de betaling der ambtenaarstraktementen niet naar bet betaalde in 1900, maar naar het betaalde in 1904 te be- rekenen. De heer Sasse van Ysselt trekt zijn amendement in, ook de heer Ferf doet alzoo ten opzichte van het niet overgenomen deel van zijn amendement. Het amendement Fock wordt verworpen met 40 tegen 19 stemmen. De overige artikelen worden zonder debat of hoofdelijke stemming aangenomen. De eindstemming zal op nader te bepalen dag worden gehouden. Aan de orde is het wetsotwerp nopens de art- senijhereidkunde. Het ontwerp wordt aangenomen. TER NEUZEN, 17 Mei 1905. Hedennamiddag werd alhier door den notaris P. Dregmans ten verzoeke van de erven Maria Maas, wed. Jacob Deij, en krachtens verleend rechterlijk bevel, geveild Koop 1. Een woonbuis en erf aan de Kerk- boflaan, te Ter Neuzen, groot 67 centiaren. Hoogste bod 600. Koop 2. Een woonhuis en erf te Othene (Zaamslag), groot 1 are 34 centiaren. Hoogste bod 325. Koop 3. 98 centiaren tuingrond, te Othene. Hoogste bod f 80. Koopen 2 en 3 gecombineerd hoogste bod 430. De pereelen werden opgehouden en zullen herveild worden. Bij het lossen van basaltsteen uit een rijn- schip op een zolderschuit, had Maandagnamiddag de werkman Aug. de Waele, die de steeuen moest overzetten, het ongeluk door het uitschieten van zijn haak van het rijnschip op de zolderscbuit te vallen. Hij bekwam daarbij beduidende wonden aan het hoofd en moest door zijne kameraden bewustelooS huiswaarts worden gebracht, waar hem geneeskundige hulp werd verleend. Heden zijn bij bevelschrift der arrondis- sements-rechtbank te Middelburg naar de open- bare terechtzitting verwezen D. J., J. M. v. D.. J. C. d. F. en A. H. H., werklieden te Ter Neuzen, thans gedetineerd te Middelburg, ter Elfride Onbewust was deze naam over zijne lippen gekomen doch na het uitspreken er van gevoelde bij onmiddellijk spijt. De jonge vrouw opende en sloot herhaalde malen de oogen j de zenuwachtige trek op haar gelaat was duidelijker te zien. //Dat wist ik niet," sprak zij halfluid. „Toen men mij beloofde mij den teekenonderwijzer te zenden, kon ik niet vermoeden //En ik zou aan die uitnoodiging nooit geboor gegeven hebben," antwoordde bij met onvaste stem, zonder het oog van haar schoon gelaat te kunnen afwenden, //als ik geweten had, wie ik hier als mevrouw Von Karstenbrock zou terug- viuden nooit Na een korten inwendigen strijd schudde zij het pijnlijk gevoel van den toestand af. z/Welkom dan, Wilfred Jordan Zij bood hem de handdoch hij raakte die niet aan. Toen lachte zij zacht. ffIs mijn leveuslot u dan zoo geheel onbekend gebleveu z/GeheelIk wist genoeg, toen ik vernam, dat ge met nw mama naar Baden-Baden waart gereisd om in het huwelijk te treden," antwoord de hij kort. Zij knikte. z/Het was mijn laatste kans Natuurlijk bebt ge toen haat tegen mij opgevat." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1