A i g e m e 8 n Nieuws- en Advertentiebiad voor Zeeuwsch-Viaanderen. No. 46(50. Zaterdag 11 Maart 1905. 45e Jaargang. Binnenland. Landbouwberichten. Gemengde berichten. ABONNEMENT: Per drie msanden hinnen Ter Neuzen 1,—Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82^. Men abonnoert sich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERT ENTIlN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer _/r0,lb. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wcrdt de prjp ■deceit!1 tweemaftl berekend. Grooterp letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der- uitgave Oit bill lit verncli Unit Maandag-, Wneosiias- en VrijdagaYBnd, allgezondenl op Feealilagen, Itij de Firma P. AVIS OK SAKIIK te Ter Seaien. BBHSTB BXj-AJD. De St.Gs. van Woeusdagavond meldt Het heeft Hare Majesteit de Koningin behaagd, bij besluit van 7 Maart 1905 n\ 2, met ingang van 9 Maart 1905 1*. op het daartoe door hem gedaan verzoek, den beer Mr. R. Melvil baron Van Lynden eervol outslag te verleenen als Minister van Baitenlandsche Zaken, met dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten, door hem aan Hare Majesteit en aan den laude bewezen 2". het beheer van het Departement van Buitenlandsche Zaken ad interim op te dragci aan deo Minister van Marine, dea vice-admiraal A. G. Ellis. In de vergadering van den hoofdinspecteur en de inspecteurs van de Volksgezondheid met de vooizitters der Zeeuwsche Gezondheidscommissies, welke 13 dezer te Middelburg zal plaats hebben, zullen o. a. aan de orde komen de ontwerp-ver- ordeuingen, de keuring van vee en vleesch en deu melkhandel betreffende, welke onderwerpeu zullen worden ingeleid door den inspecteur Van Ledden Hulsebos. De bedoeling is zooveel mogelijk eenheid te brengen in de verordeningen, waartoe in de eerste plaats degezondheidscommisaiengeroepenzijn. Om het personeel der posterijen het schrij^en van adressen te besparen op de enveloppen, waarin met strafport belaste briefkaarten worden toe- gezonden, heeft de administrate omslagen doen vervaardigen, die aan de voorzijde doorsehijnend ziju, zoodat het adres der briefkaarten er door te lezen is. Maar de ackterzijde is pikzwart, zoo dat van den tekst n'ets te lezen valt. De enveloppen ziju al in gebruik gesteld. TER NEUZEN, 10 Maart 1905. De afdeeling van den Raad van State voor de geschillen van bestuur, behandelde o. m. het volgenie beroep Van Burg, en Weth. van Ter Neuzen, tegen het besluit van Ged. Slateu van Zeeland, waarbij aan A. J. Ch. Maandag, le Ter Neuzen, vergun- niDg is verleend voor den vrrkoop van sterken drsnk in het klein in eeu logement alleen voor logeergssten. Onder algemeene bel&ngstelling herdacht Diosdag de heer J. de Waal den dag, dat hij 25 jaar geleden als onderwijzer te Lamswaarde in functie trad. Onder hartelijke toespraken werden den geacbten jubilaris namens gemeeulebestuur, onderwijzers en leerlingen prachtige geschenken aangeboden iu het versierde schoolgebouw. (M. Ct.) Stoppeldijlf, 7 Maart. Heden namiddag deed onze fanfare »8t. Cecilia" een muzikale waudeling door het dorp. De opwekkende tonen van het muziekgezelschop deden vele belangstellenden bij- eenstroomen, terwijl het in de cafe's, waar onze muzikanten zich even verfrischteu, heel druk was. Een en ander geschiede om de vastenavonddagen te besluiten. BECHTSZAKEN. Arronclisseinent-rechtbank te Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 10 Maart de volgende vonnissen uitgesproken P J. d. P., oud 41 j., schoenmaker te Clinge, is wegens beleediging van een ambtenaar ver- oordeeld tot 10 boete of 10 dagen hechtenia. C. J. M., oud 17 j., boerenknecht te Overslag, is wegens diefstal yeroord. tot 14 dagen ge- vangenisstraf. F. J. 1., oud 22 j. en E. J. M., oud 27 j., arbeiders te Sas van Gent, zijn wegens mis- handeling ieder veroord. tot 1 maand gevang. 