A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 4682. Donderdag 4 Mei 1905. 45e Jaargang. 2 4 0 0 FKtriLLKTON. MET VALSCHE PAPIEREN. Binnenland. ABONNEMENT: Inzending van advertentiSn v6or 3 uren op den dag der uitgave De oorlog tusschen Rusland en Japan. Onlusten te Warschau. ■aBWhWrwrewMnaffn. IEI1ZESSCHE COURASfT. Voor Per drie maaudeu binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32$. Men abonueert zich b(j alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven bushouders. ADVESTSNTIlNi Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs sleehts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Dit blttil vezaehijnt naaodag., Woenadag- en Yrijdagavond, nltgeaonderrt op Feealdagen, bij de Firm* P. J. VAST UK MKDB te T«r Meuen. Burgemeester en Wethouders van HOEK noaken bekend, dat ten laste der gerneente zal worden aangegaan eene GELDLEEN9NG van ten hoogste terren eene maximum rente van 4 °/a 'sjaars, verdeeld in aandeelen van 300,waarvan te beginnen met 1910 telken jare een aandeel zal worden afgelost. De storting moet plaats heb'oen op 1 Juni a. s. Voor 15 Mei a. S. worden inscbrijvingen ingewaeht bij den Burgemeester. Hoek, 22 April 1905. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Secretaris. Het optimisme in regeeringen scliijnt te Petersburg te zijn teruggekeerd. Men zegt, dat de Japanners het ter zee toeh nooit zullen kunnen volhouden. Er is nn al een geheel nieuwe tweede .loot en een derde is in aan- tochtdaar zullen de Japanners niets tegenover kunnen Wat de oorlogsverrichtingen te land betreft, hier is men minder koopvol; men is van meening dat de Ja panners zullen trachten, Wladiwostok te nemen, waar- rtoor Rusland zijn eenige oorlogshaven zou moeten missen. Generaal Hasegawa heeft 100,000 man onder zich om de Toemen over te trekken en 't beleg te slaan voor Wladiwostok. Deze vesting besehikt Blechts over een bezetting van 46,000 man. Verder kan Linevitsj op ««xigo»t>Uk ileciits 336/500 man stelleu tegenover de 000,000, die Oyama onder zich heeft, zoodat de kansen roor de Russen niet zoo erg schitterend zijn. De »Matin" ontving een telegram, volgens hetwelk Rodjestwenski met de geheele vlool naar de Philippijnen is vertrokken, waur hij zich met Nebogatof zal veree- nigen. 't Is ook mogelijk, dat hij tracnt, Togo uit de nabijheid van Formosa weg te lokken en hem in een open zeeslag te leveren. Hoe 't ook zij, algemeen vindt men, dat Rodjestwenski's kansen goeds taan en eenmaal meester van de zee, zijn de Rassen overwinnaars, want zij kunnen het geheele Japansche legcr van zijn basis afsnijden. Of deze redeneering in de praktijk nu wel geheel jnist is, zal de toekomst moeten leeren. De voornaamste beschuldiging tegen generaal Stoessel bestaat in 'tfeit, dat hij buiten zijn macht is gegaan, toen hij Port Arthur overgaf zonder den commandant der vesting, generaal Smirnof, te raadplegen. Warschau, 1 Mei. Van middag om kwart over een trok een menigte, bestaande nit 5000 arbeiders met bun gezinnen, die vijf roode vlaggen in den stoet mee- voerden, onder het zingen van oproerige liederen naar 0O, lane, wat doet het mij leed, dat ik je zoo hoor spreken Laten we liever daarover het •stilzwijgen bewaren. Waartoe na nog ophelde- ringen Geloof mij, ik ben met het proces-Gray tot in bijzonderheden bekend en ik heb mij er mee verzoend. A Is je wilt, gaau wij rechtstreeks naar Amerika daar zullen onze maatschappelijke positie en de vooroordeelen der menscheu ous geluk niet in den weg staan." »Neen, Koertlaten wij elkander wel degelijk ophelderiug geven antwoordde Jaue vastberaden. „Ik bemerk, dat wij te doen hebben met de booze iublazingen van MorrisJe spreekt van een proces-Gray, waardoor hij een beroemd advocaat is geworden. En je hebt je daarmee verzoend, Koert Ik kan mij onmogelijk begrijpen hoe je met dat verschrikkelijk proces iets had uit te staan, zoodat er sprake kon z(jn je daarmee te verzoeuen." Koert drukte de handen tegen het voorhoofd. O, Jane, waarotn ben je zoo wreed Is het dan niet genoeg, dal ik mij ter wille van onze