Tanflarts 4. F. J. HEEil ill Openbare Verkooping A F B R A AS! eene partij HUISEAAD Openoare Verkoopmg. H Een talis en Er£ Openbare Verkooping. Eileen en Greenen Homwaren, zwaar Wi!gengewaai, lip Een Met SCHUTTEVA&R." 0/ Of Openbare Verkoop in a •e (2 en 2 BURGERLIJKE STAND." Nederlandsch Tooneel te Gent, Advertentien. PANNEN solide agenten gevraagd. kJ Openbar V erkooping. Eene groote partij Openbare Verkooping. 3500 1000 3700 2600 1000 I Grooten Schouwburg te Gent. de Heen EL8AS VAN DER BENT, 99 SCHIPPERSVEREENIGING Afdeeling Ter Neuzen. VERGADERING op SVIaandag 23 Jan., A Aanmelding v66p 30 dezen. scnoon DESCHUURZEEP A. DE SMIDT, Middelburg. te ZAAMSLAG. te ZAAMSLAG. Notaris Van der Moer zal op Goiider* dag 0 Febrisari 8S05, des namiddags 1 uur, voor de erven van FRANCOIS KLAAS- SEN en CHRISTINA VAN DOORN, na rech- terlijk bevel, in en bij natemelden huis in het openbaar verkoopen met Toebehooresi, Er>f en Tuin, Me< Deurwaarder Huineman re Ter Neuzen, zal ten verzoeke v»n den heer Cs. VERHEIJKE te Ter Neuzen, op Oinsdag 24 Januari land-, dat zjr b aar zi WEGE. ENDE, Hoe lig Vo' al m B^kl.flDat heugt mij niet meer". Voorz. «Als je weer hier komt, moet nielje weer drinken, dan is je g^heugen misschien beter." Eisch 7 dagen gevangenis. Bij Nesrtal, ten noorden van Bergen, stortte Zondagavond plotseling een deel van den rotswand in, langs den oever in het Lonvandmeer. De hierdoor veroorzaakte, 20 voet hooge, vloedgolf vemielde alle in de nabijheid gelegen huizen en spoelde de menschen langs den oever weg. Er zijn 59 personen omgekomen tot dusver zijn vier lijken gevonden. De Dinsdag heerschende sterke storm belette het brengen van hulp uit andere aan het meer gelegen plaatsen. Bergens Titende meidt uit Nordfjorden dat de groote vloedgolf, behalse de reeds gemelde ver- woestingen aaniichtende, ook nog drie boerde- rijen iu Nesdalen vernielde. Hierbij werden 60 menschen gewond. Yeel vee verdronk of werd verminkt. Een vreeselijk ongelnk had Dinsdagmorgen plaats op de lijn der electrische tram van Luik naar Grace-Berleur. Het ongeluk viel voor op den grooten weg van Grace, waar naast de tram- baan een spoorweglijn ligt, die naar de kolen- mijnen du Corbeau voert. De tram had orn 6,10 's morgens de rue Saint-Hubert te Luik verlaten met bestemming naar Giace-Berleur en werd be- stuurd door Victor Jollings, terwijl er slechts twee reizigers, benevens de conducteur in den wagen waren. Berleur ligt op een hoogvlakte en de weg van daar naar Grace loopt glooiend af. Daar het in dit vroege morgenuur het was nog donker doodstil op dezen weg is, liet Jollings de tram met een flinke vaart van de helling sfdalen, toeu hij eenskltps, op een punt, waar spoorweg en tramiijn elkaar kruisen, een locomotief zag nadeten, eveneens van de helling dalende. Tram en locomotief bereikten gelijktijdig het kruispunt en een aanrijding was niet mier te voorkomen. De conducteur, die op het voor-balkon naast Jollings stond, opende de afsluiting en sprong op den weg, waardoor hij ongedeerd bleef. De bestuurder daarentegen bleef op zijn post en trachtte nog, door de tram tot grootere snelheid aan te zetten, over het kruis punt heen te komen, alvorens de locomotief dat bereikt zou hebben. Het mocht helaas niet ge- lukken. De locomotief reed de tram van terzijde aan en het tramrijtuig werd in twee stukken ge stagen. Een ijzeren bout, door den schok los- gerukt, drong Jollings door het lichaam en doodde hem terstond. De bei le reizigers werden ver weg geslingerd en bleven zwaar gewond op den weg liggen. De locomotief was door den schok om- gevallen en tag dwars