Ter Neuzensche Courant. Zaterdag 21 Januari 1905. 45" Jaargang. Gommteii® v&a Fabrisag®. Gemengde berichten. Landbouwberichtsnc No. 4839. FEUILLET0M. MET VALSCHE PAPIEREN. X1 "W~ Hi j±S XD JEH ISXj A.X3. De oo!»log tusschen Rusland en Japan. Het aftreden van het Bcahinet Combes. Haast ongelooflajk. Burgemeester en Wethoiiders van TER NEUZEN maken bekend, dat door deu Gemeenteraad in zijne zitting van 19 Januari 1905, tot leden der Commissie ran Fabricate in deze gemeente voor het jaar 1905, IL benoemd de heeren A. VISSER, P. A VAN DE VELDE, A. C. N. GRENU en G. WIELAND. Ter Neuzen, 20 Januari 1905. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. D1ELEMAN, Secretaris. Het vermoedelijk beleg van Wladiwostok door de Japanners en het mogelijke terugroepen van Rodjest- wenski's eskader vormen de beide, tegenwoordig veel- vuldig besproken onderwerpen in de buitenlandsche bladen. Wat het eerste betreft, de verovering van Wladiwostok zou zeer zeker voor de Japanners van het allercrootste belang zijn, daar Rusland dan zijn laatste maritieme Toasis zou verloren hebben en noch Port- Arthur nbch Wladiwostok zou kunnen hernemen zonder vooraf de volkomen heerschappij over de zee te hebben verkregen. Vandaar dan ook dat op t oogenblik in Rusland speciaal weer van den bekenden kapitein Klado stemmen opgaan die wijzeu op't groote belang om zonder verwijl Wladiwostok krachtig te gaan ver- sterken. Wat het tweede punt betreft, de Fransche krant He Temps" wijst op 't weifelende in de lieele Oostzee- vloot-gesehiedenis. Een ongelukkige vloot die zonder 'tminste zelfvertrouweu (of betermet de overtuiging dat zij een wissen ondergang tegemoet gaatj de Japanners op iraat zoekenwat rnoet daar dan toch van terecht komen, vraagt het blad lakoniek Voor deanderszoo optimistische" Fransehe pei-s zijn dergelijke uitlatingen zeker typeerend. De Hollanders hebben nu ook hun opgebracht schip, en de Japanners kunnen spoedig weer jaeht gaan maken op Engelsehe kolenschepen, want Engelsehe reeders bebben er liefst even 52 in de vaart, alien bestemd voor Rodjestwenski's eskader. Op 't bericht dat door Japansche torpedojagers 24 van die schepen vervolgd werden, sloeg den Engelschen reeders de schrik om 't hart. Japan zal ook wel denken Je rnoet t maar van je bondgenooten hebben en Engeland zuchtZaken zijn Tokio, 18 Januari. Uit de berichten over de jongste gevechten in Mantsjoerije blijkt dat een aantalgeregeide Chineesche troepen de Russen hebben geholpen. De verliezen der Russen bij Sasjitsjiao, westelijk van Ni- oetsj wang op 14 dezer bedragen 300 man. De legermacht van Mitsjtsjenko bedroeg 5000 a 6000 man met 10 kanonnen. Na verslagen te zijn bij Nioetswang, trokken zij noordwaarts de Lao-toe-moeloe over. De Japansche cavalerie nam een aantal uitgeputte Russen op 14 Janu ari bij Laotoste gevangen. Petersburg. 18 Januari. De kapitein van de .Retsji- telny", Roschjakofski, heeft voor bewezen dapperheid de Stanislaus-orde 2e klasse met de zwaarden gekregen. (Deze kommandant heeft getracht zijn Schip in de luelit te laten vliegen, toen het zich moest overgeven toen dit niet lukte wierp hij zich met een Japansch officier, die zich aan boord bevond, in zee, waarbij hij bijna het leven verloor.) Tokio, 18 Jan. De Japanners hebben gister het Britsche stoomschip ,,Bawtry'' in de Tsoesjimastraat in beslag