A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderer. Fsrsoneele Belasting. Aankondiging. No. 4(579. Donderdag 27 April 1905 45e Jaargang. 2400,- wcgen en wetpadeo met de kunstwerken. Binnenland. MET VALSCHE PAPIEREN. FEUILLETON. ABONNEMENT: Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,—Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Araerika 1,32*. Men abonneert zich by alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERT E N T I 1 N Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10 Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde adverti/iti slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden na&r plaatsruiuite berekend. Inzending van advertentiSn v6or 3 uren op den dag der uitgav« Burgemeester en Wethouders van IIOEK maken bekend, dat ten iaste der gemeente zal worden aangegaan eeme GELDLEENING van ten hoogste .tegen eene maximum rente ran 4 'sjaars, verdeeld in aandeelen van 300,waarvan te beginnen met 1910 telken jare een aandeel zal worden afgelost. De storting moet plaats hebben op 1 Juni a. s. Voor 15 Mei a. a. worden inschrijvingen ingewacht bjj den Burgemeester. Hoek, 22 April 1905. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Secretaris. Burgemeester en Wethouders der gemeente ZAAMSLAG brengen ter kennis van belanghebbenden dat te beginnen opWi*ijdag5 Meiaanstaande van wege de gemeente eene algemeene op- nerning zal worden gehouden van de Zaamslag, 21 April 1905. Burgemeester en Wethouders voornoemd, WORTMAN, Voorzitter. K. DE KRAKER, Wethouder. De oorlog tueschen Rusland en Japan. 50) XIV. Onmiddellijk na zijn huwelijk had Koert von Berghaupt het vermogen zijner vrouw grootendeels bij een solied bankier te Frankfort gedeponeerd. Hij vervoegde zich bij den bankier om eenige financieele zaken te regelen, en toog toen naar het station, om met den Dachttrein naar Parys te vertrekken. Zijn gemoed was tot rust gekomen, ongeduldig wachtte hy op het vertrek van den gereedslaanden sneltrein. Terwijl hij op het perron heen en weer wandelde, werd hij dour een conducteur aangesproken. „Goeden avoud, inijnheer Von Berghaupt Een beeije ontstemd, daar hij in zijn burger- kleeding herkeud was, keerde Koert zich om eu keek den man oplettend aan." //Aha ale ik mij niet vergis zie ik den gewezen sergeant Bertel voor mij." //Om u te dienen, mynheerToen ik het regiment verliet, kreeg ik een aaustellina als conduc teur. Wegens unijne kennis van de Fransche taa werd ik op de l^jn Frankfort-Parijs geplaatst. Het bevalt mij hier goed." /,Dat doet mij plezier, Bertel Een goed sol daat is ook een goed beambte, dat is genoeg bekend. Ik ga ook eens naar Parijsis dit uw trein vJa, mijnheer Dat treft goed, ik zal u de Wij vernemen nit goede bron dat Jhr. Mr. Van Weede inderdaad slechts tijdelijk tot Minister van Buitenlandsche Zaken benoemd is en onge- acht het aanbljjven van het tegenwoordig kabinet, in Juli als gezant naar Weenen terugkeert. reis zoo aangeimam mogelijk maken. Wij hebben nog een half uur lijd voor de trein vertrekt. Zal ik voor uw bagage zorgen z/Geef je geen moeite, waarde Bertel, ik heb al mijn bagage big mij. Laten wij liever wat praten." Over verschillende onderwerpen sprekende, liepen de beide mannen een poosje op en neer. Op eens bleef de condactenr staan en zeide eenigszins be- schroomd ^Mijnheer ik zou zoo gaarne met u over een zekere zaak spreken, maar ik weet niet hoe de vork aan den steel zit. Ik heb daarover reeds aan een kameraad te Mainz geschreven om onder- zoek te doeu, maar hij heeft my nog niet ge- antwoord." Koert spitsie de ooren. »Spreek vrij uit, Bertel. Als ik je kan terecht- helpen, dan met alle plezier ,U was mij altijd nog al genegen," zei Bertel dankbaar. //De zaak gaat mij eigenlijk volstrekt niet aan, maar zuiver is ze niet, daar verwed ik mijn hoofd op."' „Vertel mij dan bedaard wat je op het hart hebt, Berte! Je weet, ik bond van kort en bondig." ffDie naam trok mijn aandacht", sprak de