A i g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Onderzoek Melk. Vaccinatie. Kiesrecht. SekeneLmaking. Ne. 4686. Zalerdag 13 Mei 1905 45' Gemengde berichten. Jaargang. - s- 0 I ABONNEMENT: Voor Per drie maariden binneu Ter Neuzen 1,Franco per posrt Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,82£. Men abonueert zich bjj alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVfiBTBNTIlK: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Brj directe opgaaf van driemaal plaataing derzelfde advertentie wordt de pr^js slechts t w e e m a a 1 berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentiSn v6or 3 uren op den dag der uitgave S El EtSTE] BXjAXJ. 2 ?S. 3 ji'a c a>o S-c:? •SPfe-S N TER NEUZEN, 12 Mei 1905. Gisteren slaagden te Middelburg voor het examen vrije- en ordeoefeningen der gymnastiek de damea M. Verhage en M. de Vlieger van Zoidz&nde, E. J. Visser van Honteniase, A. M. Vonhout van Oostburg en L. E. Woittiez van Breskens. Aan de tbans geeindigde acte-examens in Zee- land werd deelgenomen door 70 mannelijke en 47 vrouwelijke candidaten. Van hen werden af- gewezen 23 m. en 13 vr. candidaten, een had zich teruggetrokken, en slaagden 47 m. en 38 vr. Voor de vrije- en orde-oefeningen der gymnaatiek legden 8 m. en 12 vr. candidaten examena af. Van deze werden 2 m. en 1 vr. afgewezen en slaagden 6 m. ea 11 vr. Voor nuttige handwerken werden 4 candidaten geexamineerd, van wie er 1 werd afgewezen en 8 slaagden. De heer J. van Melle te Middelburg, benoemd tot onderwijzer aan de chr. school te Axel (hoofd de heer P. van Vliet) heeft voor die benoeming bedankt. J.l. Dinsdag had te Waterland-Oudeman, nabq de IJzendijksche grena, door den deurwaarder Hendrikse te IJzendijke de verkooping plaats van den boereninspan van den heer Petrus Dossche. De hoogst bekende pr\jzen van het hoornvee be- droegen voor melkkoeien francs 790, frs. 700, frs. 660, frs. 630 en zoo vervolgensvoor vaarzen frs. 800, frs. 540 enz.voor kalveren frs. 185 tot frs. 100. De paarden liepen tot frs. 1450, de zwangere varkens tot frs. 225, alles onver- minderd tien procent veilingskosten. Een enorme menschenmassa uit Zeeuwsch- Vlaanderen, uit Oost- en West-Vlaauderen was op deze merkwaardige verkooping tegenwoordig. In de week van 3 tot en met 9 Mei zyn in Zeeland voorgekomen een geval van pokken te Oudelande, twee gevallen van roodvonk, een te Middelburg en een te lerseke en drie ge vallen van diptheritis, een te Hoofdplaat, Kats en St. Philip sland. DE WA LZA) OUDEN." De nieuwe stoomboot #Walzoorden", bestemd voor den dienst VlakeWalzoordei, is Woensdag te Vlissingen gearriveerd, na via IJmuiden over de Noordzee derwaarts gebracht te z^jn. Gisteren had, ten overstaan van de commissie van toezicht over den provincialtn stoombootdienst, bestaande uit de heeren Vam Rompu, Siegers en De Casern broot, een proeftocht plaats. Het schroefstoomschip, gebouwd door de konink- lijke Nederlandsche Grofsmederij te Leiden, iuge- richt voor het vervoer van passagiers, goederen en vee en geschikt voor den dienst op de Zeeuwsche stroomen, heeft de volgende hoofdafmetingen leDgte tusschen de loodlijnen 88 M., breedte op de spaDten midscheeps 6 M. en helte 2,80 M. Met voile belading van het maximum aantal pasaagiers en goederen is de diepgang voor 1,60 achter 2,20 M. Het vaartuig is gebouwd van Siemens Martin staal, voldoende aan de eischen van het bureau