genomen. De ,Bawtry" had proviand en scheeps- bouw°materiaal van Iiiautsjau naar Wladiwostok in voorraad het schip is naar Saseho gebracht maar het urijsgericht heeft nog geen beslissing genomen. Uit Saseho wordt het opbrengen van een ander schip ook ■og gemeld. Parijs, 18 Jan. De Minister-president en de Ministers kebben van ochtend aan president Loubet hun ontslag aangeboden. Op verzoek van den president blijven zij zich belasten met de afdoening der loopende zaken tot hun opvolgers benoemd zijn. In den brief waarin Combes zijn ontslag meedeelt, zegt hij dat hij moet afzien van een taak, die de ver- we°zenlijking van de licrvorming beoogt, omdat hij sedert achttien maanden weid voortgezweept door een coalitie wier fel clericaal drijven veroorzaakt had dat de kracht van de regeeringspartij verbroken werd. Hij zegt /erder nog dat, hoewel de meerderheid klein is, zij niettemin, de_ constitutioneel, den wil van het repuhlilteinsche land weergeeft. Haar besluiten moeten wet zijn zoowel voor de komende regeering, als voor de vroegere. Ik vertrouw, zegt hij, in de samenwerking van de groepen der linkerzijde om het werk van o telijke eociale vrijmaking en toenadering tusschen de vol'ken voort te zetten. Combes besluit met Loubet te bedauken voor de welwillendheid, die deze hem steeds betoonde. 12) De advocaat hield den adem in. //En wie be- weerde d»1 /,De advocaat die den misdadiger verdedigd heeft," antwoordde Koert, met inspanning. *l)at gaat tnijn begrip te boven. Ik behoef u zeker niet te z-'ggm, wat ik daarmee bedoel Ik beu officier, ik behoor tot eene goede famifie en kan mij maar het is betachelijk u nog de ver- zekering te geven, hoe onmogelijk mijn vrouw de drchter kan of mag zijn van een man, die gereehtelijk is ter dood gebracht. Gisteren over- handigde de Engelsehe advocaat mij als recht- verkrijgende van James Gray,een aantal documenlen, die het bewijs mceten bevatten van mijn verwant- schap met den ter dood gebrachten man. Na tuurlijk nam ik die papieren aan, in de vaste overtuiging, dat ik ze slechts door een rechts- geleerde behoefde te laten onderzoeken, om te zien vastgesfeld dat hier een vergissing in het spel is, of dat wij met een laaghartigen schurken- streek te doen bebben." z/Wilt ge mij die stukken toevertrouwen z/Ik heb ze daartoe meegebracht," antwoordde Koert en reikte de papieren over. Terwijl Mr. Bronk daarin bladerde, vroeg hij //En mag ik nu de naam weten van den man, die u hiermee in keunis stelde ffMr. Morris." De advocaat keek verbaasd op, legde de akteD TEH NEUZEN, 18 Januari 1905. Hedeu werd alhier door den bouwkundige J. Sche.ele voor den heer J. Moens, aanbesteed het afbreken van het bestaande en het bouwen van een nieuw woouhuis, in de Brouwerijstraat te Ter Neuzen. Ingeschreven werd Voor het le perceel (metselwerk) door de heeren H. van der Velden voor 2166, J. van der Velden voor 2144, D. de Smidt voor 1995, W. Reinhoud voor 1850, Joris Kolijn voor 1700. Voor het 2a perceel (timmerwerk enz.) door de heeren: J. A. Rijnberg voor 1794, H. Kaijser voor 1680, G. J. Balkenstein voor 1495, I. P. Kasteleijn voor /'1338, P. L. Boogaard voor 1321. Het werk is aan de minste inschrijvers gegund. Woensdag werd door het beatuur der water- keering van den calamiteuzen Zimmerman polder in de directiekeet te Rillaud aanbesteed het uit- voeren vau zinkwerk