Hoogwatergetij te Ter Neazeii. Gemeerteraad van Ter N'euzen. DAGEN. Voora. Nam. Zaterdag 21 Januari 1.42 2.1 Zondag 22 2.23 2.43 Maandag 23 n 3.4 8.26 Dinsdag 24 a 3.47 4.9 Woensdag 25 a 4.32 4.55 Donderdag 26 5.17 5.42 Vrydag 27 6.7 6.35 Vergadering van Donderdng 19 Januari 1905. Aanwezig de heeren Moes, Van den Hoek, De Feijter, Wieland, Vis-er, Grenu, Van de Velde, Versluijs en De Koeijer. Afwezig de heeren Dees, De Jonge, Van Deinee en Van Dale. De Voorzitter opent de vergadering en wenscht in deze eerste vergadering na de jaarswisseling een enkel woord to wljden aan die groote gebenrtenis. Wat de nienwe jaarkring breng'n lal ligt nog in het duister, en er zal moeten worden afg« waeht hoe de oinstandigheden zich zullcn afwikkelen Sprekt r hoopt, dat de led en weder lust zullen gevoelen ora mede te werken aan de bevordering van de belangen der gemeente, tot tevredenheid van bun zeif niet alleen, maar tot aller tevredenheid. Ilij wenscht hen voorts alle heil toe, zoowel voor hun persoon en hun gezin, als voor hunne bloedverwanten. Applaus. Hierna leest de secretaris de notulen der voorgaande, die worden goedgekeurd. De Voorzitter schorsl de openbare vergadering, die overgaat in eene met gesloten deuren. Na het weder openbaar worden der zitting deelt de Voor- ziiter mede, dat in de vergadering met gesloten deuren is besloten Wegens schoolgeld afschrijving te verleenen aanP. J. Meijer 0,50, J. van Minnen J 0.54, A. Frederiksen 0,60. Afgewezen, als te laat ingezonden, is het verzoek om vermindering van zijn aanslag van Chr. 'tGilde.. Daarna stelt de Voorzitter aan de orde 1 Ingekomen stukken. a. Een schrijven van Gedep. Staten van Zeeland, d d. 28 Dec. 1904, dat de beslisring op de gemeentebegrooting voor 1905 is verdaugd, terwijl tevens het gemeentebestuur wordt gemachtigd om te beschikken over do helft van de op die begrooting voor gewone nitgaven gebrachte sommen, voor zoover die uitgaven ook op de begrooting van het loopende jaar voorkomen, alsmede om te ontrangen de goedgekenrde belastingen en heffingen, toegekeude subsidien en inkomsten uit bezittingen. Aangenomen voor kennisgeving. 1». Brieven van Ged. Staten van Zeeland, d.d. 6 Januari 1.1., waarbij worden toegezonden beschikkingen van het col lege op reclames tegen den hoofdelijken omslag, als volgt Ongegrond /erklaart, is de reclame van P. van Alten. Teruggebracht zijn W. F. Harte van de 4e naar de 2o klasse D. van Rompu van de 19e naar de lSe klasse, J. van Damme van de Oe naar de 2e klas8e. Van het kohier afgevoerd werd D. van Drongelan. Aangenomen voor kennisgeving. c. Een schrijven van Ged. Staten van Zeeland, d.d. 6 Januari 1905, waarnevens van het bewija hnnner goed- keuring voorzien, wordt teruggezonden een exemplaar der gemeentebegrooting voor 1905. Aangenomen voor kennisgeving. d. Het jaarverslag der commissie tot wering van school- verznim te Ter Nenzen kom. luidende als volgt i De Comm. tot wering van schoolverznim in Ter Nenzen, kom, bestaande uit de heeren S. van Rees, voorz., 1). van den Ouden, plaatsverv. voorz., L. J. de Vries, seer., J. C. Jansen, plaatsverv. seer., F. Elve, P. M. Geelhoedt en P. J. de Deckere, onderging geenerlei verandering in sumen- telling. Er werden in 1904 dertig vergaderingen gehouden; onderzoek door twee eommissieleden ten huize van rer- ichillende nalatige personen werd 16 maal noodig geoordeeld. Ter behandeling kwamen in 6 gevallen van vermoedelijk volstrekt schoolverzuim. Voor 2 kinderen w<rd opgegeven gemoedsbezwaar tegen de vaccine; de rerantwoordelyke per soon werd op de hoogte gebracht van de rrijze, waarop hij dit bezwaar aan hoogor autoriteit kon te kennengeven. De kinderen kregen les van hun vadervolgens diem oordeel is dit onderwijs eer beter dan minder dan het op school zou knnnen