A I g e m e 8 n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 4639. Zaterdag 21 Januari 1905. 45e Jaargang. KIE2EHSLIJST. Gemengde berichten. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,-. Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82*. Men abouneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Bneven- bushouders. ADVERTENTlfiN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor dken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentiSn v6or 3 uren op den dag der uitgave BEBSTB EXiAP oVdlbi'itS™v»0»» h,i, Ot h»i. ^'geU'^iSkZria0 dienstbelr.kking of .U inwonende zoon, in het bedrijf of beroep der ouders werkzaam^ betzij met of zonder genot van pensioen of lijfrente. Aan hen, die verkeeren in het laatste onder No 2 vermelde geval, wordt door den Bnrge meester een aangifte-biljet ter invuliing toe- gezonden. RECHTSZAKEN. Arrondissement-rechtbaiik te Middelburs:. De rechtbank heeft in hare aitting van 20 Jan., de volgende vonnissen uitgesproken i E. v. A., oud 34 j., klompenmaker te Koe- wacht, is wegens diefstal veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf. L. O., oud 14 j., schippersknecht te Ter Neuzen, is wegens diefstal veroordeeld tot 10 boete of 10 dagen hechtenis. J. O. d. Roud 35 werkster te Ter Neuzen, ia wegens diefstal veroordeeld tot 1 maand gevangenisstraf. F. H.. oud 25 j., veldarbeider te Axel, is wegens diefstal veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf. R. v. B., oud 40 p, huisvrouw van P. d. B., zonder beroep te Clinge, is wegens mishandeling veroordeeld tot 5 boete subs. 5 dagen hechtenis. L. M. T., oud 28 j., huisvrouw van G. F. S., zonder beroep te Hulst, is wegens mishandeling veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf. J. F. d. R., oud 21 j., schipper te Hontenisse, is wegens mishandeling veroordeeld tot 7 dagen gevangenisstraf. C. L. B., oud 24 j., schippersknecht te Clinge, is wegens mishandeling veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf. 1. J. C. M., oud 25 j.2. P. J. M., ond 21 j., varensgezellen 3. J. C. M., oud 26 j., bootwerker, alien te Ter Neuzen, zijn wegens mishandeling veroordeeld de le en 2e ieder tot eene maand, de 3e tot 14 dagen gevangenisstraf. A. E. P., oud 20 j., voerman te Hontenisse (appelzaak van het Kantongerecht te Hulst), is wegens overtreding van het reglement op de wegen en voefcpaden veroordeeld tot f 1 boete subs. 1 dag hechtenis. I I Vriie Van 18 tot en met 19 Jan. werden langs da Oostsluizen alhier 22 binuenvaartuigen op- en 22 afgeschutj door de Westsl. 9 op- en IS afgeschut. TER SEIIZESSCHE COERAST De ingevulde formulieren kunnen kotteloos per post aan den Bnrgemeester worden toegezonden, met inacht- .vming van het volgende voorschrift b. TV Rurffemeester der Gemeente TER NEUZEN, Gelet ogp de artikelen 11, 12 en 13 der KIESWET Noodigt de mannelijke inwoners dezer Gemeente ult> om zoo zii in eene andere Gemeente over liet laatstver- looDen dienstjaar in eene der Rijks directe belastingen zijn aangeslagen, wat de grondbelasting betreft in eene andere Gemeente of in meer Gemeenten te zamen, tot een bedtag van ten minste een gulden, daarvan door oyerleggmg der, overeenkomstig het bepaalde bij artikel la der Kieswet, roor voldaan geteekende aanslagbiljetten vAAr den is Pebrnari a. s. te doen blyken. Deze aanslag biljetten worden na de vaststelling der kiezerslijsten aab belanghebbenden teruggegeven. Nog worden de mannelijke inwoners, die op giond van bet bepaalde bij bet vierde lid van artikel 2 dei voormelde wet aanspraak meenen te kunnen ma;ken om o-eplaatst te worden op de kiezerslijst, uitgenoodigd daarvan v6ur den 15 *el»r.