A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-yiaanderen. Drankwet. KIEZEHSLUST. 4665. Donderdag 23 Maart 1905. 45e Jaargang. "Rationale militie. Binnenland. Tijdelijke afsSuiting weg. NATIONALS MILITIE. FEU IL L E T 0 N. MET VALSCHE PAPIEREN. ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der ujtgavw De ooHog tusschen PuisSsnd en Japan. 87) 1 lijk •Zij k wamen van avocd reeds uit Middelbuig terug, uit het arrest outslagen. (Wordt vervclgd.) SEIZMSCHE COURAST. Per drie maauden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVESTENTlSN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertenth de pry» slechts tweemaal berekend. Grootere letters wordeu naar plaatsruimte berekend. »it blad. ve/»ebijnt Woen.dag- en VriJdagavonJ. aHgetonderd op Feestclagen, I.IJ de Flrma P. J. VAM DK »A»DK te Ter UTew.en. Burgemeester en Wethonders van TER NEUZEN inaken bekend dat het gedeelte van de Noordstraat in de kom der gemeente, behoorende tot weg no. 59 ran den ligger der wegen en voetpaden in de gemeente Ter Neuzen tusscken de Bakkerijstraat en de Haven- straat, voor het verkeer met rij- en voertuigen tijdelijk is afgesloten en dat de doortocht kan geschieden langs de Brouwerijstraat en de Lange Kerkstraat. Ter Neuzen, 20 Maart 1905. Burgemeester en Wethonders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN brengen ter openbare kennis dat op 17 Maart 1905 bij hen is ingekomen een afschrift van eeu aan Heeren Gedeputeerde Staten van Zeeland gericht verzoek- schrift om vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein voor gebruik ter plaatse van verkoop alleen aan logeergasten van L. KALLE voor het linker- lokaal van het perceel Sluiskil, wijk Q no. 144. Binnen twee weken na de dagteekening dezer bekend- making kan een ieder tegen het verleenen dezer ver gunning schriftelijk bezwaren bij Burgemeester en Wethouders inbrengen. Ter Neuzen, 20 Maart 1905. Burgemeester en \Vethouder3 voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAi,, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter kennis, dat van 23 Maart tot en met 21 April aanstaande op de secretarie voor een ieder ter inzage zijn nedergelegd a. de lijst van kiezers van leden der Tweede Kamer van de Staten-Generaal, van de Provinciate Staten en van den Raad alphabetische lijsten van hen, die van de kiezcrs- lijst zijn AFGEVOERD en van hen die daarop ■ijn GEBRACHT; alsmede, dat die lijsten, tegen betaling der kosten verkrijgbaar zijn. Neuzen, 22 Maart 1905. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. h. Ter De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN gelast lAABtEli l,tlt»OAICUS ®EE«S, zeemilicien-verlofganger dezer gemeente, van delichting 1903, zich op den 6«> April 1905, des middags twaalf ure, te bevinden aan boord van Ur. Ms. Neptunus te Willemsoord, alwaar hij, gekleed in de bij zijn vertrek met groot verlof medegenomen militaire kleedingstukken ..lor. von 7.iinp. knnipmederen. zoomede van zijn en voorzien van zijne kooigoedereu, zoomede van ziji zakboekje, zich mi et aanmelden teneiuds in werkelijken dienst te word en gesteld, wordende hem onder het oog gebracbt dat de verlofganger, die in gebreke blijft op den bepaalden dag onder de wapenen te komen bij zijne latere opkomst zooveel langer in dienst zal worden gehouden en dat, volgens art. 133 der militiewet, hij, <tie niet aan de oproeping voldoet, als desertenr zal worden behandeld. Alvorens naar Willemsoord te vertrekken zal hij zich behooren aan te melden bij den ondergeteekende. Ter Neuzen, 22 Maart 1905. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN gelast JAW W1LLE2H PIBTEB8, zee-milicien-verlofganger dezer gemeente, van de lichting 1903, zich op den 7 April ftOO.S, des middags twaalf ure, te bevinden aan boord van Hr. Ms. Reinier Claeszen te Ilellevoetiluis, alwaar hij, gekleed in de bij zijn vertrek met groot verlof medegenomen militaire kleeding stukken en voorzien van zijne kooigoederen, zoomede van zijn zakboekje, zich moet aanmelden, teneinde in werkelijken dienst te worden gesteld, wordende hem onder het oog gebracht dat de verlofganger, die in gebreke blijft op den bepaalden dag onder ae wapenen te komen bij zijn latere opkomst aooveel langer in dienst zai worden gehouden en dat, volgens art. 133 der militiewet, hij, die niet aan de oproeping voldoet, als desertenr zal worden behandeld. Alvorens naar Ilellevoetsluis te vertrekken zal hij zich behooren aan te melden bij den ondergeteekende. Ter Neuzen, den 22 Maart 1905. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. Er wordt tegenwoordig veel over geredetwist wat wel de plannen der Japanners voor de naaste toekomst mogen zijn Na Liaojang kwam Jentai, na Jentai Moekden, na Moekden Tieling en men vraagt nu komt na Tieling Charbin aan de beurt? Zullen de Japanners steeds verder trekken of zullen zij zich bepalen tot het versterken en stevig bezet houden van het nu verkregtn terreiu Een lmoggeplaatst Duitsch officier zegt hieromtrent, dat 't Japan nimmer gegeven kan zijn om in't hart van het onmetelijke rijk te komen en dat het ook bijna ondoenlijk is om Rusland geheel en al weerloos te maken door het eenige afdoend middel dat is het vernietigen van alle bestaande strijdkrachten. Op een gegeven moment zal het in 't belang zijn van Japan de vooruit- trekkende bewegingen te staken en aan te dringen op vrede. Volgens dezen officier is 't zeer waarschijnlijk dat er nu een maaudenlange pauze gehouden wordt; misschien dat de Japanners nu bun krachten gaari inspanneu om Wladiwostok ten val te brengen, terwijl de Russen de uiterste pogingen in 't werk zullen stellen om weer een strijdvaardig leger in de buurt van Charbin te verzamelen. De gevechten van de achterhoede van het terugtrek- kende "Russische leger moeten nu geeindigd zijn. Te Tieling hebben de Russen groote hoeveelhedeu levens- middelen verbrand, maar 'tgrootste deel namen ze mee bruggen en wegen zijn zooveel mogelijk vernield. Verder wordt gemeld dat de Japanners nu reeds op 110 kilometers zuidwestelijk van Charbin zijn; de Japanners haagen alle Chineezen op die zij verdenken Ruesisch-gezind te zijn. De meesten worden opgehaugen met het hoofil naar beneden, aan de voeten. De correspondent van de Roeski Slowo zendt een besehrijving van den terugtocht nit Moekden het eerste iiitvoerige relaas urt Russische bron Hoewel de censor' er veel nit geschrapt heeft, is het tafereel niette- min erg genoeg. Zoodra er besloten was tot den terugtocht, werden mondbehoeften uitgedeeld aan de soldaten, die vei- volgens den overblijvenden voorraad in brand staken. Velcn werden dronken, auderen begonnen te plunderen in de stad, en er heerschte groote verwarring. De gewonden bleven zonder toezicht. De doktoren en verpleegsters die te Moekden bleven, werden beleedigd of vermoord door het Chineesche gepeupel, dat zich wreken wilde over de wijze waarop de Russen maanden Sang onder hen huisgehouden hadden. De oflicieren deden alle rnoeUe om te toietten dat de soldaten wegliepen, maar velen deserteerden toch. Achterblijvers vrelen in handen van de Chineezen die hen met verschrikkelijke wreedheid mishandelden. Alle Chineesche tolken verlieten het Russische leger. De snellieid waarmede de verschillende afdeeiingen zich in Tieling wisten te bergen, was verbazing- wekkend. Het t-Berl. Tagebl." verneemt nit Parijs uit zeer be- trouwbare bron, dat er voor eenige weken een traktaat is gesloten tusschen Japan en Amerika. Hierdoor zal Japan in de gelegenheid gesteld worden, den oorlog voort te zetten, daar het finaneieel door Amerika zal worden geholpeu maar aan den andcren kant zal eeu Amerikaansch consortium gewichtige concessies krijgen op de Oost-Siberisehe kust die Japan voor zich zal moeten bedingen bij het sluiten van den vrede. Speciaal bedoeld worden concessies op de eiianden in de Behring-zee en aan de Oost-Siberische kust bij de Ochotskische zee. Belangrijk is 'tverdrag hierom, doordat het de eerste poging van Amerika is om vasten voet te krijgen in Oost-Azie zelf. Volgens een particulier bericht uit Petersburg zijn de onderhandelingen over een 5 pCts. binneniandsche