A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Bekendmaking. Personeele Belasting. No. 4680 Zalerdag 29 April 1905 45e .'aargang. Landbouwberichten. Gemengde berichten. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,-. Franco per postVoor Nederlaud 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amenka 1,82*. Men abonueert zich bjj alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Bneven- bushouders. ADV EHTENTlJSN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,ifs Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertenti* word' rl* pr\v slechts t w e e m a a 1 berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgavw IEjEHE^STIEI BXjA-H). TER NEUZEN, 28 April 1905. Woensdag slaagden te Middelburg voor het onderwijzers-examen o. m. de heeren Th. A. Maat van IJzendijke en V. C. Maes van Hoofdplast. Donderdag slaagden de heeren A. B. Schelleman en H. Steppe van Axel. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft met ingang van 1 Mei 1905 het njk, voor het toezicht cp de drankwet, verdeeld in drie inspection, waarvan de derde omvat de provincien Noord-Brabaut, Zeeland, Limbing en het gedeelte van Gelderland ten zuiden van den Kijn en de Lek. Die inspeclie is aangewezen als ambtsgebied voor den inspecteur J. M. Hermans en aan dezen zijn toegevoegd de adjunct-inspecteurs B. L. H. Leclercq en J. H. ter Veer. Als standplaats zijn aangewezen voor den inspec teur J. M. Hermans en voor de adjnnct-inspecteurs B. L.^H. Leclercq en J. H. ter Veer tot 15 Mei 1905 onderscheidenlijk Echt, Maastricht, en Groningen, en van 15 Mei 1905af:Hertogenbosch. De Zeeuwsche anti-rev. partijdag werd Dinsdag te Zierikzee gehouden en geopend met een toespraak van den Voorzitter, den beer Mr. A. A. de Veer uit Middelburg. De vergadenng was Diet openbaar. Aan H. M. de Koningin en den Minister van Binnenlandsche Zaken werden tele- grammen verzonden. Des middags hield het Kamerlid Talma een rede naar aanleiding van bet onderwerp f/De komende strijd. De telegrammen die des morgens verzonden waren, waren van den volgenden inhoud »Aan H M. de Koningin. De vergaderden op den oartiidag van anti-rev. kiesvereenigingen in Zeeland, te Zierikzee bijeen, bieden Uwe Majesteit hunne eerbiedige hulde en betuigen hunne oprechte ver- knccbtbeid aan het doorluchtige Oranjehuis, terwijl zij Uwe Majesteit in Gods heilige bescherming aanbevelen." n Het telegram aan Dr. Kuyper lmdde*Ue vergaderden op den partydag van anti-revolutio- aaire kiesvereenigingen in Zeeland, te Zierikzee bijeen, betuigen Uwe Excellent* hunne erkente- lijkheid voor al hetgeeu door Uwe Excellence ook op de eereplaats thaus door U bekleed voor de Christelijke begioselen is gedaau en vragen vau God dat uw ministrieel leven weer voor vier jaar verleugd worde tot heil van KoniDgiu, volk en vaderland." Tot voorzitter van het moderamen voor Zeeland werd herkozen Mr. A. A. de Veer Gz. te Middelburg, tot secretaris Mr. P. Dieleman te Middelburg en tot penningmeester de heer A. S. J. Dekker te Goes. Tot vice-voorzitter werd beuoemd de heer D. Mulder te Zierikzee. Volgens mededeeling van den Inspecteur over het Loodswezen heeft de navolgende wijziging plaats gehad in de verlicbting en betonning van Ooster- en Wester-Schelde 1. Spitse ton No. 3. van het Schaar van Waarde is verlegd naar ongeveer51° 23' 43" N.b. en 0° 46' 2" W.l. in 56 d. M. water. 2. Stompe ton No. 31 met afgeknotten kegel van het Zuidergat is verlegd naar ongeveer 51° 23' 7" N.b. en 0° 50' 87" W.l. in 65 d.M. water. 3. Het groen, rood en witte vaste licnt, staande 154 M. binnen den kop van het Oude Hoofd te Walsoorden is thans zic'ntbaar groen in N273°0. tot 90 M. beW. stompe ton N<>. 