A i g e m e e n Nieuws- 60 Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. PUBLIC ATI E. No. 4fi40. Diosdag 24 Januari 1905. EIITDEEWET. 45e Jaargang. FEUILLETOM. MET VALSCHE PAPIEREN. ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. De oorlog fusschen Rueland en Japan. TER NEUZEN, 23 Januari 1905. ,Niet P" Clinge 2084 149 252 375 93 731 384 152 851 205 417 138 485 266 1148 233 483 186 Ontv. 2332 134 387 362 81 658 564 382 707 262 460 143 606 205 845 233 600 228 744 237 278 IEIIZE5SCHE 10 RAIT. Per drie tnaar.den binnen Ter Neuzen 1,—Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82£. Men abonneert, zieh bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Bneven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor tlken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie worrit de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruinste berekend. Hit hlad ve/DChtjBt Jlaanda^, Wneniidag- en Yrtjdagavond, nitgezonderrt op Peentilageii, l>IJ de Flrma I*. J. VANf DB S1SBK te fei leaien. Burgemeester en Wethoudew van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis: dat het voornemen bestaat aan den pnblieken dienst te •nttrekken een gedcelte van een perceel grond, gelegen voor de woning ran J L>R LEEUW, aan de Lange Kerkstraat, kadastraal bekend .eetie C no. 42S0, groot t.60 M«„ teneinde dien grond in erfpacht uit te geven. Bezwaren hieriegen kunnen warden mgediend voor Februari 1905. Ter Nenzen, 23 Jannari 1905. Burgemeester en Wetbouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. IMELEMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethondera van TER NEUZEN, 5 nien de artt. 6 en 7 der Hinderwet (Staatsblad no. 22 run 1896) maken bekend dat op heden ter gemeente.secrrtarie ter visie is golegd een verzoek van PIE PER PJLATTEEUW, kalkbluaacher. wonende te Ter Neuzen, om vergunning tot het vergrooten zijner kalk- blasscheqj, staande aan den Stationsweg, No 2, kadastraal lectie C, deel van no. 4228 en dat op Maandag, 6 Febrnari 1905, d*8 namiddags van 3 tot 4 nren, ten rsadhuize dezer gen eente, gelegcuheid zal worden gegeven om tegen het maken dier inrichting bezwaren ia te brengen en deze mondeling of schriftelijk toe t* lichten. Ter Neuzen, 23 Januari 190S. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. OE'LL, Burgemeester. W. S. J. DIELKMAN. Secretaris. Yan het oorlogsterrein zoo nu en dan eeaeigenlijk wel irat kinderachtig beriohtje van een geveehtje, waarbij 2 of 3 of 4 man sneuveldea (haast niet ver- meldenswaard in een oorlog, die aan tienduizenden men- achen het leven kost), en verder voor de rest geen nieuws. Wei seinde de correspondent van Reuter bij het leger van generaal Nogi interessante bijzonderheden over 'tbeleg van Port Arthur, waaraan wij het volgende •ntleenen. De vesting zou het nog gernitnen tijd hebben kunnen liouden, als niet het juiste vnren van de Japansche 28 e. M. kanonnen den voorraad van levenstaiddelea, de werk- plaatsen en de mumtiemagazijnen vernield had en een hers telling der verdedigingswerken onmogelijk had jemaakt De laatste besehieting had het garnizoen geheel g«- deinoraliseerd. Zijn laatste pogiug bestond in den teoenaanval tegen den Japansehen infanterieaanval, die eindigde met de innatne van den Wanlaiheuvel Den volgenden morgen lietea de Russen de mijuen apringen op de hoogte van het groote Oost-Kikwanfort, en er bleef geen spoor van de vroeger zoo sterke ver dedigingswerken meer over. Bij de bezichtiging van de vesting deden de Japanners de vnrrassende ontdekking, dat zij een gernimen tijd met groote verliezen een stelling aangevallen haduen, die in werkelijkheid in het geheel niet bestond Zij geloofden, dat tusschen de forten Oost en Noord-Kikwan een sterke linie Russische verschansiagen lag Het is htm nu natuurlijk gebleken, dat op de/t plsk aooit ten schans gevreest is en dat de aanvalltrs een- voudig neergemaaid zijn door het vuur van het Kik #Gij ontwijkt mij, heer advocaat, eu waarlijk, ik erken gaarne de redenen, lie u daartoe uopen. Ik benain myu vrouw, nooit zal ik die liefde uit mijn hart kunnen verbannen, maar de eer