en steeabestorting aan den oever van genoemden polder. Raining f 8161. Ingeschreven werd door de heeren H. de Kluiver, te Sliedrecht, voor f 8230 J. de BreeFz., voor 7684 A. Tholens Dz., voor/ 7567 en Jacs Jai)8en voor 7545. De drie laatste inschrijvers wonen te Ter Neuzen. In den nacht van Woensdag op Donderdag is nabij Hoedekenskerke, bij windstilte, en na het doorgaan van het anker, tegen de steenen op den oever gestagen en door het daarbij bekomeu lek, gezonken de houten tjaik Johanna Elisabeth, van de wed. J. de Lege alhier, bevaren door de 3 gebroeders De Lege. Het schip had alhier ge- laden 100 last Qucnastkeien, die bestemd waren voor Rotterdam. Naar we vernemen zit het schip zoo diep, dat ook van den mast niets te zien is. De opvarenden hebben zich in de roeiboot gered. Schip en lading zijn verzekerd. Nabij Borssele is gisteren door onbekende oorzaak gezonken het tjalkscheepje van schipper J. Fluit, van Hauswe^rt, dat te Zuid-Kraaijert aardappelen had geladen, bestemd voor Gent. Ook hiervan zijn de opvarenden gered. Herhaaldelijk, vooral in den tijd van het bietenvervoer, bleek de haven te Hoofdplaat te beperkte ruimte te bieden. Om daaraau tegemoet te komen, zou een groot geldelqk^offer noodig zijn. Er is thans, naar men ons meldt, bij den raad ernstig in overweging een plan om den dijk aan den Oostkant, die liu nog ontoegangkelijk is, over te halen, zoodat ook daarvan, eveuals van de be staande Westelijke kade, gebruik zal kunnen worden gemaakt. (M. C.) I i de week van 11 tot en met 17 Januari kwamen in Zeeland voor 4 gevalleu van roodronk, en wel 2 te Krabbendijke, 1 te Schore en 1 te Yerseke, beuevens 9 gevallen van diphtheritis, nl. 3 te Arnemuiden, 1 te Oostburg en 5 te Stoppeldyk. Axel. Op daartoe gedaan verzoek, is, met iu- gang van 1 Febr. a. s. eervol ontslag verleend, aan Dr. R. P. Offringa alhier, als lid van de Gezondheidscommisiie voor de vereeniging van ge- meenten, welke haar zetel heeft te Ter Neuzen. Donderdagavond gaf op de bovenzaal van den heer Koole de zangvereeniging //Excelsior" een uitvoeiing, die we /olkomen geslaagd mogen noemen. Een zestal zangnummers werden correct op zijn schrijftafel ueer en kruiste de armeu op zij a borst. //Toen ge mij zoo even als uw overtuiging mededeeldet dat hier een vergissing of iets ergers in het spel moest zijn, kwam dadelijk bij mij 't plan op, mij tot den heer Morris te weudeu, die door het proces vau James Gray zoo bekend is geworden. Ougeveer een jaar geleden heb ik op reis kennis gemaakt met dezeu Engelschen rechtsgeleerde en gisteren heeft hij mij met een bezoek vereerd. Dat ik zooveel belang in dit proces stelde is aan deze kenuismaking toe te schrijven. Tegelijkertijd moet ik echter opmerken dat ik uw vermoedeu van een schurkenstreek nu ongegrond viud. Mijuheer Morris is aan een universiteit tot /ymagister artiurn" bevorderd en een zeer geacht lid vau de orde der advocaten te Louden. De recbtschapenheid vau Mr. Morris kan niet in twijfel gelrukken worden. Of een vergissing in de persouen in het spel is had u toch gemakkelijk kunnen bemerken in gesprek suet dien heer. Het zou dus de vraag zijn, of Mr. Morris aan uw echtgeuoote en aan haar familie even onbekend is als aan u". #Ik moet toegeven, dat mijn vrouw en haar tante den heer Morris kenuen." tfl)au is aan geen vergissing te denken," sprak