Veritas. Het is voorzien van een voorroer voor het ge- makkelijk manoevreeren in beperkte ruimte. Voor de passagiers zijn ingericht verschillende ruimten. Vooruit een rooksaloo aan 't dek, afge- werkt in blank teakhout en voorzien van donker- roode trypea banken, rondloopende langs de wandeu dezer dekhutmen heeft bier aan aile zijden een rnim uitzicht. In den rooksalon bevindt zich een breede en ruime trap, die voert naar de kajuit eerste klasse, een zeer ruim verblijf, met donker- rood fiuweelen gemakkehjke banken, mahoniehouten tafel en spiegel. De betimmering van deze ruimte is bewerkt in mahoniehout met ahornhouten pa- neelen, ingelegd met keurig figuurwerk. In deze kajuit bevinden zich de toegangen naar de kapiteins- hut en naar de W. C. Achteruit geeft een stalen dekhuis toegang naar de ruime kajuit tweede klasse, welke geheel is betimmerd in blank greenenhout en voorzien van de noodige tafels, banken enz. In dit verblijf vindt men de toegangen naar de hutten voor machinist en stoker en in het trappenhuis een W. C. Al deze rnimten zijn voorzien van electrisch licht, benevens hulpverlichting voor het geval van storing in de electrische installatie. Aan het dek vindt men, behalve de schijn- lichten, kappen en diverse toegangen, de noodige banken, ingericht om te kunnen worden neerge- slagen, en losse banken op het acbterdekvoorts een sloep in davids, ankerspil enz. Op de £eer ruime commandobrug zijn atuur- toestel, machinekamertelegraaf en kompas geplaatst. De seinlichten zijn mede electrisch, met noodver- lichting door petrolenmlampen. Over het geheele voor- en achterschip, zoo- mede op de commandobrug, ziju wegneembare zonnetenten aangebracht. Alle verbljjven zijn voorzien van stoomver- warming. De machine is een verticale compound machine met oppervlak condensatie en afzonderlijke centri- fugaalpomp voor circulatie; het vermogen, dat z\j ontwikkelt, is ongeveer 800 I P K. De stoom- ketel werkt met een spanning van 9 atmosfeeren. In de machinekamer vindt men, behalve de gewone hulpwerktuigen een dynamomachine met dynamo ten behoeve van de electrische verlichting. (M. C.) Al de weervisscherijen op de Ooater-Schelde, de stalleu op de Grevelingen en de weervisscherij op de Wester-Schelde geven - zoo schrjjft men uit onze provincie aan de N. R. Ct. dit jaar al even slechte uitkomsten als het jaar 1904. Nbch haring, nbeh ansjovis bezoekt de fuiken en als men nagaat wat het onderhoud van het weer, want, uetten, manden enz. kost, laat bet zich begrijpen, dat bij de meeste der weervisschers het vaste voornemen opkomt om voorgoed de visscherij te laten varen. Ons wordt verzekerd, dat een aantal weervisschers, die tot voor eenige jaren in goeden doen waren en boven audere visschers uitslaken, thans zoo z^jn verarmd, dat zelfs het grootste deel hunner bezittingen er bij ingeschoten is. Terwijl tot voor eenige jaren zeer hooge pachten werden betaald, is de regeering zeer vrij- gevig geweest in het ingeven der perceelen, maar ondanks de verlaagde pachten, it het in de laatate jaren zelfs onmogelijk geweest een schanel stuk brood te verdieuen. Te Oudelande is de man, bjj wien Zaterdag de pokken werden geconstateerd, overleden, terwijl een nieuw geval, nu bij een vrouw, zich heeft voorgedaan. Te 's Heeren hoek is een meisje van drie jaar in een waterput bij het huis gevallen en verdronken. In de Oostenburger Middenstraat te Am