conducteur peinzend. //Kom, bet beste is dat ik u alles nauwkeurig vertel. Toen ik den vorigen keer naar Parys ging mijn collega Neumeijer was ziek geworden en ik nam den dienst voor hem waar kwam er een voornaam Engelsch heer hier op het perron naar mij toe en zeide dat ziju vrouw in de wachtkamer zat eu evenals hij naar Pa-ijs giug. Hij was vermoeid en wilde TER NEUZEN, 26 April 1905. Bij Kon. beslnic is benoemd tot betaalmeester te Hoom Jhr. H. A. H. Sandberg, thans betaal meester te Ter Neuzen tot betaalmeester te Ter Neuzen R. H. Reeling Brouwer, surnnmerair bij den dienst van 's rijk schatkist. De heer J. A. van Rompu, lid van Ged. Staten van Zeeland te Ter Neuzen, is benoemd tot lid van het //Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen" te Middelburg. De traditie getrouw is de Paaschweek weer het tijdstip voor de laatste nitvoering in dit seizoen van verschillende vereenigingen. Maandagavond gaf de tooneeIvereeniging>Vooruit- gang is ons streven" eene voorstelling in de bovenzaal van het Hotel de Commerce". Zoowel dien avond, als oij de generale repetitie op Zondag- avond, was de zaal goed bezet. Opgevoerd werd j't Was maar een looda", oor- spronkelijk tooneelspel in 5 tafereelen. De opkomst op beide avonden bewees dat dit bekende Zeeuwsche tooneelstuk van A. Ruysch nog ruime belang- stelling wekt. En dat de nitvoering niet onver- dienstelijk was, bleek ten voile uit den bijval dien de optredende dilettaaten bij het publiek genoten en de onverdeelde aandacht waarmee het spel gevolgd werd. Dinsdagavond gaf de zangafdeeling //Geduld Overwint" der #Vereenigde Handwerkslieden" eene uitvoering in het lokaal der vereeniging in de Donze-Visserstraat. Ook hier was de zaal geheel bezet met belangstellende toehoorders. Door het manuenkoor werden een vgftal liederen gezongen, terwijl werden nitgevoerd //Een gelukkig echtpaar", operette in 5 tafereelen, #Het bedrogen drietal", blijspel in ^en bedrijf, en ffZonder tam- boer of trompetter", vaudeville in bedrijf. Een en ander amnseerde de hoorders uitstekend, waarvoor ze dan ook hnu applam niet spaarden. Een geanimeerd bal wai het slot van de hier- boven vermelde uitvoeringen. Door verschillende bewoners van den Baan- dijk waren eveDals het vorig jaar, op den tweeden Paaschdag, j.l. Maandag, festiviteiten georganiseerd. In den voormiddag vond plaats tnrfrapen en pierbollen, des namiddags mastklimmen. Hoewel het weer minder gunstig was, kwamen toch velen een kijkje nemen. In de verschillende cafe's werd rnim gebruik gemaakt van de gelegenheid tot dansen. daarom in den coup£ slapen sonder door zijn vrouw gestoord te worden. Ik moest haar daarom een afzonderlijken coupe geven en gedurende de reis voor haar zorgen. Dat was komiek ik moest er heimelyk om lachen. Ik bracht den Engelsch- man naar een coup^, waar hij slapen kon, en toen de trein spoedig zon gaan vertrekken, haalde ik de blonde vrouw van den Engelschman in de wachtkamer af en geleidde haar naar een coupe. Ik had een mooie som gelds ontvangen om voor haar te kunnen zorgen en maakte daarvan een ruim gebruik. Geen twee minuten voor het afrijden klopte de Engelschman aan het raampje, om nog gauw een telegram naar Parijs te laten seinen. Dat komt echter dikwijls voor en is nietg bijzonders. Maar ik was zeer verbaasd toen de dame een paar stations voor Parijs mp opdroeg om per telegram kamers voor haar te bestellen in het Stationshotel, bij het Straatsburger station. Zij had haar telegram onderteekend met den naam mevrouw Von Berghaupt." Slechts met moeite bleef Koert niterlijk kalm hij ontstelde echter hevig. //Is de geschiedenis uit vroeg hg met in- gehouden adem. i,0, heel gauw, mynheer. By de aankomst te Parijs kon ik niet naar die dame omzien, want ik moest voor mijn ziekeD collega Neumeijer zorgen, die per rytnig naar een ziekenhuis moest gebracht worden daar gingen een paar uren mee heen. Toen ik daarmede klaar was, haastte ik mij naar het stationshotel, om