31 met afgeknotten kegelwit van daar tot 90 M. beO. spitse ton No. 28 en verder bovenwaarts rood. 4. Het lage licht van Groenendijk (Hontemsse) is thans zichtbaar rood van benedenwaarts onder den Zuidwal tot 90 M. beO. spitse ton No. 28 wit vandaar tot 30 M. beW. stompe ton No. 8. met afgeknotten kegel en overigeus als vroeger. 5. De stompe ton No. 1 met afgeknotten kegel van het Schaar van Kolijnsplaat is ver- vangen door een rood en zwart horizontaal ge- streepte kogelton No. 1 met liggend kruis. 6. De spitse ton No. 9 met bol van de Room- pot is vervangen door een rood en zwart hori zontaal gestreepte kogelton No. 9 met staaud kruis. In de week van 19 tot en met 25 April kwamen in de provincie Zeeland voor twee gevallen van roodronk, te Middelburg en te Zaamslag, en een geval van diphteritis te Aar- denburg. In de gemeente Selzaete (Belgie) is Woensdagnacht een man van omstreeks 30 jaar, zekere G. de B. aan de pokken overleden. De kameraad van De B. had de pokziekte, waarop De B. hem een bezoek bracht. Bp dit bezoek heeft hp de ziekte in zoo hevige mate opge- daan, dat hp enkele dagen nadien aan de ge- volgen overleed. De andere is bpna genezen. Een leerzaam proefweld. RECHTSZAKEN. Arrondissements-rechtbank te Middelburg. De recbtbank heeft in hare zitting van 28 April de volgende vonnissen uitgesproken lo. Th. M., oud 18 j., kleermaker, 2o. P. D. M., oud 21 j., veldarbeider en 3°. C. L. M., oud 20 j., veldarbeider, alien te St. Jansteen, zijn wegens mishandeling veroordeeld, de le tot 4 maanden gevangenisstraf, de 2e en 8e ieder tot 14 dagen gevang. H. S., oud 30 j., dienstmeid te Axel, is wegens vernieling vrijgesproken. J. H., oud 22 j., opperman te Ter Neuzen, gedetineerd te Middelburg, is wegens diefstal veroord. tot 4 maanden gevang. met bevel tot gevangenhouding. P. A., oud 12 j., zonder beroep te Ossenisse, is wegens diefstal ontslagen van rechtsvervolging. De vrouw van den marinier B. te Bodegraven had met Paschen een 14jarigen broer uit den Haag bij zich. De jongen zat aan de tafel een revolver schoon te maken, waaruit, toen hij den haan over haalde, een kogel vloog, die vrouw B. in den hals trof. Da Arnhemsche rechtbank heeft L. K., koopman in prentbriefkaarten, wegens onzedelijke handelingen, veroordeeld tot een jaar gevangenis straf. De eisch was drie jaren. Dat behoort den redder vergoed te worden Terwijl eenige jongens over de sluisdeuren van de Eenhoornsluis liepen viel e6n hunner er af doch wist zich nog aan de sluisdeuren vast te klampen. Een loopknecht van de firma H. Stam te Wormerveer zag het ongeval en kon door op de sluis te gaan liggen en voorover te buigen nog joist den knaap grijpen en hem naar boven hijschen. De redder kwam er echter ten slotte nog slechter af dan de geredde jongen, want door het voor- overbuigen viel een zevental rijksdaalders, die hij los in den zak had, naar beneden in het water, zoodat den man het schreien nader dan het lachen stond. Voor een loopknecht is 17,50 dan ook een heele som. Men meldt uit Haarlem Een 6jarig meisje, J. V. genaamd, dat Dinsdag- namiddag schrok van een voorbijkomenden slier en daarvoor op zijde sprong, kwam daardoor onder de electrische tram op den Kleinen Houtweg. De tram ging over de borst van het kind. Het was dadelijk dood. Van het drama Diusdagnacht te Vollenhoven afaespeeld, meldt men nog het volgende uit Zwolle Op de boerenhoeve De Rollecate wonen de 42jarige Harm de Vries en zijn 55jarige zuster Naatje de Vries. Toen Diusdagavond de melkrijder van de boterfabriek ffDe Volharding" geen melk- bussen aan den weg vond staan, die De Vries daar gewoonlijk neerzette en trota herhaalde signalen geen gehoor kreeg, werd door hem en enkele inmiddels gewaarschuwde familieleden een onderzoek ingesteld. Door inklimming wist men zich toegang te verschaffen tot de omigens op gewone wijze gesloten woning. In een der ver- trekken vond men toen De Vries in een uiterst verwrongen houding