wezen. l'<Sn vader, Dnitscher, toonde aan, dat zijn leerplichtig kind in Duitschland onderwijs ontvinghet kind ran een' anderen vader, Belg, was in Belgie op school. Een aansprakelijk persoon had met zijne kinderen de gemeente verlaten, zonder opgave waarheen. Hier viel dus niets te doen. In den geval meende de Commissie te moeten opgeven, dat de ouders onverschiliig waren. Er volgde ambtshulve inschrijving en spoedig hierop proccs-verbaal maar hangendo ket proces wist de vader eene doktersrerklaring te bekomen, dat zijne kinderen lijden aan Eavus (besmetteiijk hoofdzeer), zoodat het kantongereeht hem vrijsprak. Door eene tijdige vriendschappelijke mededeeling van het Hoofd eener school kwam de Commissie te weten, dat van een viertal leerpliehtige kinderen wel waren ingediend de toelatings- hewijzen, maar niet de pokkenbriefjes. De kinderen kwamen uiet school. Om ambtshalve inschrijving te voorkomen, stelde de Comm. zich met den verzorger in betrekking, met dit gevolg, dat twee dagen later de zaak in orde kwam. Ook bij het betrekkelijk schoolverzuim kon de Commissie enkele malen, tot hare vreugde dikwijls met vrucht, preven- tief optreden, dank zij weer een wenk van het betrokken schoolhoofd. Aan het thuishouden om allerlei boodschappen te doen, werd zoodanig tijdig een einde gemaakt. Rechtstreeks van den Schoolopziener kwamen ter behande ling in 75 gevallen van betrekkelijk schoolverzuim, te ver- deelen over de verschiilende scholen als volgt: ;-6 gevallen voor de openbare school C. 30 voor school 13, 4 voor de bijz. school te Driewegen, 2 voor die in de Jozinastraat, 2 voor de openb. school A, 1 voor de openb. school te Hoek. Bovendien liggen ter afdoening gereed voor de eerste ver gadering van 1905 twee gevallen voor school A. Aan de oproeping om voor de Comm. te verschyr.en, werd gehoor gegeven 41 nasi; bij huisbezoek werden gewaar- schuwd 32 aanspr. personen; twee keer oordeclde deComm. dat schriftelijke waarschnwing voldoende was. Voortgegaan werd met den nuttig gebleken maatregel om vodr de verschijning der verantw. personen islichtingen in te winnen bij de Hoofden van scholen, welke zich in dit opzicht steeds zeer welwillend betoonden. De klacht van eene moeder, dat men op school geen werk van haar jongen maakie, kon op die manier dadelijk ontzennwd worden De knaap had van April tot October niet minder dan 127 scbool- tijden verzuimd. Onder iedere oproeping om voor de Comm. te verschijnen, wordt de bijvoeging geplaa'.st, dat verschijning doorgaans in het belang is. Tusscheu oproeping en verschijning moeten minstens 8 dagen verloopendikwijls bleek, dat de opge- roepenen wel hadden willen komen, maar ze waren den juist-n tijd vergeten. Als nieuwen maatregel die, schijnt het, goed werkt worden in den laatsten tijd behalve de gewone oproepingen, her-nnering kaarten verzonden, weike laatste zooveei mogelijk daags vodr of ook wel op den ver- schjjningsdag in handen der bclanghebbenden komen. Als redenen voor het schoolverzuim werd 13 maal opgegeven veldarbeid van het kind om daardoor het inkomen der ouders wat te stijven. Doorgaans konden hier verzachtende omstan- digheden bepleit worden een groot gezin van 8 of 10, eens zelfs 11 kinders. In dit laattte gezin hadden een paar kinders samen bijna 400 kilo's aardappelen bijeengebracht, wat intusschen uog maar het 5de deel was van den benoodigden voorraad. Eens kwam verznim om veldarbeid voor bij een jongetje van nog geen 10 jaar, 'tondste van 6 kinders. Gelukkig voor den vader bleek, dat niet meer dan 25 schooltijden op een gansch jaar verznimd warm overigens ging het ventje geregeld school. Edn veldarbeider toonde zijn goeden wil, door zijn jongen, dien hij tcch zoo goed kon inschikken, in den druksten tijd nog met halve dagen te doen school gaan