sterdam woont het kinderlooze echtpaar G., dat een jaar of zea geleden een tweejarig meisje ter verzorging tot zich nam, dat door haar moeder volgens de buren mishaudeld werd. Eenige jaren ging het nu goed. De pleegouders verzorgden het kind voorbeeldig eu het meisje, dat eerst zeer zwak was, groeide flink op. Nadat het kind vijf jaar bij haar pleegouders had doorgebracht, vroeg onverwacht de vader, die met den pleegvader samen op de landswerf werkte, het kind lerug. De pleegouders moesten natuurlijk aan het verzoek voldoen, zij 't ook noode. Een jaar was het kind bij haar ouders terug, toen op straat gisteren het kind naar haar vroegere pleegmoeder toekwam, huilende, en verklarende, dat het niet terug wilde, want dat moeder het zoo sloeg. Bij onderzoek bleek werkelijk het kind bont en blauw geslagen te zijn en had het daarbij pijn in den rug. Het kind verhaalde, dat moeder haar op den grond wierp ea dan trapte. De vroegere pleegouders hebben nu een klacht over deze mishandeling ingediend aan het politie- bureau op Kattenburg, doch de buren moeten, naar wij vernamen, eergisteravond een dreigende houding hebben aangenomen tegea de ontaarde moeder, die zich wijselijk niet liet zieu, maar door haar man heeft laten zeggen, dat zij het kiad wel geheel wilde afstaan, Het onderzoek inzake den moord in de Driekoningenstraat te Amsterdam wordt uog altijd voortgezet, en hoe lauger hoe meer blijkt, dat de arrestatie van de families Wagenaar en De Haan, afgezien van het feit dat het bewijs geleverd is, dat zij de daders zijn van vele bclangrijke dief— stallen, een zeer gelukkige is geweest. Uit de naspeuringen is toch gebleken dat zij voor de weduwe Cerlijn geen onbekenden waren en vdor den moord tot haar in betrekking stonden. In verband hiermede en met het vindea van een sleutel in bun woning in de Driehoekstraat, die paste op het slot van de huisdeur van de woning van de vermoorde, en ook met het feit, dat zij getracht hebben hnn alibi te bewijzeD, hetgeen niet is gelukt, wint de overtuiging veld, dat zij medeplichtig zijn aan den moord. Der justitie wacht in dezen nog een moeiiijke task, daar de verdachten zeker niet zullen be- kennen. Bjj het verhoor weigeren zij dikwijls alle inlichtingen, terwijl hetgeen zij verklareD, zoo wonderwel in elkander past, dat het alien schijn heeft, of vooraf in den breede is beraad- slaagd over hetgeen er bij een eventueele arrestatie gezegd zou worden. (Tel.) Dinsdag kwam bij een rijwielhandelaar op de Prinsengracht te Amsterdam een meneer, die zeide K te heeten, ambtenaar aan de Rijks- verzekeringsbank te zijn en wel plan te hebbea een rijwiel te koopen. Over den verkoop was men bet spoedig eens j den volgeuden morgen zou het karretje bij K. aan huis bezorgd worden. Toen dit was afge- sprokeu, zeide de koopermaar propos, ik moet nog direct een bjodschap doenzou a mij even een rijwiel willen leenen. De rijwielhandelaar had daar niets op tegen en meneer K. ging met het rijwiel waarde 62.50 heen,en moet nog terugkeeren. Hedenvoormiddag kwam de rijwielhandelaar aan de Rijksverzekeringsbank en verzocht den heer Kte spreken. Inderdaad kwam er een ambtenaar van den opgegeven naam, maar die zag er heel anders uit dan de kooper van het rijwiel. De rijwielhandelaar bemerkte nu, dat bij upge- licht was. De kooper heeft ziju waudelstok achtergelaten misschien dat deze omslandigheid tot zijne ontdekking