0. G., oud 25 j., landbouwer te Hontenisse, is wegens mishandeling veroord. tot f 20 boete <of 20 dagen hecht. Over de zuinigheid, die de ivijslieid bedriegt. Overdaad schaadt. Dat is reeds meermalen gebleken. Wie te veel eet wordt ziek wie te veel drinkt, wordt dronken wie te veel uitgeeft, wordt arm en zoo verder. Doch ook het tegen- gestelde is wair. Te weinig schaadt evenzeer als te veel. Dat onderviudt b.v. de landbouwer, die te weinig mest aan zijn land geeft. Hij is te zuiuig om een kleinigheid uit te geven en loopt daardoor gevaar een slechten oogst te hebben en zoodoende groote geldelijke verliezen te lijden. Zoo vind ik in het verslag van een rijksproefveld (19021903} door den betrokkeu landbouwleeraar aaugeteekend bp de resultaten van een rergelijkende bemestingsproef op kleigrond ffDe Pern-guano heeft op dit proefveld de beste geldelijke resul taten gegeven. Iu de landbouwpractijk is deze dan ook nog al gewild, vooral in de aardappel- cultuur. Iu de omgeving van het proefveld worden haast geen aardappelen zonder Peru-guano geteeid. Men gebruikt daarvan echter nog niet genoeg, om de grootste oogsten te verkrijgen, n.1. 200 si 250 Kg. per Hectare, neveDa stalmest. Het proefveld heeft geleerd, dat men met voordeel ket dubbele kan gebruiken (op het proef veld wss 600 Kg. per Hectare gebruikt). Flier wordt weer eens voor de zooveelste maal met de stukken erbij bewezen, dat de zuinigheid de wijs- heid vaak bedriegen kan, ook in den landbouw. Alleen die landbouwers, welke genoeg en dan wezenlijk echte Peru-guano aan zijn land geeft, ziet zijn uitgaven met groote winsten terugkomen. Naar bet huis van bewaring te Middelburg is gevankeljk overgebracht de bierhuishoudei C. B., te Schore, onder beschuldiging van afpersing en bedreiging. Men deelt hieromtrent aan de Goesche Ct. mede, dat zich Vrijdag de molenaar V. S. in de herberg van den thans gearresteerde bavond, toen deze de deur sloot, eeu scbuldbekentenis in bianco opstelde tot een bedrag van f 1000 en zijn bezoeker uit- uoodigende die te teekenen. V. S. die niets scbuldig was, bad natuurlijk daarin geen lust, wa&rop de herbergier hem met een revolver bedreigde, teneinde aldus de bandteekening af te pereen. Nog weigerde de bezoeker, maar onder aandrang van het dreigeude gevaar verklaarde hij zich be- reid een scbuldbekentenis van 50 te teekenen onderwijl hij evenwel bezig was zijn naam te zelteu, bedacht hij zich en weigerde nogmaals. Onder bedreiging werd hij daarop door den herbergier vrijgelateB, die later de bandteekening nog schijut te hebben voltooid. De bedreigde is dadelijk naar den veldwachter gegaan en heeft dezen met een en ander in kennis gesleld. Op raad van den veldwachter spaude V. ziju paard weer voor de buifkar en reed terng naar den herbergier, terwijl de veldwachter zich in de kar verborg. Bij de herberg kwam de herbergier naar buiten en herhaalde zijn be- dreigingen; hij zou den ander doodschieten, wanneer deze bleef weigeren te teekenen. De veldwachter hoorde dit, sprong te voorschijn en arresieerde den herbergier onmiddellijk. De G. Ct. schrijft nader Naar aanleiding van het bericht over de af- persings-geschiedenis wordt ons opgemerkt, dat, enkele bijzonderheden niet geheel juist ziju. Aaugezien het feit zelve in onze lezing uiet wordt ontkend, zal zich de zaak wel in hoofdzaak hebben toegedragen zooals wij vermeldden. De afpersing had plaats op Dinsdag 14 Febr., niet op Vrijdag d. a. v. zooals ons was vermeld Maandag 27 Febr. verstopte de onbezoldigd rijksveldwachter Verhoef zich op den wagen van den molenaar Iu 't Anker, die iu het vnrige bericht Danker was gedoopt, maar schijut toen nog geea aanleiding tot arrestatie te hebben gevonden. Vrijdag 3 Maart werd de