voorover op den vloer liggen. Het hoofd was aan de rechterzijde geheel in elkander gedrukt, terwijl een groote plas bloed van ongeveer een meter omvang rond om hem heen lag. De weeke hersenmassa kwam uit de wonden te voorschijn. Het slachtofter hield de gebalde vuisten krampachtig tegen de borst gedrukt, de knieSn waren opgetrokken, de rechtervoet was ontbloot. Niet alleen de vloer, maar ook de muren en zelfs de zolder waren met bloedvlekken bespat. Alles stond op zijn gewone plaats, geen gtoel was verzet. Een groote worsteliug of iets dergelijks schijnt das niet te hebben plaats gehad. Op de tafel lag een mes, dat echter niet gebruikt schijnt te zijn. Eenige meters verder lag de zuster in bewuste- loozen toestand. Aan het hoofd had zij eei. 12tai wonden, terwijl indrukken van viugers aau den hals werden waargenomen. Haar >oeslaud is ernstig, doch heeft hoop op herstsl, hetgeen dringend weuschelijk is met het oog op te geven inlichtingen. Allerlei geruchten duen de roudte, doch niets kan er met zekerheid worden vast- gesteld. Aan zelfmoord valt niet te denken. Wel veronderstelt men, dat de man op het hooreu van gerucht is ontwaakt en het hoofd om de deur heeft gestoken, waarna hij direct de doodelijke wonden (schot of slag) heeft ontvaugen. Doch dit is slechts vermoeden. Buitenshuis is alles gewoon en van inbraak of geweld is v-rder ook niets te bespreuren. Het parket van Zwolle was spoedig ter plaatse. Het lijk is naar het zieken- buis te Zwolle gevoerd. Heden zal aldaar de sectie plaats vinden. Men meldt uit Hardinxveld Een droevig drama speelde zich heden alhier af. In de vorige week was een ongehuwde dochter van S. B. moeder geworden en Zondag was door de politie reeds nasporing gedaan, wpl men aan kindermoord dacht. Een onder zoek naar de plaats waar het kind geborgen zou zijn, bracht, naar wij vernemen, niets aan het licht. De politie stelde echter een nader onderzoek in. Vanochtend om elf uur vond de nachtwaker B. in de Wetering achter de Nieuwe Steeg de jeugdige vrouw met hare moeder ver- dronkenzij hielden elkander vast omklemd. Uit op den wal achtergelaten voorwerpen als een parapluie en een omslagdoek blijkt dat hier het vaste voornemen bestaan heeft om een einde aan het leven te maken. De justitie scheen reeds in de zaak gemoeid, zoodat ver- moedelijk angst voor de gevolgen der misdaad beiden een zoo noodlotcigen dood tegemoet deed gaan. De vader beweert aan de misdaad on- schuldig te zpn. Tengevolge van een misplaatste grap was te Odessa het gerucht verspreid dat een hoog- geplaatst persoon uit Petersburg 10,000 roebels had gezonden, om voor de Paaschfeesten uitge- deeld te worden onder de familien der reservisten. Een duizendtal vrouwen meldden zich aan ten stadhuize en, toen men haar wilde afschepen, met de uitlegging dat men ze voor den gek had gehouden, begonnen zij deuren en vensters te verbrijzelen en met steenen te werpen naar de machtelooze politie. De burgemeester kwam er toen tussehen, maar hij kon de vrouwen eerst doen uiteengaan, nadat bij, als voorzitter der maatschappij van hulpbetoon aan de reservistenfamilien een aanzienlijke som had uitgedeeld. Te Erneghem, bij Oostende, was een vrouw aitgegaan, haar eenig kind, 4 maanden oud, toe- vertrouwende aan de hoede van haar man. Toen zij een uur later thuis kwam, zag zij met schrik dat haar kind dood in de wieg lag. Het was geworgd. De man was nergens in huis te vindeu, doch na lang zaeken vond men hem dood in een klein water, Moerdijk geheeten. Ongetwijfeld heeft de ongelukkige, in een vlaag van waanzin, eerst het kind en toen zich zelven gedood. Verleden week had men hem hooren zeggen dat het kind hem tegenstond. Een snel rijdende automobiel is Maandag- middag in Koitritz bij Possneek, in Thuringep, twee kinderen van drie en zes jaren over het lijf