liefde verzoend heb met het lot, dat wjj dragen moeten Miju arm is sterk genoeg om ons beiden te verdedigen tegen een ieder, die ons verant- woordelijk zou willen stellen voor de moorden van James Gray Al is je vader onder beuls- handen gestorven, zijn kind, mijn teergeliefde vrouw is een eugel gebleven Bij wilde baar aan zijn hart drnkkeu, maar Jane weerde hem af en keek hem strak aan. Toen stond zij op van de sofa en deed eenige het Witkowsky-plein. Men liet de menigte zich daar opstellen. Later kwam een patrouille uhlanen van de garde, vv.dke de menigte voorbij liet gaan. De uhlanen hielden bij de huizen halt. Toen daarna infanterie op- rukte uit de Maarschaik-Kowskastraat, vielen de uhla nen op den stoet aan. Ook de infanterie schoot. De menigte keerde om, maar de infanterie ging door met vuren. In het geheel werden 2 salvo's en 40 enkele sehoten gelost. Be hospitaal-soldaten telden 31 dooden en 15 gewonden. De politie bracht bovendien 60 dooden en gewonden weg en arresteerde 50 menschen. Verder werden twee vlaggen in beslag genomen. In de Jeruzalemstraat had ook een botsing tusschen de troepen en het volk plaats. De menigte vuurde, maar werd door patrouilles verstrooid. Een politiebe- ambte werd gewond, 20 arbeiders werden gedood en 25 gewond. Ook hier nam de politie verscheidene roode vlaggen in beslag. Vanavond lijkt de stad uitgestorven en de winkels zijn gesloten. Warschau, 1 Mei. Er wordt melding gemaakt van een nieuwe botsing op den hoek van de Zlota- en Sosnowa- straat, 20 peisonen werden gedood of gewond. Hedenavond om kwart voor tien werd een bom ge- worpen in een patrouille kozakken in de buurt van het Weener station. Drie kozakken en een politieagent werden gedood, twee dames die uit het station kwamen zijn zwaar gekwetst. Kozakken en infanierie losten daarna verscheidene salvo's in de straat. Er moeten veel dooden en ge wonden zijn. Warschau, 2 Mei. Bii de botsing op gisteren in de Jeruzalemstraat losten de soldaten niet alleen salvo's, maar zij sloegen ook met de kolven hnnner geweren en gebruikten bajonetten en sabels. Vele vrouwen en halfvolwassen personen zijn gekwetst; in het hospitaal overleden er tien. De soldaten drongen in de binnen- hoven der huizen en mishandelden de mensehen, die zich daar verstopt hielden. Bij een treffen op een andere plaats doodden de huzaren vierpersonen. 's Avonds drong een volksmenigte binnen in een brandewijn-depdt in de voorstad Praga, waarop de troepen twee salvo's vuurden. Daarbij werden vier perBonen gedood en twee soldaten gewond. TWEEDE KAMER. Zitting van Dinsdag. Lager Onderwijs. De Minister van Binnenlandsehe Zaken zegt zijn meening over de verschillende aanhangige amendementen. Het bewijs, dat het euvel van het aannemen van kinderen onder 6jarigen leeftijd, toenemend zou zijn, is niet geleverd. Evenwel aangezien het inderdaad beter ware, als geen kinderen onder de 6 jaar opgenomen werden zullen, bij de berekening van het snbsidie, alleen de onderwijzers voor de kinderen boven de 6 jaar meetellen. Ten opzichte van het amendement- stappeu acnterwaarts, alsof zij bang voor hem werd. Zij hield hear hand afwerend ornhoog tranen glinsterden in haar oogen. sO, Koert, spreek je zoo over mijn onvergete- lijken besten vader Maar je bent ziek ik heb je voortdurend beklaagdik weet dat het mijn heilige plicht als vrouw is, je te verplegeu en te leiden tot je weer geheel hersteld bent. Ik beschuldig je niet, Koert; hoe zou ik dat kunnen doen P Ben ik je niet opzettelijk nagereisd om je te verplegeu Wil je mij je nood niet klagen en mij zeggen wie je op die rampzalige gedachte gebracht heeft, waaronder je zooveel te lijden had? Zeg mij alles I Je vrouw is dapperder dan je denkt, KoertZooveel leed kan alleen mijnheer Morris je hebben aangedaan hij, voor wien mama mij nog waarschuwde, toen zij reeds aan boord van de »King Richard" was. Mama wist dat hij naar mijn hand dong en aedert ik hem afwees was ik altijd bang voor hem. Maar ik heb nooit kunDen vermoeden, dat hij zijn wraak tegeu mijn onschuldigen man zou richten Zij ging