KAN A HIES Algemeece MaatscMppi; van I.evensverzekering ®n Lijfrente Verschure's IRIS Margarine Is en blijfttie teste. BOOMKWEEKERIJ. BERICHT :0 Zuider-Hypotheekbank. Waar koopt U een Piano 1 Wie stemt Uw Piano 1 A. S. J. DEKKEU, Goes. Huis Gebroeders MEECEX, Nos 5 en 7, LANGEMUNT, N°s 5 en 7, GENT. Paletots, Pelerines, Vesten en Vareusen. Hooge Nieuwigheden voor Kleeren. PELTEE.IJE1T en VELLEN in alle soorten. 5 en 7, LANGEMUNT 5 en 7, GENT. Ts Ssoop BECKER BODDINGH Alle soorten yan GEZAAGD HOUT, Onovertrefbaar Bijzonderheid van z warts Klserstoffsn. Laatste Uisowlgheden voor Brookes ea Costumes. Superphosphaat l4°/o en IB Kunstmest. CSiilisaSpeter. bij P. J. SCHEELE, bij A. DE DAUW, te Koewacht FRUITBOOMEN, OLIFANTSSAJET, KAREL DE PAUW, vader, Heeft U onze Piano's wel eens gehoord? Heeft TJ onze Piano's wel eens van binnen gezien? Heeft TJ wel eens een kooper onzer Piano's gesproken Heeft TJ een onzer pianostemmers wel eens zien werken Piano- en Orgelmagazijnen, Turfkade D 26. Inruilen. Eepareeren. Termijnbetaling toegestaan. Huis gekend van over vijf-en-dertig jaren voor de beste snede en den grootsten keus der stad. Prijs per flacon f 1,f 2,en f 8,50. Centraal-Depot firma L. I. AKKER, Van Alkemadestraat 11, Rotterdam. 19 Prima holrollers met diepe toeren, eigen teelt, van 6, 8, ICj 12, 15 Mark en hooger. Garantie, jiroef- tijd. Prima TEELTPOPPEN. Prijscourant gratis. W1LH. ERNST, St. Andreasberg, HARZ, No. 194. Dr. S. R. J. v. SCHEV1CHAVES, K. IV. SCOTT en J. F. L. BLAVkEMJERfl. A lies aan concurreerende prijs. Gehalte gewaarborgd, Markt. Ter Neuzen- Koninklijke Fabriek ARNITEM. Weeg- en Meetwerktuigen. Zware BEUKBN ROLBLOKKEN, diep 60 dia meter en zware VLEESCHBLOKKEN, EIKEN POMPHOUTEN (geboord), EIKEN BOCHT- STIJLEN en DAMPALEN, ook EIKEN SPA- KEN, EIKEN HOUT, gezaagd op maat. ale OLMEN, KANADA en GRENEN, KANADA RECHTERS, lang 10 A 12 M., SCHUIERPLAN- KEN en KRUIWAGENS. Voorts alle soorten van SPARREN, voor siellingen, boawgerief en weiden. EIKEN BANDROEDEN, ZEERIJS, PALEN en LATTEN, breede KANADA ME8T- PLANKEN, ESSCHEN EGGETANDEN 6 cent per stuk, 3000 bossen DROOGE FASSEEL enz. enz. Groote en kleine kopitalen zijn be- schikbaar als Ilypotheek op Land, met of zonder Gebouwen, ten kantore van E. HOM- BACH, Agent der Rotterdamsche Hypotbeekbauk. Bij F. DELLAEIIT te VVestdorpe te beko- men, aan zeer concurreerende prijs in allerlei vormen en soorten. Bijzonder goedkoope pry sen voor weder- verkoopers. is de waarvan iedere KNOT is voorzien van nevenstaand handelsmerk. Deze sajet munt uit door sterkte en echtheid van kleur. Dit handelsmerk is in 1898 door de firma S. WIENER Co. Middelburg gedeponeerd. Zie Staatsblad no. 281, en voor weder- verkoopers uitsluitend bij haar verkrijgbaar. verheft zicli ZICKENHEIMEK's Rijnl. Druiven-Borsthonig boven soortgelijke preparaten. AAN DE TE KOOPEN Volledige RIJTUIGTRE1NS op Wielen, met lubbele Ressorts en Patentassen, voor een en twee paarden, alles in zeer goeden staat kunnende dienen tot het monteeren van Victorias, Vis-h-Vis, Landauers, Breacks, lichte Camions, enz., alsook Assen, Ressorts, Wielen, Banden, Lantaarns, enz., enz. In de oude Gentsche Rijtuigmakerij KEIZERKARELSTRAAT, Nr. 39, GENT., Afdoend middel, oogenbiikkelijk pijnstillend. Firma B. BOOM, Almelo u in bulsjes 4 10 st. 0,30. Verkrijgb.te TER NEUZEN bij v. BORSSUM WAALKES Jr. Hoofd-Depot voor NEDERLAND en Kolonien bij de Firma XI. SARDEMANN te Zevenaar (Holland) Ennnerik (Duitscbland). Verkrijgbaar in flacons a 2,—, lf— en /0,65 te De Bank verstrekt gelden ter leen onder eerste hypothecair verband op huizen en landerijen en geeft 4 en 81/, Pandbrieven uit, in stukken van 1000,—500,— en 100,— Nadere inlichtingen te bekomen bij den Hoofd- Agent H. W. NEERVOORT, Cand.