A i g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 4(543. AAITBESTEDING. Dinsdag 31 Januari 1905. 45e Jaargang. I L I T I E. PERSONEELE BELASTING. F E IIIL L E T 0 N. MET VALSCHE PAPIEREN. ABONNEMENT: Inzending van advertenti&n y~fror 3 uren op den dag der uitgave Maandag 13 Febnuari 1905, het onderhouden van- en het doen van herstellingen aan dege- bouwen en andere gemeente-eigen- do rumen, gedurende 1303. Het bestek ligt ter Secretarie ter inzage en is aldaar verkrpgbaar tegen betaling ran 33 cent ONTHEFFING OF VERGOEDING VOOR KOSTWINNENHE HILICIEN8. 16) De oorlog tusschen Rusland en Japan. De onlusien in Rusland. bljjft." TER NEUZEN, .30 Januari 1905. —nrirr— SBIIZBSSCHE Voor Per drie maauden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,824. Men abonneert zich by alle Boekhandelaars, bushouders. Postdirecteuren en Brieven- ADVERTENTlfiN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor tlken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prys slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. mt biad veracbUPt Maandag., Woe-.!en V,ijdaBavoad, nl«ge».pde„l op Feendagen, bij de P. J. VAI Q« »AKPK te Terlea.ea. WZz.'-wtacWE van Burgemeester en Wethouders TER NEUZEN, zullen op des namiddags 3 lire, ten gemeenteliuize in het openbaar, bij enkele inschrijving in 6 perceelen, aanbesteden per stuk. Plaatselijke aanwijziug zal geschieden in de kom der gemeente op (i Februari a. des Toormiddags 9 urente beginnen aan het Gemeentehuis en te Sluiskil op 7 Februari a. ft., des voormiddags 11 uren. Ter Neuzen, 30 Januari 190a. Burgemeester en Wethouders roornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. D1ELEMAN, Secretaris. De Burgemeester Tan TER NEUZEN brengt onder de sandacht Tan hen, die meenen in de termen te Tallen oin als kostwinner, hetzij ontheffing van den werkelijken dieuat, hetzij Tergoeding Toor hun gezin of voor de per9onen, in wier levensonderhoud zij voorzien, te kuunen erlangen dat aanvragen om ontheffing of vergoeding moeten geiicht worden tot Hare Majesteit de Koningin; dat aanvragen enkel om vergoeding moeten worden gericht tot den Minister van Oorlog of tot den Minister ran Marine dat alle bovenbedoelde aanvragen kaanen geschreven worden op ongezegeld papier en rechtstreeks moeten worden gezonden aan tie Koningin ot aau den ie- trokken Minister; dat brieven aan de Koningin of aau de Minister* met sefrankeerd moeten worden dat om spoedig afdoening der aanvrage te verkri.igen, het zeer wenscheli.jk is dat de aanvrage eeni*e weUen vorir de inlijving of voor de opkomst voor herhalings- oefeningen moet worden verzonden. Ter Neuzen, den 28 Jnnnari 190o. De Burgemeester voornoemd, P. MOES, L°. Burgemeester. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt bij deste ter kennis van de daarbij belanghebbenden, dat het door den Directeur der Directe Belaatingen enz. te Middelburg, den 28 Januari 1905 invorderbaar verklaard Dat weusch ik van harte mijn waarde. Ik zal naar mijn beste vermogen op Koert (rachten te werken. Zijn mama gaat bij hem boven alles en ik zal dien invloed geheel aanwenden tot welzijn van zija huwelijksgeluk. Wanoeer komt Koert terng *Hij is naar de stad gegaan," bracht Jane met moei'e uit»ik geloof, dat hij spoedig zal terng zijn." „De opgewonden toestand van mijnheer Von Berghanpt schijnt geheel te wijten te zjjn aati de eene of audere onaangenaamheid, die hem in den dienst is aangedaan dat gaat echter spoedig voorbij. Ik heb daaromtreut al vrij wat onder viuding." ffJa, laten wij vroolijk zijn," riep Koerts moeder voor een oogenblik baar altijd verbitterde stein ming vergelende. ffMaar arm in arm met mijn ■lieve echoondochter zal ik voor hem treden en :boet*« zal hij, de stoutste aller mannen. „Die arme man antwoordde de barones met komisehen erust. ffIk vrees, dat hij heden een kohier van de pergoneele belasting dezer gemeente, °Jer het jaar 1904, no. 5, op heden aan den Ontvanger der Directe Belastingen, ter invordering is ter hand gestelil en dat ieder verplicht is zijn en aanslag, op den bij de wet bepaalden voet, te voldoen. Ter Neuzen, den 30 Januari 1905. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. Petersburg, 27 Jan. Een telegram, d.d. 25 dezer van Koeropatkin aan den Czaar deelt mee, dat het aan- allend optreden tegen den vijaud op den rechter- leugel begonnen is bij een vorst van 16 graden De Russen hebben Khailatoja en Rheigoetaga, zeven kilo meters zuidwestelijk van Sandepoe, bezet. Koeropatkin seinde den volgenden dag, dat er 0T®r de verliezen, geleden bij den aanval op de twee genoemde plaatsen, geen nauwkeurige mededeelingen waren te doen. Khailatoja is genomen zonder dat er een schot elost werd. De Russische troepen haddea slechts van nun bajonetten gebruik te maken. Rheigoetaga is dapper verdedigd en bleek eerst's avonds om tien uur werkelijk genomen te zijn. De Russische cavalerie vervolgde twee regimenten dragonderj, die ijlings in zuidoostelijke riehting terugtrokken. De linkervleugel van het Rnssische leger heeft, na den vijand te hebben teruggedreven, een nauwen pas bezet aau den weg van Khoea-jensan. Een andere afdeehng is den vijand in de flank aangevallen en heeft hem bij Hind-hesjeng tot den terugtucht gedwongen en daarbij tweehonderu stuks vee buit gemaakt. Koeropatkin telegrafeerde heden aan den Czaar: Volgens hedennacht ontvangen berichten, is een aanval, waarmee de Japanners den aanval van onze troepen gister op de stelliagen bij Sandepoe beantwoordden, afgeslageu. Onze cavalerie voerde een manoeuvre uit tegen den linkervleugel van de Japanners en greep den vijand in den rug aan. Mierna zetten onze troepen den aanval op de etelling bij Sandepoe voort. Om zeven uur 's avonds hadden onze troepen, door sappeurs ge- holpen, na hevigen strijd alle hindernissen uit den weg geruimd, en drongen zij in hetgroote, krachtig versterkte dorp Sandepoe binnen. De Russen verloren in den slag bij Sandepoe 45 officieren en 1000 man aan dooden en gewonden. Zn maakten 102 Japansche jevangenen en maakten veel ammunitie buit. De effectieve blokkade van Wladiwostok door de Japanners is feitelijk voltooid. St. Petersburg. 28 Jan. Het Telegraafagentschap deelt mee, dat het in de buitenlandsche pers verspreide ge- rucht, als aouden telegrammen naar het buitenland aan censuur onderworpen zijn, ongegrend is. De huiszoekingen, gisteren verricht in de redactia- bureaux van de Nasjajisn en Nasjidni hebben geleid tot talrijke aanhoudingen. In den loop van een dezer huiszoekingen zeide de kolonel van politie*Dit zijn geen dagbladartikelten, die gij pnbliceert, maar revu- lutionaire proclamaties De arbeiders aan de werf te Kolpino hebben zich door tusschenkomst va» hunaen geestelijke tot den metropoliet Antonius gewend en dezen om bemiddeling bij den Keizer gevraagd. Al hnn wenschen, verzekerden zij, zijn slechts van eeonomischen aard. De metropoliet belooi'de het verzoek der arbeiders aan den Keizer te overhandigen. In de nieuwe katoenspinnerij hebben 177o^ aruemers het werk hervat; in de Russische fabriek 690; in de cheioische fabriek Tentelefski 500; in de schrijtpapier- fabriek Wargoewin 700; in de spoorweg waggonfabriek 224 De fabriek van Poetilof is van plan Maandag den arbeid voor een deal en binnen weinige dagen in zijn vollen omvang te hervatten. Moskou, 28 Jan. De staking neemt afin alle fabrieken op zes na is de arbeid hervat. Overal is er overeen- stemming tusschen arbeiders en fabrikanten tot stand gekomen. Onder de lloskousche handwerkslieden worden nu handteekeningen op een adres van aanhan- kelijkheid gevraagd. Mitau, 28 Jan. De werkstaking duurt voort. De menigte trekt door de straten, maar het is nog niet tot een botsing gekomen. Libau, 28 Jan. In den afgeloopen nacht vernielden betoogers telegraafpalen, die vanmorgen wter werden opgericht. Daarop probeerden da betoogers de bakkerijen te plunderen. 