over den weg, die geheel versperd is, evenals de tramiijn. De machinist der locomotief bleef ongedeerd. Bewoners uit den omtrek snelden toe op het geraas van den schok en boden den gewonden hulp, die daarop naar Luik zijn vervoerd, waar zij in het hospitaal werden opgenomen. De verongelukte bestuurder was 22 jaar oud en ongehuwd. Een soldaat der Belgische guides had zijn bevelhebber gehoorzaamheid geweigerd, onder de volgende omstandighedeu De officier beyal hem, een paard te bestijgen. De soldaat weigerde, onder voorwendsel dat het paard grillig en gevaarlijk was, daar het steeds op hoi ging. Dit gebeurde op 23 November. De soldaat moest in het cachot en het mili- taire gerecht deed hem voorloopig in de gevangenis van St. Gilles opsluiten. Voor den krijgsraad gedaagd, werd de soldaat vrijgesproken. De krijgsauditeur ging in beroep en de vrij- gesprokene bleef gevangen. Middelerwijl werd de voogd van den soldaat ziek en hij riep zijn pleegzoon aan zijn sterfbed. De toelating werd geweigerd. De moeder vroeg aan de militaire overheid slechts een dag vrijheid, opdat de jongen ten minste zijn voogd een laatsten groet kon brengen. Nieuwe weigering de voogd stierf, zouder zijn pleegkind gezien te hebben. Nu vroeg da moeder toelating voor hem om tenminste de begrafenis bij te wonen. Het verlof werd gegeven, maar tusschen twee gendarme.! Het hooger hof heeft nu den soldaat veroor- deelt tot vijftien dagen gevaDgenis. En hij is opgesloten sedert 28 Novemberdat is zeven en veertig dagen. De koude der laatste dagen heeft te Parijs en omstreken eenige slachtoffers gemaakt. Een 42jarige groentenkoopvrouw, Louise Gaillier, wonende in de rue Rouelle, zakte in de rue de Dournel, door koude bevangen, ineen. Naar het hotel Dieu gebracht overleed zij daar eenige uren later, lu de rue Didot viel een vrachtrijder, Robert Cellard genaamd en 38 jaar oud, wonende in de rue de 1' Aboe Groult, door koude be- vangeu van zijn wageu. Men droeg hem een apotheek binneu, verleende hem daar de eerste hulp en vervoerde hem vervolgens naar het hospitaal Broussais, waar hij bij aankomst stierf. Op den weg naar Eontaiuebleau werd een 52jsrige weduwe, Charlotte Luciary genaamd, wonende te Genti ly eveneens een slachtoffer van de koude. In het hospitaal te Bicetre, waar men haar opnam, is zij spoedig gestorven. Zwitserland heeft Zondag en Maandag zwaar Iran de sneeuw te lijden gehad. Speorweg-, tele- graaf- en telephoondiensten waren overal gestoord en op verschillende punten in de bergen zijn tawines voorgekomen. Geneve leek wel een Russische stad in winterkleedij de sneeuw tag zoo boog, dat het tramverkeer stil stond en ski-loopers zich op strast vertoonden. En gisteren sneeuwde het nog allijd. Ook uit Zwitserland alorn de klacht van slacht offers der temperatuursverandering ook daar is influenza de heerschende kwaal. In de Bold-kolenmijnen in Engeland is het touw van een kooi, waarmee 18 mijowerkers naar beneden werden gelaten, van het wiel geraakt, waardoor de kooi van 30 voet hoogte neerplofte. Vijf personen, van wie vier jongens, werden ge- dood dertien werden gekwetsl naar het ziekenbuis gebracht. Bij het ornhoog halen van de slacht offers hadden hartverscheurende tooneelen aan den mond der put plaats. In de Amerikaansche stad Orange werd op Oudejaarsavond ingebroken en de dief, verheugd over de goede vaugst die hij gedaau had, liet een briefje achter met den inhoud //Ik wetrsch u een prettig Nieuwjaar Uw toegenegen inbrekei". Den volgenden dag stond de volgende adver- tentie van den bestolen beer in de bladen //Veel heil en zegen in het Nieuwe Jaar, inbreker