gegaan. Het eene kind bleef op de plaats dood, het audere werd zoo zwaar gewond dat men twijfelt, of het er van op zal komen. De automobiel ging er, nadat het ongeluk gebeurd was, hard van door. Bij een openbaar feest te Bordeaux is een tribune ingestort, waarop een honderdtal menschen had plaats genomen. Vijftien kwamen om en verscheidenen zijn min of meer ernstig giwond. Op de Paaschdagen heeft het in de Eifel zwaar gesneeuwd. Op enkele plaatsen lag d?. sneeuw Dinsdag voeten hoog. v GOUBAIT ea V.U^^von.l, op «e OK De Burgemeester van TER NEUZEN, maakt bekend dat de heer Commissaria der Koningin in deze provincie het voornemen heeft op Dinsdag, 2 Mei e. k.. r es na roiddags omstreeks 2,15 uren, deze gemeente te bezoeken. Aanelk.dieZijnHoogEdalGestrenge wenscht tespreken, ral daartoe de gelegenheid worden gegeven. Belanghebbenden wordt aanbevolen zich tot dat einde tijdig ter Secretarie op eene lijst te doen inscbrij e Ter Neuzen, 27 April 1905. De Burgemeester van Ter Neuzen, 3. A. P. GEILL. Zooals uit bovenstaande bekend making bliikt zal de Commissaria der Koningin onzer provincie Dinsdag a. s. deze gemeente te bezoeken. 'ofsThoon ZijnHoogEdelGestrenge den wensch kennen geeft dat zijne ontvangst eenvoudig zij en hij InTnderhefd gaarne alles sonde zien vermeSen wat den ingezetenen kosten of tijdverliea kan veroorzaken (bijv. muziek), noodigt ondergeteekende desniettemin de mge- Sen uit bij het lezoek van deze autontmt da nationale vlag uit te steken. Ter Neuzen, 27 April 1905. De Burgemeester vau Ter Neuzen, J. A. P. GEILL. De Burgemeester van TER NEUZEN, brengt bij deze ter kennw van de daarbii beiangbebbenden, dat bet door den Directeur der Directe Belaatingen enz. te 1Uddelburg, den 26 April 1905 invorderbaar yerklaard kobier der personeele belasting dezer pmeen °vf)nt deel over het jaar 1905, No. 1, op beden aan denOnb vantrer der Directe Belaatingen, ter mvordering, is te haul gesteld en dat ieder verplicht is znnen aanslag, op den bij de wet bepaalden voet, te voldoen. Ter Neuzen, den 27 April 1905. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. De heer W. van Bemmel te Reeuwijk hart op hooiland kunstmest geprobeerd. Reeds voor verleden jsmr. In 1903 alzoo. Een van de 4 perceelen kreeg toen 30t KG. kainiet en even zooveel Thomasslakkenmeel. Een andei bovendicn nog 266s K.G. chilisalpeter. Ofschoon de kunst- meststoffen alle heel best werkten en den opbrengst ferm wat deden stijgen, was d» proefnemer zeer be- nieuwd naar 't nawerken er van. In t yonge 1904 eebruikt hij weer kunstmest. Maar hy liet nu van elk nerceel de helft geheel en al maar onbemtrt. Daar moesten dus de weideplanten teren, op het geen sr in den grond voor haar nog over was. En dit screen met zoo minne- tjcs te zijn. Van 't eene stukje toch kvyam 6600 K.G. hooi per H.A. en 'tandere - nu bedoel ik 'deel dat een ianr vroeger chili had gehad leverde zelfs 7333 KG. op. Alzoo ruim 700 K.G. meer. Er bliikt hieruit zoo klaar als t kan «dat de salpeter- Umestinq van het vorig jaar zeer groote nawerking toont. De aangehaalde woorden zijn te vindenin tofticieele verslag van 'tproefvcld van den heer Van Bemmel. Het was een Rijksproefveld. Ik neem de vnjheid, hier nog dit aan toe te voegen. Vaak wordt er ach en wee treroecen over 't uitspoelen van chilisalpeter uit den |rondP Leert ons de hier bedoelde proef met dat er feel overdreven wordt daarbij Denk eens terug aan het ontzettend natte weer gedurende den zomer van 1903 Zoo ooit, dan is toen de kans op uitspoelen zeer gS geweestV En toch - toch werkte het zoo fl.nk n°fiitaee 't niet met me eens, dat het besproken proef- veld,leerzaam" heeten mag? Tot slot wilik nog even zeggen, dat de „chili" einde April, ja zelfs begin Mei nog wel kan worden uitgestrooid.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1