I RHEUMATIEK. I iMliiOiiS Sanguiiios®. WUIEK. WIJNEN. L. DEKKEH As., Ter Neuzen. Naai- machines, BORDUURWERK Gebr. KAAN te HOEK. INDIANEN-SIROOP." Oscar Blondeei, OmlaniengBzoMteleyBn lv= Advertentien. H H Landbouwers W13NH AN DEL, Eoode en Witte Wijsea Zenuwzwakte. SA1TGUI1T0SE. WAARONI OMDAT PINK PILLEN een groote verbruiker. Ls van Waesberghe-Janssens TE STJXjSO?. Het best bekende middeS tegen Bloedarmoede en Huiduitslag. Voor zwakke Magen. Geen beter middel voor zwakke Magen en Rloedarme gestellen dan Prijs per fl. f 1,50, 6 fl. 8,—, 12 fl. 15, Te Ter Neuzen bij VAN OVERBEEKE-LEUNIS. VAN DAM Co., Den Haag, Old Port. Witte Port. St. J u 1 i e n. St. Estephe. Bordeaux Medoc. Medoc Bordeaux. Bergerac. T a f e 1 w ij n. speciaal ingericht voor voorhanden in het Magazijn van J. 0. KILA. - ROTTERDAM. bloedzuiverende Pil. Van Aken's Purgeer- en Bloedzuiverende Pillen, De Rheumatiek begint met eene lichte pijn, gij voelt het in den arm, in een been, in den rug. Wanneer gij zit en gij beweegt U plotseling doet hij U schreeuwen. In een warme kamer blijvende zult gij er mis- schien geen last van hebben. Gaat gij in een vochtig of koud vertrek dan ver se hij nt de pijn. Heden is het mooi webr, dan gaat het goed. Morgen regent het dan gaat het weer slecht. Alsdan blijven de ledematen stijf Ais gij rheuma- tiek in de vingers hebt, doen zij U pijn als gij ze uitstrekt. Als gij rheumatiek in de armen of de beenen hebt, zijt ge bang ze te bewegen. Als gij ze niet beweegt worden ze nog pijnlijker. Heden ten dage genezen de da Rheumatiek zooals zij gisterengenezen hebben, zullen zij morgen genezen, om dat zij het bloed zuiveren en ver- rijken. Als gij de Pink Pillen heden gebruikt, zal Uwe genezing heden beginnen. Ziehier een voorbeeld onder velen. JufFr. F. Peters, Burgstraat Huissen, prov. Gelderland, verklaarde aan onzen verslaggever, dat zij gedurende 5 a 6 maanden aan hevige rheumatiek geleden had, zulks was in deknie begonnen en had zich over haar gebeele lichaam verspreid, en was niet meer in staat iets te ver- richten. Op aanraden had zij de Pink Pillen van Dr Williams genomen en is van hare rheumatisehe aandoening geheel en al verlost. Prijs f 1,75 de doos9,per 6 doozen. Verkrijgbaar bij Snabilie, Steiger 27, Rotterdam, hoofd-depothouder voor Nederland en apotheken, franefl toe- zending tegen postwissel. Ook echt verkrijgbaar voor Ter Neuzen en omstreken bij JOH. BE ROOS, K 127, Ylasmarkt, Middelburg. Door den heer Jon. de Roos is als wederver- kooper der Pink Pillen voor TER NEUZEN en omstreken aangesteld A. YAN OVERBEEKE genegen deel te nemen in gemeenschappe- lijken aankoop Kunstmest en eerste ge- ieelte Nitratelevering laatste helft Februari a. s., gelieven v66s* 2S dezes* opgave te ioen bij een der ondergeteekenden. Westdorpe, 12 Januari 1905. D. B. YAN ACKER. C. YAN WAES. alleenverkooper voor Zeeland der b9vilcetteni, merk „B&£S5um," zoekt voor dit artikel in deze streken als: Bordeaux, Bourgogne, Macon, Rijn- wijn, Spaansche en Portugeesche wijnen, per fust en gebotield. Entrepots onder verlengbaar crediet Bellingstraat no. 24. Groote Begjjnestraat no. 141. De SANGUINOSE is het middel in alle gevallen waar uw bleed arm, of de bloedsomloop onvoldoende is. De SANGUINOSE wekt de eetlust op. Zij versterkt uw hersenen, uwe zenuwen en spieren. Zij maakt uw slaap diep en verkwikkend. Zij maakt nieuw, gezond, verrijkt en krachtig bloed en drijft de onzuiver- heden uit. Zij bevordert een algeheele levensopgewektheid. Hiermede geef ik uiting aan mijne groote dankbaarheid voor Uwe Sanguinose. Ik heb ruim drie jaren een afschuwe- lijken huiduitslag gehad en was gedurende dien tijd onder behandeling van de be- roemdste specialiteiten van Europa, maar zonder de minste baat. Nu, nadai ik ruim eene maand geyegeld de Sanguinose gebruikt heb, ben ik mijn uitslag zoo goed ais geheel kttrijt. U moogt van dit schrijven gebruik maken. Onder dankbetuiging, hoogaehtend, A. POLAK, Amsterdam. le Jan v. d. Heidestraat 159. In al die gevallen waar of het bloed of de bloedsomloop niet in orde zijn, betoont de Sanguinose zich een middel van den eersten rang, tegelijk herstellend en veerkracht gevend. Ik durf verklaren, dat ik de Sanguinose heb leeren kennen, als het werkzaamste middel tegen bloed- armoede en bleekzucht, overwerken, alge- meene zwakte bij jongen en ouden bij verzwakte vrouwen in alle gevallen van uitputting na