herbergier gearresteerd de bij- zonderheid, ons gerneld, dat In 't Anker reeds bezig was zijn naam le zetten, schijnt niet juist te zijn. In de haven le Bath is door twee zeilschepen t. ne groote hoevelheid boat aangebracht, aldaar gelost met het doel zulks pubiiek te verkoopen. Het geloste hout schijut evenwel afkomstig te zijn van schepen, die te Antwerpen vee hebben aangebracht meer hoofdzakelijk schapen. Daar het dus mogelijk is dat dit hout in aan- raking is geweest met besmet vee, is op last van den districts-veearts te Dordrecht in overleg met den burgemeester, begonneu het bout te ontsmetten met zeep en carbolineum. Op andere plaatsen, o. a. Walsoorden en Ossen- drecht, zijn ook zulke ladingen aangekomen. - Op den Sloter straatweg is een 9jarig knaapje door een bespannen kalkwagen overreden het is aan de bekomen kneuzingeu overleden. Te Oudega (Fr.) wierp een tweejarig kindje een pot met kokende koffie om. Het kreeg het heete vocht over 't lichaam en is aan de gevol- gen overleden. Ter gelegenheid van het carnaval, liep Maandag naar men aan den Ned. schrijft door de straten van Breda, een hoop gemasker- den, geheel in het zwart, voorstellende een begrafenis, met een lijkkist in bet midden. Een tamboer sloeg den doodenmarsch, eenige muzikanten speelden treurmuziek, waarvan het refreiu luidde //Hij is naar den hemel toe". En dat noemt men genoegen Meer dan 30 jaren geleden stierf te Olde- boorn zekere De G., outvanger dier gemeente. Na zijn dood bleek het, dat er een aanzienlijk tekort was, dat niet ton worden aangezuirerd. Met verrassing en stille bewondering hoort men nn algemeen, dat eeu zoon van dien overledene al de verschillende schulden, een zeer belangrijk bedrag vertegeuwoordigende, legelijk heeft aaugezui- verd. Men meldt uit Zwolle Gister is albier door de politie aangehouden de 23jarige gewezen student S., die eergisteren te Zwartsluis een rijwiel had weggekaapt, dat hij daarna aan een koopman te Zwolle had verkocht. Het rijwiel werd al spoedig teruggevonden, doch de da er had het gisterochtend op een loopen gezet. Hij moet uit Haarlem afkomstig zijn en thuis behooren in het gesticht Meerenberg, waaruit hij ontvlucht schijnt te zijn. Te Assen is uit Hoogeveen eeu milicien ingedeeld met een lickaamslengte van 1,5 M. en een gewicht van 40 Kg. Omdat hij nog van de lichting 1904 is, kannen Ged. Staten hem niet afkeurenhij is nu aan het departement van oorlog voor outslag voorgedragen. Men schrijft uit Yeendam Een zekere A. N., reiziger in sigaren en woon- achtig te Groningen, heeft hier een paar kassiers op zeer sluwe wijze opgelicht. Hij bestelde voor hem effecten te koopen, doch wist steeds zoo te handelen, dat bij buiten de vereische storting bleef. Rezen de papieren, dan gaf hij order tot verkoopen en bearde de over- waarde. Warm ze echter na een paar dagen gedaald, dan bleef de siimme vogel absent en liet deu kassier er in vliegen. Zoodoende wist hij bij een kassier 40 te hemachtigen. De politie is met het feit in kennis gesteld, doch de daad schijnt niet strafbaar te wezen. Men zij dus gewaarschuwd. De siimme vogel geeft meestal als woonplaats een dorp in de uabij- heid op. De Limb. Koerier meldt: 't Is inderdaad opvallend, zoo dikw jls als we in de laafcste dagen melding hebben moeten maken dat er in deu omtrek en in Maastricht zelve, zoo wel uit de Maas als uit 't Kanaal, ljken zijn opgevischt. Nu eens is 't een meisje, van wier lichaam de armen zijn afgerukt, dan weer is't een pas- geboren kind, eindelijk is 't een onbekend ge- bleven manspersoon. Dinsdag nog een machinist van een der op Maastricht varende stoom- booten. Voor ditmaal hebben we weer een geval te constateeren, dat bovendien op een groote mis- daad schijnt te wijzen. In de nabijheid imniers van't naburige