«ari a. aang.fte ter)p°bewiisstokkenbij zoodanige aangifte over te leggen, wwtoe moeten behoiren het aanslagbiljet, ofeenloor den Ontvanger gewaarmerkt kostelooa at te geven du plicaat daarvan, eene opgaaf van bet bedrag van het mandeel in den aanslag en de noodige bescheiden ten bewijze van het gemeenschappelijk bezit, worden na de vaststelling der kiezerslijsten aan belanghebbenden teTegvSengseVworden de mannelijke inwoners dezer ge meente die krachtens artikel 14 derzelfde wet aanspiaak meenen te kunnen maken om geplaatat te worden op de kiezerslijst, uitgenoodigd daarvan v«6r den V«sl»ru»rl s. aangifte te doen. Wie tot deze aangifte bevoegd zijn, hlijkt ml de artikelen 1 en 2 der Kieswet, hddende ArtikeL 1. De leden van de Tweede Karner der Staten-Ger.eraal worden gekozen door de mannelijke lngezeteaen des Sb tevens Nederlanders, die den leeftijd van vyf en ffiig jaren bebben bereikt, voor zoover zy over het ratstgerloopen dienstjaar in eene of meer der Rijks directe belastingen zijn aangeslagen, het te dier zake rerachuldigde voor of op den 1 Maart voldaan hebben, en over bet laatstverloopen dienstjaar zijn aangeslagen in de grondbelasting voor een bedrag van tenminste een gulden, in de vermogensbelasting, in de belas- ting op bedrijfs- en andere inkomsten of naar een of meer der vijf eerste grondslagen van de perso- ueele belasting zooals die is geregeld by de Wet van 16 April 1696 Staatsblad No. 72); of indien zij niet overeenkomstig het bepaalde suo a zijn aangeslagen, voldoen aan eene der volgende voorwaarden dat zii als hoofden van gezinnen of als alleen wonende personen op den 31 Januari sedert den 1 Augustus van het vorige jaar hebben bewoond krachtens huur, een huis of eengedeeltevaneen huis waarvoor met of zonder bybehoorende of in bun; gebruikten grond of lokalen en bijgebouwen, niet ter bewoning bestemd, de werkehjke huurprns, ner week berekend, ten minste heeft bedragen de som voor de gemeente of bet gedeelte der gemeente, waar bet huis gelegen is, vermeld in de by deze wet gevoegde tabel, of wel achtereenvolgens in dezelfde gemeente twee zoodanige huizen oj gedeelten krachtens eigendom, vruchtgebruik of biiUG eenzelfde vaartuig van ten minste 24 kubieke Meter jnhoud of 21000 kilogram laadvermogen dat zii op den 31 Januari sedert den 1 Januari van het laatstverloopen jaar achtereenvolgens by niet meer dan 2 personen, ondernemingen, open- bare of bijzondere instellingen in dienstbetrekking of als in wonende zoon in het bedryf of beroep Her ouders werkzaam zijn geweest pn als zoo- dani- over dat jaar een inkomenhebben genoten als voor de gemeente of bet gedeelte der gemeente waar zij wonen, is vermeld in de by deze wet gevoegde tabel of dat zij op den 1«°° bebruan in bet genot zijn van een door eene onderneming, openbare of bijzondere instelling verleend pensioen of verleende lijfrente van gelijk bedrag met dien ver&tande dat voor hen, die in beide gevallen verkeeren, zoo noodig, ter bereiking van bet vereiscbte bedrag, het inkomen, het pensioen en de lijfrente worden samengeteld dat zii op den 1 Februari sedert een jaar den eigendom met reeht van vrije beschikking bebben van tenminste 100,- (nominaal), ingescbreven in de Grootboeken der Nationale Schuld of van ten minste 50.