2,ij werden door de militaire macht, die versterking van het Kowno-regiment kreeg, verstrooid. De gouverneur heeft een proclamatie uitgevaardigd, waarin een beroep wordt gedaan op de vaderlandsliefde der arbeiders en gezegd wordt, dat de staking een vrucht ia van het werk eener kwaadwillige groep revolutio- nairen, die niets met de arbeiders gemeen hebben. Rusland vecht nu tegen een buitenlandschea vijand De werklieden moeten den arbeid hervatten en dan zal hij, de gouverneur, zich beijveren alles voor de arbeiders te doen wat hij kan. Anders zullen er kraehtige maat- regelen worden genomen om de orde te herstellen. Warschau, 28 Jan. Het hoofd der politie maakt een verklaring openbaar, waarin gezegd wordt, dat ondanks de rustverstoringen in de groote steden des rijks, het in Warschau rnstig is. Maar hij waarschuwt het publiek en de arbeiders voor kwaadwillige personen men moet zich in acht nemen, want anders zullen er maatregelen fetroffen worden; de militaire macht zou optreden en an konden er bij een botsing wel eens slachtoffers vallen. De telei'oon van Warschau naar Lodz i* gestoord. In de stadswijk Praga is de algemeene werkstaking uitgebroken. De koetsierc werden door het volk ge dwongen hunne uniformen uit te trekken. dag zal beleven, die he* laug in 't geheugeu Hoe weinig Jane ook aan dit gesprek deelnam, het Terschafte haar tocb eenigen trooat. In aan- genaam gesprek, nu en dan door Koerts mama gekraid met achimpschruten op de mannen, ver- liepen de uren doch hij, die met zooveel verlangen verwacht werd, verscheen niet. Van den Riju woei een vochtige, koela wind, die hat raadzsam maakte in huis te gaan. Toen me»rouw Von Berghaupt aan den arm van haar schoonmama het huis naderde, bemerkte zij hoe de •ageu van den oppasser met innig medelijdeu op haar rustten. De man scheen ge- wetenawrroegiug te hebben, en wat de strenge woorden Tan den luitenant niet vermochten, dat Termocht het kommerrolle, bleeke gelaat zijner meesteres. Op militaire wjjze, met de hand aan de muts, naderde hij haar en zeide »Mevrouw, ik heb den naarn van den vreemden heer gisteren op het kaartje gelezen hjj was een Engelschman en heette Morris." Toen zij dien naam hoorde, ging haar een rilling door de leden, doch zij sprsk bedaard ffHet ia goad Met vrewgde op het gelaat als een mensch, dien z^b hart van een zwaren laat heeft bevrijd, trad de oppaiaer ter zijdr en zocht zijn kamertje op #H«t Bchqnt, dat ik ajj vergiat heh ia uiijM Bij kon. besluit i* aan den militieplichtige P. J. M. Boel van de lichting 1903, behoorende tot de gemeente Hnlst en ingelijfd bij het regiment grenadiers en jagers, op nieuw ontheffing van den werkelijken dienit bij de militia varleend, thans tot 11 Maart 1907 op grond dat hq wordt geacht onmishaar te zijn voor het gezia waartoe hij behoort of waarin hp ia opgenomen, hetzij voor- de personen in wier levenaonderhoad hij Toorziet. In het Alge*. pol. blad van de vorige week komt de volgeude bakendmaking voor u De Commisaaris van politie te Grouingen maakt ybekend, dat ten kautore van den Rijksbetaal- weester aldaar voorhmden is, een half aaunt- ^biljet van 10 geanmmerd B. G. 8880 (m >del ffl879) waarvan de waderhelft mat 5 wordt betaald." Spui. Zekere Trouw V. alhier atond aedert eenigen tijd, zoo men dat noenat ffin 'tkrijt" bij haren broodleTerancier. Toen de man dezer dagen haar Toor de zoo- Teelite mail om die achteratallige achnld maaude, ontatak ze daarorer zoo i» woede, dat ze een bezem Dam en hem daarmede te l\jf ging. Naar men zegt moet Toor dat feit tegen die bezemprinaea door de politie procei-Terbaal zijn opgemaakt. Zaantfllag. In den nacht tib Vrijdag op Zate.rdag j. 1. hebben de kippendieTen wader een rermoede*a omtreut Koert," aprak meeroBW Von Berghanpt bij 't binuentreden tot de dataea. „ALa Koert niemand andera dan mynheer Morris ge- sproken heeft, dan kan dit gesprek de oorzaak niet zjjn van den geheelen ommekaer in hern. Mijuheer Morris heeft uooit mijn Tertroawen geuoten, maar hij ia een ijwerig rechtsgeleerde, tsu wien ik weet dat het geluk hem heilig is Tan de dochter des mans, wien hij zooTeel dauk- baarheid Terschuldigd is." Ter zelfder tijd zocht Erik Von Wamhold in Mainz nog altijd naar zyu Triend, Tan wien hij geen tpoor kon ontdekken. Het kwam Erik Treemd voor, dat Koert zich geheel aiet vertoond had by den aailitairea dokter, dies hij bezoekeu zou oai een attest te vragen tot verlenging van zijn verlof. Zijn vergeefs zoeken stakeude, keerde hij naar zyne woning terng en trooitte zich met de gedachte, dat Koert intasschen wel naar huis leruggekeerd zou zyn. By de avondscheaeriug zyn woning binneatredende kwam de oppasser hem met een grooten verzegelden brief tegemoet ffEen brief uit W^iesbaden, lniteoant Erik berkende in de