gaat. boven allesEn ter wille van de eer mag ik niet terugschrikken voor de gedachte, mq van haar te scheiden." ffDat siaat vast, mijnheer Brouk, daaraan valt niet te tornen. Ik kan niet rustig het slachtofLr van een bedrog blijven. ,vlk zeg dat 't totaal onmogelijk is dat mijn vroow onbekend zou zijn gebleven met het lot van haar vader. Beminde zij mij, achtte en ver eerde zij mij, dan had zij daarvan een en ander moeten meedeelen." #En ais wij toch het wonderiqke geval eens aanuemen, dat uw echtgenoote tot op dit oogen blik onbekend is met het lot van haar vader z/Dat is niet mogelijk z/In het leven zijn «ele dingen mogelyk Er -zqn voorbeelden van dien aard. Ik heb een ge huwd paar gekend, dat zoozeer verzonken was, wanfort en van de stellingen op den Chineeschen muur De afstand van den Wautaiheuvel tot Port Arthur bedraag t glechts 800 meter en tusschen den heuvel en de stad liggen geen verdedigingswerken De verovering van het Wantaifort beteekende daarom voor de Japanners volledige heerschappij over de stad en de oostelijke fortenlinie. In Rusland is men nog druk in de weer over Rod- jestwenski's smaldeel. De Nowosti dringt weer eens aan op terngroeping van den admiraal. Waar is het noodig voor, een onvermijdelijke ramp tegemoet te gaan vraagt het blad. Een groote zeeslag zou alleen dan iets kuunen opleveren als het zeker was dat het derde en vierde smaldeel intijds aankomt om kans te geven, de Japaaners met een overmacht op het lijf te vallen. Maar dat is niet te verwachten. want de Ja panners hebben genoeg schapen om de zee te blijven beheerschen, zelfs al telt men al de Russische eskaders bijeen, die nu op weg zijn of uitgerust warden. Hoe root admiraal Rodjestwenski's moed 00k mogezijnen oe bitter een bevel tot terngkeer hem in de ooren moet klinken in het welbegrepen belang van Rusland is geen andere oplossing van de zaak denkbaar. Intussehen wordt, zoo zegt het blad ten slotte, onze maritieme overhaid geslingerd tusschen tegenovergeitelde opwellingen, en het eskader blijft wachten. Het heeft inderiaad den sehijn, dat de Russische admiraliteit niet goed weet wat aij doen zal, hoewel de toebereidselen voor de nitzending van nieuwe schepen zoo snel voorrgezet worden als de omstandigheden het veroorloven. Kapitein Klado verdedigt in het Nowoje Wremja d* tegenovergestelde opvatting van den schrijver in de Nowosti. Het is onmogelijk, zoo zegt hij, voor het Oostzee-eskader 00a bij Madagaskar te blijven wachten. De Franschen hebben raeds alles gedaan watzij konden, zonder de neutraliteit te schendea. De terugkomst van het smaldeel zou het noodig maken, het zeer ingewikkelde stelsel vaa kolenverzorging voor eea groote vloot op de laage reia naar Oost-Azie te reorganiseeren, en al hetgeen reeds in die richting ge daan is, zon weggeworpen zijn. Rodjestwenski's terug- keer zou voor Klado gelijk staan met het opgeven van den oorlog, en daaraan valt in de teger.woordige om standigheden niet te denken. Neen, da teerling is ge- worpen, wij moeten voleindigen, wat wij begonnen hebben. Wij moeten met al de ons ten dienste staande middelen de nieuwe vloot verbeteren en steunen, aaa- vallen wat te zwak was taen hat eskader vertrok, maar er niet aan denken, het terag te roepen. Een ver- deelde vloot is zwakker dan een aaneengesloten vloot, maar eea halve vloot is veel zwakker als ze alleen is dan wanneer de andere helft achteraankomt, zelfs op grooten afstand. Intusschen moeten wij steed3 voort- werken om de gevolgen van mogelijken tegenspoed het hoofd te bieden. Penang, 20 Jan. Vier Japansche oorlogssckepem zijn gesignaleerd in de buurt ran de Poelo Lankava-eilanden, veertig mijlen ten noordeu vaa Penang. Londen, 21 Jan. Volgens de »Times" is het zeer waarschijnlijk, dat Rodsjestvenskv geen poging zal doen om in de eeratvolgende drie maandea de OosUAziatische wateran te bereikea. Benoemd met 1 Februari a. a. tot brieven- en telegrambesteller alhier de brierenbegteller J. J. Polderman te Vlissiogen. Asa de« Alge«teen«n Nedarlandschea Wiel- rijdersbond it verguuniug verleeud tot het plaatseu van een wegwijzer in het Ondelaui, aan del