—ingelegd in de Rykspostspaarbank, in eene gemeen'teli.fke spaarbank of in eene spaarbank, beheerd door bet bestuur van eene recbtspersoonlyk- heid bezittende vereeniging, van eene naamlooze vennootschap, van eene coiiperatieve vereeniging ViOnder de bijzondere spaarbanken, bedoeld bij het vorio-e lid van dit artikel, zijn de banken, opgencht tia 1 Mei 1900, alleen begrepen voor zoover en voor zoolang als zij blijkens opgave aan het bestuur der o-emeente waar zij gevestigd zijn, een waarboigfonds van f 25000,— bij de Nederlandsche Bank bebben gedeponeerd. 4* dat zij met goed gevolg bebben afgelegd een examen fngesteld door o! krachtens de wet of aangewezen bif algemeenen maatregel van bestuur en ni veiband staande met de benoembaarheid tot eemg ambt de vervulling van eenige betrekking of de uitoefeeing van eenig bedrijf of beroep. Art. 2. Onder hen die den leeftijd van vijf en twintig jaren hebben bereikt, verstaat deze wet hen, die dien leettyd hebben bereikt voor of op den 15 Mei. De aanslag der vrouw in de Rijks directe belastingen geldt voor haren man die van minderjarige kinderen wegens goederen, waarvan bun vader bet vruchtgenot beeft voor bunnen vader. Aanslagen in de Rijks directe belastingen, waarvoor eerst na 31 December van bet Laatstverloopen jaar een aanslagbiljet is uitgereikt, blijven voor de toepassmg van het bepaalde bij art. 1 buiten aanmerking. Aanslagen in de grondbelasting wegens onroerende goederen eener onverdeelde nalatenscbap^ en voor den mede-eigenaar, wiens naara niet by aen aans ag in bet kohier is vermeld, niits zijn aandeel in aien aanslag ten minste d6n gulden bedraagt. Door den aanslag in de grondbelasting, m art. 1 ver meld, worden de hoofdsom en de Rijks opcenten verstaan. Aanslag in de vermogens-, bedrijfs- of personeele be lasting geeft geene aanspraak op kiesrecbt, indien by eevoled is van eene met de waarheid stvydige aangifte. Bij de berekening van den werkelijken hnurprys, die ook verschuldigd kan zijn in den vorm van contribute aan eenecooperatieve bouwvereeniging woi-dt^'n^ant^^r tot weekhuur herleid door deeling met 4, jaaihuur doo deeling met 50 en vindt geen aftrek plaats van de so verschuldigd voor gas- of waterleiding, ingeval deze in d k,. inkomen, beJoeid in .rt. 1 b 2"., eerste Jid, worden vrije woning of inwoning en vr'ije kost en inwoning gerekend op het bedrag, voor - J i--. gedeelte der gemeente, waar zy genoten women, vermeld in d. bij deze wet g«T(?egde tabel enkel vrije kost op bet bedrag, vermeld in de laatste kolom, verminderd met dat, vermeld in de voo""" laatstc kolom dier tabel. Overigens komt alleen^geld in aanmerking. Ten aanzien van vryen kost wordt sreene rekening gehouden met den Zondag of algemeen i j fppat.flaxrAn. iAf voor zooveei Israelie- 3®. erkende6 Cbristelyke feestdagen, of voor zoSveel Israelie- lel[ndte^ftden aard der werkzaamheden in een bednjf medebrengt dat zij in den regel een gedeelte van het tear niet worden uitgeoefend, wordt ter berekening van den t id gedurende welken iemand volgens het vorig artikel in dienstbetrekking is geweest, de tyd mede- ceteld gedurende welken de werkzaamheden, waarvoor hii in'dienstis, hebben stil gestaan, ook indien geduiende dien tijd de dienstbetrekking tijdelijk was opgebeven. Indien het inkomen, bedoeld in art. 1 b 2 als week- veertiendaagsch-, maand- of jaarloon is gen0Jen en dit loon wegens ziekte of verwonding gedurende ten boogste twee maanden niet of ten voile is ontvangen wordt het geatht tot het normale bedrag te »yn ge ""indien in de plaats van het inkomen, bedoeld in art. 14, 2°., eene tijdelijke ongevallenrente wordt wordt deze, zoolang zij wordt genoten, in rekening ge- bracbt tot een bedrag, gelijk aan het normaie