mij bij mevrouw Von Berghaupt te verontschuldigen. Toen zij mij het telegram gaf overhandigde zij mij ook een bankbiljet van honderd mark, om daarvoor De ongunstige verhouding die bestaat tus schen de bootmannen, die hun werk vinden aan de op- en afschuttende zeeschepen alhier, en die reeds meermalen aanleiding gaf tot vecht- partijen en misbandelingen, was ook de laatste dagen weer oorzaak van botsingen. Zaterdagavond bevond zich de bootuian Zandstra alleen in een roeiboot en had eene tros afgehaald van een binnenkomende stooinboot. Aan den walkant werd hij aangevallen door eenige per- sonen, behoorende tot de z.g. //nieuwe ploeg", welke concurrentie voert tegen de z.g. //oude ploeg". Dat men niet malsch te werk ging blijkt wel daar uit, dat een scheepshaak op het lichaam van Z. in drie stukken werd geslagen, daarop duidelijk de sporen der mishandeling nalatende. Van dit feit, waarvan zekere J. v. D. de hoofddader moet zijn, is door de politie proces- verbaal opgemaakt. In den nacht van Maandag op Dinsdag was het echter nog erger. Na het sluiten der cafe's nabij de Westsluis op straat vertoevende, ont- moetten daar een viertal luidjes van de //nieuwe ploeg" een bootman uit Gent, zekeren R. B., die alhier voor zjjn zaken verbleef. Zij vroegen hem een sigaret, op welke vraag hij joviaal toestemmend antwoordde. Eer hij echter nog in de gelegenheid was sigaretten uit te reiken, werd hem door een der mannen een hevigen slag toegebracht, waarop ook van de anderen meerdere mishandelingen volgden en B. .de vluebt nam in het houten wachthuisje van de //oude ploeg". De aanvallers sommeerden hem daarop om naar buiten te komen, maar de wachthebbende mannen wilden hem niet laten gaan, waarop de anderen het gebouwtje begonnen te bom- bardeeren met steenen die ze uit de straathaalden. De ruitetf waren natuurlijk spoedig stuk en de projectielen vlogen naar binnen, waardoor de bootman Pieters zoodanig aan den arm getroffen werd, dat hij dit lichaamsdeel niec kan gebruiken en hij ook aan het hoofd werd verwond. Daar de toestand binnen onhoudbaar werd zochten de zich in het gebouwtje bevindenden de heil in de vlucht. De Gentenaar B., op wien men het toch voornamelijk scheen te hebben begrepen, viel toen weer in handen der geweldenaars, die hem onbarmhartig mishandelden en naar den water- kant sleurden, onder bedreigiug hem in de haven te zulien werpen. Hij wist zich echter los te worstelen en de vlucht te nemen naar de vesting- wallen, aan de overzijde der haven, alwaar hij later door de politie is gevonden, buiten staat om de reis naar huis, die hij per fiets maakt, te doen. Fransch geld in te wisselen ik mo-st haar dus noodzakelijk spreken. Maar aan het hotel vernam ik, dat de dime in het geheel niet gekomen was. De Eugelsche heer had de kamers afbesteld. Maarmijnheergevoelt ge u onwel ffWel neen, Bertel, volstrekt niet, ga maar voort met je verhaal z/Het geld van die dame brandde in mijn handen. Als ik het niet terug gaf, maakte ik mij aan verduistering schuldig. U begrijpt dus, mijnheer, dat ik alles in rep en roer bracht om te vernemen waar de dame haar intrek had ge nomen." ffEn heb je dat vernomen ffJa, mynheer 1 Een huurkoetsier herkende het rijtuig waarin zij zonder den Eugelschen heer was weggereden de koetsier vau dat rijtuig deelde mij haar adres mede. Zij woont in de Rue St. Martin, by den beroemden professor F'an^ois Gis- pert. Het huis is ingericht tot een gesticht voor krankzinnigen uit den aanzienlijken stand. Ik ging er heen, maar kon de dame niet te spreken krijgen. Tegen outvangbewijs deponeerde ik het geld bij den professorik vertelde hem wat ik van haar reis wist en ging heen." Op dat oogenblik werd de bel geluid. De condnctenr verontschnldigde zich met een paar woorden en snelde weg om zijn dienst te verrichten. In gedachten verzonken ging Koert langzaam naar den trein en staple in. (Wordt vervolgd.) 