bij deze woorden naast Koert zitten, sloeg haar armen om zijn hals en drukte z(ju hoofd tegen haar borst. //Maar, Jane, ik heb de akten gezien en je hebt zelf die brieven herkeud als afkomstig van je papa ffHeb je die akten van mijnheer Morris ont- vangen Dan zijn die akten vervalscht en met den naam van mijn vader ingevuldWat een booze, lage daadZou ooit een wrldoener op zoo'n ellendige manier beloond zijn door dengene, aan wien hij zijne weldaden betooud heeft? Hij dacht mij kwaad te berokkenen, maar God liet het ten goede gedijen. Ons geluk, dat hij ver- nietigen wilde is door uw liefde gered geworden, KoertIk wil niet klagen, ik wil je niet onder Ketelaar (geen subsidie voor onderwijzers, die andere beroepen uitoefanen) zegt de Minister, er alleen dkn geen bezwaar tegen te hebben, wanneer uitdrakkelijk kerkelijke bedieningen van de be- paling worden uitgesloten, en er voorts een overgangsbepaling in de wet kome, ten voordeele van die onderwijzera, die reeds thans andere betrekkingen er bij waarnemen. Ook nopens het amendement-Roessingh (laten vervallen van de drie respijtjaren voor de scholen, wier aantal leerlingen onder de 25 is gedaald) stelt de Minister een middenweg voorhet snbsidie zal eerst verloren gaan, wanneer het aantal kinderen ge- dnrende die driejaren onder de 20 is gedaald. Tegen het amendement-Ter Laan (veranderen van #3 jaar" in *2 jaar") heeft de Minister geen bezwaar. Wil is hij tegen het amendement-Ferf (geen subsidie verleenen wanneer het schoolgeld 40 gulden bedraagt, terwijl de Regeering in het outwerp schreef #80 golden"). Er zijn openbare scholen van bv. 6 leerlingen, waar elk kind op 800 komt. Tegen den eisch van de heeren Helsdingen c. s., om bij algemeenen maatregel vau bestuur dezelfde bepalingen ten opzichte van de hygiine enz. der schoollokalen in bijzondere scholen vast te stellen, als de wet bevat ten opzichte van de openbare scholen, heeft spreker groot bezwaar, Vergeten mag nl. niet, dat de openbare school steeds de beschikking heeft over de openbare kas. Op het standpunt van de heeren Borgesius c. s., die sleehts 4/g der kosten snbsidie willen geven voor de bijzondere school, ten einde aan de christelijke barmhartigheid, haar jacktveld niet te ontnemen, kan de Minister zich stellen, maar hij ziet niet in, dat daarmee de wet zich zou moeten bemoeien. Regeling der Werkz&amheden. De Voorzitter stelt veor, in verband met de langdurige beraadslaging over dit wetsontwerp, het (/arbeidscontract" van de agenda af te voeren en daarvoor in de plaats te stellen kleinere, spoedeischende wetsontwerpen. De heer Goeman Borgesius betreurt dat, en prolesteert tegen de telkens gehoorde beschuldi- ging, dat dit de schuld zou zijn van de leden der linkerzijde. De Voorzitter zegt volstrekt een dergelijk verwijt niet te hebben bedoeld. De heer Heemskerk betreurt evenzeer de ge- dwongen afvoeriog van het contract. In elk geval het oog brengen, hoe zijn boos opzet had kunnen verijdeld worden, als je mij in je leed had laten deelen. Wie kent den consul sir James Gray te Londen niet Een enkel telegram ware voldoende geweest om de booze bedoelingen van den advocaat te verijdelen. Blijf bedaard, Koert, de moeilijke dagen, die wij doorleefden, zullen ons zegen aanbrengen. Maar wij gaan niet naar Amerika, wij gaan naar Wiesbaden terug om de nagedachtenis van mijn besten vader weder in eere te herstellen. Je zult me daarin behnlpzaam zijn en als mijnheer Morris ontmaskerd is zullen wij nooit weer over het proces-Gray spreken Koert keek zijn vrouw verbaasd aan. Zij stond zoo hoog boven hem, hij kon haar nauwelijks begrijpen. En aan zulk een wezen had hij den rug toe- gekeerd Onbeschrijfelijk veel ging er op dat oogenblik in zijn gemoed om. Hij zocht naar woorden, maar vond ze niet. Daar trad de professor binnenzich tot Koert wendend, zeide hij #U zal het zeker niet afkenren, dat ik den heer Morris kennis gaf van awe komst. Hij woont hier dicht bij in een hotel. Ik liet hem verzoeken hier te kamen, aangezien u beweerd heeft, dat die heer uwe verklaringen zou