He H. liandbouwers ROSMOLENS van 2 tot 6 paardenkracht sterkte TH. WEEMAES, Kloosterzande. HELM Cacao en Chocolade J. P. W. ROMMEL-BROEKSMA. - Ter Neuzen. Een zwaar Sparrenbosch, Mstsslaarsgeraedschappsn, AABrBESTBDIBffG SUPERPHOSPHAAT. Een Woon- en Minis, Nieuwe sorteerM PIJPEN. 11 FINALE UITTEBKOOP met 20 °/0 korting. Huis te koop of te huur. J. EE KRAKER-KODDE, Axel. bloeiende Bio emeu J. de Smidt-Fothoven, Prachtig Satijn met banden en met bloemen. M. J. VA2T DIXHOOHH. Ter Heuzen. Merinos Saijet. Eoesten, Koorts, Hoofdpijn NOOIT GEDACHT IETENBOND Veerea- en Kapokbedden, GOEDE RAAD. Openhare V 1200 Sparren (Kodden) en 200 bossen Sparrensnoei, Openhare Verkooping. Openhare Verkooping Zaamslag. Wed. J. DE V0S-K00LE. Waschmachines, TSEN BEKR00ND. "Jf Le\ert alle soorten nieuwe Rijtuigen Tulpen, Hyaclntlien, Azalia's, Cineraria's, enz. F. C. ZONNEVULLE, Axel. IX "t "V fabriokLt't. Maagpijn, Maagkramp, sthma, Yoorhanden en verkrijgbaar: zijn zuiver, smaakvol en gezond. Probeer vooral: HELM BONBONS. Nederlandsche Cacaofabriek, HELMOND. Gewone jaariijksche 3500 bos Sparrensnoei, 1000 Elzen Hakhout, 3700 Tuinkodden (tuinstaken), 2600 Heinkodden (verniaakpersen) 1000 Boonkodden (boonstaken), Landbouw-Vereeniging te RU8TWAT (Hulst). pi. m. 106.000 K.G. te AXELSCHE SASSING. 90 Gemeten Suikerbeeten. Uit de hand te koop: gebruikte Tilbury's en Chaisen Van af heden steeds Wollen-,Chitsen- en Moltondekens. (Jiterst coneurreerende prijzen. Levering franco. Universeelvoer voor merels enz., 5 Meelmolens, Snijmolens voor hand- en paardenkracht, Wortelsnijders, Wind- en Sorteermolens, Zaaimachines, Hak-of Wiedmachines, ook voor onder Zaaimachines te gebruiken, Twee- en Benscharige Ploegen voor xwaren en lichten gron d. AHe onderdeelen der RUD. SACK'S Zaaimachines en Ploegen worden zooveel mT^ree7MEB&l»STK00.n0RSCH)IACH»E met BOSMOLEN te hum-. Beide Machines op wielen vervoerbaar. Prijscourant op aa'nvraag verkrijgbaar. SSKSsjg!^* Ondergeteekende zich weder beleefd aanbevelende voor den verkoop van land-, iiain» en bloem^aden, bericht d at zyn eerste kwaliteit zaden mede veikipg- b aar zijn te Zaamslag bij SA 1 i -L WEGE, Reuzenboek te Iloek bij J At. v. (1. ENDE, Boerengat. Hoek. J AC. JANSEN Jx. De Notaris P. Dreg mans te Axel, zal ten verzoeke van de familie LIPPENS te Gent, «p Woensdag den 25 Jansiani 1905, des voormiddags ten 11 ure, verkoopen gelegen in den Oudenpolder, gemeente Zuiddorpe. kadaster sectie B, no. 243, groot 1 hectare 66 aren 30 centiaren. Yerdeeld in singels. Te vergaderen bij Aug. van Megroot, in de Sterre. DAAltNA ten verzoeke van Mejuffrouwen M. A. en M. VAN HAELST te Gent liggende omtrent voormelden bosch. Ue Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van den heer G. VAN DER PEIJL, handelaar in bouwmaterialen te Ter Neuzen, op Woensdag den I Febriiaui 1905, des namiddags ten 2 ure, verkoopen Bene groote partij als Steigerplanken, Riga- en Vlaamsche Sparren, Kolders, Meshouten,Schaafbanken, Profielen, Tobben, Ladders, Scbragen, Touwen, Emmers, Schoppen, Kalkhouwee- len, Slijpsteen, eenige marmeren Schoor- steenen, 8 arduinen net bewerkte Heining- palen, enz. enz. Voorts: 1 nieuwe Vrachtkar, 1 jaar oud, 1 oude Wagen, 1 Tilbury, Haadkar, volledig Paardentuig enz. enz., aanwezig aan de Axelsche brug te Ter Neuzen. De Notaris P. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van den heer H. P. KERCKHAERT, beheerder van goederen te Westdorpe, in voor- I deel van den Hoog Geb. beer Graaf B. DE BOUS1ES BORLUUT, grondeigenaar te Gent, op Oonderdag den 2 Fefepuari 1905, j des voormiddags ten 11 ure, verkoopen: alles op zijne eigendommen onder de ge meente Koewacht in den weg van Drie- schouwen naar Absdale. op Oinsdag 24 la^uari 1305, des namiddags om drie uur, bij JOS. VAN GE1JT te Rustwat (Hulst), de levering van Voorwaarden en Inschrijvingsbiljetten zijn te bekomen bij De Secretaris, P. VERHAEGEN. Stelt te koop de opbreng-st van ongeveer Voorwaarden etc. te verkrijgen bij de com- missie. L. DE REGT, Smitschorre. P. DEKKER Fz., Coegors. Axel, 19 Januari 1905. bevattende voor- en achterkamer, keuken en pak- huis, staande op goeden stand voor alle bedrijnn geschikt. Te bevragen bij Mej. E. VAN L E E U W A A R D E N, Ter Neuzen. aan zeer lage prijzen. Aanbevelend, Ter Neuzen - F' J' KAal1, Kuiper, Tholensstraat. volgens de laatste modellen, op verkiezing met twee jaar garantie. VOORHANDEN: voor twee en vier personen, in zeer goeden staat. Ook vestig ik de aandacbt der gebruikers op mijne zeer uitgebreide sorteering prima Rij- tuiglantaarns en Ztweepen, waaronder de ecbte Mullers PateniasoSie en Rij- tuigkaarsen. Zeer billijke prijzen. Zo ndacs gesloten. te verkrijgen, in de Bloemenwinkels van A. ROXJW, Manden- maker te Zaamslag en van P. KEIZEB te Axel, door mij gemonteerd. TER NEUZEN. GROOTE SORTEERING Wollen-, Kapok-. Zeegras- en Stroomatrassen. Uw eigen Kruidenier verkoopt SOLO 45 cts. per pond, 22P2 cts. per Va pond. voor kanaries on is verkrijgbaar bij C. N. VAN DUKE—DE FEIJTER, hoek VlooswijkNieuwediepstraat, Ter Neuzen. Wenseht men sterke, zachte, goed van kleur blijvende konsengebruikt dan worden spoedig genezen door onderstaande geneesmiddelen. Duizenden personen zijn hierdoor reeds geheel hersteld, hetgeen door honderden attesten kan bewezen worden. Deze geneesmiddelen zi]n met Zilveren en Gouden Madaille bekroond te Ostende, Londen, Amsterdam, Brussel en Parijs. Maagpoeder van Apotheker BOOM geneest spoedig Maagpijn, Maagkramp, Zuur, Hartwater en slechte spijsvertering. Prijs per doos met 500 attesten 75 ct. - Asthmapoeder van Apotheker BOOM geeft direct verlichting tegen de be- nauwdheid en borstbeklemming, zelfs bij den hevigsten aanval. Prijs per doos 65 ct. Hoofdpijnpastilles van Apotheker BOOM stillen dadelijk de hevigste hoofdpijn. Prijs per flacon 80 cent. Staal-Pastilles van Apotheker BOOM, gemaakt van Melkzuur, IJzer tegen Bloedarmoede, Bleekzncht en Zwakte. Bederven niet en zijn daarom beter dan Staalpillen. Prijs per flacon 1,20 en 2. Kino Koortsdroppen van Apotheker BOOM, gemaakt van de beste Kinabast, tegen Koorts, Binnenkoorts, Koude Koorts en gevatte Koude. Eetlust opwekkend Prijs per flacon 60 ct. Doesttabletten van Apotheker BOOM, gemaakt van Emserzout, tegen Hoesten, Heeschheid en Verkoudheid. Slijmlosmakend. Prijs per doos 35 ct. Overal verkrijgbaar in de Drogistwinkels. Te Ter Neuzen bij J. J. KENSE. Te Middelburg bij C. A. SCHULTE Co. Te Goes bij Gebr. MULDER. Te Vlissingen bij S. A. LUITWIELER. Te Ierseke bij A. M. STEKETEE. Te Hulst bij F. L. VERWILGHEN-v. d. HOOFT. Te Axel bij J. H. v. D1XHOORN. Te Tholen bij J. GROENEWEGEN. De ondergeteekende be,vee]t zich beleefd aan lot bet SevePSfl en repareeren van alle soorteu VAN Met SOLO bereidt men alle spijitn Met SOLO braadt men vleesch Met SOLO bakt men visch Met SOLO stooft men groenten Met SOLO smeert men de boterham

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 7