alleen's middags werd verzuimd. Was er niets te verdienen, dan moest de knaap naar school. Bij een ander echter waren alle uiter- lijke kenteekenen van welvaart aanwezig; man, vrouw en een paar oudere kinders verdienden water kon hier niets tot verzachting worden aangevoerd. In een arbeidersgezin stond de vrouw de commissieleden-bezoekers goed te woord <le man toonde zich tamelijk onverschiliig//Hij had het vorige jaar met alles en alles een gulden of twaalf boete betaaldlicht. dat het nu eens 20 gulden werd, hij zou het cr wel uithalen." Tien keer werd als reden van 't schoolverzuim aangevoerd hulp van het kind in de huishonding, vooral bij ziekte der moeder of by drukte in het geziu. Ook hier bleek we] eens dat aan onmaeht gedacht moest worden, niet aau onwil. Vooral kwam dit uit in een gezin van 10 kinders, waarvan 't oudste meisje meest op Maandag en Vrijdag verznimde. Ook was dit zoo bij eene weduwe met 5 kinders, waarvan 't oudste, een meisje, op het thuisblijvende 5jarige broertje moest passen als de moeder uit werken ging. Toen met 1 April het jongste met de andere kinders naar school gezonden kon worden, ver-cheen het meisje daar ook weer en tamelijk geregeld. Enkele malen werd opgegeven ziekte of zwakte van het verzuimende kind, waarvan wel eens een doktersbewijsje werd overgelcgd. In e&n dergelijk geval bestond, zoowel hij het Hoofd der school als bij de de Comm., een stork vermoeden, dat misbruik van het doktersbewijsje gemaakt werd, zoodat eene ietwat scherpe waarschuwing gegeven werd, waarop belofte van beterschap volgde. Vijf keer duurde het verznim erg lang, doordien het be trokken kind koeien moest wachten. Daaronder viel weer een gezin met 10 kinders, terwijl enkel de vader verd ensten kon inbrengen. Even vaak (.5 keer) moest een kind thuis- wachten om de oudere huisgenooten in de gelegenheid te stelien uit werken te gaan. Dit was o. a. zoo in een gezin met 7 kinders en een met 10 kinders. Drie vaders werden voorgeroepen, omdat zij hnn kind te vroeg van school hadden genomeu. Een hunner kon aantoonen, dat zijn jongen juist op den dag der vergadering 13 jaar werd, terwijl hij de klasse, waarin hij toen zat, geheel doorloopen had. De beide anderen meenden, dat ook zij in hun recht waren de Comm. bewees hun het tegendeel. Daarop stuurde de eene zijn kind onmiddellijk weer naar school, de andere verklaarde dit on- mogeiijk te kunnen doenzyn jongen was in eene goede dienstbetrekking, welke maar niet ieder oogenblik zoo te krijgen zijn, en het talrijke gezin, dat tinancieel sterk achteruit- gegaan was, maakte, dat een beetje byverdiensten hard noodig waren. De Comm. hield zich hiervan overtuigd, bepleitte 'a mans belangen en twyfelt er niet aan, of zy vrijwaarde hem voor straf. Een groot aantal mmlen werd heweerd, dat het verzuimende kind helpen moest in h-.t bedrijf der ouders, om boodschappen te doen, koopwaren of groenten uit te leuren, te visschen of voermansdiensten te v rrichten. Een zeer ernstig, tamelyk verschoonbaar geval van dien aard was dat van een rnira l2jarig meisje, dochtertje van eene weduwe met 7 kinders van 1 tot 14 jaar. Het kind vaat bijna elken dag uit leuren. Insgelijks erg was dit van eene vrouw, die met 5 kinders zich door de wereld moet slaau, terwyl haar man in een krankzinnigen- gesticht zit. Haar toestaud is erger dan die van rnenige weduwe. Wie van de kinders wat kan verdienen, moet de gelegenheid sangrijpen, en goed schoolgaan ia niet best mogelijk. Niet altijd evenwel konden de ingebrachte redenen gebillykt worden. Y'ry talryk waren de gevallen waarin kinderen om allerlei beuaelachtige redenen geheele school tijden werden thuisgehouden. Een kind bleef elke week geregeld eenmaai thuis om bloem te halen voor het bakken, een ander moest elken Maandagmorgen