1SEUKESSCHE COCRAST. Kit blatl veraebtJn* Maandag', Woenadag- en yrlJdagaTond, aUge»onderd op Feeiildagen, »"J de Firma P. J. VA1 OK »A»IHi te TerXeaiea. tie Burgemeester van TER NEUZEN brengt bij deze ter kennis van de daarbij belangkebbenden, dat het door den Directeur der Directe Belastingen enz. te Siddelburg, den 25en April 1905 invorderbaar ve.rklaard kohier der personeele belasting dezer gemeente, (kom) over het jaar 1905, no. 1, op heden aan den Ontvanger der Directe Belastingen, ter invordering is ter hand gesteld en dat ieder verplicht is zijnen aan- »lag op den bij de wet bepaalden voet, te voldoen. Ter Neuzen, den "20 April 1905. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. Het achijnt, dat de moeielijkheden over het verleenen van gastvrijheid aan de Russisehe vloot in de aan Prankrijk behoorende Kamranhbaai uit den weg zijn geruimd; Japan was ontstemd, maar deze wrevel is weggenomen na de verklaringen zoowel door Frankrijk J als door Rusland afgelegd, dat beide alles in het werk zouden steller. om Rodjestwensky te bewegen, niet langer inbreuk op de onzijdigheid te maken. Uit een verklaring, daarop door den Japanschen Minister van Buitenlandsche Zaken te Tokio Zondag afgelegd, blijkt, dat Japan tevreden is gesteld; in een communique geeft hij een uiteenzetting van de laatst genomen stappen door Japan bij Frankrijk, van de ant- woorden ontvangen van Frankrijk, tevens van de nota- wisseling tnsschen Frankrijk en Rusland. Frankrijk heeft rekening geliouden met het Japansche protest en de stellige verklaring afgelegd, dat het alle maatregelen zou treffen om het schenuen fler onzijdigheid te beletten in zijn territoriale wateren in het Vene Oosten. De Fransche regeering richtte het verzoek tot Petersburg om aan Rodjestwensky te willen bevelen onmiddellijk de Kamranhbaai te verlaten. En dit zou inmiddels gesehied zijn. Kort nadat de Russisehe vloot de Kamranhbaai had ▼erlaten, heeft men op zee hooren schieten Men onder- stelde dat de Russen op dat oogenblik slaags waren geraakt met de verkcnningsschepen van den vijand. Een andere verklaring zou geweest zijn dat Rodjest- wenski de in de Kamanhbaai in orde gebrachte kanonnen voor den definitieven slag nog eens heeft laten beproeven. Maar nu er uit ambtelijke Duitsche bron bericht komt dat men gezien heeft, dat Japansche oorlogsschepen in de straat van Formosa (tusschen dit eilaud eu net vasteland) een van hun oorlogsbodems. zwaar gehavend, op sleeptouw hadden, ligt het meer voor de hand om aan te nemen dat er inderdaad reeds op zee gevochter, is. Daar er in het bericht uit Tsingtau (Kiao-tsjou) niet bij staat, of het bescbadigde schip een !inieschip, een kruiser of welk ander vaartuig dan ook is geweest, kan men nog niet de gevolgtrekking maken, of er een gevecht in de voorhoede tusschen verkenneude schepen dan wel een treffen van grooter beteekenis en omvang heeft plaats gehad. Evenmin kan men iets zeggen over den vermoedelijken uitslag. Is het gevecht echter gunstig voor de Japanners geweest, dan kan men van hun kant de eerste berichteu verwachten. Een andere mogelijkheid blijft natuurlijk dat Japansche schepen met elkander in aanvaring zijn geweest. De Japansche vloot heeft vroegcr op deze wijze den grooten kruiser Josjino, die met de Kasoega in botsing kwam, verloren. En het is van algemeene bekendhein dat ook de Japansche koopvaardijkapiteias zekere beruchtheid hebben vanwege de talrijke aanvaringen die zij ver- oorzaken. In elk geval zulien wij wel spoedig nadere berichten krijgen. De Times schrijft nog over het Kamranh-incident Het vlngge optreden van Frankrijk en de bevelen van den Czaar hebben een gevaar verijdeld, dat den wereld-vrede bedreigde. Indien, zooals wij veronder- sielden, maatregelen genomen zijn, teneinde de Russisehe sehepen te beletten nun pogingen te herhalen om een oneerlijk gebruik te maken van onzijdige wateren kan het incident beschonwd worden als gelukkig en vol- komeu gesloten.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1