mijuheer Bronk, schouderophalend. u H*t was zeker een groot verzuim vau de bloedverwanteu uwer vrouw, dat zij u reeds voor het huwelijk niets van de famiiieaangelegeuheden hebben medegedeeld. Intusschen veroorloof ik mij niet, hierover een oordeel uit te spreken, mijuheer Von Berghaupt, Doch ik zou u aanraden, in verband te bljjven met mijnheer Morris, die op uitgevoetd, waaronder het nummer ,WerXmans- Itad" heel wat van de krachten van de solo- zangeres vorderde. Een operette #Het Parelsnoer" begetaid met mooie muziak van piano en viool, een komische voor- dracht, //O-'gelukkig in de Liefde" en het voor het Holtandsche Tooneel door den heer Cransberg bewerkte blijspel //Die goldsie Spinne" van Traug von Scbontan, dat bijna twee uren het talrijk opgekomen publiek in spanning hield en de lach- spieren telkens in beweging bracht, vormden de overige nummers van het programma. Voor slot werd gegeven een tableau vivant. Een mooie groep van vier dames en twee heeren, het tooneel voo'stellende een bosch, versierd met guirlandes, op den achtergrond in letterlampious //Excelsior", het geheel van twee zijden verlicht door Bengaalsch vuur, achter de schermen een dubbel quartet, het lied //Excelsior" nitvoerende. Langzaam ging het gordijn omhoog, enkele minuten aanschouwden we de groep in haar voile pracht, langzaam daalde weer het gordijn en een daverend applaus volgde. Zeker een welverdiende belooning voor de moeite, die het samenstellen van het tableau gekost had. Door den heer Goudstikker uit Ter Neuzen werden up de viool, begeleid door pianomuziek van den heer Schouten een paar extra nnmmers ten uitvoer gebracht La Trouvere en La Berceuse. De uitvoering van beide stukken bewezen ods, dat de heer Goudstikker de techniek van de viool volkomen meester is, en dat hij aan zijn speeltuig toonen weet te ontlokken, die iudruk maken. Het eerste stuk werd met onverdeelde aandacht gevolgd het genot van het tweede werd wel wat vergald door het rumoer dat door een paar be- zoekers gemaakt werd. Op verzoek deelen wij nog mte, dat Excelsior door bijzondere omstandigheden, dezen winter geen uitvoering meer geeft. Zaamslasr, 19 Jan. Gistermiddag arriveerden alhier, in 10 rijtuigen, door verschillende tand- bouwers daartoe afgestaan, de 30 weezen uit Neerbosch, met Ds. J. Schrijver, hun directeur. Allen werden door Ds. G. van Dis en kerkeraads- leden, benevens eenige parlicnlieren, hartelijk verweikomd in de Ned. Herv. kerk. Nadat bet een en ander was besproken en geregeld, werden de weezen alien bij verschillende inwoners liefderijk opgenomen en verzorgd. Des namiddags deden zij een gezamenlijke wandeliug door het dorp, en brachten daartoe uitgenoodigd, hier en daar eeD bezoek. Allen zagen er zeer net uit en toonden zich zeer opgeruimd. Gisteravond in de openbare samenkomst in voornoemd kerkgebouw, 't welk voor dat doel welwillend was afgestaan, en waartoe alles, zoo in als buiten de kerk was in gereadheid gebracht, bleef geen enkele zitplaats onbezet, terwijl al de programmata ten getale van ongeveer 900 spoedig waren verkocht. Het ruime kerkgebouw bevatte ruim 1000 personen. De gsheele opbreagst met inbegrip van de collecte bedroeg ongeveer f 500. In een laDgdurige rede z»tte Ds. Schrijver het nut van weezenverpleging uiteen, terwjjl hij zelf wees geweest zjjwde, van ondervinding sprak. Eeu woord