huishuur gaan betalen, een derde had elken Maandagmorgen eenen postwissel naar hut kautoor le bezorgen, sen viarde moest nu naur do post, dan naar 't kantoor van den Ryks-, ook wel naar dat van den Gemeente-ontvanger, een vijfde moest soms zoo ver loopen om koffie naar vader te brengen. Er werd, soms met succes, al het mogelyks beproefd om hierin verbetering te brengen op school stond men toe, dat het kind sen half uur later binnenkwam of erenveel vroeger vertrok. Eene enkele maal werd geklaagd, over gebrek aaa kleerrn. E€n kind had om die reden 17 maal verzuimd. Het bleof telkens thuis, als een of ander kleedingstuk gewasschen werd en niet op tijd droog kwam, of wanneer er wat aan te verstellon was, soma ook by gebrek aan klompen. Een paar keer waren familietwisten of huiselijke oneenig heid oorzaak van slecht s choolbezoek. Een meisje zou nu en dan opzettelijk door kwaadgezinde familieleden nit scho >1 getroggeld wezen, een jongetje moudwillig dikwjjls door de moeder zijn thuisgehouden om er de vaders tegen te laten loopen. Ook kwam het voor, dat geen andere redsu was op te sporen dan onversehilligheid, verregaande nalatigheid of verwaarloozing der ouders. Een vader had zjjne kinders een tjjdlang nit school ge houden uit protest tegen het zijns inziens veel te hooge schoolgeld. Do man kreeg raad hoe hij ha nlelen moest als hy in 't vervolg weer meende le moeten ree ameeren tegen schoolgeldbetaling. Eens kwam het voor, dat een jongen wegens wangedrag een paar schooltijden uit school verwijderd, op eigen houtje er nog maar eenige vrije dagen bij nam. De zaak kwam aan het licht, toen de aanmaning van den schoolopz. ver- Bcheen het spelletje herhaalde zich echter kort nadien en nu volgde oproeping van den aanspr persoon voor de Com missie. Sir,da dien schijnt de toestand verbeterd te zijn. Van een achttal jongens moest geconstateerd worden, dat zy nu en dan »achter de haag liepeu". Edn vader had al van alles met zyn' stouten jongen beproefd. Hy liet hem soms 's avonds twee uur lang stil in een hoek statin met de arinen omhooggingen ze omlaag, dan volgde een tik met eenen stek. Bij die ouders, welke bereid waren me' de onderwijzers mede te werken, werd het euvel met goed gevolg bestreden. Soms bewees de politie hierby nitstekende diensten. Op enkele uitzonderingen na verschenen doorgaans mnnnen voor de Coram slechts 8 keer kwam eene vrouw zich aan het verhoor onderwerpen. Eenmaal kwam eene moeder met haren llj-rigen zoon voor, sen'vrijmoedigen, welbespraakten, maar voistrekt niet onbeleefden jongen. De verklaringen van moeder en zoon vulden elkander aan. zoodat een vrij goed beeld van den toestand verkregen werd. Het wil de Comm. voorkomen, dat het schoolverzuim misschien door den mooien zomer in 1904 minder groot was dan in 1903. Een Commissielid, Hoofd eener school, kon e^ntniai zelfs een bianco formulier aas den heersehooiopz. inzenden hij had rene week gehaa zonder een enkel verzuun. De besprekingen der Comm. onderling dragen steeds een vriendschappelijk karakter. Zal worden ter visie gelegd voor belangstellenden. e. Het jaarverslag der commissie tot wering van school verzuim te Ter Neuzen, Sluiskil, van den volgenden inhoud Do Commissie tot wering van schoolverzuim in Ter Neuzen, Sluiskil. biedt bij dezen haar jaarverslag aan over het afge- loopen jaar. Gedurende dat jaar hield zij 11 vergaderingen en was zij verplicht 4 huisbezoeken af te leggen. Voor de commissie werden in die vergaderingen 10 personen opgeroepen, waar van er enkelen niet versehenen, bf door diukke bezigheden op 't veld, bf wijl zij de oproeping vergeten hadden Do reden van 't schoolverzuim was bij velen veldarbeid. In vergelijking met het jaar 1903 waren er in 1904 ni-t zooveei personen opgeroepen voor de commissie. Hieruit