Reck- heirn is uit 't kanaal opgevischt het lijk van zekeren H., welke sedert drie wekeri uit zijn woning verdwenen was. Men ontdekte op 't ljk zware wonden, ver- oorzaakt door messteken. De schouwing heeft aan 't licht gebracht dat de ongelukkige vermoord is en daarna in't water is gesmeten. Een scherp onderzoek is onmiddelljk inge- steld. Te Wildervank is eergisteren eene vrouw door een scheepjagerspaard, dat met zijn woesten berjd r in wilde sprongen den weg passeerde, morsdood getrapt. Veelbelovende Jeugd. //Pro Juventute" te Amsterdam kreeg dezer dagen bezoek van eene moeder, die er over klaagde, dat haar zoon's nachts aan het zwerven was, en naar zj stellig meende, zich ook aan diefstal schuldig maakte. Kon die jongen maar elders onder streng toezicht geplaatst worden, waarvoor //Pro Juventute" zorgt, wanneer jeug- dige misdadigers een vonnis hebben. De politie werd iu den arm genomen, om de gangen van dien knaap na te gaan, en weldra bleek, dat men hier stond tegenover een bende straatdieven, die zoowel 's nachts als overdag aan 't stelen zjn. De bende bestaat uit 9 jongens van 8 tot 13 jaar. De oudste is het hoofd der bende, noemt zich dan ook de ^president". Voor zoover zj niet aan bet stelen zjn, wordt door hen de nacht in zandbakken aan den walkant doorgebrachtz j leggen zich daar ter ruste op een stuk gestolen tapjtals 't koud is wordt voor een cent vuur gehaald en wat gestolen hout ter verwarming aan het branden gemaakt. Doch de slaap duurt slechts kortde bende verspreidt zich en gaat op diefstal uit, zelfs niet schromend hier of daar eene glasruit te verbrjzelen, wat zj zeer behendig en bjna ge- ruischloos doen, door de bonten muts voor het glas te plaatsen. Zj stelen dan meestal etens- en snoepwaren, als blikken biscuits, chocolade, worsten, enz. Doch ook andere zaken zjn van bun gading, als kleedingstukken en andere ar- tikelen,diedan naardenlommerd worden gebracht. Het hoofd, een zeer schrandere en voor zjn doen wel-ontwikkelde knaap, had zelfs de verre- gaande brutaliteit, 's nachts gestolen waren over dag in een gehuurde kar den volgenden dag rond te venten, wat een politieagent wat ver- dacht vond. Deze gelastte den jongen op de plaats te bljven staan, om zelf bj den valsche- lijk genoemden vader, die ziek beette te zjn, een onderzoek in te stellen doch de vader werd natuurljk niet gevonden en de jongen was gevlogen. De jougste, Pukkie genoemd, een 8jarig kereltje, vlug als 'n kat, moet, vooral ook overdag dienst doen. Zjn oudere makkers wjzen hem een gescbikt gevalhj sluipt dan een kelder biunen en kaapt behendig't een of ander weg. Een scrjkster was aan het strjken met eeu koperen strjkjzer. Zj haalt een nieuw stukje goed, en in een ommezien was het heete strjkjzer geroofd, waarbj de kleuter zijn hauden nog brandde. Zj werden alien een dag en nacht aan een politiebureau gehouden, waar zj deels met na'ieveteit, deels met onbeschaamdheid en voor een deel ook met zekere glorie eerljk en oprecht al bun wandaden vertelden. Zj zongen er overigens in de arrestatielokaleu luscig op los. De bestolenen werken niet mede, om de jongens aan de justitie over te leveren, daar het tjd- verlies en de soeza voor ben niet op weegt tegen de betrekkeljk geringe schade. De deugnieten werden dan ook losgelaten, en reeds den vol genden ochtend ving het stelen weer aan. Tocli zal er paal en perk aan de rooverijen dier bende gesteld moeten worden, want dan eerst kan //Pro Juventute" aan hare roepiug gevolg geven. (N. v. d. D.) Te Marseille is eergisteren bj een optocht een ernstig ongeluk gebeurd. Een paard uit den stoet sloeg op hoi en veroorzaakte een paniek onder de menigte. Er werden 17 men- schen gedood en 8 ernstig gewoud. IEEZESSCHE (WIRIVT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1