weg van bier op Axel, bq den weg, die voert naar Zaatnilag, Stoppeldijk er-z. dat zij het niet eent waagden hun kind van aan- gezieht tot aangezicht te zien. Han geheele gt*- luk bestond datrin, dat zij wisten dat bun zoon tot een edel, deugdzaam mensch opgraeidr. Wat nn, als zich in uw geval geheel overeeukomstiga verhondingen lietei aantionen Zoudt ge recht hebben om uw vrouw aan te klagen Kan er een wet bestaan die de kinderen verantwoordelijk inaakt voor de daden der ouders z/Maar wat te doen als de zaken juist andersom staan sprak Koert. ^Wanneer mijn vrouw ou- danks haar beschaving vele trekken van haar verworpen vader had geerfd Is dat niet waar schijnlijk En als dat zoo was, hoe rnoest ik mij dau gedrageu tegenover een wezen, dat met helder verstand en koel overleg een zedelijkeu rnoord begaat aan een man, die zij beinint?" //Met het oog op de eigenaardigheid van het geval moet ik weigeren, op zulke vermoedens in te gaan. Het overwegen ran zulke mogelijkheden heeft daarom alleen reeds geen waarde, oindat ge verstandig zult doen met zulke vrageu geen reke niug te houden." t/Gelooft ge dan werkelqk, dat het raadzaam is een proces tot echlacheidiug te beginneu eu zoodoeide alles aan de groote klok te hangen, tereql nu bqna niemand er iets van weet De onder het rijkstelegraafkantoor alhier rt sorteerende telefoonkantoren hadden in 1904 het volgende aantal berichten. Vers. Axel Boschkapelle totaal 4416 283 639 737 174 1389 948 534 1558 467 877 281 1091 471 1993 466 1083 414 981 533 Graauw Hengstdijk Hoek St. Jansteen Koewacht Kloosterzande Lams waarde Nieuw-Namea Ossenisae Sluigkil Stoppeldijk Walsoorden Westdorpe Zaamslag Zuiddorpe De Internationale Spoorwegmaat- schappij Meehelen- Ter Neuzen id. Gent-Ter Neuzee 255 Een onzer beriehtgevers schryft ons Zondag a. s. vergadert de liberate kiesvereenigiDg te Oostbnrg. Het voornaamste pent van de agenda is voorzeker wel de ballotage van 78 nieuwe leden, terwql thans nog maar een goede 109 leden de ver- vereeniging telde. Dat is das een asnaaerkelijke vermeerdering. De verkiezings-csaapagne in het district Hontenisse zal geopend worden met een politieke lezing van baron van Wjjnbergen, lid der Tweede Kamer voor het district Elat, die binnenkort te Hulst als spreker zal optreden. Ook ie varschil- lende andere plaataen van het district znlleo van katholieke zij de sprekers worden uitgenoodigd. Met ingang van 24 Januari a. s. wordt de diensttijd op werkdagen van het rjjkstelephoon- kantoor te Philippine geregald als volgtvan 7,80 tot 11,30 uur voor- alsmede van 1,80 tot 3 eu 4,80 tot 6,30 uur namiddaga (Greenwichtijd.) De dienat op Zon-ea feestdagen blijft onverandetd. Axel. Zooala bekand ia, wordt het statioas- terrein alhier aannaerkelqk uitgebreid. Eenige belanghebbendeH zonden ds uitbreiding nog over grooter lengte wensehen en wel door meerdere verlenging nog van het terrein aan ket oosteinde. Komt dit tot staad, dan nog zal door eene atrook gronda van den keer J. A. van Bompu van Ter Neuzen, ter verbinding van de keibaan ia ds Bsrste verkorting en die op het westelijk eind van den Armeadqk met het stationsterrein eea keiweg worden gelegd ea ter geschikter plaatse eane weegbrug worden geateld. Wsuueer met de mogelqkgeid eener echtscheiding moet rekening gehonden worden, dan zou ik u aanraden de zaken zoe te leiden, dat het huwe- lijk word ontbonden op grond van onoverwiane- lijken afkeer. Voor ge echter een besluit neemt, zon het raadzaam ziju te wachten tot ge kaim en bedaard over den toestaud kant nadenken Een onberaden slap kon zoowel voor u als voor uw echtgenoote noodlottig worden. Ik kom nogmsals terng op mijnheer Morris ik ben overtuigd, dat g« goed zult doen ook hem te raadplegen." Daarsoede was het geaprek ten einde, dat Koert zoo goed als geen troost had aangebracht. Hij nam afscheid van mynheerBronk metde verzekermg, dat hij hem met zijn besluit zon bekend maken en zoo noodig zijn rechtskundige hulp zou in- roepen. Met zijn noodlottige docuuaenten op straat gekomen, zag hij aan de overzijde der straat op het trottoir eenige officiereu wandelen. Haastig keerde hij