A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 4671. Donderdag 6 April 1905. 45e Jaargang. Binnenland. Uitslag Verkiezing. HERSTEMMING FEUILLETON. MET VALSCHE PAPIEREN. ABONNEMENT: Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post Nederland /"1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32^. Men abonneert zich bjj alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bnshouders. ADVERTENTIENi Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde adrertentie wordt de prjjs slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plsatsruimte berekend. Inzending van advertentiSn v6or 3 uren op den dag der uitgave voor den Gemeenteraad. Yrljdag, den 14 April aanstaande, MOGGRE A., SCHEELE P. J. De oorlog tusschen Rusland en Japan. De toeetanden in Rusland. 48) gV-.D het staudpunt der wetenschap rooet ik *r.-.:sch ou«ervuld isteo. Alios wat haar kan opwindeu moet ten slrengste vermeden worden. Zondt-r rnij door eer* helofte te verbindeo, hoop ik ecbter binnen weinige dagen een ontmoeting uiogrlijk te maken. U* echtgenoote weent reel in stille, zij weigert te baden en is moeilijk te bewegeu oiu op het balkou te gaau. Joist het genielen van de frissche baitenlocht op het balkou houd ik voor zeer belangrijk. Ik zal trachten haar rnorgen te bewegeu tot een wandrtni in grzeUchsp van tnijn echtgenoole en mrjuffroow Luis Misschien levert dat een goed resultaat op, maar wij inoeten niet te veel verwaohteu. On tnrkeerde waan, dat zjj met rru Duitsch i fficier gehuwd is, zit zoo diep geworteid, dat wel eenige maanden zollen moeten verloopen, voordat van geueziug sprake kan zjjn. Ge zi"t alzoo mijnheer, wij inoeten gedold oefei en fflk lijd zwaar onder deze scheidingik heb haar niet weder gezien sedert miju afscheid aan diet Straatsburger station en die vier dagen schijnen anjj reeds eene eeuwigheid." Uit het Engelsche Lagerhuis. TWEEOE KAMER. Zitting van Dinsdag. De OBderwigsnovelle. De heer Talma spreekt verscheidene der door den heer Ketelaar genoemde gevallen van pressie ten gevalle van de b^jzondere school tegen. Alleen is waar, dat de diakenen te Utrecht er op aan- driugee, dat de door hen bedeelden hun kinderen naar de disconieschool zenden. In zake de kwestie van Dr. Wielinga tegen de ffArnh. Courant" heeft eeratgenoemde aangeboden, zijn beweringen aan een eeregericbt te onderwerpen, op welk voorstel de *Arnb. Ct." niet inging. Toch zegt de heer Boessingh, dat de heer Wielinga een lasteraar ia. Omtrent het grondwettig bezwaar tracht hg aan te toonen nit aanhalingen, ontleend aan de memorie van toelichting bq het wetsontwerp van den libe- ralen Minister Goeman Borgesins, dat deze geen enkel grondwettig bezwaar zag in de gel\jkstelling van openbaar en b\jzonder onderwijs. Van eerbiediging van ieders godsdienstige meening zooals het liberale manifest zegt kan bij de opeBbare school geen sprake zijn. #Ik had liefst, dat ge u flink hield, mijnheer Wacht zoolaug dat bij haar een verlangen naar n ontwaakt, dan is de zaak gewonnen „Ik zal mijn best doen mij flink te houden, professor. De gedachte, dat ik mijn vrouw moet bestrgden, om haar welzijn te bevorderen, zal m^j kracht geven, hoop ik. Doch dan moet ik op reis. Ik zou ziek worden, als die pijnlijke ureu zoo langzaam voorbqgaau. Een gewichtige zaak roept mij naar Duitschland terug. Ik zou nog heden wilien vertrekken. Het is mogel\jk dat ik eenigen tijd te Wiesbaden vertoef, maar dan keer ik naar Parijs terug." Dat besluit verheugt mij, mijnheer! Vertrek dadelijk, ge hebt afleiding noodig. Geef mij echter uw adres om u, zoo noodig, te kunnen schrijve.n. Een poosje later keerde de advocaat terug naar zijn hotel, dat dicht bij het gesticht van professor Gispert gelegen was. Voor de eerste maal was de advocaat entevreden over den loop van zaken. Hij had er vast op gerekend, Jane te spreken en een poging te doen om haar liefde tot Koert von Bergbaupt door allerlei laster in haat te veranderen. Hq had zich voorgesteld, dat hij zou optredea als hatr redder, dat hij haar zou ontvoeren uit het krankzinnigengesticht, waarin zij op