achamering dadelijk het handschrift van Koert en bekeek vol rerbazing dea omslag, die anderz daa gewooulyk verzageld wa«. ,8leek ganw de lamp op," beval de officier ea achearde dea emilag aptn. Br violea twee van bezoek gebracht aan onze gemeente. Thans is 't de landbouwer De M. in den Aandijkepolder die aan de benrt is geweest. Door rniddel van een bijl, die men in een ouafgesloten gedeelte van de schuur vond, heeft men het slot van het kippenhok geforceerd en daaruit tusschen de 50 en 60 kip- pen weggenomen. Uit de indrukken van voet- poren op de hofstede gevonden, kon men nagaan dat een der dieven barrevoets was geweest. Ia eene weide van De M. op -j- 150 M. afstaud vaH de hofstede yerwijderd, werden 's morgens twee baalzakken gevonden, de eene ledig, de audere met twee nog levendige kippen er in. Ook de bijl, die men gebruikt had om het slot van het kippenhok te verbreken, werd daar teruggevonden. Uit alles kon men duidelijk zieu dat met groote haast was gehaudeld. Van de daders is natuur- ijk weer niets bekend. Hoewel het kippenhok vrij dicht by de woning van den bestolene is moet deze naar men zegt aoch iemand van diens huisge- nooten, dien nacht ook maar iets gehoord hebben. Zaamslag, 29 Jan. Gisteravoud om ongeveer 64 ure kwamen twee jongens van ongeveer 13 en 14 jaar oad, per fiets gereden over den provia- cialen weg, in de riehting naar Zaamslag. Beids rijwielen waren van licht voorzien. In de omgeving van de hofstede van A. de Bruijne, reed een hunner naast den weg, terwyl de tweede over den weg reed. Onverwachts kwam hun op korten afstaud een rijtuig in 't zicht, dat geen licht voerde. Of- schoon hy, die terzijde van den weg was, zijn Isroeder nog waarschuwde, was het voor dezen te laat, want dadelijk daarop had een botsing plaats die het argste deed vreezen orndal de fiets tusschen wiel ea voertuig terecht kwam, terwijl het rijtuig over rywiel en bereider heenging. Gelukkig lag de jongea onder zyn fiets waardoor hij zeer zeker voor erge verwondingen gespaard bleef. De sckrik van hat ventje kan men zich voorstellen en terwijl het paard hem langs de borst trapte, sloeg kij de hand tegen de poot van het dier. Wonder boven wonder bekwam hij slechts eenige schrammen en... een gebroken fiets. Ofschoon hnn de voer- man onbekend was, werd met den grootsten spoed het paard tot staan gebracht, en werd naet belang- atelling gevraagd naar de gevolgen. Om het even welke partij hiervan de sckuld draagt, toch zouden znlke ongelukkeu tot een minimum iukrimpen ala het overal was voorgeschreven, dat voertuigen even als rijwielen, van licht moesten voorzien zijn. De jongen die alhier thuishehoort, klaagt over pijn in de zijde, doch bevindt zich overigens vrij goed. Tot tydelijk onderwijzeres aan de dorpsschool is met ingaug van 1 Febr. benoemd, mejuffrouw M. M. Riaseenw te Oostburg. De Tarkensvereenigiug Eigen Hulp" hield eergiateren alhier hare jaarlijkscbe vergadering. Uit de rekeuing en verantwoording van den penning- ouderdom geel geworden brieveu nit op den grond. Ook wai er een naamk&artje van Koert in. Op de keerzijde daarvan stood g Beste Vriend *Hierhij ontvangt gij 2 onde brieven, die in het Eugelsch geschreven zijn. Met aau- drang verzoek ik u, daarmede zonder uitstel naar mijne vrouw te gaan en haar te vragen of zy het handschrift van die brieven keut. Sla haar bij uw vraag opletiend gade Mjja eer, mijn rust hangt van Jane's antwoord af. Schrijf rnij spoedig poste restante Wiesbaden. Uw Koert." Zwijgend staarde Erik voor zich heen. De oppasser zette de lamp op tafel en raapte de beide brieven van den grond op, zonder dat Erik er iets van bemerkte. Nil las hij bij het licht der lsmp nogmaals wat er op het kaartje stond en bekeek daarna de beide brieven, die hij bijua niet kon ontcijferen, waat zijn Engelsch was hij rredt tamelijk vergeten. #Dus Koert is niet bij zijn bekoorlijke vrouw," mompelde hy ffKoert is niet by zijn vrouw I" Hij nam plaats op de sofa en verzonk in ge- dachten. Zoo vrrliep een half unr, waarin allerlei vermoedens bij hem opkwamen. Plotseling kwam de oppaaser in de kanaer terng eu bracht weder een verzegelden brief bianen. (Wordt vervolgd^

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1