van welgemeenden dank ging van hem uit aan Ds. Van Dis, den kerkeraad en zooveel anderen, welke dezen dag, zoo voor hem als voor de weezen tot een onvergetelijken gemaakt hebben, terwijl hij hoopte dat de vriendschapsbaud, thans gelegd, nog moge toenemen. Om dat doel verwezenlijkt te zien noodigde hij alien uit om zoo mogelijk eens een bezoek te brengen aan de inrichting Neerbosch, en beval zijn beide tijdschriften ter meerdere lezing vau het publiek aan, waardoor zeer zeker, hun kennis en achiing voor de inrichting zou toenemen. De rnuztak en zoo kiesche wijze tot u gekumen is. Hij is een degelijk rechtsgeleerde, die natuurlijk gemakke- lijker alle inlichtingen kan verschaffen dan ik, die in de Engelsehe jurisprudentie zelf nog on- derricht en voorlichting noodig heb." Koert begreep nu, dat hij het eenige plecht- anker zijner hoop verloren had. Hij nam dit echter kalrner op dan te verwachten was. //Dan is het onnoodig, dat ik deze documenlen bij u ter inzage laat, mijuheer." ffDat is zoo. Ik kan mij de moeite besparen, naar iets te zoeken dat toch niet te vinden is. Wees verzekerd, dat de heer Morris u niets dan de waarheid gezegd heeft." Terwijl Koert nu de akten bij zich stak vroeg hij zonder de oogen op te slaau //Als men mij verkeerde inlichtingen gaf omtrent de familie- omstandigheden mijuer vrouw, gelooft u dan dat dit een geldige reden tot echtscheiding zou zijn Mr. Bronk dacht ernstig na. //Ja en neen, mijuheer Von Berghaupt." Koert zag den advocaat met groote oogen aan, terwijl de veroutwaardiging zijne wangen hoogrood kleurde. //Blijft bedaard heer advocaatmijne opgewoudeuheid geldt waarlijk u niet. Het zou oudaukbaar zijn van mij als ik niet erkeude dat ge mij den rechten weg gewezen hebt om uegenen te vinden, wier slachtoffer ik geworden ben. Ge zegt: ja en neen! Maar, mijn God, welke rechter ter wereld zou neen durven zeggen, waar de eer en het levensgeluk van een man door zullr.e laaghartige middelen ben&deeld werden Weldra zullen de kiuderen op straat mij naroepen, dat mijn mooie vrouw de dochter is van een man die door beulshanden stierf. Ik ben onmogelijk zang door de weezen ten gehoore j/ebractii, w.uden met belangstelling gevolgd. D- dmkz-gging werd uitgesproken door Ds. J. Tholen. Hrden- voormiddag verlieteu de weezen in rijtuigen de gemeente, terwijl zij zeer hartelijk dankten voor de wijze waarop zij hier zijn uiiMiaald. Boscllkapelle. In 1904 zijn aan 'l telephoon- kantoor verzonden 150 telegrammen en ontvangen 135, dus een totaal van 285 berichten. St. Jansteen. Omtrent den brand van Woens- dagnacht kan ik nog melden, dat V. G. de eigenaar der afgebrande gebouwtjes een vlasboer is en dat een partijtje vlas van hem benevens alles wat zich in huis en stal bevond met uitzondermg van zijn koe en de kippen een prooi der vlammen is geworden. Alles is echter verzekerd. Wat De W. betreft, een arbeider, die bij V. G. eene kamer bewoonde, ook deze heeft al zijne have verloren, maar is ook verzekerd tegen brand. Ouze bvandweer bluschte het vuur eu be- schermde de belendende gebouwen. Men meldt onsIn de mededeelingen en verslagen van de afdeeling Landbouw van het departemeut van Waterstaat, Handel en Nijverheid, uitgekomen in 1904, komt iu bet gedeelte, dat over den landbouw in Nederland haudelr, een hoofdstuk voor, getiteld in- en uiteoer. Daaruit blijkt, dat