A I g e m e e n flieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Bijtnii- en lapnife Uitslag der Yerloting Wegens vorbouwing Maiiaus Verbrugge, Marinus Verbrugge. Kiezers A. MOSGRE. A. Moggr6, No. 4(170 Dinsdag 4 April 1905, 45e Jaargang. BRME1BTSBAAD. Landbouwberichten. H andelsber ich ten. BUR6ERLIJKE STAND. Advertentien. van Firma Geensen, Middelburg. Smidswal No. 13 bij de werf. Werklieden-kiezers Ktezers fleeren Ktezers! J. M0 ENS. n "i kv -c ABONN EMENT: Per drie maanden binnea Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland /1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82J. Men abonneert sieh bjj alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bnahouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regela 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directs opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertenti*- •deeht* t w eemtil berekend. Grootcr* letters worden naar plaatsraimte berekend. ■rai de prii> Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave Bij deze courant behoort een bijvoegsel. TEB NEUZEN, 3 Aprii 1905. De h*er Roodhujzen, lid der Tweede Kamer, die bier heder.avand zou optreden in eene ranvege de liberale kiesvereeaiging «rDe Vrjjheid" uitge- schreven openbare vergadering, bericbtte heden- ocbtend door plotselinge omatandigbeden verbindcrd te *yn hedenavond op te treden. Moe chiUaalpeter werkte op duivrbonnen. Rottcr»l*n«, S April. Binnenl. Grsuen. Aaaroer meer dan troldoende, ook van braine boonen en erwten. Men noteertPoike Zeeuwsche Tarwe 7,25 k f 7,60 mindcre en goede 6,50 k 7, per hectol.Tarwe per 100 kilo 8,60 k f 9,25 RogRp- prr hectol. 5,26 a 6,50 Wintcrgerst 4,80 k 5,20 j Zomergerst 4,40 k /4,75 Wintergerst per 100 kilo 8,k f 8,25 Zomergerst 7,60 k f 7,80 Chevalirr- gerst f 8,75 k 9,Haver f 7,40 k 7,70 Haver par hectol. 8,75 k f 4,—- j Paarden- boonen 6,75 Witte boonen 17,k 18, Braine boonen /ll,«—k f 11,75; Kaokerwlea 6,76 k 7,40 Kanariezaad 18,k 14, per hectol. Buiienl. Qranea. Tarwe per 2406 kilo 190 k 210 Rngge per 2100 kilo 146 k 148 Helena 150 Gerst Zwarte Zee 118 k /120; Amerik. Ma'ia 115 k 118 per 8000 kilo j Haver Raesisehe 7,— k 7,26 per 100 kilo. Me el. Prima inlandach f 11,85 k f 11,75 I* wort 10,50 k 11,— i Zeeuwsche tarwe- bloem 12,50 k 18,—prima Belgiach 12,— k 18,— 1* aoort j 10,76 k 11,50 1* soort Fransch f 10,25 k f 10,75; extra puik Hongaarsch 16,— k f 17,1° soort 14,k 15,prima Duitsch 12,— h 18,25; le soort 11,— k 12,— prima Amerik. 14,50 k 15,75; le soort 11,75 k 13,—2e aoort f 11,— k 11,60Inlaad- sohe Boggebloem f 9,25 k 16,25; Daitscbe 9,k 10,per 100 kilo. Randerprijzen 48k70; Stieren 42 k 56Kalvereu 65 k 100Scbapen 40 k 65 Varkens 44 k 50 cent, alles per kilo. Melkkoeien 145 k 275*; Kalfkoeien 195 k 860 Stieren 60 k 180 Vaarzen 50 k f 120Fokkalveren 15 k 20noehtere 5,— k 10,— Biggen 9,— k 18,—, allea per stak. Aardappelen. Brielsche Kralen 8,20 k f 8,AOZeenwsche blanwe en bonte f 2,80 k 2,50 Geldersche f 2,20 k 2,40 Eigen- heimera 2,— k 2,10 per mud Maltha-aard- appelen 7 k 8 cent per kilo. Boterprysen in T&ten gemiddeld f 52 en stukken van half kilo 65 k 70 cent. ZoetemelkscheKaas 24,k 28, per 50 kilo. Zeeaweche Eieren 8,k 8,10. Baitenl. 