Koerts bevel was opgesloten, en met haar naar Engeland zou terugkeereB. Als hij zich zoo in Jane's oogen tot een held verheveu zou hebben, dan daar kDoor vertrouwen te stellen in de bijzondere school kan men alleen tot den vrede komen. Daarom beoogt dit wetsontwerp dau ook niet een partij wet, doch een wet, die in het beiang van het Neder- landsche volk moet worden aaugeuomen. Nopens de gevraagde waarborgen merkt hij op, 1°. dat nooit aangetoond is, dat de bijzondere scholen te kort schieten in goed onderw^'s en, 2°. dat ook de bestaande bepalingen voor de open- bare school niet worden nageleefd. Hij hoopt van harte, dat de wet zal mogen worden aangenomen. Na de pauze wordt door den Voorzitter de volgende regeling van werkzaamheden, zooals deze is vastgesteld door de Centrale afdeeling, meegedeeld Vrgdagmergen om 10 our in de afdeelingen een aantal kleine wetsontwerpen ouder- zoeken. Donderdag a. a. om 10 uur interpellate- Heemakerk. Aanvang van de vergadering ook morgen 10 uur. Nog beveelt de heer Paastoers aan Spoedige in behandeling neming van de nog aanhang'ge motie nopens de Velserpont en die omtrent de aalarieering der lagere departementeambteaaren de heer Boa zal een vooratel doen omtrent het aan de orde stellen van de motie omtrent Staata- exploitatie van spoorwegen. De Voorzitter stelt nog voor na de algemeene beschouwingen over het lager onderwjjs-ontwerp de goedkeuring van het arbitrageveidrag met Dene- marken in openbare behandeling te nemen. Aldus besloten zijnde, wordt de beraadslaging voortgezet over het wetsontwerp nopens het Lager On^erwqs met een rede van den heer Smeenge, die ontkent, dat dit ontwerp zou zjjn een consequent voortgaan op den weg, die in 1889 en in 1901 is bewandeld. Integendeel wordt hiermee een geheel nieuw stelsel in ons schoolwezen gebracht. Vele leden van de rechterzijde verklaarden in 1889, dat het ongrondwettig sou zijn, meer te vragen dan men toen kreeg voor het bijzonder onderwijs. In zake den Amaterdamsehen anarchisfischen onderwjjzer zegt hg, dat jniet de meeate anti- revolutionaire raadaleden hem wilden handhaven, de liberale hem wegens insubordinatie wegzenden. Spreker noemt ook eenige gevallen van onge- oorloofde pressie op ouders om hun kinderen naar de kerkelijke school te zenden. De heer Van Dedem bestrqdt de flnancieele argumenten van den heer Roell. De heer Lieftinek wil getuigen waar hq niet redden kan, daar het lot van dit ontwerp toch is beslist. Zeer zeker kan de openbare onderwjjzer opleiden tot christelijke deagdendat is geen neatraliteit. Beter wil men het onderwjjs niet meer karakter.en braafheid waagt men van den twijfelde hjj niet aan zou de innig geliefde vrouw hem uit dankbaarheid de hand reiken tot het sluiten van een huwelijk. Hij was na ontstemd door de mededcelingen van professor Gispert, waaruit bleek dat haar vertrouwen op Koert vplstrekt nog niet wankelde. Koert heeft haar verlaten, hij veracht haar, hij heeft dat schriftelijk verklaard en ronduit den weDsch uitgesproken naar een echtscheiding, en toch beminde zij hem met nog grootera innigheid, haar vertrouwen in hem is nog minder aan het wankelen te brengen dan ooit. /,Die vrouw heeft geen trots, geen eergevoel," riep Morris boos nit. Waar is een tweede vrouw te vinden, die zoo geheel opgaat in haar liefde tot een man, die haar den rug heeft toegekeerd Hoe dikwijls de advocaat Jane verkeerd begrepen had, thans begreep hij haar allerminst. Haar gedrag in de gevangenschap van het krankzinnigen gesticht wierp al zijn berekeningen in duigen. Dat zij liever te gronde ging dan haar vertrouwen ia Koert opgeven, om aan den advocaat de hand te reiken, begon zoo waarschijnljjk te wordea, dat mijnheer Morris daar ook rekening mee moest gaan houden. *Laat zij dan te gronde gaan," riep de advocaat uit, pik gun haar aan geen ander. Liever wil ik haar op haar graf beweenen dan de gedaehte te verdragen dat zij in de armen van Koert von Berghsupt gelukkig is. Wat oni nu overkomt onderwijzer nietmen wil de school slechts voor de propaganda van zijn dogma's, die noch de kinderen, noch