beves- tigen. Ik zond daarom een bediende naar zijn hotel, maar deze keerde helaas terug met het bericht, dat de advocaat voor eenige dagen op reis was." i/Dat is jammerriep Koert uit. /,1k had hem gaarne eens gesproken Maar ik kan wel raden waarheen de advocaat gereisd is. Zou u mij een dienst willen bewijzen, heer professor De professor stelde reeds meer vertronwen in Koert, hij was terstond bereid tot elken gevraagden dienst. hebben de heeren van de linkerzijde toch, in weerwil van hun liefde voor het arbeidscoDtract, de debatten over het onderwijs hooger gesteld. De Minister zegt nog, naar aanleiding van een opmerking van heer Borgesius, dat hij niet langer heeft gesproken dan strikt noodig was. De heer Borgesius heeft er niet aan gedacht, den Minister z\jn lange spreken kwalijk te nemen. Iemand, die gedacht heeft, dat een wet als deze zoo spoedig zou doorgaan, moet wel naief zijn in politieke zaken. Besloten wordt conform het voorstel des Voor- zitters. De heeren Ferf en Ketelaar handhaven hua amendementen. De heer Roessingh wijzigt't zijne in den geest van 't door den Minister gesprokene. De heer Troelstra kondigt een later te behan- delen motie aan, door bem met zijn geestver- wanten Schaper en Hugenholtz ingedieud waarbij verklaard wordt, dat het lager onderwijs (open- baar of niet) kosteloos moet worden gegeven. De heer Henneqain trekt zijn amendement in. De heer Borgesins, mede-ouderteekenaar van het amendement-Hennequin, £feeft echter nog een redactiewijziging in overweging, waarbij de bedoeling dnidelijker blijkt. De kwestie omtrent twee of drie jaren speel- ruimte voor de subsidie voor scholen onder 25 leerlingen, wordt b\j stemming uitgemaakt ten voordeele van drie jarem Verworpen wordt het amendement.-Helsdingen (subsidie reeds te doen ophouden bij scholen onder 40 leerlingen), met 60 tegen II stem men. Het amendement-Ferf (schoolgeld) wordt ver worpen met 40 tegen 80 stemmen. Het amendement-Helsdingen (schoolbouw en -inrich'ing), wordt verworpen met 40 tegen 27 stemmen. Het amendement-Borgesius (maximum subsidie 2/g der kosten), wordt verworpen met 43 tegen 21 stemmen. Het onder-aitikel 54bis wordt aangenomen met 40 tegen 20 stemmen. Morgen 10 uur voortzetting. - De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben met 88 van de 75 nitgebrachte stemmen gekozen tot lid der Eerste Kamer (vacature D. Laan) den heer J. A. Laan, lid der firms Bloemen- daal Laan te Wormerveer, en lid der Pro vinciale Staten van Noord-Holland. jrDan verzoek ik a een telegram van mij door een bediende naar het telegraafkantoor te laten brengen." Intusschen haaide hij zijn notitieboekje te voorschijn, scheurde er een blaadje uit en schreef daarop het volgende telegram aan Wambold z/lk verzoek n den advocaat Morris onmiddellijk te laten gevangenuemen waar en wanneer gij hem aantreft. Zonder verw(jl keer ik met mijn vrouw terug." Tegelijk met den professor verliet Koert de kamer om de noodige stappen te doen bij den Duitschen ambassadeur. Na het telegram aan een bediende te hebben gegeven was de professor zoo vriendelijk, Koert naar het hotel van dan Duitschen ambassadeur te vergezellen. Tot groote verbazing van Koert bleef de professor in het portaal van het prachtige gebouw plolseling stilstaan en zeide ffDe inhoud van nw telegram, volgens het welk u den advocaat wil laten gevangennemeD, en het feit, dat ge u wilt legitimeeren als Duitsch offi- cier, ziju m(j voldoende om mijn bedenkiDgen te laten vallen. Ik heb uw eerewoord en dat is afdoende. Van uit de ambassade zou deze zaak in de couranten kunnen komeu tot groot uadeel van mijne inrichting. ik wensch dit tot elken prijs te voorkomen en daarom verzoek ik u met mij terup te keeren. Reis nog beden met uw vrouw in alle stilte naar Duitschland. Zie- daar mijn verzoek Dankbaar drukte Koert den professor de hand en keerde met hem naar Jane terug. Na de verplegingskosten van zijn vrouw betaald te heb ben vertrok hij onmiddellijk met zijn wederge- vonden kleinnood naar Duitschland. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1