-Notaris te Hulst. Zoo j i dan zijn bovenstaande vragen voor TJ beantwoord, dan koopt TJ een Piano bij, dan laat TJ stemmen door Een zeer verspreide ziekte is Asthma. Het doet'zich onder verschillende gedaanten voor. Benauwdheid bij de minste bezigheid, onpleizierige gemoedsstemmiug, vooral als men trappen klimt of wat snel loopt, moeielijke ademhaliug, slechte en ourustige slaap, hartkloppingen, hoesten en mosilijke slijmloozing, hetwelk een ziekelijke toestand is, die de Abdijsiroop steeds met succes geneest. De voorbeelden van ge- nezing zijn ontelbaar; ziet wat de heer Tflf. K. NOSELj Sslium op Amelflnd ons schrijft. Reeds 14 jaren leed ik aan hevige Asthma, hetwelk gepaard ging met onverdragelijke hoofdpijn en koude voeteu, mijn borst piepte voortdnrend en ik bracht slapelooze nachten door. Voor eenige maanden geleden las ik in de Courant de goede uitwerking der Abdijsiroop, klooster Sancta Paulo. Ook ik ben daarmede begonneu, en gevoelde bij het gebruik al spoedig verlichting en thans ben ik zoo gelukkig te kunnen verklaren, dat na het gebruik van zes flesschen ik mij weder geheel Hersteld gevoel en machtig U deze verklaring openbaar te maken. Daarom, gij Asthma-lijders, wanhoopt niet meer, laat JJw leven geen prooi zijn van voortdurende kwellingen. Er is een middel dat U genezen zalzooals het reeds duizenden hunne gezondheid heeft weergegeven. Dit wondermiddel heet Abdij siroop, klooster Sancta Paulo. De Abdijsiroop is ook eeen gezegend middel om jongen en ouden van dagen te verlossen van de hevigste hoest en verkoudheid, keelpijn, bronchitis kink- en slijmhoest, Asthma en alle borst- en longaandoeningen. Verkrijgbaar bijVAN 0VERBEEKE-LEUNIS te Ter Neuzen ALG. BEGIIEIJN te SludsMlde heeren DE FOUW te HoekM. R1EMENS te ZaamslagP. DE RUIJTER te OtheneP. WULLEMS te GroenendtfkJ. VAN DORSE- LAAR te LamswaardeCONST. DANCKAERT te Hulst C. VERHAAK te Sas van Gent M. J. B. K1EBOOM te Westdorpe A. P. M. VERMANDEL te Sint Jansteen; D. v. n. VELDE te Zuiddorpe; L. B. ROLFF Az. te AxelJ. VAN DIXHOORN te Axel; P. J. KRUIJSSE te AxelADR. DE RUIJTER te Spui (gem. Axel); H. IJSEBAERT te Koewacht; A. WILLEMS te Zandberg (gem. Graauw); V. W1JNE—AARNOUTSE te Philippine; D. KRIECKAERT te Rapenburg L. DE GRAAF—BOUENS te Nieuw-Namen. g-evestig-d te AMSTERDAM, Damrak 74. Goedgekeurd bij Koninklijk Beslait van 1 November 1880, No. 28. DIRECTEUREN: Socretaris der Direotie: lr. J. SCUEVICHAVEN Volteekend Maatscbappelljk Kapitaal 1.000.000.— Verzekerd Kapitaal 125.151.458.27J Yerzekerde Rente 2.468.581.41 Ontvangsten in 1903 8.958.489.81& Ueserven op 81 December 1908 84.180.7-2.70 v Tot 31 December 1903 aan verzekerdea betaald20.872.544.74J J A ARLI.JKSCH K premie voor 1000.- Ouderdom. bij overlijden uit te keeren. na 20 jaren na 15 jaren of dadelijk bij overlijden uit te keeren. 25 30 35 40 45 50 18 41 10 57 20 30 41 60 57 23 80 42 40 58 23 20 43 90 59 34 40 46 j <0 01 42 60 51 - 64 30 30 10 20 40 80 Ouderdom. Dnielijk mganude jaarlijksclie ii.ilrente voor f 100 aestort kapManl. 45 LO 65 60 65 70 voor mniinen. voor vronwen. G i 83 8 I 30 13 03 13 51 -4? Dezelve is sedert 38 jaren ongeevenaard. Aan de fabriek van Druiven-Borst-Honig van den Heer W. H. Z1CKENHEIMER te Mainz. Slo illighoim (Baden). Hooggeachte Heeri Ik kan U betuigen dat er wel geen geschikter en spoediger werkend iniddel zijn zal tegen hardnek- kigen hoest, zoowel bij kinderen als bij volwassenen, dan de. bij UEd. te verkrijgen Borst-Honig Dezelve heeft de grootste diensten bewezen en zullen wij in dergelijke gevallen gaarne weder wat van UEd. ontvangen. Met hoogachting, Graafte Leiningen-Bftlllglieim. i Ter ft'euzen, wed. Arle IIDome Zaamslag, A. Leenhouts-Hosto Axel, J. de Feijter.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 4