overmatigen hersensarbeid, bij hoofdpijn, slapeloosheid en algemeene verslappingstoestanden, kortom tegen de neurasthenie en al hare gevolgen. Dr. POL DEMADE. Haeltert (Brnssel). Op 18jarigen leeftijd trof mij het onge- luk om bloed op te geven uit de maag, waardoor ik zoodanig werd verzwakt, dat ik gedurende vijf maanden het bed moest houden. Mi] heeft toen de Sanguinose heerlijk gebolpen. Reeds na het gebruik van een flacon was er vooruitgangna eenige flesschen ben ik weder zoo flink, datik mijne betrekking als dienstbode goed kan waarnemen. Edam. JANSJE TON. U we Sanguinose is een uitstekend middel. Zij wekt den eetlust op en geeft nieuwe levenskraebt. Or. PALEM. Grand-Menil, (Belgie). Ik ondergeteekende, wil gaarne verklaren aan alien die aan elechte SPIJSVER- TERING lijden, dat de Sanguinose mij heerlijk geholpen heeft. Ik kan uit ondervinding spreken, mijne maag wilde geen voedsel inhonden, zoo- dat ik mij zwak en miserabel gevoelde. Toen werd mij aangeraden eens Sangui nose te gebruiken en zie, na het gebruik van slecbts een flacon. kwam mijn maag tot rust. HET BRAKEN HIELD OP. Ik had weder genot van mijn voedsel en gevoel mij een geheel ander mensch. 's Gravenhage. L. P. OE BEER. Mijuheer, ik heb U reeds geschreven, welke goede resultaten wij hadden met Uwe Sanguinose bij onze oudste docbter. Toen nu onze jongste dit jaar erg stil en in zich zelve gekeerd werd, haar eetlust minder werd, zij bleek werd en altijd hoofdpijn en pijn in de leden had, toen bedachten wij ons niet lang en zijn naar den beer WYBRANDI gegaan om zes flacons Sanguinose. En nu, na het gebruik, Jiggen haar de rozen weer op de wangen zij is vroolijk en opgewekt, meer dan ooit voorbeen. Ik zou wel alle moeders willen toeroepen als ik zoo een mager, bleek kind zie z/PROBEER TOCH DE SANGUINOSE Apeldoorn, Dec. 1903. Mejuffrouw H. J. C. PORTH. In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel (15 gram) voldoende. Dan duurt een flacon 10 dagen, en kost de behandeling slechts 121/, of 15 cts. per dag. Dat is goerikoopen dan eenig ander dergelijk middel. WlNKELIERS, DIE U ANDERE ZEEPSOORTEN INDEHANDEN STOPPEN, ALS U $UNL1GHT= =ZEEP VRAAGT, BEDRIEGEN ZICHZELF, WANT ZIJ VERLIEZEN HUN DEBiET. U WENSCHT DE ZOO GUNSTIG BEKENDE SUM LIGHT, DE EENIGE BESTE ZEEP, GEEK LET DUS OP HET WOORD „SU OP IEDER STIIK ZEE Glazen worden GRATIS uitgeieend. Prig scour ant op aanvraag gratisPestellingen worden franco aan huis bezorgd. Aanbevelend, Hebt Gij Influenza Hoest Gij En wilt Gij spoedig en radikaal ge- nezen ^eem ^an 9een ander Wettig gedeponeerd. midde! dan Hoofd-Agent Verkrijgbaar in flesschen van OJ521/;,, /0,95 en 1,80, bij de bekende adressen. heeft de Tandheel- kunde in deze laatste jaren zulke groote vorderingen gemaakt, voor- namelijk in Frankrijk en in Amerika in deze beide landen bet diploma van tandheel- meester niet kan bekomen worden dan na verscheidene jaren volmaakte ernstige studien over de Tandheelkunde gemaakt te hebben, in een hooger instituut van Tandonderwijs, van algemeen nut erkend, en door den Staat ge- subsidieerd. Wanneer gij u wilt overtuigen van de uitstekende resultaten van hetonderwjjs in die scbolen gegeven, wendt u tot den Tand- beelmeester gediploineerde (ler Tandheelkundige school van Parijs (het beroenulste Tandheel- kundig gesticht van Europa) en gij zult ondervinden, dat men tegenwoordig zonder de miuste vrees en met het volste ver- trouwen een Tandheelmeester kan raadplegen. Raadpleging dagelijks van 9 tot 5 ure. 49 Plateaustr. (Recbtover de Nieuwe Boogesch.) 5 minuten van de Zuidstatie, GENT. De personen, die de stad niet bewonen, kunnen nog denzelfden dag verzorgd worden, zoowel voor de bewerkingen in den mond, als voor de plaatsing van kunsttanden en gebitten. neemt 's morgens eene Van XAlsen's Om altijd eene goede gezondheid te ge- nieten, eene methode is waar en zal altijd waar blijven, 'tis van zich op tijd en be- tamelpk te purgeeren, maar daarom moet het purgeermiddel wel gekozen zijn en bet mag uit zichzelve geen oorzaak zijn van verslapping of ziekte. Dit goed purgeer middel bestaat en wordt overal met geest- drift aanvaardbet ziju tegen moeilijken stoelgang, maagzuur, gal en slijmenspeenkrevelingenpuis ten, keeren der jaren, geraaktheid. De doos /0,50. Yerkrijgbaar in al mijne gekende Depots. LEUNIS, Westkolkstraat,. in versciiilleiule soorien,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 3