is volgens het oordeel der commissie toch niet op te maken dat het schoolverzuim verminderd was, maar gelijk was gebleven aan dat der vorige jaren. Het schoolverzuim is derhalve niet at te meten naar het getal opgeroepen personen voor de commissie. De commissie had met de ouders, die voor haar verschenen, geon last gehad, wat wel eens plaats kon hebben. H. DE BOER, Voorzitter. N. J. IMANDT, Secretaris. Zal worden gelegd ter visie van belangstellenden. f. Een brief van Ged. Siaten van Zeeland, dd, 6 Jann- ari 1905, waarnevens wordt toegeronden een aittreksel uit het Koninklijk besluit van 29 Dec. 1.1. no. 15, bepalende dat voor Driewegen en Sluiskil tot 1 Januari 1910 uiet van toepassing is de bepaling der Drankwet, dat tapperij en slijterij niet mag gepaard gaan. Aangenomen voor kennisgeving. g-. Een schrijven van Ged. Staten van Zeeland, d.d. 18 Jan. 1905, waarby wordt bericht, dat de Minister van Binnen- landsche Zaken hnn college heeft gewezen op de onjuiste opvatting die bij verschiilende gemeentebesluren beslaat, als zou de 50 pet reductie van het vergunningsreeht, voor Zondagssluiting niet van toepassing bij do bepaling van het recht voor de bijzondere vergtinning, bedoeld in art. 63 der drankwet. Daar nit de nevens dit schrijven teruggezonden vernrde- ningen, regelende het heffen van het vergunningsreeht blijkt, dat ook de Raad dezer gemeente die onjuiste opvatting deelt, wordt verzocht de verordeningen voor zoover noodfg te wijzigen. Op voerstel van Bnrg. en Weth. wordt besloten in de verordeningen de noodige wijziging aan te brengen. Ii. De Voorzitter horrinnert dat in do vorige vergadering reeds is medegedeeld een nader schrijven van den kapitein der genie te Bergen op Zoom, betreffende open-telling van een gedeelte van den vestingwal a»n de Westhaven voor het publiek. Gewenscht is, dat daarop thans eene beslissing genomen wordt. Uit dat schrijven blijkt dat de kapitein genegen is aan den Minister van Oorlog te adviseeren een deel van den vestingwal aan de loodsenwachthuisjes in erfpacht te geven, terwijl het oorspronkelijke schrijven be- doelde een deel van den vestingwal aan de aanlegplaats der boot. Spreker verzoekt den heer Van den Hoek, als voorzitter der Commissie van Fabrieage, mede te willen deelen, watde kosten zullen zijn, van het aannemen van dit voorstel van den kapitein. De he r Van den Hoek brergt in herinnering dat de kosten van afrastering van het deel van den vestingwal dat eerst door den kapitein is voorgesteld, waren geraamd op 561 64, de kosten voor een kleiner deel daarvan werden geraamd op f 277,66 en voor het thans voorge-telde deel van den dijk, aan de loodsenwacht worden de kosten van afrastering met het maken van een steenen trap geraamd op 299,734, de trap te makeu van Doorniksche, platto steenen De heer Wieland is voor het maken van zoo'n trap, daar die steviger is dan een honten en geen onderhoudt vergt. Ilij acht de thans voorgestelde oppervlakte nog al grootzou daar van nog niet wat af kunnen Dat zou voordeeliger uiiko men met de afrastering. De Voorzitter: Het thans voorgestelde deel is juist het dijk\ at tot aan het travers en ik zoa in overweging geven, omdat nu maar geheel te nemen. De dijk is wel wat diep' maar deze loept aan de binnenzijde opwaarts, zoodat dit Tooruitzicht geen ber.waar zal zijn. De heer Wieland: Het dijkvak, nu voorgesteld, is 10,c0 M. lang en een meter of zeven zou m i wel voldoende zijn alleen weet ik niet, of men dan achter om den ho k kan kijken tot aan den oever yan den Nieuw Nenzenpolder. De heer Van den Hoek Als er 4 meter minder lengte genomen werd, en dit is toch wel 't maximum dat men er af kan nemen zou dit in de kosten f 32,24 knnnen verschillen, want da eindafrasUring blijft toch dezelfde. Het uitzicht zou dau ook