2,50 per 100. VI as. Blanw Hollandscb 1,80 k /2,16; Zeenwsch wit f 1,40 h 1,65 Groningsch 1,50 per steen. L ij n a a ad, Zaai f 8,— k 9,— Voerzaad 7,— k 7,75 per heet. Karwyzaad f 181/, k f 1 S8/*» Pcr W°. Amerik. Petroleum in hoaten vaten per 100 kilo 9,70 k f 9,95 en 6% k 7 eeat per kan. Java-koffie in balen gewone soorten 32 V2 dito Santos 24 cent per half kilo. Beetwortelsaiker l?1^. TEEHANDEL IN BELGIE. De pryzen blyven gedrakt55 tot 75 e, voor stieren, 60 tot 85 voor ossen, 55 tot 70 voor koeien, 60 tot 85 voor vaarzen, alles per kilo levend. Vette kalveren 1 fr. 07 tot 1 fr. 27vette varkens 75 tot 95 c. Op Donderdag a. s. hopen onze geliefde onders FRANCI3CUS LAURET GUDULA VAN 8TEENK1STE hunne 25j»rige echtroreealgiBg te herdenken. Dat God hun nog lang spare. Uit aller natun, Hunne dankbare kinderen. Ter Neuzen, 3 April 1905. Op Donderdag a. s., 6 April, hopen onze geliefde ouders THEOPHILUS M. FERMONT MATH1LDE M. VAN HECKE, hunne 25jarige eehtrereeniging te herdenken. Hunne dankbare kinderen. Slniskil, April 1905. Ondergeteebende, vernomen heb- bende, den graven 1 aster hem opge- legd door de vrauw van Willsm Baset (Mina Bakxkr), betuigt hiermede zyn welgemeendeu dank en beveelt zicb in de lasterbare gunst dier vrouw aan. Hopende by voorkomenden soortgelijken laster, die in een meer duidelyken en tevena meer publieken zin te openbaren. JACOBU8 HOFMAN, Tholensstraat, Ter Neuzen. Alle Landbonwere die gecontrac- teerd hebben voor de fabriek Seirendrechtworden verzocht om hun BEETZAAD af te halen op Binsdiao 4. V«emdag 3 en Bendefdag 8 April en ledige zokken mede te brengen. Ter Nenzen, (Naaikussen). C. 'tGILDE. Ondergeteekende maakt het geachte publiek van AXEL en omstreken bekend, dat hy zich alhier gevestigd heeft als Zich minzaam aanbevelende, belorende een prompte en nette bediening. J. H. WOLFERT. Axel, 3 April 1905. Winnende Hummsra. 470 1035 268 509 65 1861 1297 355 1080 533 393 364 1068 1341 440 1086 780 409 727 209 106 39 1607 319 1918 287 280 1344 27 1538 946 334 47 52 1599 374 1076 244 592 673 741 1902 445 1573 761 955 1851 1146 1872 372 1593 1253 964 1528 1912 1213 118 341 168 1705 19 633 1356 83 1353 218 628 178 179 113 101 1028 1770 1113 1109 1650 1402 442 1545 1051 1070 1665 1292 1576 105 1980 519 306 1411 130Q 800 545 144 789 436 1720 1588 1371 1639 1127 290 796 1991 820 855 54 1673 5 893 1245 267 1228 34 331 1795 805 736 1199 1560 1626 297 146 1846 992 1377 1521 1022 345 938 1677 819 199 1327 1590 531 De pryzen zyn van af 3 April verzonden. is de tcerkplaata van ondergeteekende vanaf tydelgk verplacitst ^an de Brouwery- straat naar de Met drang noodigen wy onze makkers uit, trouw ter stembus te komen en als een man te stem men op iemand die tegenover zijn mindere steeds humaan, rojaal en vriendelyk is. Yele Kiezers. Vergeet niet Dinsdag a. s. op te gaan tot het betraehten van nwen kiezersplicht. Breng met ons awe stem uit op den Heer een geschikte candidaat, die ook zijn steun aan de Eerk niet