lQ0"- Inkomen, pensioen en lijfrente, bedoeld in art. 14, 2 der vrouw geldt voor haren man dat var.de in wonende minderjarige kinderen voor de belft voor hunnen vader. Indien gedeelten eener gemeente in de by deze wet eevoeede tabel afzonderlijk worden genoemd wordt de grens tusschen die gedeelten door Ons, ^edeputeerdc staten eeboord, bepaald en wanneer verandenng van omstamfigbeden daartoe aanleiding geeft, gewyzigd. Van dele besluiten wordt mededeeling gedaan in de Staatscouiant, met bijvoeging van de »dviezen vanBAede- puteerde Staten •"0or zoover by de besluiten van die aCVoTge1is\rtfkeTe20eder Wet is voor hen, die krachtens vroeger gedane aangifte op de loopende kiezerslijst vooi- komen n'rnieuicde aangifte onnoodig, indien de plaatsing Of van een .aartuig, niits op 31 la,,'pan alsn.o| hetzelfde huis of een gedeelte van hetzellde huis ot hetzelfde vaartuig bewonen; 2°. genot van pensioen ot lylrente, 3» bezit van eene inschrijvmg in de Grootboeken der Nationale Schuld of van een mleg in eene spaarbank Ao atlp^cinsr van 6cn cxamcn* Daarenfegen is bernieuwde aangifte wU noodig voor hen wier plaatsing op de lijst berustte op 1« bewoiier van een bui. of gedeelte van een huis of van een vaartuig, imdien zij met meer on 31 Januaii hetzelfde huis of een gedeelte van hetzelfde huis of Tn dp tabel bedoeld in de artikelen 1 en 2 der Kieswet, is, voor zoover de Gemeente Ter Neuzen betreft, bet volgende bepaald ing van het volgende voorschrift: dat de omslagen mrt aangiften en stufcJken moeten dragen boven aan de voorzijde het opichrift r^rij van brief port, ingevolge art. 50 der Kieswet" en in den tinkerienedenhoek de verm elding van den naam en de woonplaats van den afzender, gewaarmerkt door zijn handteektning Ter Neuzen, den 19 Januari 1905. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEJLL. Huur- Minimum Woning GEMEENTE j prijs, inkomen, of of (leel der I Inwoning GEMEENTE. IS ABtXII4.KB, 14,1°.! 14, 2°. 2. 1 2. Vrije Kost en Inwoning Neuzen (kom), J 1,— Neuzen (overig deel). u 0,80 275, 50,— 225,- 325,- De formulieren tot het doen van aangifte zijn kosteloot verkrijgbaar ter Secretarie der gemeente. De heer J. te Wieriugerwaard leerde Diusdag een zeer jong paard voor de tilbury, Het dier sehrikte en kwam in de z. g. ^Groote Sloot" terecht. Het beest zwom met de kar achter zich, waarin nog steeds de bestuurder zat, naar den overkant van het breede water. Op het droge gehaald, bleek dat berijder en paard geen letsel bekotnen hadden. Alleen het rijtuig was iets beschadigd. Men meldde Dinsdag uit Eindhoven aan de N. C. Een hevige boschbrand woedt er tusschen Gestel en Waalre. De vlammen, welke door den krach- tigen wind worden aangewakkerd, beslaan een oppervlakte van een kwartier uur gaans. Te Boxtel is op 90jarigen leeftijd overleden, de dienstbode Hendrika Wouters, die gedurende zeventig jaren bij tfen familie in dienst is geweest. Door den sneeuwstorm, die de sneeuw vast in de rails joeg, had de stoomtram op de lijn Drachten—Heerenveen Dinsdagavond veel moeite de dienst vol te houdeu. Reservemachinis werdeu in dienst gesteld toch werden aansluitingen op treinen gemist. Het bij Elburg gezonken schip *De Tijd he.elt alles," is gelicht en gisterenmorgeu te Kampen biunengrbracht. De lijken van den schipper en zijn vrouw zijn aan boord gevonden. Te Hoeven bij Breda is Dinsdagavond, torwjjl de eigenaar, de landbouwer Koon, met zijn gezin afwezig was, een schuur gevuld met hooi, stroo, graan en landbouwgereedschappen tot de grond afgebraud. Aan blusschen viel niet te