nog al belemmerd worden, dit heb ik nagegaan, toen ik dezer dagen op den dijk geweest ben. De heer WielandDan zal ik er mij bij neerleggen, maar anders zou ik zeggen iedere vijftig gulden it er een wij moeten natuurlijk een beetje voorziehtig zijn voor zulke zaken en de ruimte die we thans zullen krijgen is toch nog al ruim een vijftig vierkante meters. De Voorzitter merkt op, dat er, als er wat (e zien is, nog al druk gebruik van gemaakt wordt, natuarlyk zullen er ook wel tijdstippen komen, dat er niemand is. De heer Versluijs vraagt of de trap nu op de gewenschte plaats komt. De Voorzitter antwoordt toestemmenddie komt achter de loodsenwacht. De heer Wieland Het is op de gewentchte plaats. De heer De FeyterMoet de gemeente ook voor het onderhoud zorgen De hoer Van den Hoek: Ja, maar dat zal toch zooveei niet kosteD. De palen worden gemaakt van gecreosoteerd greenenhont, daar is men voor lange jaren van af en voorts wordt de heining geteerd, dat kost toch aooveel niet. Ver- harding zal mogen plaats hebben met grint, waarvoor ook niet veel noodig is. Na nog enkele opmerkingen wordt op voorstel van Burg, en Weth. z. h. s. besloten aan den kapitein te herichten, dat do Raad de gestelde roorwaarden aanneemt, behoudens waar het maken van houten trap wordt roorg schreven, daar de Raad een steenen trap zon wenschen aan te brengen. 1. Een adres van J. de Leeuw te Ter Neuzen, dat hij aan zijn woon- en wlnkelhuis staande aan de Lange Kerk- strait no. 2 in deze gemeente, voor het verkrijgen van meer licht en lucht in de kelderverdieping van genoemd perceel, aan de voorzijde een keidergat wenscht te maken, dat de hiervoor benoodigde grond evenwel behoort aan de gemeente Ter Neuzen reden waarom hy belrefd verzoekt aaa hem een strook grond voor zijn genoemd perceel ter lengte van i M. en ter breedte van 0,60 M. in erfpacht af te staan op door den Raad te atcllen voorwaarden. Z. h. a. wordt besloten het voornemen tot onttrekken ran bedoelden grond aan den publieken dienst te publiceeran. j. Een adres onderteekend door P. Meeusen en 8 anderen, met de toevoeging jer. nog wel 30 anderen" van den volgenden inhoud: Met den meest versehnldigden eerbied zyn wij verplicht ous tot u, heeren leden van den eemeenteraad te wenden, met het verzoek of er toch geen gelegenheid zon bestaan om ons hier uit die ellendige modderpoel te verlossen. Ons verzoek is toch niet zoo zwaar, 't is om een eindje strast van nauwelijks 13 meters, al was het maar van oude steen. Het is in de wijk Walravensiraat, Java. De Voorzitter etelt namens Bnrg. en Weth. voor om te besluiten dat te goeder tijd daarin zal worden voorzien, er staat nog wel geen post voor op de begrooting, maar het is toch mogelijk, dat er nog wel een fondsje voor zal ge- vonden knnnen worden. De heer Versluijs: Het is immers maar een kleine opper- .vlakte De heer Van den Hoek Ongoveer 50 M3. De heer Wieland De gevraagde voorziening is zeker noodig. We hebben altijd toch nog een hoopje dat er nog geld van de rijkssubsidie zal terugkomen. De heer Van den Hoek: Ik zou daar een klinkerbestra- ting willen makener wordt toch weinig gereden en dan is dal goedkooper. Dc heer Wieland kan zich daarmee vereenigen, terwijl de heer Visser gelooft, dat de bewoners nog wel liever klinkers dan straatkeien zullen zien gelegd. De Voorziiter oppert het denkbeeld van een trottoir maken. De heer Van den Hoek merkt op dat het straatje daarvoor te smal is. De heer Wieland vindt het jammer, dat de adressanten niet een anderen toon aanslaan en spreken van verlossen uit een ellendigen modderpoel. Wij willen alles maken recht spreken als het maar kan. De heer Van den Hoek Och, je moet de wereld maar nemen zooals hij is. De heer Versluis: He' is toch een kwestie die al een jaar of vier hangende is