onttrekt. Vele leden der Ned. Herr. Kerk. Denkt om uw plicht en komt op a. s. Dinsdag trouw ter stembns, om eenparig onze stem nit te brengen, op den heer ZEER VELE KIEZERS van Driewegen en omstreken. Ziehier slecbts een staaltje van wat ons Dr. Kurpisa heeft bezorgd, „de nooit volprezen Drankwei Volgeus die wet, mocht men wel wenschen kinderen te hebben en waarom Omdat ge ze vo6r hun 16e jaar niet eens kunt ge- brniken om een boodschap te doen. Bij v. by WIBLAND, VERSLUIJS, DONZE c. s., wordt behalve kruidenierswaren, ook drank verkoeht (geen borrela Welnu ouders, nn mag U door genoemde kinderen bij die mensehen ook om geen koffie, sniker of thee sturen, wantdan volgt proces- verbaal 1 Neringdoenden mogen door hun zoon of dochter g(5en boodschap laten doen welke ook in een cafe, want, dan volgt proces- verbaal 1 enz. enz. Kortom v6<5r hun 16e jaar hebt ge aan Uwe kinderen niets Gg, werkman en kleinen burger, kunt uwe kinderen v66r dim leeftijd niet in dienstbaarheid zendm want, dA4r moeten ze boodschappen doen. Hebt ge dat al wel overwogen f Ook gij werklieden welke Vbrbkugge aanbeveelt? Welnn de fabrikant van dat kunstwCrk, is de by de antirevolutionairen byna afgodisch beminde Dr. Abraham Kuyper 1 Wat moeten nu ik vraag het U in ge- moede dienaar-aanhangers van zoo'n mjjnheer in den gemeenteraad doen Kunnen die aller belangen behartigen Immers nooit Neen kiezers, geen-antirevolutionaite-aan den-band-leggery maar iemand die ieder vry laat 1 en dat is maar ook hij alleen 1 de vryzinnige eandidaat den heer Werklieden en burgerkiezera die den stena hunner kinderen niet kannen missen. TER VEH/iEVSCRE COIRAST. k Uit blad veracity at Haandag-i Weenadag- en Viyaagavondt qltgetouderd op Peettdagen, fcy de fltaa P. Jf« TAM DK >A1"I)K te We* Het De Bargexaeostcr der gemeenw TEB STEITZES maakt bekend, dat eene Openbire Vergaderiog ran den Gemeenteraad i« belegd tegan Wocntdag den H April 1 INI&, des namiddag* te 5{ are. Ter Neuzen, den 3 April 1905. De Bargemeetter vaornoemd, J. A. P. OEIIX. .la, ja Op duiveboonen Nietwair, het ward too Task n al geaegd. dat chili niet voor boonen voegde en andere vlinderblocmige gewasseu, dat ge versteld staat tain of meer van t opsehrift. fj/oo ging het mij ook en niet vreinig, toeu ik voor enkete dagnn kennis nam van de nitslag van een praef in dezen. Pioefnemer was de beer C. Weijerse te OoStvoorne. Proefveld, gelegen in den polder rHoom- aard" nan deu grindweg BrielleOoetvoorne, bestond nit zavelgrond. Het was rerdeeld in 7 deelen. Een stttk bleef onbemest, een kreeg600K.G.»apei'phosphaat, een ander 800 K.O. Thomasslakkenmeel, een volgend naast Thomasslnkken ook 150 K.G. zwavelziu-e kali- magnesia, weer ten ander naast auperphosphaat awavel- eare kaiimagnesia en de beide laatste perceelen ontvingen hawadicu nog 100 K.G.chilisalpotor^elk. In't onderstaande taballetj* ataat alle* nog een* netjes bij elkaar. 1 Onbemest. 2 600 K.G. superphosphaat. 3 800 i Thomasslakkenmeel. 4 als 3 pi. 150 KG. zwavelz. kal. raag-o. 3 als 2 '160 <- 0 ale 4 a 100 r o-hiiUftl peter. 