leening ten bedrage van f 260,000,000 nog niet geeindigd. De koers van uitgifte is nog niet vastgesteld. Van de leening wordt het drie vierde deel door de Russische Bank voor buitenlandschen handel, de Peterburgsche Discontobank, de Wolga-Kama Ilandelsbank en de Petersburger Internationale Haudelsbank overgenomen, terwijl de Rijkspostspaarbank het overige neemt. H. M. de Koningin heeft iugesteld de Huis- orde van Oranje, verdeeld in vijf klasseu. De orde is ook bestemd voor dames, die dan den titel zullen voeren van ffeeredame iu de Huis- orde van Oraije". Tot kanSelier der orde is benoemd baron Van Pallandt van Neerijnen, opper-ceremoniemeesier van H. M. de Kouiugin en tot griffier prof. Kramer, directeur van het Kon. Huisarcbief. Mijnheer Morris stapte uit en schelde aan. De oppasser kwam opeudoeu. Deze man was nog niet vergeten, dat zijn meesteres hem bevoleu h»d den Eng^lschmau slechts biuuen te laten wauneer mijuheer Von Berghaupt van zijn reis teruggekeerd zou zijn. Hij hid aanhoudend op den loer gelegen en vroeg iiu op brutalen toon „Wat verlangt ge P" ,/Het is mijn gewoonte niet, aan een bediende mijn verlangen mede te deelen, antwoordde de advocaat scherp. //Laat mij binnen en dien mij aan hij itro<uv Von Berghaupt." ,M -vrou* heeft ten strengste bevolen, u niet binnen te laten, zoolang mynheer niet van zjjn reis terug is En ik zal wel oppasssen, mijnheer, dat uw goudstukken mij niet voor de tweede maal Terleiden." De Eugelsrhman peinsde een oogeublik en zeide toen zeer bedaard maar Zg #Zrg aan mevrouw Von Berghaupt, dat ik vai'daag naar Londen terugkeer en het ten zeerste betr-ur niet persoonlijk afscheid te kunnen uemen. Mijn adres in Londen is niet veranderd. Ook had ik gaarno vernomen of mijnheer Von Berghaupt reeds uit Parijs aan zijn vrouw heeft geschreven - laat ik zwijgen, dat helpt nu toch niet. vooral aan mevrouw, dat ik haar een vriende- vaarwel toeroep." Zonder zich ontstemd le toonen keerde de advocaat naar de koets terug en beval den koetsier naar Mainz te rijden. De dienstvaardigheid van den huurkoetsier was echter teneinde. Hij ver- klaarde dat de paarden rust noodig hadden en te Bibrich gevoederd moesten worden. Mijuheer Morris deed zich gaarne voor als een humaan man; hij begreep dat de paarden rust noodig hadden en prees zelfs den koetsier, die liever zijn dieren naar eisch behaudelde dan een extra-belooning verdiende. ,/Rijd mij dan naar het stoombootkantoor te Bibrich, dan zal ik met de boot wel naar Mainz terugkeeren," zeide hij. Met de boot voer mynheer Morris van Bibrich naar Mainz. Daar nam hij bij de Hoatpoort een huurrijtuig en reed daarmee naar het huis van TER NEUZEN, 22 Maart 1905. Op de hedeu door Burg, en Weth. vast- gestelde kiezerslijst komen voor 1484 kiezers voor de Tweede Kamer, 1477 voor de Provinciale Staten en 1400 voor den Gemeenteraad. Het vorig jaar waren deze cijfers resp. 1428, 1424 en 1874. Wij vestigen de aandackt onzer lezers op de advertentie voorkomende in ons nummer van heden, voor ae vergaderingen te Zaamslag en te Axel, ter bespreking tot het stichteii eener afdeeling van de vereeniging tot Cbristelijke ver- zorging van krankzinnigen in Zeeland. Gislerenavond trad te Zaamslag in eene van wege de anti-revolutionaire kiesvereeniging belegde openbare vergadering op de heer J. H. Blum, met het ouderwerpi Waarom wij niet met de liberalen kunnen meegaau. Het vergaderlokaal was druk bezocht. Met den spreker kwamen in deb&t de heeren P. J. Versluijs van Ter Neuzen, en L J. Geelhoedt en Leenhouts van Zaamslag. Maaudag had te Hulst de teraardebestelling plaats van den heer F. C. van Waesberghe, in leven wethouder dier gemeente. Een groote stoet, waaronder de raadsleden en vele pachters, volgde de lijkbaar. Heden werd aan het gebouw van hefc Provinciaal Bestuur te Middelburg aanbesteed 1. De voorzieniDg der boorden van het kanaal van Ter Neuzen. (Raming 2500). Hiervoor werd ingeschreven door de heeren G. J. Balkenstein voor 2690, J. de Bree Fz. voor 2282 en A. Tholens Dz. voor f 2150, alien te Ter Neuzen. 