leidt. Maandagavond is er te Eerbeek een treurig ongevsl gebeurd. Bij het rangeeren van den laatsten goederentrein had de 22jarige machinist S. het ongeluk van de machine te vallen. Hij kwam onder den trein, die hem het hoofd van het lichaam sneed. De justitie te Tiel begaf zich Dinsdag naar Kerkwijk, in verband met een vermoedelpk geval van kindermoord. TEB IEUZEHSOHE COIRMT. Oit blad vembljut Jlaandag-, Waeoadag- en yrijdagavond, nitgeawndeird op Feentilageu, bij de Flrma I", jr. VAS DE IAKDE te Ter lesien. Burgemeester en Wethouders ran TBR NEUZEN brengen ter algemeene kennis den uitslag ran hefc onderzoek met Berbers tolcentrifuge ran de melk, die aan de buizen der ingezetenen wordt afgeleverd. DATUM VAN ONDERZOEK. NAMEN DEK MELKVERKOOPERS. WOONPLAATS. UITSLAG VAN HET ONDERZOEK. Aanmerkinoen. 4 Mei 1905. Krijn Dees Gerard van de Wege Wed. J. van der Gouwe Marinas Machielse* Jacobus Jansen Jacobus Deij Jaeobus Oppeueer Jan Klaassen Pieter de Kraker Wed. J. van der Meer Willem Frederik Kaijser Cornelia Maas Hubertus Bannier Hendrik Koekkoek Adriaan de Fouvr Joannes Gerres Pieter Jozias Klaaijssen Jan Johannes van Drie! Jan Piatteeuw Wed. Jaeobus Meertens Hendrik de Koeijer Abraham 'tGilde Jan de Ruijter Jan de Feijter Mz. Michiel H. van Doeselaar Reinier Scheele Jacobus P. Vercouteren Lerinus Dieleman Pieter Loof Franjois Dekker Az. Ter Neuzen Hoek H Ter Neuzen Zaamslag Tar Neuzen Hoek Ter Neuzen Zaamslag Ter Neuzen 3,0 2,8 3.8 4,0 2.9 3.0 3,9 3.4 4.5 3,2 3.1 4,0 2,9 3.0 2,8 3.1 3.2 2.4 3.7 3.5 3.1 3.6 2.3 3,0 3,5 2.8 3.3 3.2 3.4 2.9 S'S IE, g73 S A C3 T3 T3 T3 h •'—a 5? c - - c9 e6 c8, -a OD ©•S S3 -a •S'g B .2 fctO ■JS 2 a 12.2 o2 <s>"g k *2 c 3 CS P N :e* P S3 C e® Os <3 fc ai - J4 C3 U be ®«2 .t u P :E? sa be 33 cn 03 Ct3 r—t aJ C C3 QO a S o -*-<M ^3 o 5 -4^ Cfl cd w "©>-♦- :e»cs fc :3s S-c Ter Neuzen, 11 Mei 1905. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN rnaken bekend, dat gelegenheid tot gratis vaccinatie en revaccinatie door D. BUYZE, gemeentegeneesheer aldaar, zal bestaan in de kom der gemeente op ZaterdaK, 13 ittel I1IOS, in het gebouw der Vereenigde Hand- werkslieden in de Donze-Visserstraat, »s namiddags I,nil 3 tire en te Sluiskil op Maandajj, 13 Wei in een der lokalen van de openbare school, «s iiHinii!ilac<< lialf tlrle ure. Ter Neuzen, 11 Mei 1905. Burgemeester en Wethoudeis voornoemd, J. A. P. GE1I.L, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZF.N Qelet op art. 33 al. 2 der Kieswet; Brengen ter openbare kennis dat de met redenen omkleede beslissingen van het Gemeentebestuur op de ingekomen verzoeken om ver- betering van de Kiezerslijst, in haar geheel op de Secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage zijn •uedergelegd, en' in afschrift, tegen betaling der kosten, verkrijgbaar zijn. Ter Neuzen, 11 Mei 1905. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt, naar aanleiding van een door hem ontraugen schrijven van djen Consul van Belgie alhier, ter algemeene kennis dat er op 24 September 1905 te llergen een internationaal eongres (d'Expansion economique mondiale)zalgehouden worden. Voor personen die van genoemd eongres ■zouden wenschen gebruik te maken zijn exemplaren van het programma ter hunner beschikking bij den Consul voornoemd terwijl verdere inlichtingen bij hem rerkrijgbaar zijn. Ter Neuzen, 11 Mei 1905. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1