7 als 5 g 100 r Oindat ik aie mijn opsehrift speeiaal de aandacht weneeh te vestigen op t werk van chili hier, geef ik de opbrengsten van de perceelen 4 aaast 6 ea 5 oaast 7. Hier staan ze. 4. 1100 K.G. boonen pi. 8270 K.G. stroo. 9. 1200 r 2300 5. 1300 v 2600 7. 1620 b 2850 r Mij dunkt, dat ieder, die een beetje maar heeft leeren t«kenen, al heel gauw snapt, hoe 100 K.G. chili in 't aerate geval een voordeel gaf van 100 K.G. boonen en 3D KjG. etreo, terwijl in het tweede geval de rneerop- brengst door chili eelf* 320 K.G. boonen bedroeg en 50 K.G. stroo. Al* zulke eijfers nu niet pakken, weet ik 'tniet. Mij dunkt, bet tau niemand verwonderen,- dat 't oiRcieele verelag van dit Rijkslandbonwproefveld (//ultgebracht aan Zijne Excellent!® den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid door den Rijkaland- bonwleeraar in Znid-Holland") bealait met deze woorden .vergelijken we 4 met 6 en 5 met 7, dan blijkt, dat,de cbilisalpeter vooral gnnstig op de boonen beaffcgewerkt." Ter Keaien Geboorten. 27 Maart. Jan, z. van Dirk van Langevelde en van Elisabeth Christina Riemens. Overlijden. 26.Maart. Adriana van Wijngaarden, oud 84 j., eehtg. van Joris Kolijn. 27 Maart. Martinus Janseu, oua 12 d., z. van Martinus ca van Dingetje ran Dixhoorn. 30 Maart. Michiel Geeltioedt, oud 9 m., z. van Pieter en van Helena Harte. 4 April. Jaana Pieternella de Witte, oud 7 m., d. van Dirk en van Ansa Staal. niage. Geboorten. 23 Maart. Aloysius, z. van Augustinus Segher* eu van Maria Louisa Gr'andsam. 27 Maart Alsa Maria, d. van Bernardus Joannes Picavet en van Agnes van Mele. Overlijden. 23 Maart. Ce*ar van Tienen, oud 4 m., z. van Aloisius en van Lucia Francisca Lieven*. ■oeli. Geboorten. 20 Maart. Jan, z. van Jacobus Scheele en van Tanneke de Kraker. 25 Maart. Eliza beth, d. van Levinus Deij en van Cornelia Maria Mechialsen. 26 Maart. Marinas Pieter, z. van Marinus "de Ritter eh van Adriana van de Vrede Overlijden. 22 Maart. Willem Geerard Dieleman. oud 43 j., echtg. van Cornelia Dekker. Kaamalag. Huweiijks-aangiften. 23 Maart Abra ham de Jonge, oud 77 j„ jm. en Maria Scheele, oud 34 j., jd. 30 Maart. Pieter Cornelia de Visser, oud 21 j., Jm. en Mechelina Maria de Vos, oud 17 j., jd. Cornelia Deurwaarder, ond 25 j., jm. en Dina Snzanna Scbeele (van Boschkapelle), oud 29 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 16 Maart. Marinus Dekker, ond 22 j jm en Tanneke de Putter, oud 22 j., jd. Geboorten. 18 Maart. Pieter Anthouie, a. van Cornelia van Doom en van Janua van den Berge. 24 Maart. Franpoia Pieter, z. van Pieter Alphonsus Doppegieter en van Adriana Johanna van Fracijenhove. 24 Maart. Levinna, z. van Cornelia de Putter eu van Cornelia Bnijtler. 30 Maart. Jacob, z. van Pieter Scheele en van Catkarina Donze. Overlijden. 24 Maart Maria Pieternella Schweiijge- kardt ond 45 j., echtg. van Franpoie van Fraeijenhove. 26 Maart. Mattbeus Anthonie van Fraeijenhove, oud 12 w., a. van Cornelia eu van Elizabeth de Blaeij. 26 Maart. Marie Maas, oud 80 j., wed. van Jaeob Deij. 28 Maart Karel Krijn Haak, oud 65 j., echtg. van Krina den Hamer. UN EN f

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1