denken, aangezien alle water ijs was. Toen de baas thuis kwam lag alles in asch. De zoon van den bakker P. te Nootlorp, wilde, Woensdagmorgen met zijn paard en wagen den overweg bij Nootdorp oversteken,- toen sneltrein naar Gouda aankwam. De «eg was niet afgesloten en de jongen kon, in een soort huifkar gezeten, den trein niet zien aankomen, Alles kwam onder de machine, man en paard werden gedood en de wagea versplinterd. Te Calmpthout aan de Belgische grens is een ernstig ongeluk gebeurd i» de brouwerij van den heer M. B. De eigenaar wilde iets aan een riem doen, terwijl deze in beweging was, en werd door dien riem gegrepen en meegesleurd, waardoor hij tusschen de as en den rnuur be- kneld raakte. Een arm werd af^erukt en v66r hulp kwam opdagen lag de man dood op den grond. Hij laat een weduwe met acht kinderen achter. Naar 't heet maakt men zich in Londensche reederskringen zeer ongerust over het lot van een 24 Engelsche kolenschepen, die voor Russische rekening varen en door Japansche torped ijagers worden nagezet, volgens een uit Japan ontvangen bericht. In 't geheel zijn op het oogenblik 52 Engelsche kolenschepen onderweg ten behoeve van de Russische marine. Iemand, in dienst van een begrafeuisonder- neming in Londen, was ergens opoutboden om de maat te nemen van een 27jarige jonge vrouw en moeder. Dien ochtend had de geneesheer het certificaat van haar overlijden afgegeven. Maar bij het nemen van de maat, meende de lijkoezorger een beweging der oogen te zien. Hij begon haar te wrijven en zij strekte toen plotseliug eea arm uit. Hij waarschuwde haar echtgenoot, en liet aan de vrouw een opwekkend middel geven lang- zamerhand kwam zij toen geheel tot bewustzijn. In debosschen van het Djembergscbe-giugen zes heeren, waaronder de heer VanPrehn, die op reis naar Salatiga was, twee tijgers na, die deu vorige* dag een kalf Hadden weggehaald. Kort nadat ze zich hadden gesplitst, werd de heer Blodin door den mannetjestijger aangevailen. De drie anderen klommen dadelijk in de naastbijzijnde boomen. De heer Van Prehn, die het andere spoor gevolgd was, kwam op het gebrul en ge- schreeuw om hulp en overzag den toestaud waarin de heer Blodin zich bevond en boewel slechts gewapend met een geweer met hagel, ging hij stap voor stap vooruit, nalerde de beesten tot op zes pas en gaf toen vuur op den tijger, waaronder de heer Blodin lag. Het wijfje trachtte daarop den heer Van Prehn aan te vallen, die zich dadelijk op de knie liet vallen en ten tweede male vuur gafhet geweer wcigerde echter, en de tijger, die over den jongen man heen sprong, liep het bosch in. Fiukstrok de heer van Prehn zijn jachtmes en gaf bet stuip- trekkende mannetje een paar stooten in het schouderblad en trok het beest van den heer Blodin, die er haast onder stikte. De verwonde werd naar huis gedragen. Hij was zwaar aau den schouder verwond. ZEETIJDINGEN. Van 18 tot en met 19 Jan. Datum VLAG. 18 Eng. s.s. idem 18 Eng. s.s. 18 Eng. s.s. idem Duits. 8.8. idem Deen s.s. 19 Eng. s.s. idem 19 Eng. 8.8. Eng. sch. Eng. s.s. NAAM. MS. Van en naar. Lading. River Lagan Abbotsford Voor TerSeuzeni 2-272 Londen 2979 ILeyth Van Ter Seuien t Hailing 2199 'Londen Voor Went i stukg. idem Lestris Waterloo Alice London Silkeborg Ralp Creyke Faraday Sea Gull Red Rose Avocet 3680 Manchester 4104 Safs 32/0 Rival 3i75 Rotterdam 5053 Riga 1796 Goale 2525 [New-Castle Van Kent 2762 Lenden 563 idem 3984 Liverpool stnkg. ttukg. ohosph. viae leiig stake, idem idem stukg. phosph. stnkg.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1