de ouders, noch de school meesters en vaak ook de predikanten zelf niet begrijpen (gelach). Men wil dat alles om ten-slotte de natie confessioneel te maken. Dd£r //gaan we heen". Sprekende over de wjjze, waarop propaganda wordt gemaakt voor de bijzondere school, haalt de heer De Klerk beweringen aan van den heer Sybran- dj, die moet hebben gezegd in openbare vergadering, dat de kerkelijke school daarom zoo noodig was omdat de Israelieten zelfs bezwaar zouden hebben tegen het gebruiken van de christelijke jaartelling op de openbare schooltoen een aan wezig Israeliet verklaarde, daarvan nooit te hebben gehoord, zei hij, dat de Israelieten slechts gastvrijheid genieten in ons land. De heer Brnmmelkamp zegtDat is ook zoo. De heer De Klerk Misschien voor driehonderd jaar, maar toch su niet meer. De heer De Klerk zal tegen het ontwerp stemmeD. De vergadering wordt verdaagd tot morgen 10 uur, als wanneer de Miniater aan 't woord komt. Het hoofdbestnur der schippersvereeniging ffSchatteva^r" ontving van den Minister van Waterstaat een afwijseDde beschikking op het verzoek, om aan geen andere vaartuigen dan passagierabooten, behoudens de uitzouderiDgsbe- palingea voor achepen, geladen met visch, vee, baskruit enz., voorschatting te verleenen. In zake een verzoek, om bij de Oranjesluizen de zeilvloot met gelijken spoed als de stoomhootea door te laten, werd van denzelfden Minuter een beschikkiDg ontvangen, luidende, dat van eenige bevoorreehting van de stoomvaart boven de zeil- vaart niet ia gebleken en dat de wijze van schntting soodanig geschiedt, dat deze noch van de zjjde der zeilvaart noch van die der stoomvaart tot ongegronde klachten aanleiding kan geven. Maandag is te Frederiksoord na eene korte ongesteldheid overledea de heer Job van der Have, directeur der Maatschappij van Weldadig- heid. De overledene was een zeer verdienstelgk man. In 1847 te Ouwerkerk in Zeeland geboren, was hij aanvankelijk in den landbouw werkzaam, eerst te Sirjansland, daarna te Nieuwerkerk. Als deskundige in landbouwzaken stond hg gnustig aangesehreven en in velerlei betrekkingen was hij nuttig werkzaam. O. a. was hg dijk- gvaaf van den Nieuwen Veenpolder en voor zitter der afdeeling Zeeland van het Neder- landsch Paardenstamboek. Hg werd in 1894 benoemd tot directeur der Maatschappg van Weldadigheid en heeft ook in deze betrekkiag- zich lofFeljjk onderscheiden. hebben wij aau u te danken, Jane en toch zal ik nooit over u klagen Mijnheer Morris was niet alleen een goed ad vocaat voor anderen, maar ook voor zich zelven. Hij maakte zich dan gereed voor de reis naar Wiesbaden. Onder het inpakken van zijn koffer werd hij gestoord door een beambte, die hem een telegram bracht. Het kwam van zijn gemachtigde en was 's nachls te e£n our uit Londen verzonden. Het lange telegraphische bericht luidde trZooeven ontving ik uw brief met opgaaf van uw adres en voldoe dadelijk ian uw «wen8ch om dringende zaken per telegram fte behandelen. Uit de laatste nu miners jvan de //Times" zult ge wel gezien hebben, z/dat omstreeks veertig schipbreukelingen van «rde //King Richard" zich gered hebben op z/een klein, bijna ongenaakbaar eiland, eenige ydagreizen van Sidney gelegen. Door toeval //werd dit bekend en dadelijk werd een yvaartuig uitgezonden om die schipbreuke- z/lingen op te aporen. Het gelukte de be- z/manning van dit vaartuig op het eiland te z/landen en de schipbreukelingen veilig naar //Sidney over te voeren. Dit voorval had ntwee maanden geleden plaats. Onder de jrgeredden beviudt zich de consul Sir James //Gray." (Wordt vervolgd.) NECfflSCHE COEEAMT. Hit blad veraehtjnt jHaandag-, Wueuadag- en Yrijdagayond, **r;l men, by de Ftama I*. J. VAI BE SAX 1>K te Jar Meaiea. Burgemeesier en Wethouders der gemeente TER NEUZEN, maken bekend, dat een al'sehrift van het proces-verbaal, vermeldende den uitslag der op 4 April 1905 gehouden stemming, ter verkiezing van 6dn lid van den Gemeenteraad is aangeplakt en voor een ieder ter gemeente-secretarie ter inzage ligt. Ter Neuzen, den 4 April 1905. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P MOES, L° Burgeaaeester. W. S. J. DIEUEMAN, Seeretaris. De Burgemeester der gemecate TER N EUZEN brengt ter openbare kennis, dat op van des morgens acht tot des namiddags vyf uren, de herstemming zal geschiedan ter vervuUing van &Sn piaats in den Gemeenteraad. De candidalen, in alphabetische volgorde, zijn Tevens wordt de aandacht gevestigd op artikel 128 van het Wttboek van Strafreeht, luideude »Hij die opzettelijk zich voor een auder uitgevende, aan eene krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt, wordt ^estraft met gevangenis- straf van ten hoogste een jaar. Ter Neuzen, 4 April 1905. De Burgemeealer voornoemd, P. MOES, f.« B. Er was verteld, dat generaal Sacharof, de Russieche Minister van Oorlog, als zoodanig zou aftreden. Dit gerucht is nudoorhemzelftegengespr-oken. De Minister legt verder, dnt alles, wat er alzoo iti de dagbladen omtrent deu oorlog rorteld wordt, van a tot z onwaar is (bebalve dan toch zeker dat de Russen nog geen eokele maal een overwinning hebben kunnen behalen). Wat het aantal dooden betreft, dit is tot nog toe met geen mogclijkheid zeker vast te stelien ook weet men niethoeveel personen gewond,ziek of gevangen zijn. De vredesgernchten zijn ontstaan door het talmen van de Russische regeering met het zenden van versche t roe pen naar het oortogsterrein. Niettegenstaande alle teeenspoedeu blijft Rusland financteel even krachtig, daar alle bestellingen voor 't leger in Rusland zelf geschieden. Zeer typisch Russisch is 'tdat Saeharof aau de Russische oflicieren verboden heeft zich te laten inteiwiewan liii heeft de zwaarste straffen er op gesteld, wanneer zu'lks toch geschiedt. Over 't algemeen is men te Petersburg van meening, kat de oorlog tot het uiterste zal worden voortgezet aan de miuisteries van Oorlog en Marine is men dezelfda meening toegedaan er zijn weer tairijke bestellinajen gedaan >an gesehut, mnnitie en andere benoodigdheden en zeer aanzienlijke nieuwe verstcrkingen worden voorbereid voor het verre Oosten. Het rBerl. Tageblatt" verneemt van een particulieren correspondent, dat de toestandtn io Rusland hoe langer hoe dreigcnder worden. Deze correspondent, die zijn naam veiligheidshalve verzwijgt, schrijft, dat het hem bij zijn reis door Rusland steeds opgevallen is hoe de iuiaitectueete liberate bevolking, de dokteren, de advo- katen, de kooplui, de 'professoren, enz. enz., de meening is toegedaan, dat systematisch de onbescbaamde, ruwe volksmassa's tot moordpartijen tegen de zoogenaamde vijanden van den Czaar en het vaderland worden opgezet. Hij verwacht dan ook binnenkort weer zeer bloedige tooneelen, zooals reeds in Kisjinef en Bakoe indertijd zijn afgespeeld. Steeds worden duizenden en duizenden exemplaren van vlugschriften ongestraft verspreid, waarin tot moorden wordt opgestookt, en waarin den Israelieten Arraeniers en Polen van alle rampen de schuld wordt gegeven. Zeer karakteristiek is het, dat in versehillende plaatsen de beschaafde christenen en Israelieten zich tot de overheid hebben gewend om bescherming van lijf en goed en dat deze bescherming hun nergens bepaald is toegezegd ge worden. In Warschau is een geregeld gevecht geleverd tusschen Israelieten-socialisten en troepen. Vier Israelieten wcrdcn gedood en negen zwaar gewond. Bij de behandeling van de legerbegrooting in het Lagerhuis zeide Arnold Forster, in anfcwoora op op- merkingen Tan de oppositie, dat er inderdaad verliehtiiig gekoraen was van den gcspannen toestaad in het Oosten. Wij moefcen echter, zeide de Minister, niet te vast rekenen op het duurzarae van dezen toestand, want het wegnemen van zorg in het eene deel der wereid zou kunnen meebrengen, dat wij ons elders krachtiger moesten doen geldtn. Maar de Minister was wel van plan ora den last, dien het Engelsche gouvernement tot dusver te dragen had, eenigszins te vermindercn. Het was niet gewenseht, de Indisehe grenskweatie te beepreken in het parleeoent, m-aa? de Engelsche regeering kandelde overeeukomstig de wanschen van de Indisehe regeering. i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1