en betreft toch maar een eindje straat. De Voorzitter: Er is na de overneming van het straatje door do gemeente al meermalen over gesproken, maar het is tot hiertoe nog niet tot uitvoeren kunnen komen. En u spreekt van een eindje, maar bekeiing zou toch nog heel wat kosten. De heer Van den HoekEen paar honderd gulden bestrating met klinkers zal op circa 120 komen. Het werk heeft oorspronkelyk op de begrooting gestaan, maar moest uit gebrek aan fondsen, mht audere werken, geschrapt worden. De Voorzitter: Het staat in elk geval op het programme van Burg, en Weth., maar er moet in aanruerking genomen worden dat er nog meer werken zijn, die voorziening eischen en misschien nog meer noodig zijn, dan het maken van dat straatje. De heer Van den Hoek: Zoodra de eubsidie los komt, zal er in worden voorzien, en zoo mogelijk ook in het maken van de De Jongestraat en der bestrating aan de Grenulaan. Z. h. s. wordt overeenkomctig het voorstel van Bur» Weth. besloten. It. Van wege de Commissie van toezicht op het laJ onderwijs te Ter Nenzen worden wegens periodieke aftrcdin op 1 Jan. jl., de heeren W. A. de Bidder en J. C. de Masif ter benoeming aanbevolen, met do aftredenden, de heeren W van Tatenlmve en Tj. van Borssnm Waalkes Sr. De aftredenden worden benoemd elk met 8 stemmen. Eet briefje was bianco. I. De Voorzitter: Er is nog verznimd loden te benoemtt voor de Commissie van Eabricage, die met 1 Januari zij( afgetreden. Als wethonder fungeert de heer Van deu Hocl als voorzitter der commissie afgetreden leden zijn de heerei Visser, Grenn, Van de Velde en Wieland. De heeren Visser, Grenu en Wieland worden herbenocmi met 8. de heer Grenu met 7 stemmen. De heer Vorslniji verkrijgt 2 stemmen. De benoernden verklaren de functie weder te aanvaarden, m. De Voorzitter stelt, in verband met de aanstellim van^ een keurmcester van vleesch te Sluiskil, voor de veror- dening op het keuren van vleesch en visch te wijzigen. Deze wijzigingen betreffen dat de keurmeesters zullen wordei onderscheiden in keurmeesters voor de kom en Driewegen ei te Sluiskil, terwijl voorts wordt omschreven over welk deel der gemeente hunne werkzaamhedeu zich zullen uitstrekken Het salaris, dat voor de keurmeest rs in de kom op 60 pet van het keurloon bedraagt, wordt voor die te Sluiskil op 75 pet. vastgcsteld, daar deze vermoedelijk grooter afstandet zal moeten afleegen en minder te keureu zal hebben. De voorgestelde wijzigingen worden z. h. s. goedgekeuri en bepaalt dat deze in werking zullen tredeu met 1 Eebr. a.i, S. Omtroeg. a. De heer VisserHet is van wel algcmeene bekeni heid, dat er reeds geruimen tijd onderhandelingon wordei gevoerd tusschen het gemeentebestuur en het departemem van oorlog, over overneming der vesting door ile gernecme, Kunt n, mijnheer de Voorzitter, ons ook meedeelen hoe'hti thans met die zaak staat. De Voorzitter Ik kan daaromt-ent mededeelen, dat dt Minister de onderhandelingen voorloopig heeft afgebroken. J b. De heer Versiuys vraagt of het geen overweging zot verdienen om Burg, en Weth. uit te noodigen voor de a.i, benoeming van een bouwmeester eene aanbeveling of vo«r- dracht te doen. De Voorzitter meent dat wel eene aanbeveling zal gedaai worden. De heer Van den Hoek wil niet aan eone aanbevelinj meewerken dat is onbegonnen werk, als de Raad er tock buiten kan gaan. De Voorzitter merkt op dat vroeger het maken eener aan- baveliug is nagelaten, omdat Burg, en Weth. ervaring hadden, dat de Raad er herhaaldelijk toch buiten benoemde, dat it al eens goed uitgeaomen, en ook wei verkeerd geloopen, maar wanneer er geen bijzondere reden is om het niet U doen, in het toch regel dat eene aanbeveling gedaan wordt, Do heer Moes is tegen eene voord-acht, die de Raadsledei bindt om daaruit te benoemen. De heer Visser is