2. De herstelling der boordvoorziening van den zijtak naar Arnemuiden, behoorende tot het kanaal door Walcheren. (Raming 5100). Minste inschrijver hiervoor was de heer J. Jansen te Ter Neuzen voor 4745. 3. Het voortzetten van boordvoorziening van het kanaal door Walcheren. (Raming f 9900). Minste inschrijver hiervoor was de heer J. Jansen voornoemd voor 9065. de herstelling der Bij de gisteren te Middelburg (derde kies- district) gehouden stemming voor een lid van den gemeenteraad werden uitgebracht 521 stemmen. Gekozen werd de heer Mr. P. Dieleman, (a.-r.) met 319, op den heer D. Biimnel (soc.-dem.) waren 202 stemmen uitgebracht. Bij de gisteren te Kortrijk gehouden ver- kooping van landerijen werd de hofstede te Ter Neuzen gekocbt voor 96,700 door den heer L. de Koeijer alkier en de hofstede te Rilland voor 104,100 door den heer Krijger te Krabbendijke. Axel, 21 Maart. In de afgeloopen week werd alhier ten nadeele van de wed. A. van Aerde eenige visch ontvreemd. Door de ijverige uasporingen der alhier ge- stationneerde marechaussee's gelukle het hun reeds Zaterdag jl. een der verdachten, ztkeren E. v. L. uit Belgie, te arresteeren en Zondag daarna een ander, genaamd C. G., uit Koewacht. Beide gearresteerden zijn hedfu gevankelijk naar Middelburg overgebracht. Naar men verneemt hebben zij reeds bekend en schijren beiden ook niet vreemd te zijn aan andere verschillende diefslallen. Sas vau Goilt, 22 Maart. Hedenmorgen waren eenige timmerlieden werkzaam op eene c. a. 11 M. hooge stelling aan de kanaalwerken alhier. Bij het aanbrengen van een ijzeren poutrelle brak een gedeelte der stelling met het ongelukkig gevolg dat drie timmerlieden in de diepte vielen. Een er vau, J. van de Voorde, alhier, kon zich naar huis begeven, erger gesteld was het met de twee anderen A. Klein van hier en D .Munnik van Mevrouw Vou Lauterer, een zeer rijke weduwe. De dochter vau deze dame was de dweepster, die zich in het hoofd had gezet haar ueef Koert te helpen redden uit de handen van zijne vrouw. Met een schijuvroom gezicht stapte mijuheer Morris uit en liet zich bij de jonkvrouw aan- dienen. Onmiddellijk werd hij bij deze dame toegelaten. tfMejonkvrouw," begon de advocaat, #ik kom op 't bepaalde uur, maar ik verzeker u dat het mij moeite heeft gekost om binnen den vastge- stelden tijd gereed te zijn." z/Mag ik u verzoeken plaats te nemen, mijn heer vroeg zij, op eeu stoel wijzende. //Ik ben geheel van streek de zaaK van den armen Koert heeft mij den geheelen nacht uit den slaap ge houden. Deck eens, mevrouw Von Reidersdorf heeft mij dringend verzocht, nieis te doen waar- door de jonge vrouw gedupeerd kan worden. In zekeren zin wenscht zij due, dat ik Koert aan zijn lot zal overlaten. Mag ik dat doen?" *lk ben de allerlaatste om de bedenkingen vau zulk een streng rechtvaardig oordeelende dame te geringschatten. Ik sta zelf ook op het stand- punt van mevrouw Von Reidersdoifik zeg zelf, dat wij nooit een onwaarheid mogen zeggen, al konden wij daardoor de grootste voordeelen behalen, maar aan den anderen ksnt hebben wij rekening te houden met ons hart en gemoed. De toestand is met weinige woorden geteekend door een kleine onwaarheid kunnen wij een besten vriend redden, -mogen wij nu onze streuge opvat- ting van rechtvaardigheid een wei >ig geweld aan- doeu, of handelen wij edeler en beter als wij de waarheid huldigen en kalm den hoopvollen jongen man zijn ondergang tegemoet laten loopen ffZeg geen woord meer, mijnheer! Ik blijf bij mijn besluit en laat mij door niets daarvan afbrengen. Is u bij Koert geweest z/Ik heb mynheer Von Berghaupt iu het hotel in het bosch bezocht en moet erkennen, dat hij met dankbetuiging instemde met het plan, dat hem voorloopig althans voor een schaudaal wil behoeden. Hij schreef onmiddellijk dit briefje, waarin hij n, jonkvrouw Von Lauterer, in ver- trouwen mededeelt dat hij te Parijs is aangekomen en zyn intrek heeft genomen in 't ffHotel de l'Europe", nabij het spoorwegstation." De jonkvrouw nam den brief en zag hem in.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1