in huis terug, om hen niet te ont- moeten, om niet herkend te worden. Schaamrood vroeg hjj zich zelven af, hoe lang hetzoudurea, dat men hem den voortreffelijken kameraad zou brklagen wegena ket ongeluk, dat hem in den echt ten deel gevallen was. En juist dat beklagen hoe goed ook ge- meend maakte hem bijna waaaeinnig. Oatateld staakte Koert zjja beaokeawingem. Hq Voor den aanvoer van bieten, atroo, vias ea aardappela. die aommige tijden van het jaar aan dit station bnitengewoon drnk is, zou het een zeer groot genaak opleveren, als het stationsterrein ook aan het oosteinde kon worden op- en *fge- reden en aldaar ware te lessen en te laden. Dit gemak zom vooral groot zijn voor de landbouwere, wederzjjds den Armendijk, in den polder Beoosten- bljj-benoorden ea in ilen Grooten polder (Beoosten- en bewestenblij) wonende of landen gebruikende, en voor de inwonere der gemeeute Koewacht. Hulst. Zondagavond had in //De Grasnbeurs" de derde opvoering plaats van den internationalea wedstryd, uitgeschreven door de Letterlievende Vereeniging //Ernst en Luim" De zaal was maar matig bezet. Voor de pauze werden enkele voor- drachten gehouden en een dno gezoagen door da haerea C. Heinrich en M. den Hertog van Rotter dam. De nummers 2 en 4 van het programma varvielen, daar de heer H. Di»ltjens uit Tarnhoat niet opgekomen was. De Toon- en Tooneel- vereeniging j/Ordewacht" van Borgerhout trad na da pauze op met het drama in 3 bedrijven »De Verzoening" en het klijspel ^Nummer 71/4". Vooral het drama werd prachtig gespeeld. Alle rollen waren in goede handen. Mocht //De Violiet" ran Antwerpen bijval hebben bij hare opvoeriag van 8 Janaari 1.1., »Ordewacht" had, vooral met het drama geen minder sncces. Hulst, 23 Jannari. De algemeene vergadering van al de afdeelicgen van den R. K. Boerenbond van Zeeuwsch-Vlaanderen O. D., die op 2 Febrnari a. a. alhier zal gehouden worden, belooft zeer intereaaant te worden. Behalve de heer Bijlevald, landbouwoaderwijaer te Westdorpe, zal ook Eerw. Heer E. Jnten, geestelijk adviseur van den Boad spreken en wel over ^Cuoperatie". Bij ket Bestuur zijn reeds twee voorstellen ingediend, welke behandeld zullen worden namelyk over gezamelijken aankoop van zaad en het oprichten eeaar hengsteuvereeniging. Koewacht. Zaterdagavond werd door de mare- chausi^e alhier gevangen genomen zekere S., een Belg, siuds een paar jaar alhier woonachtig. Her schijnt dat geuoemde S. met de Belgischa j ustitie over een ernstig feit een aardige rekening te verrffenen heeft en zijue uitlevering gevrasgd was. Zeker is het dat hij Zondagmorgeu onder goed galeide naar Axel vertransporteerd is vaB- waar hy naar Middelburg sal worden overgebracht. Clinge, 21 Jan. De gisteren gehouden zitting van den gemeenteraad was in hoofdzaak gewijd aan de behandeliug van den hoofdelijken emslag over 1965. Eervol ontslag werd verleend aao den heer L. Boodts als havenmeester en besloten voor die be- trekkiug eene oproepicg te doen tegen 1 Februari. By de ingekomen stukken waren reeds een achttal sollicitaties naar bovengenoemd haven- meaatsraahap. Wegens vermeerdering van het aantal leerlinge* aan de school in het dorp Clinge, moet tot aan- stelling van nog een onderwijzer worden omgegatn. Het dagelijksch bestnur had hereids lot op- roeping besluten. Daar de heer H. Vercanteren zijne benoeming tot lid van het Burgerlijk Armbestuur niet had aangenomen, rnoest opuieuw benoeming plaata hebben. Benoemd werd de heer J. F. Smet die heeft aangenomen. trok den hoed vaster op het hoofd, snelde de straat uit en giug haastig voort, daarbij bezield met den wensch, dat hij niet gezien, niet herkend zou worden. ^Waarheen, mijnheer?" vroeg de koelsier, die stijf op den bok zat. Koert wist het zelf niet; hij was in gedachten verzonken en bleef den koetsier het antwoord schuldig. De man voud het grappig, dat hij een passagier had gekregen, die het doel van zijn tocht vergeten had. #W*arheen, mynheer?" vroeg hij nogmaals. #Naar Wiesbaden #Jawel mynheer En in het volgend oogen- blik rolde bet rytuig weg. (Wordt vervolgd^

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1