ook voor het maken eener aanbeveling, maar moet toesteramen dat het weinig beteekent, als men voornit wret, dat de Raad er zich toch niet aan storen zal, De heer MoesHet hangt er van af hoe eene aan beveling wordt opgemaakt. Als men erja, hoe zal ik dat noemen De heer Van den Hoek: Eene po'itieke aktie van maakt, De heer Moes Juist De heer Van den Hoek wil medewerken aan eene voor-" dracht, van b.v. 4 personen. door Burg, en Weth. in overleg met de Commissie van Eabricage. De Voorzitter moet dat laatste afwijzen. De Commissi! kan wel hierover gehoord worden, maar de taak van Burg, en Weth. is het, eene voordracht op te maken en de Raai benoerat. De heer Van den IloekIk had ook slechts eene raad- pleging dier commissie op het oog. De heer De Feijter meent ook dat, als de Read er tock buiten kan gaan. dat Burg, en Weth. het werk voor het indionen eener aanbeveling wel laten kunnen. De heer Versluijs Maar de Raad heeft dan toch eei leiddraad. De Voorzitter betreurt, dat het voorkomt, dat buitenon eene aanbeveling van Burg, en Weth. wordt benoemd. I)! Raad behoort er toch rekening mee te houden, wie met di ambtenaren moeten werken, dat zijn Burg, en Weth. E« nu mugo het waar zijn dat er buiten do aanbevoh-nen nog wel even bekwame, of zelfs !>ekwamer sollicitanten zijn, maat een college van Burg, en Weth. beveelt toch zulke parsonen aan die, op grond van een ingesteld onderzoek of cigei bevinding de voorkenr verdienen en geachikt voorkomen om mede te werken. Wordt dan buitenom die aanbeveling benoemt, zoo veroorzaakt dat een gewrongen toestand, zoa voor den benoemde als voor Burg, en Weth., daar zij d»a iomand krijgen, die zij blijkens hunne aanbeveling liever nist hadden benoemd gezien De heer Moes is het met dat laatste niet geheel eens. De heer Van deu Hoek.- Overal elders worden voor- drachten opgemaakt. De heer Wieland Ik las dezer dagen nog juist van twee plautsen waar buitenom de aanbeveling benoemd is. De Voorzitter 't Is zooals ik zeide, te hejammeren dat het gi-beurt en eene miskenning van Burg, en Weth. Daaraan te onlkomen, kan oorzaak zijn dat geen aanbevelit g wordt ihgediend. De heer Moes: 't Hangt er natuurlijk veel vanafofBarg, en Weth. in het doen eener aanbeveling eenstemmig kunnen raken en of ieder op de aanbeveling wat van z'n gading kan vinden. De Voorzitter: Dat is moeilijk vooru't to zeggen. 't Kan voorkomen dat eensteramigheid geheel ontbreekt. De heer 3isser kan meegaan met het denkbeold van den heer Verslnjjs, als er resultaat van verwacht wordt. Raad- plegen der Commissie van Fabrieage acht hij niet noodig. Buitendien als de Commissie het met Burg, eu Weth. omtrcin een persoon eens was, zou deze reeds terstond in den Raad bijna de meerderheid hebben. Na nog enkele opmerkingen stelt de heer Versluijs die ook eerst nog verklaarde liever te zien dat de Raad vvijbieef in zijne keus, doch een leiddraad weuschte, voor Burg, en Weth. uit te noodigen eene voordracht van 5 personen op le maken, opdat de Raad daaruit kan benoemen. Dit voorstel wordt aangenomen met 5 tegen 4 stemmen. Y oor stemmen de heeren Van den Hoek, Visser, Grenu, Van de Velde en Versluijs; tegen de heeren Moes, De Feijter, Wieland en De Koeijer. De Voorzitter Zoodat de Raad zich voor het opmaken eener voordracht heeft verklaardde meerderheid is echter maar zwak. Evenwel, het is thans een raadsbeslnit en daar aan zullen wij gevoig geven. Dc heer De FeijterZoodat dan niet buiten de voor dracht mag benoemd worden De heer Wieland Neen daar hebt u tegengostemd en ik ook, maar we hebben het verloren en als je van een sterker man een klap krygt, dat moet je dat geduldig dragen. Hierna niemand meer 't woord verlangende, sluit de Voor- z tter de vergadering. it it H

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 2