volgens de Nederlandsche statistiek in het jaar 1903 in Nederland is ingevoe'd niet meer of mfnder dan 109 millioen K.G. guano, tegen 12 millioen in 1902, 9 millioen in *1901, en nogmaals 12 millioeu in 1900, terwijl b. v. 1896 slechts 6 millioen K.G. guano is ingevoerd. Ziedaar cijfers, die meer zeggen, dan boekdeelen vol. Niettegenstaande de groote concurrentie der scheikuudige meststoffen eu de reusachtige reclame, daarvoor gemaakt, is het verbruik van guaoo kolossaal toegeuomen. Dat kan wel niet anders dan door de deugdelijke eigenschappen der guano zelf. Hoe ware een dergelijk verbruik mogelijk, als deze meststof niet voor zichzelf pleitte? En toch zoq in Nederland het gebruik van guano nog meer toenemen, als de landbouwers bij den aaukoop dezer meststof den eisch stelden, dst zij moesten ontvangen, wat zij vroegen, namelijk echte peru-guano. Men beboeft inderdaad niet bevreesd te ziju, dat de mogelijkheid bestaat, dat aau hunne aanvrage niet voldaan kan wordea omdat de voorraad echte peru-guano op zou zijn. Dat praatje hoort in het rijk der fabels te huis, De grootte der scheepsladingen, die jaarlijks naar Europa verzonden worden, overtreffan de stoutste verwachtiugen. De 33jarige Arie van Niekerk te Hiiversum stood Diusdag voor de Amsteriamsche rechtbanlc ter zake vau dierenmishandeling. Hij zou volgens het proces-verbaal van een politie-agent, als be- stuurder van een bokkenwagentje, waarin kinderen zaten, den bok aanhondend met de zweep op den kop en zelfs in de oogen gestagen hebben het dier wilde wel vooruit, maar kon niet, daar de man voortdurend aan de teugels rukte. Volgens den agent was de kerel dronken. Toen de agent hem op het wreede zijner handeli ig wees, zei hij z/Dat gaat jou niet aan; ik zal met mijn bok doen wat ik wil". De beklaagde ontkende, op de in 't verbaal ge- noemde pla&Js te zijn geweest en zei daarbij ,Ook was ik niet dronken. Toen had ik twee borreltjes gedronken. Ik was in danzelfden staat s waarin ik nu ben". De voorzitter//Heb je nu ook twee borreltjes op Bekl.fJa." Voorz.//Dat komt niet te pas. Als je hier verschijnt moet je nuchter wezen. Hoe dikwijls ben je al wegens dronkenschip veroontaeld geworden, met alleen onder inijne Xameiaden, maar ook tegenover de maatschappij, tegenover mijn familie. lets van de bloedschuld vau den terecbtgestelde is op mij overgegaan op mij, Koert von Berghaupt Koert wrong zich de banden. De ruimsehools genoten wijn scheen er toe bij te drageu, de ver- twijfeling bij hem nog te vergrooteu. Geroerd door innig melelijdeu, stond mijuheer Bronk een oogenblik radeloos. Toen greep hij de hand van den hevig geschokteu man eu noodigde hem uit te gaan zitten. z/Uw positie is even buitengewoon als bekiageDs- waardig, mijuheer Von Berghaupt; maar ze is toch niet zoo ongunstig als ge op dil oogenblik meeut. Wauueer ge kaim en naar uw geweten handelt, dan kan uw levensgeluk niet op dez# klip ten gronde gaan." z/Wat raadt gij mij dat ik doen zal?" ffVoorloopig niets! Ge zult wel inzieo, dat het voor mij moeilijk is, u iu deze kiesche zaak rechtstreeks raad te geven. Doch als ge kalrner geworden zijt neemt ge misschien een besluit, bij de uitvoering waarvan mijn hulp u van dieust kan zijn. Natuurlijk vindt ge mij dan bereid om u bij te staan." (Wordtver volgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 5