Ik wenschte het oude zilverwerk van mijn grootmoeder terug. Smelt het niet. Beleen het en zend mij het pandbriefje, en ik zend u een nieuwjaarsge- scheuk als ge mij meedeelt hoe ik het u kan doen toekomen". Tot nu toe is er geen antwoord op gekomen. INGEZONDEN STUKKEN. Mijnheer de Redacteur Naar ik verneem, verdenkt men mij de schrijver te zijn van het ingezonden stukje in uw nummer van jl. Woensdag, omtreut de benoeming van een geneesheer voor Westdorpe en Sas van Gent. Ik meen nadrukkelijk te moeten verklareu, dat ik dat stukje niet geschreven heb en onder geen enkel opzicht daaiin betrokkeu ben geweest. Bij voorbaat mjjn beleefdeu dank. Uw dw., D. VAN JOLE. Sas van Gent, 19 Januari 1905. tin 1st. Huvrelijks-aangiften. 11 Jan. Augustinus de Potter, oud 29 j., jm. en Coleta Apolonia Prenen, oud 24 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 11 Jan. Alfred Leopold Joseph van Kemseke, oud 26 j., jm. en Maria Ludovica Voet, oud 23 j., jd. Geboorten. 1 Jan. Pieter Johannes, z. van Johannes Asselman en van Mathilda Rosalia de Thije. Maria Cornelia, d. van Andreas Marinus Josiassen en van Jozefina Maria de Meester. 3 Jan. Gustaaf Fraaciscua Joannes, z. van Petrus van Overmeeren en van Philo- mena de Bruijn. 4 Jan. Cornelia Adriaantje, d. van Adriaan Reinhoud en van Celestina Nachtegael. 7 Jan. Bernard Anna Marie, z. van Josephus Andries van de Walle en van Amelia Herman. Overlijden. 1 Jan. Augustinus van de Walle, oud 3 j., z. van Josephus Franciscus en van Mathilda Maria Kramers. 2 Jan. Pieter Buijgrogge, oud 81 j., echtg. van Clara Pieternella Janssen. 15 Jan. Johannes Adrianus de Kok, oud 41 j., z. van Johannes Adrianus en van Elisabeth Johanna van Kerckhoven. Hvervlas;. Overlijden. 4 Jan. Sulema Maria Steijaert, oud 1 j., d. van Leonie Marie. 13 Jan. Emile Aloijsius Bracke, oud 11 m., z. van Aloijsius en van Virgenie Camay. Directie: EUG. DEJARD1N. Zondag 22 Januari a. s. te 2 uur, dagvoorstel- ling opvoering van Les Saltimbanques, groote spectakel operette in 3 bedrijven en 4 tafe- reelen van Maurice Ordonneau, muziek van Louis Ganne. BestuurderH. WANNYN. Zondag 22 Januari a. s., te 2 ure, dagvoor- stelling opvoering van „De Groothertogin van Gerolstein"komisch zangspel in drie bedrijven en vier tafereelen, naar het Eransch//La Grande-Duchesse de Gerolstein", *an Henri Meilhac en Ludovic Ha!e*y, vrij bewerkt door J. Both. Muziek van J. Offenbach. sje Heden overleed zacht en kalm onze geliefde vader, behuwd-, groot- en overgroot- vader, weduwnaar van Adriana Buxk, {n den ouderdom van bijna 84 jaren. Namens de familie, C. L. VAN DER BENT. Ter Neuzen, 18 Januari 1905. MIDDELBURG, is iederen Oinsdag van 's morgens 9 tot 's namiddags 4 uur, ten huize van den heer Goud- stikkkr, Donze-Visserstraat 4, te Ter Neuzen, te ConsuJteereD, voor mond- en tandziekten en het plaatsen van Kunsttanden. 's avonds 6 ure, bij den heer M. J. Adriaansen, logement „'b Lands Welvaren". Bespreking A. s. Algemeene Vergadering Personen, die geneigd zijn zoodanigen Cursus te volgen en den leeftjd van 18 jaar hebben bereikt, worden uitgenoodigd zich schriftelijk aan te melden bij den heer L. BOGAERT, Provinciaal veearts te Axel. De Cursus zal bij voldoende deelname worden gehouden te Axel of Ter Neuzen. De leerlingen ontvangen het onderwijs koste- loos, maar zijn verplicht de noodige leermidde- len voor eigen rekening aan te schaffen. mm Voor den verkoop der zoo gunstig bekende „Zee!andia" JRijwie- len, met en zonder klokkenlager, worden overal Aanvragen richte men spoedig tot den fabrikant Notaris Van der Moer zal op Donder- dag 9 Febnuani (305, des voormiddags te 10 uur, voor de Erven van JACOB R1EK- WEL en RACHEL DEN HAMER, in en bij het na te melden huis, in het openbaar verkoopen Enf en Tuin in den AandijTcepolder, bij de hofstede, bewoond door W. van Tateniiove, Zaamslag, kadaster sectie E nommers 92 en 93bisf samen groot 2 aren 90 centiaren. Aanvaarden 1 Mei. Betalen koopsom 1 April. Onkosten 8 dagen. Grondbelasting over 1905 voor den kooper. Onmiddefijk daarna eenige Roenen- 1 de Goederen als voornameljk Kasten, Tafel, Kachel, Lamp, Bedden en lixi toebehooren, Stoelen, Klok, Potten, Pannen, eenig Glas-, Geleierd- en Aardewerk, Arbeidersgereedschap, enzoovoorts. Koopen tot en met 3, contant. DeurwaarHrr Hi lineman te Ter 'Neuzen, zal op Zaterdag 21 Januari 1905, des namidnat;s e 2 ure, ten verzoeke van heeren KERKVOOGDEN der Nederlandsch Hervormde gemeente te Hoek, in koopen gelegd rondom het terrein der Kerk, en aldaar te bezichtigen, publiek verkoopen bestaande in: BALKEN, STIJLEN, PLAN- KEN, DAKPANNEN, RAMEN, hardsteenea VLOERTEGELS en BRANDHOUT. Koopen tot en met f 3,contant. m de huurt Steenovens, Zaamslag, kadaster sectie F, nommer 2086, groot 6 aren 50 centiaren. Aanvaarden na de betaling of zooveel vroeger als kan worden toegestaan. Betaling koopsom I April. Onkosten 8 dagen. I Grondbelasting over 1905 voor den kooper. Ea Onmiddellijk daarna enzoovoorts als eikenhouten Kabinet, Kastje met Lessenaar, eikenhouten Uittrektafel, Buiskachel, Oven- kacheltje, Pluimenbed, Lakens, Dekens, Stoelen, Klok, hang- en staande Lampen, V\ ekkers, Spiegel, Koolbak, Meelkist, Spek- ladder, Ladder, Bjbels, koperen Ketels, ijzeren Potten, Waschtobbe, Emmers, Tee- len, 1 otten, Pannen, Blik-, Glas-, Geleierd- en Aardewerk, Spade en Houweelen, eenig Brandhout en wat verder zal aanwezig zijn. Koopen tot en met /"3,contant. Alle mogeljk Teve Beidt 1805, des voormiddags te 30 uren aldaar, aan zijn woonhnis in de Van Bovenstraat 4, in het openbaar verkoopen PLUIMEN BED met toebehooren, 2 KAPOK- BEiH'EN met toebehooren, ronde TAFEL op den poot, 2 LEDI- K AN TEN, FRANKLIN, BUIS KACHEL, LAMPEN, NACHT- TAFEL, 1 vierkante TAFEL, STOELEN, eene groote partij ledig. FLESSCHEN, GE LEIERD-, GLAS- en AARDEWERK, euz. Koopen tot en met 3,contant. De Notaris P. Ireg mans te A xel, zal ten verzoeke van D. PUTS te Overslag, en de Erven zjner eerste vrouw Eugenia Coorevits, in nagemeid perceel, tegen het dorp Overslag, op Donderdafj den 26 Januari 1905, des namiddags ten 2 ure, verkoopen te Overslag, tegen het dorp, kadaster sectie A no. 607, groot 2 aren 45 centiaren. Belast met cjns ten behoeve van den Overslagpolder. Bewoond bj D. Puts, en te aanvaarden bij de betaling der koopsom. De Notaris P. Jlregmans te Axel, zal ten verzoeke van zijn principaal, op Woens dag den 3 Februari i9tf5, des namiddags ten 1 ure, verkoopen alsDAMPALEN, BOCHTSTIJLEN, PLANKEN van 3 tot 12 Meter lengte, LUIKEN, eene groote partij DORSCH- VLOERDEELEN, VLOTDEELEN en SPARREN, alles dienstig voor landbouwers en timmerlieden, liggeude aan de Axelsche brug te Ter Neuzen. De Notaris P. Eregmans te Axel, zal ten verzoeke van het Bestuur van den BUTH- POLDER, op lfr*ifdag den 21 Januapi 1905, des voormiddags ten 10 ure, verkoopen EENE PA R T IJ staande en liggende aan den Buthdjk, ge meente Axel. Te vergaderen aan de hofstede van D. van Dixhoorn Mz. aan den Buthdijk. De 3 ten verz ep Wo des voo gel Zui 1 1 Te v de Steri I) A A M. A. e De b ten ven handelai op Wo des nan als Sp. Pr< To len ste pal OUI vol aar De ten ver? beheerd deel v£ BOUSI op Oo des voo 8C

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 6